© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • P AND L ACCOUNT  —  ▷ «profit and loss account»
 • P. N.  —  ▷ «promissory note»
 • P/N  —  ▷ «promissory note»
 • PACKAGE  —  (pkg.; Pkg.; pckge) n марк. 1. пакунок; пачка; пакет; a пакетний; 2. комплекс; комплект; пакет; 3. «пакет», комплекс угод; a комплексний; пакетний 1. предмети, які упаковані та складені разом; 2. сукупність товарів, предметів, понять чи ідей, що становить одне ціле і пропонується або продається як одне ціле; 3. комплекс угод за кількома питаннями, укладених на основі взаємних поступок; комплексна угода application ~ пакет прикладних програм; budget ~ пакет бюджетних пропозицій; compensation ~ пакет відшкодовування; damaged ~ пошкоджений пакунок; decision ~ пакет рішень; economic ~ комплекс заходів у галузі економіки; economic policy ~ комплекс заходів у галузі економічної політики; graphics ~ пакет програм для графіки; pay ~ угода про надбавки до заробітної плати • контракт, що складається з кількох компонентів; program ~ пакет програм; salary ~ угода про платню; shipping ~ комплексна вантажно-транспортна угода; software ~ пакет засобів програмування; tax ~ пакет податкових заходів; taxation ~ комплекс заходів оподаткування • комплекс заходів у галузі податкової політики;
 • PACKAGING  —  марк., рек. n упаковка; упакування; упаковування; a упакований; пакувальний комплекс заходів, спрямованих на застосування обгорткових матеріалів, коробок чи банок для розміщення продуктів (product); ♦ упаковка виконує три основні функції: а) зберігає вміст продукту в дорозі, на складі чи в ужитку; б) продукт стає зручним та привабливим; в) подає корисну інформацію про вміст пакунка (package) у формі наклейки (label); сьогодні від якості упаковки залежить і захист навколишнього середовища (environment protection), тому одна з вимог до пакувальних матеріалів — придатність до утилізації (recycling) air-freight ~ упакування для перевезення повітряним транспортом; airtight ~ герметичне упакування; attractive ~ привабливе упакування; bright ~ яскраве упакування; cardboard ~ картонне упакування; cargo ~ упакування вантажу; container ~ контейнерне упакування; contract ~ контрактне упакування; defective ~ пошкоджена упаковка; export ~ експортне упакування; factory ~ фабрична упаковка; faulty ~ пошкоджена упаковка; freight ~ вантажне упакування; import ~ імпортне упакування; inside ~ внутрішнє упакування; interior ~ внутрішнє упакування; metallic ~ металева упаковка; nonreturnable ~ одноразова упаковка; ~ business пакувальна справа • пакувальний бізнес; ~ company пакувальне підприємство • пакувальна компанія; ~ design зразок упаковки • взірець упаковки; ~ industry пакувальна галузь packaging ‡ B. four principles of marketing (386)
 • PAID-UP CAPITAL  —  фін. оплачений капітал сума випущеного акціонерного капіталу, яка оплачена акціонерами (shareholder) згідно із зобов'язанням (liability) сплатити підписні акції (subscribed shares); ♦ оплачений капітал може бути сплачений повністю або частково fully ~ повністю оплачений капітал; partly ~ частково оплачений капітал paid-up capital :: paid-up share capital :: subscribed capital ▹▹ «share capital»
 • PAID-UP SHARE CAPITAL  —  ▷ «paid-up capital»
 • PAR  —  ▷ «par value»
 • PAR VALUE  —  бірж. номінальна вартість; номінал; номінальна ціна; записана ціна; реєстрована ціна; називна вартість; паритет 1. грошова сума, визначена законом про підприємство для частки (share²) акціонерного капіталу (authorized capital); 2. ціна, за яку випущені акції, цінні папери (securities), облігації (bond) тощо. above ~ вище номіналу; accounting ~ облік номінальної вартості; at ~ за номіналом; below ~ нижче номіналу ~ of currencies валютний паритет; ~ of securities номінальна вартість цінних паперів; ~ of shares номінальна вартість акцій; ~ of stocks номінальна вартість акцій; to determine the ~ визначати/визначити номінальну вартість; to establish the ~ встановлювати/встановити номінальну вартість par value :: nominal value :: par :: nominal price :: face value ═════════◇═════════ паритет < нім. Parität < лат. paritas — рівність (СІС : 502); номінал < лат. nominalis — іменний (СІС : 469) ▹▹ «face value»
