Найдено 100+ «S»

SALARY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. оклад; платня (для службовців) встановлена періодична грошова винагорода працівникові (employee) за регулярно виконувану роботу чи послугу; ♦ розмір оклад

SALE(S)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n ком. продаж; реалізація; збут; купівля-продаж; 2. торгівля; торгова угода; 3. розпродаж; 4. pl обсяг продажу; товарооборот; a торговельний; торговий; збутов

SALES PROMOTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., рек. стимулювання збуту; стимулювання продажу використання короткострокових стимулів для збільшення попиту (demand) на продукцію (product) або заохочення

SALES TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. податок з обороту; податок з продажу ▷ «tax»

SAMPLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n збут зразок; проба; a зразковий; пробний; 2. марк. вибірка; вибіркова сукупність 1. пробний виріб чи марка (brand), що розповсюджується споживачам (consume

SECURITIES MARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. ринок цінних паперів; фондова біржа ▷ «stock exchange»

SECURITY, SECURITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. цінний папір; портфель цінних паперів; рі цінні папери фінансовий документ, який підтверджує право власності підприємства, організації тощо і є об'єктом ку

SERVICE(S)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(svc) марк. послуги; обслуговування; обсяг послуг; сервіс; служба нематеріальний результат діяльності окремої особи, підприємства (business²) чи організації, я

SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(sh.) 1. n ком. частина; частка; участь; пай; a частковий; пайовий; v уділити/поділити; розділяти/розділити; брати/взяти участь у чомусь; 2. n бірж. акція; a а

SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. акціонерний капітал основний капітал, який утворюється завдяки випуску акцій (share²) для фінансування акціонерного товариства (joint stock company); ♦ бу

SHAREHOLDER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n бірж. акціонер; власник акцій; тримач акцій; держатель акцій; a акціонерний окрема особа або компанія, яка є власником акцій (share²) акціонерного товариства

SHAREHOLDERS' EQUITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. акціонерний капітал; капітал акціонерів; власний капітал; власний акціонерний капітал власна частка в капіталі підприємства, компанії (company) чи к

SIGHT DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. вексель на подавця; вексель на пред'явника; тратта з оплатою на подання ▷ «bank draft»

SKILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. практичний досвід; кваліфікація; вміння; майстерність; здібність; вправність; навичка якість, набута досвідом, знанням, працею, навчанням або на основі зд

SOLE OWNER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., юр. одноосібний власник ▷ «sole proprietorship»

SOLE PROPRIETOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., юр. одноосібний власник ▷ «sole proprietorship»

SOLE PROPRIETORSHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., юр. одноосібне підприємство; одноосібна власність; одноосібне володіння; одноосібне право власності одна з основних організаційних форм підприємства (busi

SOLE TRADER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., юр. одноосібний трейдер; одноосібний торговець; 2. бірж. біржовий брокер; спекулянт ▷ «sole proprietorship»

SOLVENCY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. платоспроможність ▷ «current ratio» ▷ «debt-equity ratio»

SPECIFICATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(spec; specs) ком. специфікація; деталізація; деталь; визначення в подробицях; технічні умови; інструкція з експлуатації детальне визначення матеріалів, вимог,

SPONSORSHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк., рек. спонсорство; фінансування; підтримка; спонсорування; a спонсорський матеріальне забезпечення фізичною або юридичною особою спортивних, художніх, д

SPOT MARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., ек. ринок наявного товару; ринок реального товару; ринок «спот» ▷ «commodity»

STAFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n кадр, особовий склад; персонал; службовий персонал; штат; співробітники; співпрацівники; a службовий; кадровий працівники, робітники чи службовці підприємства

STATEMENT OF CHANGES IN FINANCIAL POSITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. звіт про зміни фінансового стану ▷ «financial statements»

STATUTORY AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. встановлений законом аудит; встановлена законом ревізія; встановлена законом аудиторська перевірка обов'язкова перевірка, яка проводиться згідно з в

STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Stk; stk) 1. прс, роз. запас; товарно-матеріальний запас; асортимент товарів; 2. n бірж, амер., канад. акція; акціонерний капітал; англ. цінні папери; a акціон

STOCK DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. амер. дивіденд, виплачений акціями; випуск безплатних акцій ▷ «bonus issue»

STOCK EXCHANGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(S. E.; S/E; St. Ex.; St. Exch.) n фін., бірж. фондова біржа; a біржовий; фондовий акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю, що функціонує як ринок д

