Найдено 100+ «R»

RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. 1. норма; розмір; 2. курс; ціна; 3. ставка; тариф; 4. відсоток; пропорція; частка; коефіцієнт; 5. темп; швидкість; частота; ступінь; частотність; 6. місцеви

RATE OF INTEREST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. ставка відсотка; відсоткова ставка; ставка процента; процентна ставка; норма відсотка; норма процента ▷ «interest»

RATE VARIANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. відхилення за рахунок зміни ціни ▷ «price variance»

RATING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n марк., рек. рейтинг; відносний показник надійності; показник оцінки популярності; оцінка; a рейтинговий; оцінювальний; оцінний; 2. n ком. оцінка; параметр;

REBATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. знижка; знижка з ціни товару; поступка; повернення переплати; повернення відсотків одноразова сума грошей, яка повертається покупцеві при купівлі товару чи

RECEIPT(S)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n ком., збут, бухг. квитанція; розписка; товарний чек; касовий чек; a квитанційний; 2. pl грошові надходження; виручка; дохід 1. письмовий документ, який під

RECYCLING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

сер., прс. утилізація; утилізування; повторне використання; переробка процес збирання та переробки будь-яких вторинних матеріалів і ресурсів для повторного вико

REDEEMABLE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. привілейована акція з правом викупу ▷ «preference share»

REGULATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., мен. регулювання; упорядкування; 2. юр. правило; норма; розпорядження; інструкція 1. підпорядкування процесів, поведінки організації і т. п. відповідни

REMARKETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк. ремаркетинг; повторний маркетинг; a ремаркетинговий засіб переосмислення маркетингового підходу для пожвавлення і сприяння попиту (demand) на товари і п

REMUNERATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. винагорода; оплата; компенсація; гонорар плата чи нагорода працівникам, службовцям, керівникам, директорам і т. д. за працю або послугу; ♦ до винагород на

RENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n фін.оренда; орендна плата; квартирна плата; рента; прокат; 2. n ек. рента; a рентний 1. грошова сума, яка виплачується за користування взятою в оренду (lea

REQUISITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут подання; вимога; заявка; реквізиція офіційне письмове прохання для внутрішнього користування організації, яке містить вимогу на певний товар чи послугу ma

RESERVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(res.) 1. n ком. резерв; запас; a резервний; запасний; 2. n фін., бухг. резерв; a резервний 1. певна кількість чого-небудь, що зберігається для використання; 2

RETAIL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут, марк. роздріб; роздрібний продаж; роздрібна торгівля; a роздрібний продаж невеликої кількості товарів або послуг безпосередньо споживачам (consumer) at ~

RETAILER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

збут, марк. роздрібний торговець; підприємство роздрібної торгівлі; роздрібний магазин; роздрібна крамниця покупець-посередник, який закуповує товари на оптовом

RETIREMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n кадр. відставка; вихід на пенсію; a пенсійний остаточне звільнення з роботи, служби і т. п. людини, що досягла певного віку; ♦ особи у відставці чи на пенсії

RETURN ON EQUITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ROE) фін., бухг. коефіцієнт окупності акціонерного капіталу; прибуток на акціонерний капітал фінансовий показник, що встановлює відношення величини операційно

RETURN ON INVESTMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ROI) фін., бухг. окупність інвестиції; окупність капіталовкладення; коефіцієнт окупності інвестицій; показник окупності капіталовкладення фінансовий показник,

REVENUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(rev) 1. фін. надходження; дохід; 2. n бухг. прихід; дохід; виручка; a дохідний 1. гроші, які надходять до уряду від податків (tax), акцизу (excise duty), лоте

REVENUE EXPENDITURE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. витрати з надходжень; поточні витрати витрати (expenditure²) поточного періоду, що повністю списуються у звіті про прибутки і збитки (profit and los

RISK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., стр. ризик; рівень ризику; a ризикований визначений ступінь можливості економічних або фінансових збитків, що пов'язані з непередбачуваністю, небезпекою

ROLL OUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. розгортання діяльність, націлена на розширення географічної території товару чи послуги, на послідовне завоювання нових ринків sales ~ розгортання продаж

ROYALTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., юр. авторський гонорар; роялті; ліцензійна плата; платня винахідникові; відрахування власникові; право на земельну власність або розробку надр плата за пр

