© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • T-BILL  —  ▷ «treasury bill»
 • T. M.  —  ▷ «trademark»
 • TAILOR-MADE NETWORK  —  марк., тк. мережа на замовлення ▷ «network»²
 • TANGIBLE ASSETS  —  фін., бухг. матеріальні активи; реальний основний капітал активи (asset¹), які мають речову (матеріальну) форму, напр. устаткування, будівлі, земля, запаси сировини і готової продукції тощо; ♦ матеріальні активи є видом необоротних активів (non-current assets) net ~ чиста вартість матеріальних активів; stock of ~ фонд матеріальних активів net ~ per share чиста вартість матеріальних активів на акцію; to assess ~ оцінювати/оцінити матеріальні активи; to value ~ визначати/визначити вартість матеріальних активів tangible assets :: tangibles; tangible assets : intangible assets; tangible assets ‡ A. assets¹ (383) ▹▹ «intangible assets»
 • TANGIBLES  —  ▷ «tangible assets»
 • TARE  —  n роз., трс. тара; вага тари або упаковки; a тарний місткість чи вага вагону, упаковки товару, ящика, мішка, коробки та ін. засобів для збереження при транспортуванні actual ~ фактична вага тари • дійсна вага тари; average ~ середня вага тари; computed ~ розрахункова вага тари • передбачувана вага тари; customary ~ встановлена вага тари; customs ~ вага тари за тара-тарифом • вага тари, встановлена митними правилами; damaged ~ пошкоджена тара; estimated ~ передбачувана вага тари; excess ~ вага тари, яка перевищує нормальну вагу; excessive ~ надмірна вага тари; extra ~ додаткова тара; invoice ~ фактурна вага тари; legal ~ вага тари за тара-тарифом; net ~ вага тари всіх місць партії товару; nonreturnable ~ тара, яка не підлягає поверненню; real ~ дійсна вага тари; returnable ~ багатооборотна тара; reusable ~[/ ~ and tret знижка на тару і втрату; ~ included з урахуванням ваги тари; ~ weight вага тари • суха вага; to allow for ~ враховувати/врахувати вагу тари; to deduct ~ відраховувати/відрахувати вагу тари; to obtain ~ отримувати/отримати тару; to pack in ~ упаковувати/упакувати в тару ═════════◇═════════ тара < італ. tara < араб, tarḥ — відходи, знижка (СІС : 653; Фасмер 4 : 20)
 • TARGET  —  n 1. мен., марк., рек. ціль; завдання; напрям; мета; 2. контрольна цифра; намічена цифра; планова цифра; 3. цільова аудиторія споживачів; a цільовий; плановий 1. те, до чого прямують, що потрібно здійснити; 2. економічні орієнтири; 3. визначена група осіб, для яких призначений продукт, послуга application ~ мета застосування; designated ~ намічена цифра • намічена ціль; export ~s план експорту; growth ~ намічені темпи зростання; import ~ план імпорту; key ~ основне завдання; market ~ ринкова ціль; output ~ виробничий план • виробнича ціль; planned ~(s) планове завдання; контрольні цифри; primary ~ основна ціль; priority ~ першочергова ціль; production ~(s) виробничий план • завдання випуску продукції • виробниче завдання • контрольні цифри виробництва; profit ~ планова норма прибутку; progress ~ контрольний проміжний термін • проміжна ціль; quantitative ~ кількісне завдання; sales ~ контрольний показник продажу • контрольна цифра збуту • планове by the ~ до встановленого терміну; off ~ поза планом; on ~ згідно з планом; ~ amount планована сума; ~ audience цільова аудиторія; ~ cost запланована величина витрат; ~ costs планові витрати • плановані витрати; ~ figure контрольна цифра • планова величина; ~ group цільова група; ~ inventory цільові запаси; ~ language комп. вихідна мова • мова на виході; ~ market цільовий ринок; ~ price базова ціна • планова ціна • «цільова» ціна (вартість замовлення плюс доплата або утримання залежно від якості й строків постачання) • курс цінних паперів; to beat the ~ перевиконувати/перевиконати завдання; to exceed the ~ перевиконувати/перевиконати план; to hit the ~
