© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT  —  ек., бухг. рахунок національного доходу і витрат ▷ «capital consumption»
 • NATIONAL NETWORK  —  марк., тк. національна мережа ▷ «network»²
 • NEGOTIABLE INSTRUMENT  —  фін. оборотний документ; обіговий документ офіційний документ, за яким право власності, встановлене в документі, передається з рук на руки; ♦ до оборотних документів зараховують банківську тратту (bank draft), банкноти (banknote); переказний вексель (bill of exchange), чек (cheque), простий вексель (promissory note) і т. ін. negotiable instruments ‡ negotiable instruments (390)
 • NEGOTIATION  —  1. ком. переговори; обговорення умов; 2. фін. передача; продаж, дисконт, виплата 1. процес взаємного обміну думками, інформацією тощо з метою домовитися про що-небудь або з'ясувати якісь питання; 2. переуступлення, облік векселя; виплата за чеком, за векселем. bilateral ~s двосторонні переговори; business ~s ділові переговори; commercial ~s комерційні переговори; constructive ~s конструктивні переговори; contract ~s обговорення умов контракту • переговори щодо контракту; direct ~s прямі переговори; final ~s завершальні переговори; intergovernmental ~s міжурядові переговори; intricate ~s складні переговори; meaningful ~s змістовні переговори • конструктивні переговори; multilateral ~s багатосторонні переговори; on-going ~s переговори, які тривають; painstaking ~s ретельні переговори; preliminary ~s попередні переговори; preparatory ~s підготовчі переговори • попередні переговори; previous ~s попередні переговори; by ~s шляхом переговорів; minutes of the ~s протокол переговорів; ~ against documents переговори проти документів; ~s for reconciliation переговори з метою узгодження • переговори з метою погодження; ~ of a bill виплата за векселем; ~ of a cheque виплата за чеком; to begin ~s починати/почати переговори; to be in ~s проводити/провести переговори • вести переговори; to boycott ~s бойкотувати переговори; to break off ~s припиняти/припинити переговори; to cancel ~s закривати/закрити переговори • скасовувати/скасувати переговори; to carry on ~s проводити/провести переговори • вести переговори; to conduct ~s проводити/провести переговори • вести переговори; to defer ~s відкладати/відкласти переговори;
 • NET INCOME  —  бухг. n чистий прибуток; чистий дохід; a прибутковий ▷ «income»²
 • NET OPERATING PROFIT BEFORE INTEREST AND TAX TO INTEREST  —  ▷ «earnings coverage ratio»
 • NET PRESENT VALUE  —  (NPV) фін., бухг. чиста теперішня вартість; чиста дисконтована вартість; чиста сучасна вартість; чиста поточна вартість поточна вартість (present value) передбачуваних грошових потоків (cash flow), зменшена на суму початкової інвестиції (initial outlay); обчислюється за формулою: NPV = PV - I, де PV — поточна вартість, I — початкова інвестиція; ♦ за показником чистої поточної вартості оцінюється доцільність інвестиційного проекту; якщо поточна вартість майбутніх грошових потоків перевищує початкову вартість проекту (project), тобто чиста поточна вартість має додатне значення, то підприємство схвалює такий проект, бо матиме користь з його реалізації; і навпаки, якщо чиста поточна вартість має від'ємне значення, тобто поточна вартість нижча за вартість початкової інвестиції, то підприємство відхиляє такий проект, бо розрахунки вказують на неприбутковість проекту negative ~ від'ємна чиста поточна вартість; positive ~ додатна чиста поточна вартість to calculate the ~ підраховувати/підрахувати чисту поточну вартість; to determine the ~ визначати/визначити чисту поточну вартість; to estimate the ~ приблизно підраховувати/підрахувати чисту поточну вартість net present value :: economic value; net present value ‡ capital budgeting methods (384) ▹▹ «discounted cash flow» ▹▹ «internal rate of return»
 • NET PROFIT  —  бухг. n чистий прибуток; a прибутковий ▷ «income»²
 • NET WORTH  —  ▷ «shareholders' equity»