STOCK SPLIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. амер. подрібнення акцій; збільшення кількості акцій ▷ «bonus issue»

STOCKBROKER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. біржовий брокер; біржовий маклер; фондовий маклер окрема особа або організація, яка укладає угоди про купівлю-продаж цінних паперів і товарів на бір

STOCKHOLDER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n бірж. амер. акціонер; власник акцій; держатель; англ. власник державних цінних паперів; a акціонерний ▷ «shareholder»

STORAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., вир. зберігання; складська справа; 2. n сховище; склад; a складський; 3. складований товар; 4. плата за зберігання; 5. площа складу 1. утримання товарі

STRATEGY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n мен. стратегія; політика; поведінка; спосіб дії; a стратегічний план і передбачений спосіб дії для виконання і забезпечення цілей компанії чи інших організаці

SUBSIDIARY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., юр. дочірня компанія; дочірня фірма; дочірнє підприємство; філіал компанія (company), контрольний пакет акцій (share²) якої належить материнській компані

SUBSIDIARY LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. допоміжний реєстр ═════════◇═════════ ledger

SUBSIDY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., ек. дотація; субсидія; асигнування грошей грошова допомога або інші ресурси, що виділяються державою для підтримки ділової, економічної та ін. діяльності

SUM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. сума; кількість; підсумок загальна або певна кількість будь-чого accumulated ~ нагромаджена сума; advance ~ авансова сума; agreed ~ узгоджена сума; annual

SUPERMARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ком. супермаркет велика роздрібна крамниця самообслуговування (self-service) з широким асортиментом продуктів (product) та марочних (brand) товарів; ♦ су

SUPERSTORE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ком. супермагазин; суперкрамниця велика універсальна торговельна крамниця самообслуговування (self-service) з широким асортиментом харчових продуктів, то

SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ек. пропозиція; 2. вир., роз. постачання 1. спроможність продавців пропонувати певний обсяг товарів і послуг на ринку, який залежить від ціни на даний товар

SURVEY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. обстеження; дослідження; огляд; 2. марк. опитування; огляд; вивчення; 3. стр. огляд 1. докладне дослідження з метою вивчення стану чого-небудь; ♦ обстеж

ACCOUNTING STANDARDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. норми бухгалтерського обліку; стандарти бухгалтерського обліку; нормативи бухгалтерського обліку ▷ «audit»

AUTHORIZED CAPITAL STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

амер., канад. випущений акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

AUTHORIZED SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

англ., австрал. акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

BALANCE SHEET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/S) бухг. балансовий звіт; баланс; звітний баланс рахунків; бухгалтерський баланс вид фінансової звітності (financial statements), що містить інформацію про

BALANCE SHEET EQUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. балансове рівняння; бухгалтерська збалансованість; бухгалтерська рівність ▷ «accounting equation»

BALANCE SHEET IDENTITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. бухгалтерська тотожність ▷ «accounting equation»

CALLEDUP SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. затребуваний акціонерний капітал; акціонерний капітал до оплати ▷ «call»

CASH FLOW STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. звіт про обіг грошей; звіт про грошовий обіг; звіт про рух готівки; звіт про рух наявних коштів; звіт про рух ліквідності; звіт про рух реальних коштів ▷

CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. конвертована привілейована акція ▷ «preference share»

CUM DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. акція з урахуванням дивіденду; акція з правом на дивіденд акція (share²), яка продається в період після оголошення дивіденду (dividend declaration),

CUMULATIVE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. кумулятивна привілейована акція ▷ «preference share»

DEFERRED SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. відстрочена акція; акція з відстроченим дивідендом акція з відстроченою виплатою дивіденду (dividend) акціонерам (shareholder); ♦ дивіденди на такі акції

DIVIDEND PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DPS) фін., бухг., бірж. дивіденд на акцію показник, який встановлює відношення величини загальної суми дивідендів, виплачених акціонерам (shareholder), до заг

EARNINGS PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EPS) фін., бірж. прибуток на акцію; прибуток в розрахунку на акцію показник, що встановлює відношення величини чистого прибутку (net profit) до кількості звича

ECONOMIES OF SCALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. ефект масштабу; економія, зумовлена збільшенням масштабу виробництва; економія за рахунок масштабу організація виробництва, за якої середні витрати (average

ELASTICITY OF SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність пропозиції показник, що вказує ступінь зміни обсягу пропозиції товару чи послуги внаслідок зміни ціни (price) тощо; ♦ зміну обсягу поставленого

