Найдено 100+ «P»

PACKAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(pkg.; Pkg.; pckge) n марк. 1. пакунок; пачка; пакет; a пакетний; 2. комплекс; комплект; пакет; 3. «пакет», комплекс угод; a комплексний; пакетний 1. предмети,

PACKAGING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., рек. n упаковка; упакування; упаковування; a упакований; пакувальний комплекс заходів, спрямованих на застосування обгорткових матеріалів, коробок чи бан

PAIDUP CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. оплачений капітал сума випущеного акціонерного капіталу, яка оплачена акціонерами (shareholder) згідно із зобов'язанням (liability) сплатити підписні акції

PAR VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. номінальна вартість; номінал; номінальна ціна; записана ціна; реєстрована ціна; називна вартість; паритет 1. грошова сума, визначена законом про підприємс

PARTICIPATING PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. привілейована акція, що дає право на участь у прибутках ▷ «preference share»

PARTICIPATIVE BUDGETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен., фін., бухг. складання кошторису за участю працівників; фінансове планування за участю працівників; складання бюджету за участю працівників система, яка да

PARTNERSHIP

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр., ком. спілка; товариство; партнерство; компанія; підприємство; компаньйони; член спілки одна з основних організаційних форм підприємств (business²), що скла

PARTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. сторона; учасник/учасниця особа, група осіб, організація і т. ін., яка бере участь у справах, пов'язаних з якою-небудь правовою угодою чи суперечкою або фін

PATENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(pat; Pat; Pt) юр. n патент; привілей; переважне право; патентування; a патентований; патентний; v патентувати; брати патент документ, виданий урядовою установ

PAY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. n плата; платня; виплата; оплата; сплата; заробітна плата; заробіток; зароблена платня; зарплата; винагорода; v платити/заплатити; оплачувати/оплатити; спла

PAYBACK PERIOD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. період окупності; термін окупності 1. проміжок часу, за який повністю повертаються початкові інвестовані кошти (investment²); ♦ період окупності явл

PAYEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. одержувач платежу; одержувач грошей; ремітент; векселетримач особа, якій сплачується вексель (bill of exchange), тратта (bank draft), чек (cheque) тощо a

PAYER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. платник особа, організація чи установа, яка виплачує належну суму за що-небудь dividend ~ платник дивідендів; insolvent ~ неспроможний платник; late ~ не

PAYMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(payt; paymt.; pymt) фін. сплата; оплата; плата; платіж; виплата; розрахунок грошова сума, яка виплачується за що-небудь additional ~ додаткова сплата; advanc

PAYROLL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. 1. платіжна відомість; розрахункова відомість; платіжний розпис; 2. обліковий склад; 3. заробітна плата 1. фінансовий документ про сукупну суму заробітної

PENALTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр. 1. штраф; кара; грошова кара; пеня; покарання; a штрафний; 2. неустойка; пеня 1. грошова сума, яка стягується за невиконання певних вимог або порушення до

PENSION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., знт. n пенсія; a пенсійний; v призначати/призначити пенсію; звільняти/звільнити на пенсію; субсидіювати/субсидувати грошове забезпечення, яке видається осо

PERCENTAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., банк. 1. відсоток; процент; a відсотковий; процентний; 2. відсоткове відрахування; комісійна винагорода 1. сота частина будь-якої суми, ставки, кількост

PERFECT COMPETITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ек. досконала конкуренція; чиста конкуренція; абсолютна конкуренція; повна конкуренція організаційна структура ринку (market), яка характеризується таким

PERFORMANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. діяльність; робота; виконання; функціонування; продуктивність; показник; результат діяльності; результативність; ефективність; 2. юр. виконання 1. проце

PERIOD COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. витрати за звітний період витрати, які списують за певний період часу; ♦ це переважно витрати на адміністративні потреби, службові оклади (salary),

PERMIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком. дозвіл; ліцензія; пропуск; a дозвільний; дозволений гарантійний документ, який видають державні органи, засвідчуючи право на здійснення чого-небудь buil

PERSONAL ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. особовий рахунок; рахунок окремої особи; рахунок приватної особи ▷ «account»

PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PIN) банк., торг., роз. особистий ідентифікаційний номер специфічний код, який присвоюється особі банком чи іншою фінансовою установою для користування автомат

PERSONNEL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n кадр. 1. персонал; особовий склад; кадри; штат; a кадровий; штатний; 2. відділ кадрів; кадри 1. склад працівників, робітників чи службовців будь-якої установи

PIECEWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр., вир. відрядна робота; індивідуальне виробництво; поштучна робота; штучне виробництво ▷ «wage»

PLAN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен. план; проект; програма заздалегідь розроблена, підготовлена менеджментом (management²) програма дій, процедур тощо, за якою передбачають виконання організа

PLANNING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n мен. планування; проектування; програмування; a плановий визначення шляхів для досягнення цілей, майбутніх потреб, розв'язання проблем тощо advanced ~ довгос

POLICY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n 1. ком. політика; курс; стратегія; лінія поведінки; a політичний; 2. стр. поліс; страховий поліс 1. напрямок діяльності, інтересів політичних партій, адмініст

PORTFOLIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. портфель; інвестиційний портфель; портфель інвестицій сума інвестицій (investment²) у різних видах цінних паперів (securities), з яких вкладник план

POSITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком., фін. позиція; становище; положення; стан; 2. кадр. посада 1. стан, зумовлений певною точкою зору чи певним ставленням до чого-небудь; 2. службове місце

PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. привілейована акція категорія акцій товариства, що має перевагу перед звичайними акціями (ordinary share) щодо сплати дивіденду (dividend), але не надає п

PREFERRED STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PF; PFD) бірж. амер. привілейована акція ▷ «preference share»

PREMIUM

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n марк. премія; винагорода; нагорода; бонус; 2. n ажіо; a преміальний; 3. n стр. премія; страхова премія; страховий внесок; внесок; a преміальний 1. товар чи

PRESENT VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PV) фін., бухг. теперішня вартість; дисконтована вартість; сучасна вартість; поточна вартість вартість майбутніх доходів або надходжень на поточний час з урах

PRICE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(pc.) збут, бірж., ком., ек. n ціна; курс; a ціновий; v призначати/призначити ціну; визначати/визначити ціну; оцінювати/оцінити; розцінювати/розцінити грошова

PRICE EARNINGS RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(P/E ratio; PE; PER) фін., бірж. коефіцієнт ціна/прибуток; відношення ціни до прибутку фінансовий показник, що встановлює відношення величини ринкової ціни (mar

PRICE ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за ціною; цінова еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

PRICE ELASTICITY OF SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність пропозиції за ціною; цінова еластичність пропозиції ▷ «elasticity of supply»

PRICE VARIANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. відхилення за рахунок зміни ціни; дисперсія цін різниця між фактичною ціною за одиницю товару (actual unit price) та її нормативною ціною (standard unit p

PRIME COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. основні витрати; собівартість сукупність витрат, що складається з витрат на основні виробничі матеріали (direct material) та на прямі витрати праці

PRINCIPAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. фін. основна сума; капітал; капітальна сума; 2. сума боргу; 3. ком. довіритель 1. сукупні ресурси, що використовуються підприємством; 2. сума позичених гроше

PRIVATE COMPANY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., юр. приватна компанія; закрите акціонерне товариство; закрите акціонерне підприємство ▷ «company»

PROCESS COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. калькуляція собівартості продукту система, за якою підраховуються витрати (costs) на продукт (product) за процесами; витрати мають таку формулу підр

PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., марк. продукт; продукція; виріб; товар; фабрикат все, що задовольняє потреби людини у процесах виробництва, обміну, розподілу і споживання — це товари (goo