 • PARETO ANALYSIS  —  ▷ «ABC analysis»
 • PARTICIPATING PREFERENCE SHARE  —  бірж. привілейована акція, що дає право на участь у прибутках ▷ «preference share»
 • PARTICIPATIVE BUDGETING  —  мен., фін., бухг. складання кошторису за участю працівників; фінансове планування за участю працівників; складання бюджету за участю працівників система, яка дає змогу керівникам усіх рівнів діяльності організації брати участь у бюджетних (budget) процесах; ♦ складання кошторису за участю працівників вважається одним із найефективніших способів заохочення працівників до співпраці, за допомогою якого можна передбачити реальніші цифри фінансового стану організації і скласти об'єктивніший кошторис
 • PARTNERSHIP  —  юр., ком. спілка; товариство; партнерство; компанія; підприємство; компаньйони; член спілки одна з основних організаційних форм підприємств (business²), що складається з двох чи більше фізичних або юридичних осіб (entity), тобто партнерів (partners), які вкладають весь капітал або його частку, свої послуги чи досвід з метою отримати прибуток (profit); ♦ відносини між партнерами формально регулюються угодою (partnership agreement), в якій встановлюються розмір вкладу капіталу, розподіл прибутків та збитків, обов'язки і т. ін.; товариство має юридичні обмеження стосовно відповідальності за борг (debt), і тому кожен член товариства окремо несе відповідальність за його борги commercial ~ комерційне товариство; general ~ товариство з необмеженою відповідальністю • повне товариство; illegal ~ незаконна спілка; limited ~ товариство з обмеженою відповідальністю; mercantile ~ торговельна спілка; ordinary ~ звичайна торговельна спілка; particular ~ просте товариство • специфічна участь у спілці; private limited ~ закрите товариство з обмеженою відповідальністю; secret ~ таємна участь у спілці; special ~ особливе товариство з обмеженим видом діяльності; trading ~ торговельна спілка; universal ~ всесвітня спілка • загальна спілка; unlimited ~ товариство без обмеженої відповідальності; venture ~ венчурне товариство deed of ~ угода про спілку; in ~ with за участю; ~ agreement угода про спілку • угода про товариство; ~ assets засоби спілки; partnership-at-will спілка на власний розсуд • спілка за власним бажанням; ~ by estoppel неофіційні партнери, позбавлені права заперечити встановлене • неофіційні члени спілки, позбавлені права заперечити встановлене; ~ certificate свідоцтво про участь у спілці; ~ debt заборгованість товариства; ~ insurance страхування товариства; ~ property майно спілки • власність спілки; to become a ~ ставати/стати спілкою; to be in ~ бути партнером • бути членом спілки • бути компаньйоном; to contract a ~ вступати/вступити в спілку • входити/ввійти в спілку; to dissolve a ~ розпускати/р partnership ‡ business² (383) ═════════◇═════════ партнер < фр. partenaire — спільник (СІС : 504) ▹▹ «company» ▹▹ «sole proprietorship»
 • PARTY  —  юр. сторона; учасник/учасниця особа, група осіб, організація і т. ін., яка бере участь у справах, пов'язаних з якою-небудь правовою угодою чи суперечкою або фінансовою чи торговельною операцією accomodation ~ особа, яка гарантує дружній вексель • дружня сторона; adverse ~ супротивна сторона; aggrieved ~ скривджена сторона; beneficiary ~ сторона, яка одержує вигоду • бенефіціар; claiming ~ сторона, яка заявляє претензію; contending ~ies супротивні сторони; contracting ~ies договірні сторони; cooperating ~ies сторони, які співпрацюють; damaged ~ скривджена сторона • сторона, яка зазнала збитків; defaulting ~ сторона, яка не виконала обов'язків; defeated ~ сторона, яка програла справу; disputing ~ супротивні сторони; guilty ~ винувата сторона; infringing ~ сторона, яка порушує патент; injured ~ потерпіла сторона; interested ~ зацікавлена сторона;