 • TARIFF  —  (trf) 1. n под. тариф; мито; a тарифний; митний; 2. прейскурант; 3. тарифний збірник 1. вид непрямого податку (indirect tax), який накладається на імпортовані або часом на експортовані товари чи послуги; ♦ тарифи стягуються з метою захисту національної економіки від закордонної конкуренції, таким способом забезпечуючи, напр., зайнятість (employment²) (захисний тариф (protective tariff)) або збільшення доходів (revenue) як джерела фінансування державних видатків тощо; 2. довідник ставок, у якому визначаються ціни на різні види товарів і послуг; 3. опубліковані норми із зазначенням тарифних ставок і класифікації вантажів ad valorem ~ тариф від заявленої ціни; agency ~ агентський тариф; agricultural ~ митний тариф на сільськогосподарські продукти; all-in ~ універсальний тариф • єдиний тариф; alternative ~ альтернативний тариф; autonomous ~ автономний тариф; basic ~ основний тариф; basing ~ твердий тариф • прейскурант твердих тарифних ставок; blanket ~ єдиний тариф; bulk ~ оптовий тариф; cargo ~ вантажний тариф; class ~ прейскурант класних тарифів; commercial ~ комерційний тариф; compound ~ змішаний тариф; consolidated ~ загальний тариф; conventional ~ конвенційний тариф • договірне мито; customs ~ митний тариф; differential ~ дифере according to the ~ відповідно до прейскуранта; as per ~ за тарифом; ~ agreement тарифна угода; ~ barrier тарифний бар'єр; ~ ceiling максимальне мито • гранична висота тарифу; ~ concession митна пільга; ~ for carriage тариф на перевезення; ~ for single consignments тариф дрібних відправлень; ~ for tare carriage тарний тариф • тариф для перевезення порожньої тари; ~ for the trasit of goods тариф на транзитні товари; ~ group тарифна група; ~ heading вид тарифу; ~ number позиція в митному тарифі; ~ preference пільговий тариф; ~ protection тарифний захист; ~ quota тарифна квота; ~ rate тарифна ставка; ~ reduction знижен tariff ‡ tax (393)
 • TAX  —  n под. податок; збір; акциз; обкладення; a податковий обов'язковий платіж, який уряд накладає на товари і послуги, на дохід окремих осіб і підприємств, на власність, на прибутки тощо з метою одержання надходжень (revenue¹) для фінансування державних видатків на охорону здоров'я, розвиток освіти, пенсійне забезпечення та ін. програми, з метою регулювання рівня витрат в економіці (economy¹) країни тощо; ♦ існують прямі (direct tax) і непрямі (indirect tax) податки; до прямих податків належать прибутковий податок (income tax), податок на реалізований дохід від приросту активів (capital gains tax), майновий податок (wealth tax), що стосується вартості чистих активів, земельний податок (land tax) тощо; до непрямих — податок з обороту (sales tax), акцизний збір (excise duty), тарифи (tariff), митний податок (customs duty) тощо accrued ~ нарахована заборгованість зі сплати податків; accumulated earnings ~ податок на нерозподілений прибуток; ad valorem ~ лат. податок на вартість • податок з оголошеної ціни • податок у вигляді певного відсотка; advance corporation ~ (ACT) податок на корпорації, виплачений авансом; agricultural ~ сільськогосподарський податок; alcohol ~ податок на алкогольні напої; alcohol-beverage ~ податок на алкогольні напої • податок на спиртні напої; alternative minimum ~ (AMT) альтернативний мінімальний податок; amusement ~ податок на розваги (вистави, прокат кінофільмів); apportioned ~ розподілений податок; assessed ~es прямі податки (на майно); burdensome ~es обтяжливі податки; business ~ податок на бізнес • пода after ~ після відрахування податку; before ~ до відрахування податку; exempt from ~ не підлягає оподаткуванню; for ~ purposes з метою оподаткування; incidence of ~ розподіл податкового тягаря; liable to ~ оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; net marginal ~ rate чиста гранична ставка податку; progressive ~ structure прогресивна схема оподаткування; regressive ~ structure регресивна схема оподаткування; shifting of a ~ перекладення податкового тягаря; subject to ~ оподатковуваний • який підлягає оподаткуванню; ~ account податковий рахунок; ~ accounting податковий облік; ~ accounts податкова звітність; ~ administration податкове відомство • податкова адміністрація; [ tax ‡ tax (393) ▹▹ «levy»
