© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • S. E.  —  ▷ «stock exchange»
 • S/E  —  ▷ «stock exchange»
 • SALARY  —  кадр. оклад; платня (для службовців) встановлена періодична грошова винагорода працівникові (employee) за регулярно виконувану роботу чи послугу; ♦ розмір окладу, як правило, виражається у формі фіксованої (іноді річної) суми, що виплачується за адміністративну, професійну, канцелярську, управлінську та ін. роботу, яка вимагає певного виду кваліфікації, підготовки тощо annual ~ річний оклад; base ~ базовий оклад; basic ~ базовий оклад; executive ~ оклад керівника • оклад адміністратора; fixed ~ твердий оклад • фіксований оклад; fortnightly ~ двотижневий оклад; initial ~ початковий оклад; monthly ~ місячний оклад; regular ~ оклад, який регулярно виплачується; starting ~ початковий оклад; top ~ найвищий оклад; weekly ~ тижневий оклад a drop in ~ зниження окладу; an increase in ~ збільшення окладу; a rise in ~ підвищення окладу; ~ account рахунок, на який регулярно переводиться зарплата; ~ adjustment регулювання окладів; ~ adjustment system система регулювання окладів; ~ agreement угода про оклади; ~ and wage structure структура окладів і ставок заробітної плати; ~ before deductions платня до відрахування; ~ claim вимога підвищення платні; ~ deduction відрахування з окладу; ~ disbursement витрати на оклади; ~ earner службовець • працівник/працівниця; ~ expenditure витрати на фонд окладів; ~ freeze заморожування окладів; ~ grade категорія окладу; ~ income дохід у виг salary : wage пр. «wage» ▹▹ «pay»
 • SALE(S)  —  1. n ком. продаж; реалізація; збут; купівля-продаж; 2. торгівля; торгова угода; 3. розпродаж; 4. pl обсяг продажу; товарооборот; a торговельний; торговий; збутовий; продажний; 5. pl бухг. виручка 1. перетворення якого-небудь товару чи послуги тощо на гроші; 2. господарська діяльність з обороту, купівлі й продажу товарів; 3. продаж за зниженими цінами (сезонний, у зв'язку із закриттям магазину тощо); 4. оборот товарів, сукупність актів купівлі і продажу; 5. надходження (revenue²) з продажу товарів чи від надання послуг account ~ звіт про продаж товару; actual ~s фактичний продаж; advance ~ попередній продаж; annual ~s річний обсяг продажу • річний товарооборот; anticipated ~s очікуваний продаж; area ~s збут в межах території; average ~s середній обсяг продажу; average daily ~s середньодобовий обсяг продажу; bear ~ продаж при спекуляції на зниження цін акцій на біржі; block ~ продаж партії цінних паперів; break-even ~s беззбитковий обсяг продажу; bulk ~ масовий продаж • продаж всього товарного запасу; bull ~ продаж при спекуляції на підвищення цін акцій на біржі; cash ~ продаж за готівку; cash-and-carry ~ продаж за готівку без доставки додому; cash-on-delivery ~ продаж пі «as is» ~ продаж на умовах «як є»; drop in ~s зниження збуту; fall in ~s зниження збуту; forecast of ~s прогноз збуту; for ~ продається; increase in ~s збільшення збуту; not for ~ не для продажу; rise in ~s збільшення збуту; ~s abroad продаж за кордоном; ~s account рахунок продажу; ~s activities збутова діяльність; ~s agency торговельне агентство • збутова організація; ~s agent агент зі збуту; ~s agreement договір про продаж; ~s amount обсяг збуту; ~s analysis аналіз збуту; ~s and distribution expenses торговельні витрати; ~ and leaseback продаж зі зворотною орендою; ~ and repurchase arrangement згода на продаж і з
