© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • RATE  —  ком. 1. норма; розмір; 2. курс; ціна; 3. ставка; тариф; 4. відсоток; пропорція; частка; коефіцієнт; 5. темп; швидкість; частота; ступінь; частотність; 6. місцевий податок (у Великобританії); 7. сорт; ґатунок; категорія вимір, розмір, показник, межа, міра та ін. точки відносного підрахунку якої-небудь суми, вартості, витрати тощо absenteeism ~ коефіцієнт прогулів; absorption ~ ставка поглинання накладних витрат; accession ~ темп приросту • відносний приріст чисельності робочої сили; accident ~ частота нещасних випадків; accident frequency ~ коефіцієнт травматизму; accuracy ~ показник точності; actual burden ~ фактична ставка накладних витрат; actual operating ~ коефіцієнт фактичного використання виробничої потужності; adoption ~ темп сприймання; advance booking ~ тарифна ставка за попереднє замовлення; adjusted ~ стандартизований коефіцієнт • скоригований коефіцієнт; advertising ~ рекламний тариф • рекламна ставка; agreed ~ домовлений відсоток • домовлена ставка; airfreight ~ тарифи повітряного вантажного перевезення • тар acceptable ~ of profit прийнятна норма прибутку; accounting ~ of return (ARR) облікова норма прибутку; at a growing ~ у прискореному темпі • в зростаючому обсязі; at a high ~ дорого • швидко; at a low ~ дешево • повільно; at the ~ of розміром • за курсом • за ставкою; average annual ~s of change середньорічні темпи зміни; average annual ~ of growth середньорічний темп зростання; average ~ of operation середня норма завантаження виробничих потужностей; average ~ of rent per capital середня норма ренти на капітал; average ~ of return середня норма прибутку; below the ~ нижче курсу; book-value ~ of return балансова норма прибутку; end-of-year ~ of operation коефіцієнт використання виробничої потужнос
 • RATE EARNED ON STOCKHOLDERS' EQUITY  —  ▷ «return on equity»
 • RATE EARNED ON TOTAL ASSETS  —  ▷ «return on investment»
 • RATE OF EXCHANGE  —  ▷ «exchange rate»
 • RATE OF INTEREST  —  фін., банк. ставка відсотка; відсоткова ставка; ставка процента; процентна ставка; норма відсотка; норма процента ▷ «interest»
 • RATE VARIANCE  —  бухг. відхилення за рахунок зміни ціни ▷ «price variance»
 • RATING  —  1. n марк., рек. рейтинг; відносний показник надійності; показник оцінки популярності; оцінка; a рейтинговий; оцінювальний; оцінний; 2. n ком. оцінка; параметр; характеристика; номінальне значення; номінальна межа; нормування; хронометраж; потужність; продуктивність; тарифікація; розрахунок тарифу; маркування; оцінка фінансового стану; a рейтинговий, оцінювальний; оцінний; оцінений 1. показник кількості читачів, телеглядачів і радіослухачів певної газети, теле- чи радіопрограми або рекламного ролика (commercial) в певний час; ♦ за рейтингом встановлюється ціна рекламного простору, часу, рядка; 2. відносний показник вартості, надійності, спроможності, якості та ін. ознак чого-небудь accuracy ~ оцінка точності; attitude ~ оцінювальний коефіцієнт ставлення; audience ~ рейтинг аудиторії; average audience ~ рейтинг середньої аудиторії; bond ~ оцінка облігацій • рейтинг облігацій • оцінка платоспроможності емітанта за особливою шкалою; brand ~ оцінювальний коефіцієнт марки; break ~ рейтинг пауз; broadcast ~ трансляційний рейтинг; capacity ~ паспортна потужність; classification ~ клас вантажу згідно з класифікацією; composite ~ узагальнена оцінка • зведений рейтинг; credit ~ оцінка кредитоспроможності; cumulative audience ~ сумарний рейтинг аудиторії; designed ~ проектна потужність; efficiency ~ оцінка ефективності • оцінка результатів роботи; effo ~ agency рейтингове агентство; ~ and billing розрахунок тарифів і виписування рахунків; ~ principle принцип розрахунку страхових премій • принцип розрахунку тарифних ставок
 • RE-EXPORTS  —  міжторг. реекспортовані товари ▷ «export»
 • REAL ACCOUNT  —  бухг., рах. реальний рахунок ▷ «account»