 • TAX DEDUCTION  —  под. відрахування податку ▷ «deduction»¹
 • TAXATION  —  под. оподаткування; стягнення податків; обкладення податком система фінансування державних видатків, джерелом яких служить сукупність податків (tax), що надходять з прибутків підприємств, з доходів окремих осіб у формі прибуткового податку (income tax), податку з обороту (sales tax), податку на власність тощо benefit ~ оподаткування пільг • оподаткування допомоги; concessional ~ пільгове оподаткування; consumption ~ оподаткування споживання; deferred ~ відкладене оподаткування; direct ~ пряме оподаткування; double ~ подвійне оподаткування; equitable ~ справедливе оподаткування; flat ~ пропорційне оподаткування; graduated ~ прогресивне оподаткування; income ~ обкладення прибутковим податком; increased ~ збільшене оподаткування; indirect ~ непряме оподаткування; multiple ~ багаторазове оподаткування; progressive ~ прогресивне оподаткування • оподаткування за прогресивними ставками; proportional ~ пропорційне оподаткування; regressive ~ регресивне оподаткування[/m adjusted for ~ з урахуванням податків; exempt from ~ неоподатковуваний; increase of direct ~ збільшення прямого оподаткування; increase of indirect ~ збільшення непрямого оподаткування; subject to ~ який підлягає оподаткуванню; ~ at source відрахування податку зі всієї суми доходів; ~ authorities податкове управління; ~ by stages поетапне оподаткування; ~ laws податкове законодавство; ~ load податковий тягар • податкове навантаження; ~ measure критерій оподаткування • показник оподаткування; ~ obligation податкове зобов'язання; ~ of capital оподаткування капіталу; ~ of capital gains on bonds оподаткування реалізованого доходу з приросту вартості облігацій; ~ of capital gains on securi ▹▹ «capital gains tax» ▹▹ «levy»
 • TERM  —  ком. 1. n строк; період; час; термін; a строковий; терміновий; 2. pl умови 1. визначений відрізок часу; момент настання, виконання чого-небудь; 2. обставини, які стосуються платежу, угоди, заробітної плати, ціни, страхового полісу тощо acceptable ~s прийнятні умови; attractive ~s привабливі умови; berthing ~s умови причалювання • лінійні умови (про завантаження і розвантаження в торговому мореплавстві); buying ~s умови покупки; cash ~s умови платежу готівкою; collection ~s умови інкасо; commercial ~s комерційні умови; concessionary ~s пільгові умови; consignment ~s умови консигнації; contract ~s умови контракту; credit ~s умови позички • умови надання кредиту • умови акредитиву; credit payment ~s умови сплати кредиту; current ~s поточні умови; delivery ~s умови постачання; discharging ~s умови розвантаження; discount ~s умови знижки • умови дисконту; easy ~s пільгові delivery on ~ доставка у визначений термін; for a ~ of на термін; for a stated ~ на застережений термін; in ~s of у перерахунку на • у перерахуванні на; in demographic ~s з погляду демографії; in money ~s у грошовому виразі; in per capita ~s в розрахунку на душу населення; in percentage ~s у відсотковому обрахуванні; in physical ~s в натуральному виразі; in real ~s в реальному обрахуванні; in value ~s у вартісному виразі; on advantageous ~s на вигідних умовах; on credit ~s на умовах кредиту; on easy ~s на пільгових умовах; on usual ~s на звичайних умовах; ~ account терміновий рахунок; ~ assurance страхування життя на визначений термін; term¹ — ім. реченець, прикм. реченцевий (зах. укр., діал., діас.)