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (cred

ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EIS) сер. дослідження навколишнього середовища; дослідження впливу на довкілля аналіз впливу будь-якої діяльності на навколишнє середовище; ♦ визначається сту

EX DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. бездивідендна акція; акція без дивіденду; акція без права на дивіденд акція (share²), яка продається в період після виплати дивідендів; ♦ такі акції

EX SHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(x shp; EXS) спл. франко-строп судно; із судна вислів про витрати (costs), пов'язані з доставкою товарів (goods) до порту призначення, які покладаються на прод

EXCESS SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. надлишкова пропозиція; надмірна пропозиція; надлишок пропозиції кон'юнктура, за якої пропонований ринком обсяг певного товару (goods) чи послуги перевищує по

FINANCIAL STATEMENTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. фінансова звітність; бухгалтерські звіти звіти, які містять інформацію про фінансовий стан організації за певний період часу; ♦ до фінансової звітності на

FIXED EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система фіксованого валютного курсу ▷ «exchange rate»

FLOATING EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система плаваючого валютного курсу ▷ «exchange rate»

HARD SELL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут, рек. нав'язування товару; наступальна реклама наступальна тактика, якою користується продавець, щоб заохотити покупця купити що-небудь ~ approach підхід

S

Англо-русский онлайн словарь

бак, сокр. там, детский

S

Португальско-русский словарь

m = sPortuguese-russian dictionary.2013.

S

Морской словарь

S SW " SSW " " Самойлов К. И.Морской словарь. - М.-Л.: Государственное Военно-морское Издательство НКВМФ Союза ССР,1941

S

Англо-русский экономический словарь

.Subsidiary.Special IRS Abbreviations.Англо-русский экономический словарь.

S

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[suspended] — взвешенный, суспендированный* * *секАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

S

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от software программное обеспечение, программные средства 2) сокр. от switch а) переключатель; выключатель; ключ б) коммутатор

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Sekundeсек = секундаII = Shilling англ.шил. = шиллинг (денежная единица Великобритании)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Новый большой англо-русский словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});I[-s (после глухих согласных); -z (в остальных случаях)] (тж. -es[-ız (после шипящих и свистящих согласных); -z

S

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = SБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

S

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от secondсекунда, с* * *• second • с • секунда English-russian automobile dictionary.2013.

S

Новый большой англо-русский словарь

-s I [~ (после глухих согласных); -z (в остальных случаях)] (тж. -es[-ız (после шипящих и свистящих согласных); -z (после i, заменяющего постконсонантный конечны

S

Немецко-русский политехнический словарь

сокр. от Sekunde сек, секундаDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

S

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = S III сокр. от secondo секунда, с Итальяно-русский словарь.2003.

S

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = s19-я буква французского алфавитаen S — S-образныйfaire des s — делать зигзаги; выписывать вензеляБольшой французско-русский и русско-французский словарь.20

S

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Единица Сведберга, характеризующая скорость седиментации частиц при центрифугировании (см. sedimentation coefficient).* * *S — символ для обозначения:а) последов

S

Латинско-русский словарь

sдевятнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхS. — Sextus (praenomen) или semis, semissis, sacrum, suusS. или Sp. — Spurius (praenomen)S. C. — senatus c

S

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от säurefestкислотостойкий, кислотоупорныйII эл.; сокр. от Scheinleistungполная мощность, кажущаяся мощностьIII сокр. от SchraubeвинтIV сокр. от Schwefel

S

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) девятнадцатая буква норвежского алфавита 2) сокращенное написание самой высокой школьной отметки «særdeles tilfredsstillende» - «отлично» Норвежско-

S

Англо-русский словарь общей лексики

суф.; тж. -es 1) образует форму множественного числа у подавляющего большинства существительных 2) образует форму третьего лица единственного числа настоящего вр

S

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 180 км/чII(Sammler) аккумуляторIII(Schwerpunkt) центр тяжестиIVдиагональные шины для высокоскоростных лег

S

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от serineсеринII сокр. от Swedberg unitединица Сведберга (константа седиментации)* * *• serine• Swedberg unitEnglish-russian biological dictionary.2013.