ACCOUNTING RECORDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. облікова документація; облікові записи; документи обліку документи, які використовуються для визначення фінансового стану організації (entity); ♦ до облік

ACCOUNTS RECEIVABLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/R; A/cs Rec.) бухг. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; рахунки до одержання; дебітори сума боргів, що належить підприємству (enterprise¹) за куп

AUDIT REPORT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ayd. аудиторський звіт; ревізійний звіт ▷ «audit» ▹▹ «auditor»

AVERAGE RATE OF RETURN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ARR) фін., бухг. середня ставка окупності капіталовкладень ▷ «capital budgeting»

CURRENT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт оборотного капіталу; показник оборотного капіталу фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встан

DEBTEQUITY RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. співвідношення заборгованості та власного капіталу; коефіцієнт заборгованості; показник заборгованості; відношення позичених коштів до власного капіт

DEBTORS TURNOVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; оборотність коштів на рахунку дебіторів; коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості фінансови

DISCOUNT RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. ставка дисконту; дисконтна ставка; облікова ставка; ставка дисконтування; коефіцієнт приведення капітальних вкладень; ставка капіталізації відсоткова ставк

DIVIDEND COVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт дивідендного покриття; коефіцієнт забезпечення дивіденду; покриття дивіденду ▷ «dividend cover»

DIVIDEND PAYOUT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт виплати дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт дивідендної виплати ▷ «dividend payout»

EARNINGS COVERAGE RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт покриття прибутків фінансовий показник, що встановлює відношення між величиною чистого прибутку з основної діяльності (net operating prof

EX RIGHTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(XR) бірж. без права вислів про акцію (share²), яка продається акціонерами (shareholder) без права на оголошений дивіденд (declared dividend), що свідчить про

EXCHANGE RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну; біржовий курс ціна (price) на певний час, за якою обмінюють грошову о

FIXED EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система фіксованого валютного курсу ▷ «exchange rate»

FLOATING EXCHANGE RATE SYSTEM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. система плаваючого валютного курсу ▷ «exchange rate»

FOREIGN CURRENCY EXCHANGE RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну валюти ▷ «exchange rate»

GOVERNMENT REVENUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. надходження держави; дохід держави ▷ «revenue»

GROSS RATING POINT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GRP) марк. загальнорейтинговий пункт; пункт валового оцінювального коефіцієнта ▷ «Nielsen rating»

INTEREST RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. відсоткова ставка; ставка відсотка; процентна ставка; ставка процента; норма відсотка; норма процента ▷ «interest»

INTERNAL RATE OF RETURN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(IRR) фін. бухг. внутрішня ставка доходу ставка, за якою поточна вартість (present value) передбачуваних грошових потоків (cash flow) пропонованої інвестиції д

NIELSEN RATING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. котирувальні дані Нільсена; Нільсенівський рейтинг дані про розмір і демографічний склад аудиторії радіо- або телевізійної програми на даний час; ♦ дані Ні

OFFPRICE RETAILING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. роздрібна торгівля не за звичайною ціною; роздрібна торгівля за цінами, нижчими від звичайних; розпродаж роздрібна торгівля марочними товарами, які продаю

PRICE EARNINGS RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(P/E ratio; PE; PER) фін., бірж. коефіцієнт ціна/прибуток; відношення ціни до прибутку фінансовий показник, що встановлює відношення величини ринкової ціни (mar

PUBLIC RELATIONS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PR) n рек., марк. зв'язки з громадськістю; організація громадської думки; представницькі функції; піар; a піарівський формування позитивних настанов та переко

QUICK RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт «критичної» ліквідності фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встановлює відношення величини оборотних активів (current assets

TIMESINTERESTEARNED RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт покриття відсотків; коефіцієнт покриття відсоткових витрат; коефіцієнт кратності відсотків фінансовий показник, що встановлює відношення

YIELD RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., бірж. норма доходності показник, що встановлює відношення між величиною ринкової ціни (market price) акції (share²) та величиною дивіденду (dividen

R

Немецко-русский политехнический словарь

I хим.; сокр. от RadikalрадикалII сокр. от Radioрадио; радиовещаниеIII сокр. от Rauhtiefeвысота микронеровности, глубина микронеровностиIV сокр. от RolleроликV с

R

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = r18-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

R

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от radianрадиан, радII сокр. от rœntgenрентген, РDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

R

Англо-русский словарь по социологии

(random)abbrev.диаграммный символ, обозначающий неопределенность.* * *сокр. от randomАнгло-русский словарь по социологии.2011.