 • REBATE  —  ком. знижка; знижка з ціни товару; поступка; повернення переплати; повернення відсотків одноразова сума грошей, яка повертається покупцеві при купівлі товару чи послуги або з податку; ♦ знижку, яку віднімають від ціни товару чи послуги, використовують для стимулювання збуту (sales promotion) annual ~ знижка за підсумком року; bonus ~ преміальна знижка • пільгова знижка; cash ~ знижка готівкою; contractual ~ договірна знижка; dealer's ~ ділерська знижка; deferred ~ відстрочена знижка; deferred freight ~ відстрочена знижка з фрахту; export ~ експортна знижка; factory ~ знижка з відпускної ціни; freight ~ фрахтова знижка; income tax ~ податкова знижка • податкова пільга • знижка податку; launch ~ знижка з ціни товару на ринку; premium ~ зменшення страхового внеску • знижка зі страхового внеску; price ~ знижка з ціни; quantity ~ знижка за кількість; rate ~ повернення переплати за тариф • знижка з тарифу; rent ~ знижка орендної on ~ зі знижкою; ~ for reduced quality знижка за низьку якість; ~ of customs duty зниження мита; ~ on the price знижка з ціни; ~ on shipments знижка з фрахту; to allow a ~ давати/дати знижку; to apply for a ~ подавати/подати заяву на знижку; to give a ~ давати/дати знижку; to grant a ~ давати/дати знижку; to offer a ~ пропонувати/запропонувати знижку; to qualify for a ~ відповідати вимогам на знижку; to receive a ~ одержувати/одержати знижку • отримувати/отримати знижку
 • RECEIPT(S)  —  1. n ком., збут, бухг. квитанція; розписка; товарний чек; касовий чек; a квитанційний; 2. pl грошові надходження; виручка; дохід 1. письмовий документ, який підтверджує одержання грошей, листа, товарів тощо; 2. грошова сума, одержана підприємством actual ~s фактичні надходження; American depository ~ сертифікат депонування в банку закордонних цінних паперів • американська депозитна квитанція; annual ~s річна виручка • річний дохід; applicable ~s доходи бюджету від здійснення урядових програм; baggage ~ багажна квитанція; bailee ~ охоронне свідоцтво • розписка перевізника; bank ~ квитанція банку; box office ~s касові надходження • касова виручка; budget ~s бюджетні надходження; cargo ~ одержання вантажу; cash ~s касові надходження • надходження готівки; compiled ~s сукупні доходи; consignee's ~ розписка одержувача в прийманні вантажу; contract ~s виручка за роботи за контрактами • виручка за договірними роботами; currency ~s against ~ проти розписки; pending ~ до одержання; prior ~ до одержання; ~s and expenditures прихід і розхід • надходження і витрати; ~s and payments account рахунок надходжень і витрат; ~ book книжка квитанцій; ~ form бланк квитанції; ~ from freight traffic надходження від перевезення вантажу; ~s from shipping надходження від перевезення вантажу; ~ in duplicate подвійна розписка • розписка в двох екземплярах; ~ in full розписка про одержання повної суми; ~ in settlement розписка за розрахунок; ~ of discharge квитанція про сплату боргу; ~ of financial year доходи за фінансовий рік; ~ of foreign exchange надходження закордонної валюти; ~ of goods одержання т
 • RECEIVABLES  —  ▷ «accounts receivable»
 • RECYCLING  —  сер., прс. утилізація; утилізування; повторне використання; переробка процес збирання та переробки будь-яких вторинних матеріалів і ресурсів для повторного використання ♦ утилізація здійснюється з метою зменшення забруднення навколишнього середовища, збереження природних багатств, заощадження виробничих витрат, зменшення потреби в місцях для складання відходів тощо ═════════◇═════════ утилізація < лат. utilis — корисний
 • REDEEMABLE PREFERENCE SHARE  —  бірж. привілейована акція з правом викупу ▷ «preference share»
 • REGIONAL NETWORK  —  марк., тк. регіональна мережа ▷ «network»²
 • REGISTERED CAPITAL  —  ▷ «authorized capital»
