© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
  • U  —  ▷ «unit»
  • UNEMPLOYMENT  —  n кадр, безробіття; незайнятість; a безробітний; незайнятий 1. ситуація, за якої люди працездатного віку не можуть знайти собі роботи; 2. наявна кількість безробітних casual ~ тимчасове безробіття; chronic ~ хронічне безробіття; concealed ~ приховане безробіття; cyclical ~ циклічне безробіття; deficient-demand ~ безробіття внаслідок недостатнього попиту; disguised ~ приховане безробіття; falling ~ зменшення безробіття; fluctuating ~ нестійке безробіття; general ~ загальне безробіття; hidden ~ приховане безробіття; high ~ високий рівень безробіття; involuntary ~ вимушене безробіття; latent ~ приховане безробіття; long-term ~ застійне безробіття • тривале безробіття; low ~ низький рівень безробіття; mass ~ масове безробіття; natural ~ природне безробіття; nonstructural ~ неструкту level of ~ рівень безробіття; to combat ~ боротися з безробіттям • побороти безробіття; to keep the growth of ~ in check зупиняти/зупинити безробіття; ~ allowance допомога з безробіття; ~ benefit допомога з безробіття; ~ benefits система допомоги з безробіття; ~ benefit scheme програма допомоги з безробіття; ~ compensation допомога за період безробіття; ~ contribution внесок у фонд допомоги безробітним; ~ figures показники безробіття; ~ fund фонд допомоги безробітним; ~ in a high employment economy безробіття при високому рівні зайнятості; ~ insurance страхування від безробіття • страхування на випадок безробіття; ~ insurance fund фонд страхування від безробіття; ~ pay допомог unemployment¹ : employment²
  • UNILATERAL CONTRACT  —  юр. односторонній контракт ▷ «contract»
  • UNIT  —  (U) 1. n ком. одиниця; ціле; елемент; a одиничний; 2. марк. одиниця 1. основна складова чого-небудь, напр. стандарт виміру, окремий продукт (product) чи вид товарів, окрема особа чи група, партія цінних паперів (securities) тощо; 2. умовний пакетний розмір, об'єм, кількість або величина чого-небудь, що прийнято за основу на продаж; ♦ прикладами одиниці можуть бути: літр молока, коробка сірників, дюжина яєць, букет квітів тощо accountability ~ об'єкт обліку • одиниця обліку • одиниця звітності; accounting ~ облікова одиниця • господарська одиниця із самостійним балансом; administrative ~ адміністративна одиниця; auxiliary ~ допоміжний підрозділ; basic ~ основна одиниця; business ~ організаційна одиниця (торгова або промислова) • господарський осередок; capital ~ елемент капіталу; capitalization ~ одиниця капіталізації; central processing ~ (CPU) центральний процесор комп'ютера; consumer ~ споживча одиниця; control-factor ~ одиниця контрольного фактора; contract ~s стандартна система показників якості; conventional ~ умовна одиниця; cost ~ одиниця витрат • одиниця калькуляції витрат; currency ~ валют average revenue per ~ виручка на одиницю продукту • середня виручка; European ~ of account розрахункова одиниця європейського платіжного союзу; per ~ на одиницю; revenue ~ of service розрахункова одиниця; to buy a ~ of something купувати/купити одиницю чого-небудь; to sell a ~ of something продавати/продати одиницю чого-небудь; ~ assets records облік активів підрозділу; ~ cost собівартість одиниці продукції; ~ costs витрати на одиницю продукції; ~-elastic demand попит з одиничною еластичністю; ~ labour cost вартість праці в одиниці продукції • витрати на робочу силу в одиниці продукту • трудомісткість; ~ load одиничне навантаження • одиничний вантаж; ~ of account розрахункова одиниця • одиниця обліку • розрахункова гр
  • UNIVERSAL PRODUCT CODE  —  (UPC) роз., марк., комп. універсальний товарний код ▷ «bar code»
  • UPC  —  ▷ «universal product code»
  • USER  —  n марк., ком. споживач; користувач; a споживацький той, хто використовує, вживає або споживає продукт або послугу actual ~ фактичний користувач • дійсний користувач • фактичний споживач • дійсний споживач; adverse ~ споживач, який завдає шкоди; authorized ~ уповноважений користувач; bona fide ~ сумлінний споживач • совісний споживач • сумлінний користувач • совісний користувач; business ~ комерційний споживач • промисловий споживач; casual ~ випадковий споживач • випадковий користувач; chief ~ головний споживач • головний користувач; commercial ~ комерційний споживач • кінцевий споживач • комерційний користувач • кінцевий користувач; concurrent ~ конкуруючий споживач • конкуруючий користувач; consistent ~ постійний споживач • незмінний споживач • постійний користувач • незмінний користувач; current ~ нинішній споживач • нинішній користувач; direct-mail ~ to register a ~ реєструвати/зареєструвати споживача • реєструвати/зареєструвати користувача; ~ fee плата за користування; ~ friendly зручний у користуванні • легкий у користуванні; ~ group група користувачів; ~'s guide порадник користувача • порадник споживача; ~ influence вплив споживачів • вплив користувачів; ~ instruction інструкція для споживача • інструкція для користувача; ~ manual підручник для споживача • посібник для споживача • підручник для користувача • посібник для користувача; ~ of equipment користувач устаткування; ~ of financial statements користувачі фінансових звітів; ~ of a product споживач продукту; ~ of a trademark користувач товарного знака; ~ right право користувача; ~ survey
  • UTILITY  —  n 1. корисність; користь; вигідність; вигода; практичність; 2. pl комунальні підприємства; комунальні служби; комунальні послуги; a комунальний; загального користування; практичний 1. вигода або задоволення, одержане окремою особою від споживання продукту чи послуги; 2. організації, що належать до міського господарства, та послуги, які вони надають absolute ~ абсолютна корисність; acceptable ~ прийнятна корисність; aggregate ~ сукупна функція корисності; basic ~ основна користь; consumer ~ корисність для споживача; cumulative ~ сукупна корисність; decreasing ~ спадна корисність; diminishing ~ спадна корисність; diminishing marginal ~ спадна гранична корисність • гранична корисність; distribution ~ies підприємства з обслуговування промислових фірм у сфері збуту; effective ~ ефективна корисність; electric utilities електроенергетика загального користування; expected ~ очікувана користь • можлива користь; form ~ корисність, яка виникає внаслідок переробки продукту; gas utilities комунальне газопостачання; house cardinal ~ function кількісна функція корисності • кардиналістська функція корисності (вимірювання в абсолютних величинах); cardinal ~ ranking кількісне упорядкування; direct ~ function пряма функція корисності; elementary ~ function елементарна функція корисності; equal-~ contour математично розрахована крива рівномірної корисності; indirect ~ function непряма функція корисності; interpersonal comparison of ~ies міжособове порівняння корисності; law of diminishing marginal ~ закон спадної граничної корисності; law of equal marginal ~ies per money unit закон рівної граничної корисності на грошову одиницю; maximization of ~ максимізація корисності; ordinal ~ function порядкова функція корисності; ordinal ~ ranking порядковий ранг корисност
T: 0.053748976 M: 1 D: 1