R

Энциклопедический словарь

R (в музыкальном письме) — сокращение слова Riрiеnо (дополнительный голос). В немецких партитурах ставится R вместо rechte Hand, английских — Right hand.

R

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от reconnaissance aircraft (воен.)

R

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(are) аббревиатура, принятая в электронной почте, например U R wrong

R

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ɑː]не рекомендуется смотреть детямАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

R

Словарь медицинских терминов

R- (англ. resistance устойчивость) — плазмида, содержащая гены, контролирующие устойчивость микроорганизма к антибиотикам или другим антибактериальным средствам

R

Англо-русский дополнительный словарь

r&r - rest and recuperation - каникулы, передышка

R

Англо-русский словарь по компьютерам

read - (про)читать; (про)читанный; (про)читал

R

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины легковых автомобилей для движения со скоростью до 170 км/чII(Radial-Reifen) радиальные шиныIII(Rückwärtsgang) задний ход (обозначение на рычаге переключени

R

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от ReflektorрефлекторII сокр. от Reflexionsfaktorкоэффициент отраженияIII сокр. от Röntgen p, рентгенIV сокр. от Ruhekontaktразмыкающий контакт, нормальн

R

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (registered name) зарегистрированное фирменное название 2) (resistor) резистор 3) (Rules of Practice of the Patent Office in Patent Cases) Правила производств

R

Новый большой англо-русский словарь

R I [ɑ:] n (pl Rs, r‘s [ɑ:z]) 18-я буква английского алфавита ♢ the three Rs - чтение, письмо, арифметика (reading, ‘riting, ‘rithmetic) II [ɑ:] кино (сокр. о

R

Англо-русский словарь общей лексики

I [Ѓ] мн. - Rs, R's [ЃЄ] 1) восемнадцатая буква англ. алфавита; R - прописная, r - строчная R months — месяцы, в названиях которых есть буква "р" (с сентября по

R

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(в музыкальном письме) — сокращение слова Ripieno (дополнительный голос). В немецких партитурах ставится R вместо rechte Hand, английских — Right hand.Энциклопед

R

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

R.Cимвол, обозначающий правое плечо политенной хромосомы.(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва:

R

Англо-русский экономический словарь

1) сокр. от restricted СМИ, амер. (маркировка, рекомендующая просмотр данного фильма детям до 17 лет только в сопровождении родителей)2) общ. сокр. от rand 1) а)

R

Англо-русский научно-технический словарь

1) вч 2) радиоизлучение 3) радиоимпульс 4) радиочастотный

R

Новый большой англо-русский словарь

I[ɑ:] n (pl Rs, r's [ɑ:z])18-я буква английского алфавита ♢ the three Rs - чтение, письмо, арифметика (reading, 'riting, 'rithmetic)II[ɑ:] кино (сокр. от restric

R

Словарь компьютерных терминов

R — Сокращение от ARE, принятое при общении в Интернет. Например, You R wrong.

R

Новый большой англо-русский словарь

r [ɑ:] n (pl Rs, r‘s [ɑ:z]) 18-я буква английского алфавита ♢ the three Rs - чтение, письмо, арифметика (reading, ‘riting, ‘rithmetic)

R

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать четвертая буква азербайджанского языка.

R

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

сокр.1. авто Reconstructed (title brand)2. авто амер. сокр. restriction(s) — ограничение(я) (rest)Англо-русский универсальный дополнительный практический перевод

R

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от reaction; = r1) реакция2) воздействие; влияниеII сокр. от respiration; = rдыханиеIII сокр. от response; = rреакция, ответIV сокр. от roentgen; = rрент

R

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =восемнадцатая буква немецкого алфавитаII = recommandé фр.заказное (штамп на почтовом отправлении)III = Röntgen физ.Р = рентгенIV = Rupieрупия (денежная е

R

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [river] — река 2. [radius] — радиус * * * см. Rayleigh wave, обозначение волны Релея, возбуждаемой при землетрясении (см. wave notation) * * *• температурна

R

Венгерско-русский словарь

[err;\ret, \rje] 1.{hang v. betű) p, P ( — эр);raccsolt \r — картавое p;2. röv. R;ld. még sugárMagyar-orosz szótár.2013.