 • REGULATION  —  1. ком., мен. регулювання; упорядкування; 2. юр. правило; норма; розпорядження; інструкція 1. підпорядкування процесів, поведінки організації і т. п. відповідним правилам, які мають юридичну силу; 2. сукупність правил для виконання закону ad hoc regulations надзвичайні заходи регулювання • правила для специфічної ситуації; administrative regulations адміністративні розпорядження; advertising ~ регулювання рекламної діяльності; allocation ~s правила розподілу (напр., ресурсів); budget ~ бюджетне регулювання; building ~s норми будівництва; business ~ регулювання підприємницької діяльності • регулювання бізнесу; cartel ~s правила функціонування картелю; census ~s інструкції щодо проведення перепису; compulsory ~ обов'язкова постанова; control ~s правила контролю; currency ~ валютний контроль • валютне регулювання • валютні правила; customs ~s правила митного контролю • митні правила • митний режим; departmental ~s відомчі інструкції • according to ~s згідно з правилами; contrary to ~s порушення правил • всупереч правилам; in accordance with the ~s відповідно до інструкцій; ~ for safety правила безпеки; ~s governing wages правила, які регламентують ставки заробітної плати; ~ M правило «М» (регулює притік євродоларів через американські банки); ~ mechanism механізм регулювання; ~ of credit регулювання кредиту; ~ of foreign exchange регулювання зміни курсу закордонної валюти; ~ of interest rates регулювання ставки відсотка; ~ of lending регулювання кредитування; ~ of prices регулювання цін; ~ of production регулювання виробництва; ~ of trade регулювання торгівлі; ~ of traffic регулювання руху; ~ of regulation : deregulation
 • REMARKETING  —  n марк. ремаркетинг; повторний маркетинг; a ремаркетинговий засіб переосмислення маркетингового підходу для пожвавлення і сприяння попиту (demand) на товари і послуги, продаж яких іде на спад; ♦ прикладом ремаркетингового засобу може бути організація нової рекламної кампанії, спрямованої на інший цільовий ринок
 • REMUNERATION  —  кадр. винагорода; оплата; компенсація; гонорар плата чи нагорода працівникам, службовцям, керівникам, директорам і т. д. за працю або послугу; ♦ до винагород належать, напр., заробітна плата (wage), оклад (salary), додаткові пільги (fringe benefits) — користування автомобілем компанії тощо agency — оплата послуг агентства • агентська винагорода; appropriate ~ відповідна винагорода; author's ~ авторський гонорар; cumulative ~ сукупний розмір винагороди; expected ~ сподівана винагорода • очікувана винагорода; factor ~ оплата виробничого фактора; fixed ~ твердий розмір винагороди; gross ~ брутто винагорода • валова винагорода; guaranteed ~ гарантована оплата; linear ~ лінійна функція винагороди; lumpsum ~ одноразова винагорода; material ~ матеріальна винагорода; maximum ~ максимальна винагорода; minimum ~ мінімальна винагорода; net ~ чиста винагорода; quadratic ~ квадратична функція винагороди for ~ за винагороду; ~ by a share of profits винагорода у вигляді частки прибутку; ~ for overtime винагорода за понаднормову роботу; ~ for salvage винагорода за порятунок; ~ in cash винагорода в грошовій формі; ~ in kind винагорода натурою; ~ in money винагорода в грошовій формі; ~ of labour оплата роботи; ~ package комплекс винагород; to be entitled to ~ мати право на винагороду; to cut the ~ зменшувати/зменшити розмір винагороди; to determine the ~ уточнювати/уточнити розмір винагороди; to fix the ~ встановлювати/встановити розмір винагороди; to pay ~ платити/заплатити компенсацію; to reduce the ~ зменшувати/зменшити розмір винагороди; without ~ безплатн
 • RENT  —  1. n фін.оренда; орендна плата; квартирна плата; рента; прокат; 2. n ек. рента; a рентний 1. грошова сума, яка виплачується за користування взятою в оренду (lease) власністю у вигляді квартири, будинку, землі, машин тощо протягом певного періоду; 2. надходження (earnings¹) за користування засобами виробництва (factors of production) у формі капіталу, землі чи праці absolute ~ абсолютна рента; agricultural ~ сільськогосподарська рента; back ~ заборгованість із орендної плати • заборгованість із квартирної плати; building lot ~ рента за будівельні ділянки; capitalized ~ капіталізована рента; contract ~ земельна рента, яка сплачується за контрактом; dead ~ орендна плата, яка виплачується за невикористану власність • «мертва» рента • земельна рента у гірничовидобувній промисловості; deferred ~ відстрочена рента; differential ~ диференційна рента; economic ~ економічна рента; gross ~ валова орендна плата; ground ~ земельна рента; imputed ~ умовно нарахована рента; intramarginal ~ внутрішньомарпнальна рента; labour ~ відробіткова рента; capitalized value of a ~ капіталізована величина ренти; for ~ напрокат; ~ action позов про заборгованість орендної плати; ~ agreement угода про оренду; ~ allowance допомога на оплату житла • витрати на оплату житла; ~ bill рахунок за орендну плату; ~ budget кошторис витрат за орендну плату; ~ charge плата за прокат; ~ control регулювання орендної плати • регулювання квартирної плати; ~ control board орган з регулювання орендної плати; ~-controlled lease термін оренди з регульованою орендною платою; ~-controlled tenancy володіння на правах оренди з регульованою орендною платою; ~ costs витрати на квартирну плату • витрати на орендну плату; ~ decrease зменшення квартирної плати • зменшення орендної ═════════◇═════════ рента < фр. rente, італ. rendita чи нім. Rente < лат. reddita < reddo — повертаю; сплачую (ЕС-СУМ 4 : 165; СІС : 582)
 • REQUISITION  —  збут подання; вимога; заявка; реквізиція офіційне письмове прохання для внутрішнього користування організації, яке містить вимогу на певний товар чи послугу materials ~ заявка на матеріали; purchase ~ подання на закупівлю • подання на покупку; service ~ подання на послугу; stock ~ подання на запас; storeroom ~ заявка на товарно-матеріальні цінності зі складу; stores ~ подання на товарно-матеріальні цінності зі складу to fulfil a ~ виконувати/виконати подання; to make out a ~ видавати/ видати заявку • виписувати/виписати заявку; to place a ~ подавати/подати подання; to receive a ~ отримувати/отримати подання; to submit a ~ подавати/ подати подання
 • RES.  —  ▷ «reserve»
 • RESELLER  —  ▷ «jobber»
 • RESERVE  —  (res.) 1. n ком. резерв; запас; a резервний; запасний; 2. n фін., бухг. резерв; a резервний 1. певна кількість чого-небудь, що зберігається для використання; 2. нагромаджений дохід, що утворюється за рахунок перевищення доходів над витратами (surplus) та з прибутків actual ~ фактичний запас; adjusted ~s скориговані резерви; advertising ~ резерв на рекламу; aggregate ~s сукупні резерви; amortization ~ резерв на амортизацію; appropriated ~s цільові резерви; assets valuation ~ резерв оцінки майна; available ~s вільний резерв • ліквідні резерви; bad debt ~ резерв на покриття безнадійних боргів; bank ~ резерв банку; bonus ~ резерв на пільги за оплатою страхових внесків; borrowed ~s резерв, одержаний шляхом позик; buried ~ прихований резерв; business ~s торговельні запаси; capacity ~s резерв виробничих потужностей; capital ~ капітальні резерви; capital redemption ~ резерв для сплати строкових привілейов ~ account резервний рахунок; ~ against unsettled claims резерв для несплачених вимог; ~ aggregate загальний резерв; ~ allocation principle принцип розподілу резерву; ~ capital резервний капітал; ~ coverage резервне покриття; ~ currency резервна валюта; ~ for amortization резерв на амортизацію; ~ for bad debts резерв на покриття безнадійних боргів; ~ for contingencies резерв на непередбачені витрати; ~ for debt redemption резерв на сплату заборгованості; ~ for depreciation резерв на амортизацію; ~ for doubtful accounts резерв на покриття сумнівних боргів; ~ for expected losses резерв для покриття передбачених збитків; ~s for exports запаси експортних товарів; ~ for
 • RETAIL  —  збут, марк. роздріб; роздрібний продаж; роздрібна торгівля; a роздрібний продаж невеликої кількості товарів або послуг безпосередньо споживачам (consumer) at ~ нароздріб; ~ bank роздрібний банк; ~ business роздрібна торгівля • роздрібне підприємство; ~ dealer роздрібний торговець; ~ investor роздрібний вкладник; ~ method методика роздрібного продажу; ~ package роздрібна розфасовка; ~ packaging роздрібне пакування; ~ price index (RPI) індекс роздрібних цін; ~ price maintenance підтримання роздрібних цін; ~ sale роздрібний продаж; ~ sales роздрібна торгівля • продаж нароздріб; ~ stage фаза роздрібної торгівлі; ~ trade роздрібна торгівля; ~ turnover роздрібний товарооборот; to sell by ~ продавати/продати нароздріб пор. «wholesale»