 • SALES PROMOTION  —  марк., рек. стимулювання збуту; стимулювання продажу використання короткострокових стимулів для збільшення попиту (demand) на продукцію (product) або заохочення діяльності персоналу, що займається збутом (sales force), роздрібників (retailer) чи будь-яких посередників; ♦ до заходів стимулювання збуту належать: для споживачів (consumer) ~ купони (coupon), знижка (rebate), показ продукції, зразків (sample), безплатне консультування (free advisory service) тощо; для персоналу, що займається збутом,-премія (premium¹), змагання, нагорода, заохочувальні подарунки тощо; для роздрібників чи посередників — безплатний товар, спільне рекламування (cooperative advertising), виставки (display), змагання між продавцями (sales contest) тощо consumer ~ стимулювання збуту споживачам; trade ~ стимулювання збуту торговців ~ budget кошторис витрат на заходи для стимулювання збуту; ~ costs витрати на стимулювання збуту; ~ manager керівник відділу стимулювання збуту; to carry out a ~ виконувати/виконати завдання стимулювання збуту; to organize a ~ організовувати/організувати заходи стимулювання збуту; to plan a ~ складати/скласти план стимулювання збуту sales promotion ‡ A. four principles of marketing (386) ▹▹ «advertising» ▹▹ «promotion»¹
 • SALES TAX  —  под. податок з обороту; податок з продажу ▷ «tax»
 • SALES TO TOTAL ASSETS RATIO  —  ▷ «asset turnover»
 • SAMPLE  —  1. n збут зразок; проба; a зразковий; пробний; 2. марк. вибірка; вибіркова сукупність 1. пробний виріб чи марка (brand), що розповсюджується споживачам (consumer) безплатно, щоб заохотити їх випробувати даний продукт (product) і зміцнити його попит (demand); ♦ зразки продуктів, напр. новий вид шампуню чи зубної пасти або соку, в пакетах пробного розміру (trial-size package) розповсюджуються поштою, у журналах, по крамницях тощо; 2. незначна частина населення, яка за результатами опитування (survey²) представляє думку населення в цілому; ♦ з окремих спостережень та міркувань вибору дослідники роблять висновки про характеристики товару чи послуги в цілому advertising ~ рекламний зразок; area ~ територіальна вибірка; balanced ~ урівноважена вибірка; biased ~ зміщена вибірка • упереджена вибірка; check ~ контрольна проба; cluster ~ територіальна вибірка; commodity ~ зразок товару; composite ~ складний зразок • змішаний зразок; control ~ контрольний зразок; convenient ~ зручна вибірка; display ~ виставлений зразок; exhibition ~ виставковий зразок; experimental ~ пробний зразок; free ~ безплатний зразок • безкоштовний зразок; full-size ~ зразок в натуральну величину; give-away ~ пробний зразок; group ~ групова вибірка; item ~ зразок виробу; judgment ~s< as a ~ як зразок; as per ~ на зразок; sale by ~ продаж за зразком; ~ only зразок без ціни; ~ pack пробний пакет; to be according to ~ відповідати зразку; to examine ~s оглядати/оглянути зразки; to make ~s виготовляти/виготовити зразки; to present ~s представляти/представити зразки; to provide ~s давати/дати зразки; to purchase by ~ купувати/купити за зразком; to select a ~ добирати/добрати/дібрати зразок; to sell by ~ продавати/продати за зразком; to submit ~s подавати/подати зразки; to supply ~s доставляти/доставити зразки; to take a ~ брати/взяти пробу; to test a ~ випробовувати/випробувати зразок; to try a ~ вип ▹▹ «sales promotion»
 • SCRIP ISSUE  —  ▷ «bonus issue»
 • SECURITIES MARKET  —  фін., бірж. ринок цінних паперів; фондова біржа ▷ «stock exchange»
 • SECURITY, SECURITIES  —  бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; рі цінні папери фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об'єктом купівлі-продажу та джерелом доходу; ♦ до цінних паперів можна віднести акції (share²), облігації (bond), казначейські векселі (treasury bill) тощо accrued interest ~ies цінні папери з накопичуваними відсотковими платежами (не виплачуваними до строку погашення); active ~ies цінні папери, які активно обертаються на ринку; agio ~ies дисконтні цінні папери; asset-backed ~ies цінні папери, які забезпечені активами; bearer ~ies цінні папери на пред'явника; bellwether ~ies цінні