Найдено 50+ «P»

PACKAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(pkg.; Pkg.; pckge) n марк. 1. пакунок; пачка; пакет; a пакетний; 2. комплекс; комплект; пакет; 3. «пакет», комплекс угод; a комплексний; пакетний 1. предмети,

PAIDUP CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. оплачений капітал сума випущеного акціонерного капіталу, яка оплачена акціонерами (shareholder) згідно із зобов'язанням (liability) сплатити підписні акції

PAR VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. номінальна вартість; номінал; номінальна ціна; записана ціна; реєстрована ціна; називна вартість; паритет 1. грошова сума, визначена законом про підприємс

PARTNERSHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр., ком. спілка; товариство; партнерство; компанія; підприємство; компаньйони; член спілки одна з основних організаційних форм підприємств (business²), що скла

PARTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. сторона; учасник/учасниця особа, група осіб, організація і т. ін., яка бере участь у справах, пов'язаних з якою-небудь правовою угодою чи суперечкою або фін

PATENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(pat; Pat; Pt) юр. n патент; привілей; переважне право; патентування; a патентований; патентний; v патентувати; брати патент документ, виданий урядовою установ

PENALTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр. 1. штраф; кара; грошова кара; пеня; покарання; a штрафний; 2. неустойка; пеня 1. грошова сума, яка стягується за невиконання певних вимог або порушення до

PENSION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., знт. n пенсія; a пенсійний; v призначати/призначити пенсію; звільняти/звільнити на пенсію; субсидіювати/субсидувати грошове забезпечення, яке видається осо

PERFECT COMPETITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ек. досконала конкуренція; чиста конкуренція; абсолютна конкуренція; повна конкуренція організаційна структура ринку (market), яка характеризується таким

PERSONNEL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n кадр. 1. персонал; особовий склад; кадри; штат; a кадровий; штатний; 2. відділ кадрів; кадри 1. склад працівників, робітників чи службовців будь-якої установи

PLAN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен. план; проект; програма заздалегідь розроблена, підготовлена менеджментом (management²) програма дій, процедур тощо, за якою передбачають виконання організа

PLANNING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n мен. планування; проектування; програмування; a плановий визначення шляхів для досягнення цілей, майбутніх потреб, розв'язання проблем тощо advanced ~ довгос

POSITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., фін. позиція; становище; положення; стан; 2. кадр. посада 1. стан, зумовлений певною точкою зору чи певним ставленням до чого-небудь; 2. службове місце

PROCESS COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. калькуляція собівартості продукту система, за якою підраховуються витрати (costs) на продукт (product) за процесами; витрати мають таку формулу підр

PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., марк. продукт; продукція; виріб; товар; фабрикат все, що задовольняє потреби людини у процесах виробництва, обміну, розподілу і споживання — це товари (goo

PRODUCT MIX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. структура асортименту виробів; структура продукції; номенклатура продукції сукупність продуктів (product), що включає усі вироби (product line), які пропо

PRODUCTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(pdn) n вир., ком., ек. 1. виробництво; вироблення; виготовлення, видобуток; продукція; a виробничий; 2. виробіток; продуктивність 1. процес перетворення матер

PRODUCTION COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. виробничі витрати; витрати виробництва; витрати на виробництво; прямі витрати виробництва сукупність витрат на виробництво якого-небудь товару, сере

PRODUCTION LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n вир. виробнича лінія; верстатна лінія; конвеєр; a конвеєрний послідовний ряд процесів технологічного циклу (work stations), які забезпечують якісне виготовлен

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses

PROFIT MARGIN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., фін., бухг. коефіцієнт прибутковості; коефіцієнт доходності; чистий прибуток; чистий дохід фінансовий показник, що встановлює відношення величини чистого

PROFITABILITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. прибутковість; рентабельність; дохідність; зисковність здатність підприємства приносити прибуток (profit), чистий дохід; є основою для оцінки чи пла

PROFITABILITY INDEX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PI) фін. індекс прибутковості показник відношення величини поточної вартості (present value) передбачуваних грошових потоків (cash flow) до величини початково

PROJECT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком. проект; план; a проектний; плановий наперед визначена система заходів, що передбачає порядок, послідовність і строки виконання робіт agreed-on ~ узгодже

PROMOTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. марк., рек. сприяння; заохочення; стимулювання; стимулювання збуту; 2. кадр. підвищення; просування; підвищення в посаді 1. діяльність, націлена на просуванн

PROPERTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(1. prop.) n юр. 1. власність; майно; маєток; a майновий; маєтковий; власний; 2. право власності 1. матеріальні (tangible assets) і нематеріальні активи (intan

PUBLIC RELATIONS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PR) n рек., марк. зв'язки з громадськістю; організація громадської думки; представницькі функції; піар; a піарівський формування позитивних настанов та переко

PUBLICITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(pub.) n рек., марк. публічність; популяризація; пропаганда; розголос; пабліситі; реклама; рекламування; a рекламний спосіб поширення інформації про переваги ч

PUSH STRATEGY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. стратегія «проштовхування»; стратегія «просування» ринкова стратегія стимулювання (promotion¹) збуту, спрямована на роздрібних торговців (retailer) та опто

PUT OPTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. опціон продавця; опціон на продаж; опціон пут; пут угода, за якою власник активу (asset¹) у формі цінного папера (securities), товару (commodity) чи

DIVIDEND PAYOUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. виплата дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт виплати дивіденду; дивідендна виплата фінансовий показник, який встановлює відношення вели

DIVIDEND PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DPS) фін., бухг., бірж. дивіденд на акцію показник, який встановлює відношення величини загальної суми дивідендів, виплачених акціонерам (shareholder), до заг

GROSS NATIONAL PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GNP) ек. валовий національний продукт (ВНП) грошова вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності протягом р

ODDEVEN PRICING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. непарно-парна розцінка; непарно-парне ціноутворення методика встановлення цін за непарними числами (odd pricing :: off-even pricing), напр., предмет за $3

OFFEVEN PRICING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. непарна розцінка; непарне ціноутворення ▷ «odd-even pricing»

OPERATING PROFIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. прибуток з основної діяльності; прибуток з ведення операцій; прибуток з виробничої діяльності; операційний прибуток; виробничий прибуток прибуток (profit)

SALES PROMOTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., рек. стимулювання збуту; стимулювання продажу використання короткострокових стимулів для збільшення попиту (demand) на продукцію (product) або заохочення

SOLE PROPRIETORSHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., юр. одноосібне підприємство; одноосібна власність; одноосібне володіння; одноосібне право власності одна з основних організаційних форм підприємства (busi

YELLOW PAGES ADVERTISING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

рек. реклама на жовтих сторінках телефонного довідника найбільш поширена форма рекламування у довідниках, яка містить короткі відомості про торговельно-промислов

SHALLOW ELECTRICAL PROSPECTING

Англо-русский геологический словарь

малоглубинная электроразведкаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHEETING PLANE

Англо-русский геологический словарь

плоскость наслоенияEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHIELDTYPE POWERED SUPPORT

Англо-русский геологический словарь

оградительная крепьEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHINGLED REFLECTION PATTERN

Англо-русский геологический словарь

• картина черепицеобразных отражений • черепицеобразные отражения English-Russian dictionary of geology.2011.

SHOT POINT INTERVAL

Англо-русский геологический словарь

• расстояние между ПВ • расстояние между пунктами взрыва English-Russian dictionary of geology.2011.

SHOT POINT SEISMOMETER

Англо-русский геологический словарь

контрольный сейсмометр у пункта взрываEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SHOT POINTS

Англо-русский геологический словарь

пункт взрываEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SIGMOIDOBLIQUE REFLECTION PATTERN

Англо-русский геологический словарь

• картина сигмовидных косослоистых отражений • сигмовидные косослоистые отражения English-Russian dictionary of geology.2011.

SILICATIZATION PROCESS

Англо-русский геологический словарь

процесс силикатизацииEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SLENDER PRISMATIC

Англо-русский геологический словарь

тонкопризматическийEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SLIMHOLE PACKAGE

Англо-русский геологический словарь

компоновка зонда для скважин малого диаметраEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SLIPPING PLANE

Англо-русский геологический словарь

зеркало скольженияEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SLOPING POSITION

Англо-русский геологический словарь

косое положениеEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SMALL ICE PIECES

Англо-русский геологический словарь

мелкобитый ледEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SMOKELESS POWDER

Англо-русский геологический словарь

бездымный порохEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SMOOTH PHASE OF TRACTION

Англо-русский геологический словарь

гладкая фаза передвижения песковEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SMOOTH PROFILE

Англо-русский геологический словарь

• пологий профиль • ровный профиль English-Russian dictionary of geology.2011.