S

Немецко-русский геологический словарь

1. [See ]море 2. [See ]озеро3. [Süden ]югDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

S

Большой испанско-русский словарь

I f22-я буква испанского алфвита эсеII сокр. от SurЮг

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом seinБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Англо-русский словарь редакция bed

n. предмет или линия в виде буквы s

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

спрягается с вспомогательным глаголом seinБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от лат. solidus, solidi - shilling(s) (употр. обыкн. в сочетании с цифрами; напр., 4s [,§€:'Џэ®эЊЄ]; см. тж. LSD I 1))

S

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от secretсекретный; "секретно" (гриф секретности)Англо-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Энциклопедический словарь

S — служит в музыке для сокращенного обозначения многих слов, как то: Segno, sinistro, solo, subito, sul (напр. S. ponticello или S. pon.). В старинных сочинения

S

Англо-русский словарь страховых терминов

• Shipping• Steamer• Summer freeboard mark• summer load lineEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

S

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) девятнадцатая буква норвежского алфавита2) сокращенное написание самой высокой школьной отметки «særdeles tilfredsstillende» - «отлично»Норвежско-ру

S

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =девятнадцатая буква немецкого алфавитаII = Schillingшил. = шиллинг (денежная единица Австрии)III = Siemens эл.сим = сименсIV = Süd(en)Ю, ю. = юг, зюйдБол

S

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от coefficient de Poissonкоэффициент ПуассонаII сокр. от constanteконстанта, постоянная (величина)III сокр. от secondeсекунда, сIV сокр. от somme de term

S

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I search поиск II series 1) серия 2) ряд III side сторона, край IV sign 1) знак 2) обозначение; символ 3) признак V singular единственное число || единственный V

S

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

(глагольная приставка с отрицательным значением от лат. ex и dis ср. ricordare - scordare, tentare - stentare или со значением усиления) см. spasseggiare, svari

S

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от settlement date; settlement day; тж. SDдата исполнения сделки; дата проведения расчетовсм. тж. S-1.Англо-русский словарь терминов по депозитарному хране

S

Словарь микробиологии

Sсимвол, обозначающий ед. Сведберга, в к-рой выражают коэффициент седиментации молекул или частиц при ультрацентрифугировании (см. Улътрацентрифуга). (Источник:

S

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать пятая буква азербайджанского алфавита.

S

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от sacralкрестцовыйII сокр. от sensitivityчувствительностьIII сокр. от shell1) раковина; раковинка 2) панцирь, щит 3) капсула, оболочка 4) скорлупа; кожу

S

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[es]снегАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

S

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. compressibility - сжимаемость;2. cross section - поперечное сечение;3. displacement - смещение;4. sacral - крестцовый;5. sand - песок;6. scattering coefficien

S

Религиозные термины

     Девятнадцатая буква; численно - шестьдесят. В еврейском языке она пятнадцатая буква, Самех, почитаемая как священная, ибо "сокровенное имя бога есть Самех".

S

Англо-русский вспомогательный словарь

1. воскресенье; 2. суббота; 3. юг; 4. школа; 5. секунда; 6. улыбка; 7. секция; 8. пика (масть в картах)

S

Новый большой англо-русский словарь

[es] n (pl Ss, s's [ʹesız])1. 19-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образныйS-curves -

S

Философская энциклопедия

S         обозначение субъекта суждения в логике (по первой букве лат. слова «subjectum» — подлежащее). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советска

S

Новый большой англо-русский словарь

S [es] n (pl Ss, s‘s [ʹesız]) 1. 19-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. (тж. как компонент сложных слов) имеющий форму буквы S; S-образный S-cu

S

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. action - действие;2. area - площадь;3. entropy - энтропия;4. sale - продажа; сбыт; реализация; торговля; торговая сделка; pi товарооборот;5. saturation - насы

S

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (seal) печать 2) (search) поиск 3) (section) отдел; раздел; статья (закона) 4) (series) серия; ряд 5) (side) сторона 6) (sign) знак; символ 7) (speed) скорост

S

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от software программное обеспечение, программные средства 2) сокр. от switch а) переключатель; выключатель; ключ б) коммутатор

S

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў©] мн. - Ss, S's ['ў©ЎЄ] девятнадцатая буква англ. алфавита; S - прописная, s - строчная II амер.; канад.; сокр. от satisfactory "удовлетворительно" (вторая

S

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от search - поиск II сокр. от series - 1) серия 2) ряд III сокр. от side - сторона, край IV сокр. от sign - 1) знак 2) обозначение; символ 3) признак V

S

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от sectionсечениеII сокр. от sensibilitéсветочувствительностьIII сокр. от serviceслужба; отделIV сокр. от siemensсименс, СмV сокр. от signalсигналVI сокр

S

Венгерско-русский словарь

+1{hang v. betű) ш, Ш+2 ksz. (és) и, да;fel \s alá — туда-сюда; взад и вперёд;itt \s ott — тут и там;\s aztán? — и потом?Magyar-orosz szótár.2013.