PRODUCT COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. прямі витрати виробництва продукту; собівартість продукції; повні витрати виробничої операції сукупність витрат, що зараховуються до виробничих витр

PRODUCT LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. асортимент виробів; добір виробів; асортимент продуктів група виробів (product), подібних за своїми властивостями, кінцевим використанням (end-use) або об

PRODUCT MIX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. структура асортименту виробів; структура продукції; номенклатура продукції сукупність продуктів (product), що включає усі вироби (product line), які пропо

PRODUCTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(pdn) n вир., ком., ек. 1. виробництво; вироблення; виготовлення, видобуток; продукція; a виробничий; 2. виробіток; продуктивність 1. процес перетворення матер

PRODUCTION COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. виробничі витрати; витрати виробництва; витрати на виробництво; прямі витрати виробництва сукупність витрат на виробництво якого-небудь товару, сере

PRODUCTION LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n вир. виробнича лінія; верстатна лінія; конвеєр; a конвеєрний послідовний ряд процесів технологічного циклу (work stations), які забезпечують якісне виготовлен

PROFIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. n прибуток; зиск; a прибутковий; зисковний матеріальна вигода, одержувана з якої-небудь ділової діяльності, величина якої залежить від різниці між н

PROFITABILITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. прибутковість; рентабельність; дохідність; зисковність здатність підприємства приносити прибуток (profit), чистий дохід; є основою для оцінки чи пла

PROFITABILITY INDEX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(PI) фін. індекс прибутковості показник відношення величини поточної вартості (present value) передбачуваних грошових потоків (cash flow) до величини початково

P

Англо-русский словарь Мюллера

P, p [pi:] n (pl Ps, P's [pi:z]) 16-я буква англ. алфавита ◊ to mind one's P's and Q's быть осторо́жным, осмотри́тельным в свои́х посту́пках и слова́х Англо-рус

P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I page страница, лист II point 1) точка, пункт 2) точка III power 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4) степень, показатель степени IV , p

P

Немецко-русский автосервисный словарь

I(Parkplatz) стоянка автомобилейII(Pumpe) насосDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

P

Англо-русский словарь биологических терминов

= P* * *• parental • parents • pectoral • perianth • premolar • proline English-russian biological dictionary.2013.

P

Англо-русский словарь общей лексики

I [ЈЂ] мн. - Ps, P's [ЈЂЄ] шестнадцатая буква англ. алфавита; P - прописная, p - строчная •• to be P and Q — иметь отличное качество to mind one's Р's and Q's —

P

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) П, n.;2. röv.a) ld. perc,b) ld. pont;c) zene. ld. piano;3. P röv. a) rég. ld. pengő;b) vegy. ld. foszfor;c) vall. ld. páterMagyar-orosz szótár.

P

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от équivalent photométriqueфотометрический эквивалентII сокр. от flux d'énergie rayonnanteлучистый потокIII сокр. от patenteпатент; свидетельствоIV сокр.

P

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =шестнадцатая буква немецкого алфавитаII = piano ит. муз.пиано, тихоIII = Pond физ.гс = грамм-силаIV = Punkt полигр.пунктV = Piko-п = пико- (десятичная пр

P

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от parental; = pродительскийII сокр. от parents; = pродителиIII сокр. от pectoral; = pгруднойIV сокр. от perianth; = pоколоцветникV сокр. от population;

P

Англо-русский словарь общей лексики

I лингв.; сокр. от participle II лингв.; сокр. от past III сокр. от penny, pence; - p. (новый) пенни, пенс см. тж. d, newpenny Could you lend me 50p please? — Не

P

Философская энциклопедия

P         обозначение предиката суждения в логике (по первой букве лат. слова «praedicatum» — сказуемое). Философский энциклопедический словарь. — М.: Советс

P

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erшестнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

P

Англо-русский словарь по теории вероятности, статистике и комбинаторике

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); p in mean square сходимость в среднем квадратичном p in measure сходимость по мере p in probability сходимость