 • PAT  —  ▷ «patent»
 • PAT  —  ▷ «patent»
 • PATENT  —  (pat; Pat; Pt) юр. n патент; привілей; переважне право; патентування; a патентований; патентний; v патентувати; брати патент документ, виданий урядовою установою винахіднику, що засвідчує авторство, право на винахід та виключне право на його використання протягом визначеного терміну; ♦ патент захищає винахідника від конкурентів, є видом інтелектуальної власності (intellectual property) та належить до категорії нематеріальних активів (intangible assets) basic ~ основний патент; borderline ~ спірний патент; broad ~ патент з широким визначенням винаходу; cancelled ~ скасований патент; competing ~ конкурентний патент; confirmation ~ затверджений патент; design ~ • патент на проект • патент на конструкцію • патент на промисловий зразок; device ~ патент на прилад; drug ~ патент на медикамент; existing ~ чинний патент; expired ~ патент із закінченим терміном чинності; foreign ~ закордонний патент; improvement ~ патент на удосконалення; independent ~ незалежний патент; infringing ~ що порушує патент; inoperative ~ нечинний патент; invalid ~ нечинний патент; issued ~ виданий патент; ~ for a design патент на проект • патент на конструкцію • патент на промисловий зразок; ~ for improvement патент на удосконалення; ~ holder власник патенту; ~ in force чинний патент; ~ infringement порушення патенту; ~ monopoly патентна монополія; ~ on an invention патент на винахід; ~ rights право на патент; ~ specification опис патенту; to abandon a ~ відмовлятися/відмовитися від патенту; to apply for a ~ заявляти/заявити прохання щодо права на патент; to assign a ~ призначати/призначити патент; to avoid granting a ~ заперечувати/заперечити патент; to cancel a ~ скасовувати/скасувати патент; to circumvent a ~ уникати/уникнути патенту; to contest a ~ запе patent ‡ A. assets¹ (383) ═════════◇═════════ патент < лат. patens (patentis) — відкритий, очевидний; пор. нім. Patent < фр. lettre patente < лат. litterae patentes (СІС : 506; Фасмер 111 : 216) пор. «copyright» пор. «trademark»
 • PAY  —  ком. n плата; платня; виплата; оплата; сплата; заробітна плата; заробіток; зароблена платня; зарплата; винагорода; v платити/заплатити; оплачувати/оплатити; сплачувати/сплатити; розплачуватися/розплатитися грошова винагорода, виплачена працівникові (employee) за виконану роботу, послугу тощо additional ~ додаткова платня; average ~ середня платня; back ~ затримана заробітна плата • невиплачена заробітна плата • заробітна плата за відпрацьований період; base ~ основна ставка заробітної плати • тарифна ставка; basic ~ основна заробітна плата; call ~ гарантований мінімум заробітної плати; day's ~ денна заробітна плата; deferred ~ відстрочена виплата • відтерміно-вана виплата (напр., частини платні до виходу на пенсію); equal ~ однакова оплата за однакову працю; extra ~ додаткова плата; full ~ повна заробітна плата; gross ~ заробітна плата до відрахування (податків і т. д.); half ~ половинна платня; holdback ~ невиплата зарплати • заборгованість із зарплати • залеглість у зарплаті (діа ~ by the day поденна оплата; ~ by the hour погодинна оплата; ~ by the piece відрядна оплата; ~ increase підвищення зарплати; ~ negotiations переговори про платню; ~ per hour оплата за годину • погодинна оплата; ~ rise підвищення зарплати; ~ to order платити за наказом (напис на чеку або векселі); ~ to the bearer платити подавцю • платити пред'явнику; to ~ a bill оплачувати/оплатити вексель • оплачувати/оплатити рахунок; to ~ back виплачувати/виплатити • сплачувати/сплатити • повертати/повернути борг; to ~ by cheque оплачувати/оплатити чеком; to ~ by installments сплачувати частинами • погашати на виплат; to ~ by the month платити помісячно • вносити/ внести помісячно; to ~ cash on dem pay — зарібна платня (діал.)