S

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от second секунда II сокр. от solidus; - s. шиллинг ?2.3s.6d. — 2 фунта 3 шиллинга 4 пенса

S

Португальско-русский словарь

I скр от segundoсекундаII m = Sэсе (восемнадцатая буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

S

Аббревиатуры

спрягается с вспомогательным глаголом sein

S

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Sweden2. авто Street rod (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.20

S

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Сера (S)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

S

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

служит в музыке для сокращенного обозначения многих слов, как то: Segno, sinistro, solo, subito, sul (напр. S. ponticello или S. pon.). В старинных сочинениях, н

S

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S.Единица Сведберга, характеризующая скорость седиментации частиц при центрифугировании (см. ). (Источник: «Англо-русский толковый сло

S /

Португальско-русский словарь

1) скр от seu его; ваш2) скр от sua её; ваша3) скр от sem безPortuguese-russian dictionary.2013.

S /

Португальско-русский словарь

скр от sobre(чек) наPortuguese-russian dictionary.2013.

S$

Англо-русский экономический словарь

сингапурский долларАнгло-русский экономический словарь.

S'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I pron; = seII = si IIII partic; = si IIIБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

S.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [seal] печать2) [section] отдел; раздел; секция; статья3) [series] серия4) [signature] подпись5) [signed] подписано6) [seller] продавец7) [somma grande]

S.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

секундашиллингсынсвятойюгАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

S.

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр. (section) § — параграф; раздел; статьяАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

S.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от SeiteстраницаDeutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

S.

Англо-русский словарь Мюллера

s. I second noun секунда II shilling noun шиллинг III son noun сын IV S. -saint noun святой V S. - South noun югАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопе

S.

Немецко-русский автосервисный словарь

(saugend) впускной (напр., о клапане)Deutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

S.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от secteurсектор; зона; участок; сегментII сокр. от stationстанцияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

S.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от sieh(e)смотриDeutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

S.

Чешско-русский словарь

• т.• тов.• товарищ

S.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от sostantivo (имя) существительное 2) сокр. от sinistro, sinistra левый 3) сокр. от seguente следующий 4) см. stero Итальяно-русский словарь.2003.

S.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= sieh(e)см. = смотриБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

S.

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[second] — секунда * * *секундаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

S.

Большой испанско-русский словарь

I воен.; сокр. от Soldado; = Sdo.; = Sld.рядовой, солдатII сокр. от Santo; = Sto.; = Sn.; = San.святой

S.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = San ит., исп., Sant ит., Santa ит., Sāo португ.св. = святой, святаяII = Sein(e)его (в титулах); ср. Se.III = Seiteс., стр. = страницаБольшой немецко-русский

S.

Португальско-русский словарь

1) скр от São, Santo, Santa Сан-, Санто-, Санта- (в географических названиях)2) скр от sul югPortuguese-russian dictionary.2013.

S/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[swabbed] — свабирована (о скважине); поршневание (скважины) проведено* * *• поршневание проведено• свабированаАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.

S1

Англо-русский словарь терминов по депозитарному хранению и клирингу

сокр. от settlement date minus one, settlement date-1день, предшествующий дате исполнения сделкиC&S день, предшествующий дате проведения расчетов по сделке (дате

S1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

S2, S3... Обозначения последовательных поколений растений, полученных с помощью самоопыления self-pollination.Англо-русский толковый словарь генетических термино

S1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S1, S2, S3...Oбозначения последовательных поко-лений растений, полученных с помощью самоопыления .(Источник: «Англо-русский толковый словарь ге

S1 NUCLEASE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

S1-нуклеаза — фермент из Aspergillus oryze, катализирующий эндонуклеотический разрыв в однонитчатой РНК или ДНК с образованием 5'-моно- и динуклеотидов. Использу

S100

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

шина S-100 одна из первых широко распространенных шин для 8-разрядных ПК. Появилась в 1975 г. в ПК Altair. Первоначально она была ориентирована на микропроцессор

S100 BUS

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

столинейная шина (МП-систем), шинная сборка из 100 проводников

S100 PROTEIN

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

белок S-100Специфичный для мозговой ткани белок; имеются данные по наличию положительной корреляции между концентрацией Б.S-100 в клетках мозга и способностью ра

S100 PROTEIN

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S-100 protein.См. белок S-100.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

S2

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

S2.См. S1.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995 г.).

Время запроса ( 5.689126729 сек)
T: 5.691765276 M: 1 D: 0