папери, які визначають рух біржової кон'юнктури • показові цінні папери; blue-chip ~ies першокласні цінні папери; callable ~ies цінні папери з правом дострокової оплати; collateral ~ies цінні папери, які служать забезпеченням • майнове забезпечення; convertible ~ies оборотні цінні папери • цінні папери, які можуть бути обміняні на акції; corporate debt ~ies облігації, випущені корпораціями; corporation ~ies цінні п ~ies acount рахунок цінних паперів; ~ies Act закон про цінні папери; ~ies administration управління операціями з цінними паперами; ~ies analyst спеціаліст з цінних паперів • фахівець з аналізу ринку цінних паперів; ~ies and Exchange Commission (SEC) Комісія з цінних паперів і бірж; ~ies and Exchange Law закон про цінні папери і біржі; ~ies and Investment Board (SIB) Управління з питань цінних паперів і інвестицій; ~ies arbitrage арбітражні операції з цінними паперами; ~ies broker біржовий брокер; ~ies brokerage брокерські операції з цінними паперами; ~ies clearing кліринг цінних паперів; ~ies dealer торговець цінними паперами • посередник на ринку цінних паперів • дилер на ринку цінних паперів; ~ies department відділ securities ‡ securities (391)
 • SERVICE(S)  —  (svc) марк. послуги; обслуговування; обсяг послуг; сервіс; служба нематеріальний результат діяльності окремої особи, підприємства (business²) чи організації, яка задовольняє потреби іншої особи, підприємства чи організації в чому-небудь; ♦ до нематеріальних результатів діяльності належать юридичні, медичні, управлінсько-дорадчі (management consultancies), поштові, банківські та ін. послуги accessorial ~ додаткові послуги транспорту • додаткове обслуговування під час перевезення; accounting ~s бухгалтерські послуги; actuarial ~s страхові послуги; administrative ~s адміністративні послуги; advertising ~ служба реклами; advisory ~ дорадча служба • консультативна служба; after-sales ~ післяпродажне обслуговування • обслуговування вдома працівниками магазину (напр., ремонт електроприладів тощо); agency ~s агентське обслуговування; agent's ~s послуги агента; air ~ повітряне перевезення; air freight ~ послуги вантажної авіалінії; air passenger ~ послуги пасажирської авіалінії; air transport ~s служба повітряного сполучення; auditing ~s ревізорські послуги • аудиторські послуги; in ~ діючий • працюючий • що перебуває в експлуатації; out of ~ недіючий • непрацюючий • бездіяльний • знятий з експлуатації; ~ in bulk групове обслуговування; ~ in cyclical order обслуговування у циклічному порядку; ~ in random order обслуговування у випадковому порядку; ~s of an agency послуги агентства; ~s of personnel послуги персоналу; to advertise ~s рекламувати послуги; to charge for ~s брати/взяти плату за послуги; to employ ~s користуватися послугами; to furnish ~s надавати/надати кому-небудь послуги; to maintain a ~ обслуговувати/обслужити кого-небудь; to make use of ~s користуватися/скористатися послугами; to offer a ~ пропонувати/запропонувати послугу; to offer ~s
 • SETTLEMENT DATE  —  ▷ «maturity date»¹
 • SH.  —  ▷ «share»
 • SHARE  —  (sh.) 1. n ком. частина; частка; участь; пай; a частковий; пайовий; v уділити/поділити; розділяти/розділити; брати/взяти участь у чомусь; 2. n бірж. акція; a акціонерний 1. певна частина чого-небудь, що розподіляється за якимись ознаками; 2. вид цінного папера (securities), що свідчить про пайову участь (ownership interest) у капіталі підприємства і передбачає певну відповідальність (liability); ♦ акції дають право на участь у розподілі прибутку (profit), право голосу та ін. права, що пов'язані здебільшого з двома категоріями акцій: звичайними (ordinary shares) і привілейованими (preference shares) «A» ~s звичайні акції з обмеженим правом голосу; assented ~s узгоджені акції; assessable ~ пай, за який можна вимагати додаткового платежу; «B» ~s звичайні акції зі спеціальним правом голосу; bank ~s банківські акції; bearer ~ акція на подавця • акція на пред'явника; below par ~s акції, випущені зі знижкою номіналу; bogus ~ фіктивна акція; bonus ~ безплатна акція • пільгові акції; callable ~s акції з правом емітента на викуп за визначеною ціною; capital ~ частка капіталу • пай в капіталі; commercial ~s акції торговельних підприємств; common share; controlling ~ пайова участь у підприємстві, яка забезпечує контроль; convertible preference ~s оборотні привілейовані акції; co-op ~ пай в кооперативі; cumulati dividend per share; earnings per share; lien on ~s право утримання акції за борги; maturity of a ~ час терміну акції; ~s advanced from ... to ... курс акцій піднявся з ... до ...; ~s are down курс акцій знижується; ~s are recovering курс акцій покращується; ~s are rising курс акцій піднімається; ~s are stationary курс акцій стабільний; ~s have fallen курс акцій упав; ~s have gone up курс акцій підвищився; ~s have slumped 5 points курс акцій впав на 5 пунктів; ~ in a business частка в підприємстві; ~ in capital частка в капіталі; ~ in a cooperative пай в кооперативі; ~ in expenses участь у видатках; ~ in profit участь у прибутку; ~ of commission комісійна частка; ~ share² (англ., австрал.) :: stock² (амер.); share² — ім. пай (діал., діас.), уділ (зах. укр., діас.) прик. пайовий; share² ‡ shares (392); share² ‡ securities (391) ═════════◇═════════ акція < голл. aktie або нім. Aktie — акція (цінний папір) < лат. actio — скарга, претензія скаржника, право на участь; фіксується на початку XVIII ст. (ЕСУМ 1 : 59 і ЕС-СУМ 1 : 49); пай — тюрк. pai — частина, участь, ділянка (ЕС-СУМ 4 : 9; СІС : 492; Фасмер З : 187); уділ — фіксується з XV ст. у формі оудѣль — частина маєтку, уділ, наділ: «Оуставлѧємь коли(ж) моу(ж) оумрє(т) о(т) жєны... а хочє(т) ли иньшєго моужа понѧ(т) тогды мы сказоуєм тымъ то дѣтємь очина всє испо(л)на прїидѣ(т) и дроу(г)мъ оудѣло(м) всє имєнїє материзны а она своє дѣ(л)нїцєю можє(т) моужа понѧть по(д)лѫ(г) своєѧ воли» (ССМ 2 : 466) ▹▹ «dividend per share» ▹▹ «earnings per share» ▹▹ «share capital»
 • SHARE CAPITAL  —  бірж. акціонерний капітал основний капітал, який утворюється завдяки випуску акцій (share²) для фінансування акціонерного товариства (joint stock company); ♦ бувають дві категорії акціонерного капіталу: звичайні акції (ordinary share) і привілейовані акції (preference share) share capital (англ., австрал.) :: capital stock (амер.) ▹▹ «authorized capital» ▹▹ «bonus issue» ▹▹ «paid-up capital»
 • SHAREBROKER  —  ▷ «stockbroker»
 • SHAREHOLDER  —  n бірж. акціонер; власник акцій; тримач акцій; держатель акцій; a акціонерний окрема особа або компанія, яка є власником акцій (share²) акціонерного товариства (company) і співвласником цієї компанії; ♦ згідно із законом і статутом компанії акціонери мають різні права та привілеї, напр., беруть участь в управлінні компанії, мають право голосу і т. д. controlling ~ власник контрольного пакета акцій; deferred ~ власник акцій з відстроченим дивідендом; leading ~ провідний акціонер; major ~ головний акціонер; majority ~ власник контрольного пакета акцій; minority ~ власник частини акцій компанії, яка не забезпечує контроль; ordinary ~ власник звичайних акцій; outside ~ зовнішній акціонер; preference ~ власник привілейованих акцій; principal ~ основний акціонер (володіє не менш як 10 % акцій); registered ~ власник іменної акції, зареєстрованої в книгах компанії ~ account рахунок акціонера; ~s' accounts рахунки акціонерів; ~s' agreement угода між акціонерами; ~s' association асоціація акціонерів; ~ benefit дохід акціонера • прибуток акціонера; ~ bond облігація акціонерів; ~s' capital акціонерний капітал; ~s' capital contribution внесок в акціонерний капітал; ~s' council рада акціонерів; ~s' dividend plan дивідендний план акціонерів; shareholders' equity; ~s' funds акціонерний капітал • власний капітал; ~s' general meeting загальні збори акціонерів; ~s' interest власний капітал; ~ loan позика, забезпечена акціями; ~s' value біржова вартість акцій shareholder :. stockholder (амер.); shareholder — пайовик (розм.); shareholder ‡ shareholder :: stockholder (392)