P

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от probe а) щуп; контактный датчик б) контактная измерительная головка 2) сокр. от program программа

P

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

P.Cимвол, обозначающий родительское поколение для первого дочернего поколения F1; родительское поколение по отношению к P обозначается как P1, иногда P обозначае

P

Большой испанско-русский словарь

I f19-я буква испанского алфавита пэII шахм.; сокр. от peónпешка

P

Новый большой англо-русский словарь

[pi:] n (pl Ps, p's [pi:z])1. 16-я буква английского алфавита2. в грам. знач. прил. имеющий форму буквы P; P-образный ♢ to mind one's P's and Q's - соблюдать ост

P

Новый большой англо-русский словарь

P [pi:] n (pl Ps, p‘s [pi:z]) 1. 16-я буква английского алфавита 2. в грам. знач. прил. имеющий форму буквы P; P-образный ♢ to mind one‘s P‘s and Q‘s - соблюд

P

Немецко-русский политехнический словарь

хим.; сокр. от para-пара-Deutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

P

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = p пи (буква) P come Palermo — "пи" как в слове Палермо (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) сокр. от partito партия 2)

P

Англо-русский металлургический словарь

permeanceАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =шестнадцатая буква немецкого алфавитаII = Parkplatzстоянка автомашинIII = Personenzugпассажирский поездIV = Poise фр. физ.п = пуазV = Peta-П = пета- (дес

P

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Portugal2. авто PoliceIs/was a Police vehicle (title brand)3. авто parkingстоянкаАнгло-русский универсальный дополнительный практический переводч

P

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от PhosphorфосфорII сокр. от Poiseпз, пуазIII сокр. от PotentiometerпотенциометрIV сокр. от preßschweißbar сварочный(маркировка сварочного железа)V сокр.

P

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [pressure] — давление 2. [page] — страница 3. [power] — мощность * * *давлениеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

P

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий родительское поколение для первого дочернего поколения F1; родительское поколение по отношению к P обозначается как P1, иногда P обозначаетс

P

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = p16-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

P

Португальско-русский словарь

I m = P1) пятнадцатая буква алфавита португальского языка 2) изображение этой буквы 3) "пе" звук, представленный этой буквой II num = P1) пятнадцатый (при изобра

P

Португальско-русский словарь

I1) скр от pequeno маленький2) скр от peso вес3) физ симв скр от partícula частица4) хим симв скр от fôsforo фосфорII num = pIII m = pPortuguese-russian dictiona

P

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [pressure] — давление2. [producing] — эксплуатационная (скважина)* * *давлениеАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

P

Англо-русский экономический словарь

abbrev.: Pput optionопцион "пут":1) контракт, дающий покупателю право (но не обязательство) продать соответствующий финансовый инструмент по оговоренной цене в т

P

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от paarigпарныйII сокр. от Pico-, Piko-пико- (десятичная приставка к единицам измерения)III сокр. от Pondпонд, гс, грамм-силаIV сокр. от PentodeпентодDeu

P

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от penteуклонII сокр. от pressionдавлениеIII сокр. от pression partielleпарциальное давлениеIV сокр. от protonпротонV сокр. от puissanceмощностьVI сокр.

P

Англо-русский автомобильный словарь

parking – стоянкаEnglish-russian automobile dictionary.2013.

P

Итальяно-русский автомобильный словарь

1) (peso) масса, вес 2) (pressione) давление Dizionario italiano-russo Automobile.2013.