R

Англо-русский словарь Мюллера

R, r [ɑ:] n (pl Rs, R's [ɑ:z]) 18-ая буква англ. алфавита ◊ the three R's разг. чте́ние, письмо́ и арифме́тика (reading, (w)riting, (a)rithmetic) Англо-русский

R

Латинско-русский словарь

rвосемнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхR. — Romanus, Rufus, regnumR. P. — res publica или Eccl reverendissimus paterЛатинско-русский словарь.2003

R

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ɑː]чтение, письмо и арифметикаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

R

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от reset - восстановление, возврат [возвращение] в исходное положение или состояние; установка в (состояние) 0 II сокр. от resistance - сопротивление III

R

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от register регистр; ячейка памяти 2) сокр. от reject брак 3) сокр. от relation отношение; соотношение; зависимость

R

Англо-русский словарь биологических терминов

= R* * *• arginine • respiration English-russian biological dictionary.2013.

R

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от register регистр; ячейка памяти 2) сокр. от reject брак 3) сокр. от relation отношение; соотношение; зависимость

R

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от charge de ruptureразрушающая нагрузка; предел прочности на разрывII сокр. от rayonрадиусIII сокр. от réfractionпреломление, рефракцияIV сокр. от résis

R

Англо-русский автомобильный словарь

возвращение назадEnglish-russian automobile dictionary.2013.

R

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I reset восстановление, возврат [ возвращение ] в исходное положение или состояние; установка в (состояние) "0" II resistance сопротивление III resistor резистор

R

Турецко-русский словарь

= -ıroku-mak — читатьokur — читательTürkçe-rusça sözlük.2013.

R

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. acknowledge receipt - получение подтверждения;2. acoustic resistance - акустическое сопротивление;3. angle of reflection - угол отражения;4. arginine - аргини

R

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [Reamur] — температурная шкала Реомюра2. [rock bit] — шарошечное долото3. [Rankine] — температурная шкала Рэнкина4. [range] — диапазон* * *см. Rayleigh wave,

R

Португальско-русский словарь

m = rPortuguese-russian dictionary.2013.

R

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =восемнадцатая буква немецкого алфавитаII = Radius мат.радиусIII = Röntgen физ.р = рентгенIV = Rupieрупия (денежная единица Индии, Пакистана, Шри-Ланки и

R

Большой испанско-русский словарь

I f21-я буква испанского алфавита эрре, эреII сокр. от radioрадиусIII мор.; сокр. от remolcadorбуксирIV шахм.; сокр. от ReyкорольV геогр.; сокр. от RíoрекаVI сок

R

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий правое плечо политенной хромосомы.* * *R — символ для обозначения:а) поколения от обратного скрещивания гибрида с одной из родительских форм

R

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) восемнадцатая буква норвежского алфавита 2) школ. сокращение слова riktig — правильно (отметка, констатирующая правильность выполнения задания)Норве

R

Англо-русский технический словарь

1) вч2) радиоизлучение3) радиоимпульс4) радиочастотныйАнгло-русский технический словарь.

R

Португальско-русский словарь

I скр от ângulo retoпрямой уголII m = RPortuguese-russian dictionary.2013.

R

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) восемнадцатая буква норвежского алфавита2) школ. сокращение слова riktig — правильно (отметка, констатирующая правильность выполнения задания)Норвеж

R

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(roughing)черновой (о клети)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

R

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = r эрре (буква алфавита) R come Roma — "эрре" как в слове Рим (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) сокр. от regio; reale

R

Большой медицинский словарь

(англ. resistance устойчивость) плазмида, содержащая гены, контролирующие устойчивость микроорганизма к антибиотикам или другим антибактериальным средствам; спос

R

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = RБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

R 101

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

R-101 (крупнейший английский дирижабль. Потерпел катастрофу во Франции в 1930)

R$

Португальско-русский словарь

скр от realреал (современная денежная единица Бразилии)Portuguese-russian dictionary.2013.

R.

Англо-русский металлургический словарь

rolledАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

R.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от radioрадио; радиостанцияII сокр. от réacteur1) реактивный двигатель2) реакторIII сокр. от récepteur1) радиоприёмник2) приёмник, приёмное устройство3)

R.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [register] регистр; реестр2) [respondent] ответчик3) [Rex] лат. король, [Regina] лат. королеваR.v. Brown — дело по обвинению или иску государства против

R.