 • TERM LIABILITIES  —  бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»
 • TERMINAL VALUE  —  ▷ «future value»
 • TESTATOR  —  юр. заповідач; спадкодавець особа, яка подає свою передсмертну волю у формі заповіту (will) ▹▹ «executor»
 • THE BOARD  —  ▷ «board of directors»
 • THE MEDIA  —  ▷ «mass media»
 • TIGHT MONEY  —  фін., банк. «стиснуті» гроші; дорогі гроші; грошова нестача; обмежений кредит кон'юнктура грошового ринку (money market), яка породжує несприятливі умови для одержання позик (loan) з огляду на відносно високі відсоткові ставки (interest rate); ♦ при політиці (policy) «стиснутих» грошей уряди обмежують суму грошей на витрати (spending) tight money :: dear money; tight money : easy money пр. «easy money»
 • TIME DRAFT  —  банк., міжторг. строкова тратта; строковий вексель ▷ «bank draft»
 • TIME SHEET  —  кадр. табель друкований бланк, на якому записуються години праці робітника (employee) або час, витрачений на визначену операцію (job²) daily ~ щоденний табель; monthly ~ щомісячний табель; weekly ~ щотижневий табель • потижневий табель to complete a ~ заповнювати/заповнити табель; to draw up a ~ укладати/ укласти табель; to fill in a ~ заповнювати/заповнити табель; to make up a ~ укладати/укласти табель; to prepare a ~ укладати/укласти табель
 • TIMES COVERED  —  ▷ «dividend cover»
 • TIMES-INTEREST-COVERED  —  ▷ «times-interest-earned ratio»
 • TIMES-INTEREST-EARNED  —  ▷ «times-interest-earned ratio»
 • TIMES-INTEREST-EARNED RATIO  —  фін., бухг. коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку до виплати відсотків і сплати податків (earnings before interest and tax) до величини річних витрат на виплату відсотків (interest expenses) за рік; має таку формулу підрахунку: times interest earned ratio = earnings before interest and tax ÷ annual interest expenses ♦ за цим коефіцієнтом визначається, якою мірою підприємство спроможне покрити відсоткову виплату у випадку різкого зниження прибутку; низьке покриття відсотків вказує на ризиковий стан, а високе — на спроможність підприємства сплатити відсоткове зобов'язання за борг favourable ~ сприятливий коефіцієнт покриття відсотків; high ~ високий коефіцієнт покриття відсотків; low ~ низький коефіцієнт покриття відсотків; satisfactory ~ задовільний коефіцієнт покриття відсотків to calculate ~ підраховувати/підрахувати коефіцієнт покриття відсотків; to increase ~ збільшувати/збільшити коефіцієнт покриття відсотків; to reduce ~ зменшувати/зменшити коефіцієнт покриття відсотків times-interest-earned ratio :: interest coverage ratio :: interest cover :: times-interest-covered :: times-interest-earned; times-interest-earned ratio ‡ leverage ratios (387)
 • TM  —  ▷ «trademark»
 • TRADE  —  1. n ком. торгівля; галузь; 2. професія, ремесло, спеціальність; a торговельний; торговий 1. форма обміну товарів, послуг, валюти (currency¹) тощо на основі купівлі-продажу; 2. рід занять, трудової діяльності advantageous ~ вигідна торгівля; allied ~ суміжна спеціальність; ancillary ~ допоміжна галузь; autumn ~ торгівля товарами осіннього сезону; balanced ~ нетто-баланс • врівноважений торговельний баланс; barter ~ бартерна торгівля; bilateral ~ двостороння торгівля; border ~ прикордонна торгівля; brisk ~ жвава торгівля; building ~ будівельна галузь; bulk cargo ~ перевезення масових вантажів; buyback ~ компенсаційна торгівля • торгівля за зворотну купівлю; carrying ~ транспортна галузь; cash ~ торгівля за готівку; coasting ~ каботажна торгівля • каботаж • каботажне судноплавство; coastwise ~ каботажна торгівля • каботаж • каботажне судноплавство; c by way of ~ шляхом торгівлі; to be in ~ бути торговцем • мати крамницю; to depress ~ послаблювати/послабити торгівлю; to develop ~ розвивати/розвинути торгівлю; to encourage ~ заохочувати/заохотити торгівлю; to expand ~ розширювати/розширити торгівлю; to further ~ сприяти/посприяти розвиткові торгівлі; to hamper ~ перешкоджати/перешкодити розвиткові торгівлі; to hinder ~ перешкоджати/перешкодити розвиткові торгівлі; to increase ~ розвивати/розвинути торгівлю; to monopolize ~ монополізувати торгівлю; to open ~ починати/почати торгівлю; to promote ~ сприяти/посприяти розвиткові торгівлі • заохочувати/заохотити розвиток торгівлі; to pursue a ~ займатися/зайнятися промислом • займатися/зайнятися ремес
 • TRADE BILL  —  банк., міжторг. торговельна тратта ▷ «bill of exchange»
 • TRADE CHANNEL  —  ▷ «channel of distribution»
 • TRADE CREDITORS  —  бухг. англ. кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; кредитори за розрахунком; рахунки до оплати; кредитори ▷ «accounts payable»
 • TRADE DEBTORS  —  бухг. англ. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; дебітори за розрахунком; рахунки до одержання; дебітори ▷ «accounts receivable»
T: 0.1119109 M: 1 D: 1