P

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = PБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

P

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. page - лист; полоса; страница;2. panel - панель; пульт управления; распределительный щит; приборная доска; плата; стенд; табло;3. parent - родитель; источник;

P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от page - страница, лист II сокр. от point - 1) точка, пункт 2) точка III сокр. от power - 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4)

P

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(p) 1) (page) страница, лист 2) (part) часть 3) (patent) патент 4) (patented) запатентованный 5) (pattern) образец, модель 6) (perforation) перфорация 7) (plaint

P

Англо-русский дополнительный словарь

мочиться мочеиспускание героин галлюциноген; транквилизатор

P

Англо-русский словарь по социологии

(probability)abbrev.диаграммный символ, обозначающий вероятность; коэффициент вероятности.* * *сокр. от probabilityАнгло-русский словарь по социологии.2011.

P

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

I n AmE vulg sl 1) They say that real P will kill you — Они говорят, что чистый героин - это верная смерть 2) P is cheap but deadly — Этот транквилизатор деш

P

Азербайджанcко-русский словарь

Двадцать третья буква азербайджанского алфавита.

P

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Фосфор (P)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

P

Латинско-русский словарь

pшестнадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхP. — Publius (praenomen)P. C. — patres conscriptiP. M. — pontifex maximusP. VIII — pedum octoP. R. — populu

P

Итальяно-русский автомобильный словарь

(potenza) мощностьDizionario italiano-russo Automobile.2013.

P

Англо-русский словарь Мюллера

P, p [pi:] n (pl Ps, P's [pi:z]) 16-я буква англ. алфавита ◊ to mind one's P's and Q's быть осторо́жным, осмотри́тельным в свои́х посту́пках и слова́х Англо-рус

P

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ ppi: ]P n AmE vulg sl 1. They say that real P will kill you Они говорят, что чистый героин - это верная смерть 2. P is cheap but d

P

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от probe а) щуп; контактный датчик б) контактная измерительная головка 2) сокр. от program программа

P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I page страница, лист II point 1) точка, пункт 2) точка III power 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4) степень, показатель степени IV , p

P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от page - страница, лист II сокр. от point - 1) точка, пункт 2) точка III сокр. от power - 1) мощность; энергия 2) способность 3) производительность 4)

P

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erшестнадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

P%

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от pour-centпроцентDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

P*

Англо-русский экономический словарь

фин. "пи-стар"* (индикатор фазы цикла и развития инфляционных процессов, используемый Федеральной резервной системой; отражает равновесный уровень цен при данных

P.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от pas circulaireшаг зубчатого зацепленияII сокр. от périmètreпериметрIII сокр. от picпикIV сокр. от poiseпуаз, ПV сокр. от pontмостVI сокр. от protectio

P.

Португальско-русский словарь

I скр от páginaстраницаII скр от palmoпядь (мера длины)III скр от péфут (мера длины)IV скр от porза; вместоV скр от próximoследующий, будущий (о годе, месяце, дн

P.

Англо-русский металлургический словарь

peakАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I =Papa1) папа (римский)2) патриарх; митрополит (православной церкви)II = PastorпасторIII = Paterпатер, отец (перед именем католического священника)IV = Penicill

P.

Большой испанско-русский словарь

сокр. от punta; = Ptaкоса, мыс

P.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Pagina, Buchseiteстр. = страница; номер страницы; полигр. колонцифраII = pinxit лат.нарисовал (картину) (такой-то)Большой немецко-русский и русско-немецкий с

P.

Англо-русский словарь Мюллера

p. I page noun страница II part noun часть III penny noun пенни, пенс IVpole noun полюс V тж. P. - post noun почта VI тж. P. - power noun сила VII тж.P. - pre

P.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от papierбумагаII сокр. от penteуклонIII сокр. от pôleполюсDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

P.

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от permeanceмагнитная проницаемостьII сокр. от periodпериодIII сокр. от periodicalпериодическийIV сокр. от porosityпористостьV сокр. от precipitation tre

P.

Энциклопедия культурологии

P. Paris Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

P.

Немецко-русский геологический словарь

[Praemolares ]пал. передние коренные зубы, премолярыDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

P.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) амер. [Pacific Reporter] сборник судебных решений западных и тихоокеанских штатовP.(2d) [Pacific Reporter, Second Series] — вторая серия сборника судебны

P.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

церк., сокр. от Padre (святой) отец Итальяно-русский словарь.2003.