 • RETAILER  —  збут, марк. роздрібний торговець; підприємство роздрібної торгівлі; роздрібний магазин; роздрібна крамниця покупець-посередник, який закуповує товари на оптовому ринку і перепродує їх безпосередньо споживачам (consumer) affiliated ~ роздрібний торговець — член мережі • роздрібний торговець -член закупівельного об'єднання; appliance ~ роздрібний торговець електроприладами; catalogue ~ роздрібний торговець за каталогом • підприємство роздрібної торгівлі, яке торгує за каталогом; closed-door ~ крамниця для обмеженої групи клієнтів; co-operative ~ кооперативне роздрібне підприємство; discount ~ роздрібний торговець за зниженими цінами; established ~ солідний роздрібний торговець; independent ~ самостійний роздрібний торговець; limited-line ~ спеціалізована крамниця; large-scale ~ великий роздрібний торговець; nonstore ~ роздрібне підприємство, яке не торгує в крамниці; product ~ роздрібний торговець; service ~ роздрібне підприємство посл to bypass the ~ продавати/продати товари безпосередньо споживачам, обминаючи роздрібну торгівлю retailer: wholesaler; retailer ‡ retailers (391); retailer ‡ C. four principles of marketing (386)
 • RETIREMENT  —  n кадр. відставка; вихід на пенсію; a пенсійний остаточне звільнення з роботи, служби і т. п. людини, що досягла певного віку; ♦ особи у відставці чи на пенсії забезпечені за законом соціальною винагородою — пенсією або іншим видом винагороди (pension) compulsory ~ обов'язковий вихід на пенсію; early ~ достроковий вихід на пенсію • достроковий вихід у відставку early ~ age знижений пенсійний вік; early ~ allowance допомога при достроковому виході на пенсію; early ~ benefit допомога при достроковому виході на пенсію; early ~ pension пенсія при достроковому виході на пенсію • матеріальна винагорода при достроковому виході на пенсію; early ~ scheme порядок дострокового виходу на пенсію; ~ age пенсійний вік; ~ benefit plan система пенсійного забезпечення; ~ fund пенсійний фонд; ~ pension пенсія по старості; ~ pension contribution внесок у пенсійний фонд; ~ pension insurance пенсійне страхування; ~ plan порядок виходу на пенсію; to be in ~ бути на пенсії
 • RETURN ON ASSETS  —  (ROA) ▷ «return on investment»
 • RETURN ON EQUITY  —  (ROE) фін., бухг. коефіцієнт окупності акціонерного капіталу; прибуток на акціонерний капітал фінансовий показник, що встановлює відношення величини операційного прибутку за відрахуванням податку (operating profit after tax) до величини власного капіталу (shareholders' equity); має таку формулу підрахунку: return on equity = operating profit after tax ÷ shareholders' equity ♦ за цим коефіцієнтом оцінюються оперативна діяльність підприємства та прибутковість (profitability¹) капіталу акціонерів (shareholder); якщо сума операційного прибутку за відрахуванням податку дорівнює 30 тис. грн, а сума власного капіталу 200 тис. грн, цей показник обчислюється так: 30 000 ÷ 200 000 = 15%, отже, окупність дорівнює 15 %; чим вищий відсоток, тим більша окупність капіталу акціонерів і тим привабливішими є акції (share²) підприємства high ~ висока окупність власного капіталу; low ~ низька окупність власного капіталу; poor ~ низька окупність власного капіталу; satisfactory ~ задовільна окупність власного капіталу to calculate ~ підраховувати/підрахувати окупність власного капіталу; to increase ~ збільшувати/збільшити окупність власного капіталу; to reduce ~ зменшувати/зменшити окупність власного капіталу return on equity :: return on equity ratio :: return on owners' equity :: return on shareholders' funds :: return on proprietors' funds :: rate earned on stockholders' equity (амер.); return on equity ‡ profitability ratios (390)
 • RETURN ON EQUITY RATIO  —  ▷ «return on equity»
T: 0.528396039 M: 92 D: 274