 • PAY-OFF PERIOD  —  ▷ «payback period»¹
 • PAYABLES  —  ▷ «accounts payable»
 • PAYBACK PERIOD  —  фін., банк. період окупності; термін окупності 1. проміжок часу, за який повністю повертаються початкові інвестовані кошти (investment²); ♦ період окупності являє собою показник, за яким визначаються та схвалюються інвестиційні проекти підприємства; за підрахунком визначається розмір річного грошового потоку (cash flow) проекту (project) відповідно до коштів початкової інвестиції; напр., початкові інвестиційні кошти, вкладені у проект, становлять 80 000 грн; підприємство зобов'язалось їх повернути інвестору через три роки, бо річний грошовий потік проекту забезпечить 30 000 грн протягом наступних трьох років; за підрахунком (3 х 30 000), проект за три роки дасть грошовий потік у сумі 90 000 грн; отже, на повернення початкових інвестиційних коштів піде часу менше, ніж визначено; проект з такими гарантіями ефективний і заохочує будь-якого інвестора. 2. проміжок часу, протягом якого сплачується позика (loan) acceptable ~ бажаний період окупності; long ~ довгий період окупності; maximum ~ максимальний період окупності; reasonable ~ прийнятний період окупності; short ~ короткий період окупності to amend the ~ вносити/внести зміни в період окупності; to calculate a ~ підраховувати/підрахувати період окупності; to estimate a ~ підраховувати/ підрахувати приблизно період окупності; to extend the ~ продовжувати/продовжити період окупності; to fix the ~ встановлювати/встановити період окупності payback period¹ :: pay-off period :: payout time; payback period¹ ‡ capital budgeting methods (384)
 • PAYEE  —  банк. одержувач платежу; одержувач грошей; ремітент; векселетримач особа, якій сплачується вексель (bill of exchange), тратта (bank draft), чек (cheque) тощо account ~ на рахунок одержувача; alternative ~ один із двох одержувачів платежу; fictitious ~ фіктивний одержувач платежу account ~ only тільки на рахунок одержувача; ~ of money order одержувач грошового переказу payee : payer ═════════◇═════════ ремітент < лат. remittens (remittentis) — той, що відсилає (СІС : 581)
 • PAYER  —  банк. платник особа, організація чи установа, яка виплачує належну суму за що-небудь dividend ~ платник дивідендів; insolvent ~ неспроможний платник; late ~ неретельний платник; prompt ~ ретельний платник; punctual ~ ретельний платник; slow ~ неакуратний платник • неретельний платник; taxpayer платник податку ~ for honour платник опротестованого векселя • гонорант payer : payee; payer — платіжний (діал.)
 • PAYMENT  —  (payt; paymt.; pymt) фін. сплата; оплата; плата; платіж; виплата; розрахунок грошова сума, яка виплачується за що-небудь additional ~ додаткова сплата; advance ~ передтермінова сплата • достроковий платіж • авансова плата; alimony ~ аліменти • аліментна сплата; amortization ~ амортизаційний платіж; annual ~ річна сплата; annuity ~ рентна оплата; anticipated ~ попередня оплата; authorized ~ дозволена сплата; back ~ прострочений платіж; benefit ~ виплата страхової суми • виплата допомоги; bi-annual ~ піврічна оплата; bilateral ~s двосторонні розрахунки; budgetary ~s бюджетні платежі; cash ~ сплата готівкою; cash down ~ внесок готівкою; cheque ~ оплата чеком; clearing ~ розрахунковий платіж • платіж за клірингом; commercial ~ торговельн ~ after delivery оплата після поставки; ~ against a bank guarantee платіж, гарантований банком; ~ against a L/C платіж за акредитивом; ~ against an invoice платіж за поданням рахунка-фактури; ~ against documents платіж за документом; ~ against drafts платіж за траттою; ~ against payment documents платіж за платіжними документами; ~ against presentation of documents платіж за поданням документів; ~ against shipping documents платіж за вантажними документами; ~ ahead of schedule дострокова оплата; ~ as per tariff розрахунок за тарифом; ~ at sight платіж після подання документів; ~ before delivery платіж до доставки товару; ~ by a L/C акредитивна оплата • розрахунок за акредитивом; ~ by
 • PAYMT.  —  ▷ «payment»
 • PAYOUT TIME  —  ▷ «payback period»¹
 • PAYROLL  —  ком. 1. платіжна відомість; розрахункова відомість; платіжний розпис; 2. обліковий склад; 3. заробітна плата 1. фінансовий документ про сукупну суму заробітної плати, що виплачується працедавцем (employer) протягом певного періоду часу; 2. список робітників (employee) та сума їх заробітної плати (pay), що включає заробітну плату до відрахування (gross pay), чисту заробітну плату, усі відрахування (deduction²) із заробітної плати тощо; 3. гроші, які фактично виплачуються робітникам, працівникам (employee) accrued ~ нарахована заробітна плата • заборгованість із заробітної плати; annual ~ розрахунок річної заробітної плати • річна платіжна відомість; government ~ обліковий склад урядових установ • державні службовці; gross ~ загальна сума виплаченої заробітної плати; hourly ~ розрахунок погодинної заробітної плати; monthly ~ розрахунок місячної заробітної плати • місячна платіжна відомість; net ~ чиста заробітна плата; weekly ~ розрахунок тижневої заробітної плати • тижнева платіжна відомість on the ~ в обліковому складі; to be off the ~ бути звільненим; to be on the ~ входити/ввійти в обліковий склад; to meet the ~ покривати/покрити витрати заробітної плати
 • PAYT  —  ▷ «payment»
 • PC.  —  ▷ «price»
 • PCHS  —  ▷ «purchase»
T: 0.489311264 M: 92 D: 274