SOIL PROFILES ON 500 METER BY 250 METERS GRID.

Англо-русский геологический словарь

грунтовой геологический профиль с сетью 500 на 250 метровEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOLID PACKING

Англо-русский геологический словарь

сплошная закладкаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SOUTHWARD PROJECTION

Англо-русский геологический словарь

проекция в южном направленииEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPATIAL POSITIONING

Англо-русский геологический словарь

• определение местоположения • плановая привязка English-Russian dictionary of geology.2011.

SPEED OF PROPAGATION

Англо-русский геологический словарь

быстрота распространенияEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPIRAL GROWTH PATTERN

Англо-русский геологический словарь

спираль ростаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPLITTING PILLAR

Англо-русский геологический словарь

• продольная разрезка или рассечка столба руды или угля • продольная разрезка столба руды или угля • продольная рассечка столба руды или угля English-Russian dic

SPONTANEOUS POLARIZATION METHOD

Англо-русский геологический словарь

метод одновременной поляризацииEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPONTANEOUS POTENTIAL LOG

Англо-русский геологический словарь

каротажный метод потенциалов самопроизвольной поляризацииEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

SPORADIC PERMAFROST

Англо-русский геологический словарь

• зона прерывистого распространения многолетнемерзлой породы • несквозной талик English-Russian dictionary of geology.2011.

SPORES WITH CONCENTRIC PROJECTIONS

Англо-русский геологический словарь

споры, обвитые концентрическими валикамиEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STABILE PROTOBITUMEN

Англо-русский геологический словарь

устойчивый протобитумEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STAGES OF PUMPS

Англо-русский геологический словарь

подъем насосовEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STAKING PROP

Англо-русский геологический словарь

опорная стойкаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STANDARD PROCESSING FLOW

Англо-русский геологический словарь

стандартный граф обработкиEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STANDARDIZE LOGGING PROCEDURES

Англо-русский геологический словарь

стандартизировать процедуру описания керна скважинEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STANDING PIPE

Англо-русский геологический словарь

обсадная трубаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STAPLE PIT

Англо-русский геологический словарь

• гезенк • слепая шахта English-Russian dictionary of geology.2011.

STATED PRESSURE

Англо-русский геологический словарь

• отмеченное давление • указанное давление English-Russian dictionary of geology.2011.

STATICS CORRECTION PROCESS

Англо-русский геологический словарь

ввод статических поправокEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STATISTICAL PROPERTIES

Англо-русский геологический словарь

статистические свойстваEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STEEP BOTTOM PROFILE

Англо-русский геологический словарь

крутой профиль днаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STEEP PITCH

Англо-русский геологический словарь

падение свыше 15 град.English-Russian dictionary of geology.2011.

STEEPLY PITCHING

Англо-русский геологический словарь

• крутопадающий • наклонный English-Russian dictionary of geology.2011.

STEEPLY PITCHING COAL

Англо-русский геологический словарь

• крупнопадающий пласт угля • крутопадающий или наклоннозалегающий угольный пласт • крутопадающий угольный пласт • наклоннозалегающий угольный пласт English-Russ

STEEPLY PITCHING SEAM

Англо-русский геологический словарь

крутопадающий угольный пластEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STEMMING PLUG

Англо-русский геологический словарь

забоечный патронEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STRETCHED PEBBLE

Англо-русский геологический словарь

удлиненная галькаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STRIATED PEBBLES

Англо-русский геологический словарь

исштрихованная галькаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STRIP PACK

Англо-русский геологический словарь

породная полосаEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STRIP PACKING

Англо-русский геологический словарь

закладка бутовыми полосамиEnglish-Russian dictionary of geology.2011.

STRIP PIT

Англо-русский геологический словарь

• вскрыша • открытая разработка English-Russian dictionary of geology.2011.

STRIPPED PENEPLAIN

Англо-русский геологический словарь

• вскрытая или ископаемая почти-равнина • вскрытая почти-равнина • ископаемая почти-равнина English-Russian dictionary of geology.2011.

Время запроса ( 0.118992863 сек)
T: 0.1228666 M: 1 D: 0