Англо-русский словарь страховых терминов

• Ruble• RupeeEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

R.

Португальско-русский словарь

1) скр от Rei король2) скр от reprovado неудовлетворительно (отметка)3) скр от réu обвиняемый, подсудимый, преступник4) скр от rua улицаPortuguese-russian dictio

R.

Англо-русский словарь строительных терминов

радиусАнгло-русский строительный словарь.Академик.ру.2011.

R.

Англо-русский экономический словарь

общ. сокр. от reference* * *правильно, верно.right.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

R.

Англо-русский автомобильный словарь

справа; вправоEnglish-russian automobile dictionary.2013.

R.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= rechtsсправа, направо, вправоБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

R.

Англо-русский словарь Мюллера

R. I Reaumur noun по шкале Реомюра II Republican noun член Республиканскойпартии (США) III тж. r. - radius noun радиус IV тж. r. - right noun правый Vтж. r. -

R.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

по шкале Реомюрачлен Республиканской партиирадиусправыйрекаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

R1

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

R1.Обозначение поколения, полученного путем регенерации из каллюсов ; R2 получают от R1 путем самоопыления и т.д.(Источник: «Англо-русский толковый слова

R1

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от réaction de coupeсопротивление усилию резанияDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

R1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Обозначение поколения, полученного путем регенерации из каллюсов callus; R2 получают от R1 путем самоопыления и т.д.* * *R1 — символ для обозначения порядкового

R1 SYSTEM

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

система телефонной сигнализации R1

R1, R2, R3...

Англо-русский словарь по прокатке металлов

порядковые номера черновых клетей непрерывного тонколистового станаАнгло-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и

R18

Англо-русский словарь общей лексики

брит.; сокр. от restricted distribution 18; кино категория R18, "только для взрослой аудитории" (категория, присваиваемая в Великобритании порнографическим фильм

R2

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от réaction d'avanceсопротивление усилию подачиDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

R2 SYSTEM

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

система телефонной сигнализации R2

R2A FREQUENCY

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

НЧ с одной боковой полосой и частично подавленной несущей

R3

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от réaction de pénétrationсопротивление усилию поперечной подачиDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

R3A MODULATION

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

телефонная модуляция с одной боковой полосой и уменьшенной несущей

R4

Англо-русский экономический словарь

(R4) Registered Representative Rapid Response SystemСистема быстрого ответа зарегистрированных представителей, созданная на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1982 г.

R4 REGISTERED REPRESENTATIVE RAPID RESPONSE SYSTEM

Словарь акронимов и аббревиатур, используемых в банковской и финансовой деятельности

Система быстрого ответа зарегистрированных представителей, созданная на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1982 г. и позволяющая членам биржи предлагать своим клиента

RA

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от Royal Academician (ставится после фамилии)

RA

Англо-русский словарь по иммунологии

сокр. от rheumatoid arthritis ревматоидный артрит Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред. акад. Р. В. П

RA

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Радий (Ra)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

RA

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m invar уст.барабанная дробьdes ra et des fla — барабанный бойБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

RA

Итальяно-русский политехнический словарь

радийDictionnaire polytechnique italo-russe.2013.

RA

Новый большой англо-русский словарь

[rɑ:] n миф.Ра (бог солнца в Древнем Египте)Новый большой англо-русский словарь.2001.

RA

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Rechenanlageвычислительная машинаII сокр. от Richtantenneнаправленная антенна, антенна направленного действияIII сокр. от Richtungsanlageпеленгаторная

RA

Англо-русский медицинский словарь

мед.сущ. реаматоидный артрит * * * хим. радий Англо-русский медицинский словарь.2012.

RA

Англо-русский дополнительный словарь

аудиофайл для прослушивания музыки в Сети

RA

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I read amplifier усилитель считывания II register and arithmetic / logic unit регистровое и арифметико-логическое устройства, РАЛУ III rate adaptation адаптация

RA

Новый большой англо-русский словарь

Ra [rɑ:] n миф. Ра (бог солнца в Древнем Египте)

Время запроса ( 3.152862455 сек)
T: 3.157437031 M: 1 D: 0