 • SHAREHOLDERS' EQUITY  —  фін., бухг. акціонерний капітал; капітал акціонерів; власний капітал; власний акціонерний капітал власна частка в капіталі підприємства, компанії (company) чи корпорації та нерозподілений прибуток (retained earnings), що в балансовому звіті (balance sheet) дорівнює різниці між загальною сумою активів та загальною сумою пасивів shareholders' equity :: stockholders' equity (амер.) :: net worth :: owners' equity; shareholders' equity ‡ financial statements (385) пор. «owners' equity»
 • SHORT-TERM LIABILITIES  —  ▷ «current liabilities»
 • SHORT-TERM LIQUIDITY RATIO  —  ▷ «quick ratio»
 • SHRINKAGE  —  ▷ «waste»²
 • SIGHT DRAFT  —  банк., міжторг. вексель на подавця; вексель на пред'явника; тратта з оплатою на подання ▷ «bank draft»
 • SKILL  —  кадр. практичний досвід; кваліфікація; вміння; майстерність; здібність; вправність; навичка якість, набута досвідом, знанням, працею, навчанням або на основі здібності, здатності, таланту тощо analytical marketing ~s навички маркетингового аналізу; artistic ~ творчі здібності; basic ~s основні уміння і навички; commercial ~ кваліфікація торгового службовця • комерційні здібності; creative ~ творчі здібності; entrepreneurial ~ ділові організаторські здібності • підприємницький досвід; entry-level ~s початковий рівень знань • перспективні професії; functional ~ функціональна навичка • функціональне уміння; inventive ~ винахідницький талант; job ~ професійна кваліфікація • професійні навички • фахова кваліфікація; managerial ~s управлінські здібності; motor ~ рухові навички; operating ~ робоча майстерність; oratorical ~ ораторська майстерність; personal ~ особиста квал ~ requirements вимоги до кваліфікації; ~ test перевірка кваліфікації; to improve one's ~s підвищувати/підвищити кваліфікацію
 • SOLE OWNER  —  ком., юр. одноосібний власник ▷ «sole proprietorship»
 • SOLE PROPRIETOR  —  ком., юр. одноосібний власник ▷ «sole proprietorship»
 • SOLE PROPRIETORSHIP  —  ком., юр. одноосібне підприємство; одноосібна власність; одноосібне володіння; одноосібне право власності одна з основних організаційних форм підприємства (business²), створеного однією особою, яка є власником і несе повну відповідальність за нього, включно з будь-якими борговими зобов'язаннями; ♦ одноосібне підприємство, напр. невелика крамниця, пекарня, перукарня, або приватна практика, напр. адвокатська, лікарська, вважаються найпростішою формою підприємництва; переваги цієї форми підприємництва: самостійність власника у веденні справи, можливість використання невеликої кількості капіталу для створення підприємства і т. д.; недоліки: необмежена (unlimited liability) відповідальність перед кредиторами (creditor), залежність життєздатності підприємства від компетенції і ділової активності її засновника і т. д. sole proprietorship :: sole trader :: sole owner :: sole proprietor; sole proprietorship ‡ business (383) ▹▹ «company» ▹▹ «partnership»
 • SOLE TRADER  —  1. ком., юр. одноосібний трейдер; одноосібний торговець; 2. бірж. біржовий брокер; спекулянт ▷ «sole proprietorship»
 • SOLVENCY  —  фін., бухг. платоспроможність ▷ «current ratio» ▷ «debt-equity ratio»
 • SOURCE DOCUMENTS  —  бухг. первинна документація ▷ «accounting records»
T: 0.511064419 M: 92 D: 274