P.

Англо-русский металлургический словарь

periodАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.

Англо-русский экономический словарь

образец.pattern.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

P.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [page] страница2) [parish] приход3) [parole] условно-досрочное освобождение под честное слово4) [pattern] образец, модель (зарегистрированные); зарегистр

P.

Португальско-русский словарь

I скр от PadreПадре (обращение к священнику)II скр от praçaплощадьPortuguese-russian dictionary.2013.

P.

Англо-русский словарь по машиностроению

сокр. от peakвысшая точка, пик, максимумАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

P.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от page; мн. - pp. страница, стр. (перед указанием номера) Do exercises n. 4,6,8 on pp.154-155. — Выполните упражнения № 4, 6, 8 на стр. 154-155. II сокр

P.

Немецко-русский словарь по искусству

сокр. от pinxit; = pinx.написал, изобразил (с добавлением имени художника; надпись на гравюре)Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

P.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

страницачастьпенни, пенсполюспочтасиладавлениепешкаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

P.&0.

Англо-русский металлургический словарь

pig-and-ore processАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

P.(2D)

Англо-русский юридический словарь

сокр. от Pacific Reporter, Second Seriesвторая серия сборника судебных решений западных и тихоокеанских штатов СШААнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2

P1

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол P1 протокол из комплекта спецификаций X.400. Описывает конверт почтового сообщения. Конверт X.400 имеет заголовок, содержащий сведения об отправителе, п

P1

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-1Англо-русский экономический словарь.

P1 ARTIFICIAL CHROMOSOME

Англо-русский словарь по биотехнологиям

искусственная хромосома Р1English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

P1 CLONING VECTOR

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

P1-клонирующий вектор — клонирующий вектор, созданный на основе фага Р1 E. coli, позволяющий упаковывать чужеродную ДНК длиной до 100 кб без нарушения функций фа

P1 PHAGE

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Р1-фаг — умеренный бактериофаг, широко используемый в экспериментах по трансдукции с E. coli. Его геном состоит из линейных двунитчатых молекул ДНК ок. 90 кб.Анг

P2

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

протокол P2 протокол из комплекта спецификаций X.400. Описывает взаимодействие пользовательских агентов (UA) с агентами пересылки сообщений (MTA). Регламентирует

P2

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-2Англо-русский экономический словарь.

P2CMOS

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. double-poly silicon complementary metal-oxide semiconductor - КМОП-структура с двойным слоем поликристаллического кремния;2. double-poly silicon complementary

P2P

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от peer-to-peer соединение равноправных узлов

P2P

Англо-русский словарь технических аббревиатур

peer-to-peer - соединение равноправных узловАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

P2P

Англо-русский словарь компьютерных терминов

peer-to-peer соединение равноправных узлов

P2SH (PAY TO SCRIPT HASH)

Крипто словарь

 технология мультиподписи, снижающая нагрузку на инфраструктуру Биткоина с точки зрения хранения данных.

P3

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. сокр. от Prime-3Англо-русский экономический словарь.

P5

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

процессор P5 [P6, P7, ...] кодовые названия процессоров корпорации Intel на этапе их разработки см. тж. CPU

P64

Энциклопедия стрелкового оружия

пистолет P-64, вид справа пистолет P-64, вид слевапистолет P-64, неполная разборка УСМ: двойного действияКалибр: 9x18 ПМВес без патронов: 635 гДлина: 155 ммДли

P660

Англо-русский словарь технических аббревиатур

phytochrom 660 - неактивная форма фитохрома с максимумом поглощения в области 660 м\хАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

P730

Англо-русский словарь технических аббревиатур

phytochrom 730 - активная форма фитохрома с максимумом поглощения в области 730 мцАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

Время запроса ( 3.504518035 сек)
T: 3.509598051 M: 1 D: 0