 • NETWORK  —  ком., марк., тк., комп. n мережа; a мережний 1. сукупність осіб, підприємств, організацій і т. ін., пов'язаних певною метою; 2. сукупність телевізійних або радіомовних станцій, об'єднаних системою ліній зв'язку з метою одночасної трансляції різних програм; ♦ існує чотири основні форми мереж: національна (national network), яка транслює по всій території країни; регіональна (regional network), яка транслює на місцеву територію; кабельна (cable network), яка транслює через супутник, охоплюючи частину світу теле- чи радіосигналами; на замовлення (tailor-made network) для разової трансляції оперативних актуальних подій, які мають загальнонаціональне чи міжнародне значення; 3. система ліній зв'язку, які об'єднують комп'ютери, різні прилади у формі модемів, друкарських пристроїв тощо з метою спільного користування даними (data²), програмними засобами (software) тощо advertising ~ мережа рекламних агентств; agency ~ мережа агентств • агентська мережа; backbone ~ базова мережа; basic ~ базова основа мережі • основна мережа; Blue ~ компанія Ей-Бі-Сі; branch ~ мережа філіалів; broadcasting ~ трансляційна мережа; cable network; Cable News ~ Сі-Ен-Ен; cable television ~ мережа кабельного телебачення; commercial ~ торговельна мережа; commercial television ~ комерційна телемережа • мережа комерційного телебачення; communications-control ~ інформаційно-керуюча мережа комунікацій; computer ~ комп'ютерна мережа; data bank ~ мережа банку даних; data-exchange ~ мережа обміну інформацією; dealer ~ ділерська мережа; dir ~ cabling укладання мережного кабелю; ~ externality мережний взаємовплив; ~ marketing мережний маркетинг; ~ of agents мережа агентів; ~ of trade outlets торговельна мережа; ~ stations мережні станції; ~ structure мережна структура; ~ terminals мережні термінали; to be connected to a ~ бути пов'язаним з мережею; to be linked to a ~ бути пов'язаним з мережею; to construct a ~ будувати/збудувати мережу; to create a ~ створювати/створити мережу; to develop a ~ розвивати/розвинути мережу • створювати/створити мережу; to form a ~ утворювати/утворити мережу • формувати/сформувати мережу; to install a ~ проводити/провести мережу; to set up a ~ засновувати/заснуват
 • NICHE MARKETING  —  марк. маркетинг ринкової ніші; маркетинг на незайнятому ринку товарів; маркетинг на незайнятому ринку послуг маркетингова стратегія пошуку незайнятого або вузького сегмента ринку, в якому можна було б успішно конкурувати; ♦ стратегія маркетингової ніші характерна для малих підприємств або відділів великих компаній, які спеціально готують, планують товари й послуги для такого ринку
 • NIELSEN RATING  —  марк. котирувальні дані Нільсена; Нільсенівський рейтинг дані про розмір і демографічний склад аудиторії радіо- або телевізійної програми на даний час; ♦ дані Нільсена отримують за допомогою електромеханічного приладу-аудиметра (audimeter), вони забезпечуються дослідницькою фірмою «А. К. Нільсен» у формі загальнорейтингових пунктів (gross rating point)
 • NOMINAL ACCOUNT  —  бухг., рах. номінальний рахунок ▷ «account»
 • NOMINAL CAPITAL  —  ▷ «authorized capital»
 • NOMINAL PRICE  —  ▷ «par value»
 • NOMINAL SHARE CAPITAL  —  ▷ «authorized capital»
 • NOMINAL VALUE  —  ▷ «par value»
 • NON-CURRENT ASSETS  —  фін., бухг. необоротні активи; довгострокові активи активи (assets¹), які підприємство багаторазово використовує в ході своєї господарської діяльності; ♦ необоротні активи поділяються на матеріальні (tangible assets) і нематеріальні (intangible assets) активи non-current assets :: long-term assets; non-current assets ‡ A. assets¹ (383); non-current assets ‡ B. assets¹ (383) ▹▹ «current assets»
 • NON-CURRENT LIABILITIES  —  бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіту (balance sheet); ♦ довгостроковими зобов'язаннями є: середньострокові і довгострокові позики у формі облігацій (bond), застави (mortgage) тощо non-current liabilities :: long-term liabilities :: deferred liabilities :: fixed liabilities :: long-term obligations :: term liabilities; non-current liabilities ‡ liabilities² (387); non-current liabilities ‡ financial statements (385) пр. «current liabilities»
 • NON-DURABLES  —  ком. товари короткочасного вжитку ▷ «consumer goods»
 • NONVARIABLE COSTS  —  ▷ «fixed costs»
 • NORM  —  ком. норма; правило; критерій; стандарт; норматив; зразок; взірець порядок, належний стан, поведінка і т. ін., прийняті й дотримувані певною групою людей в суспільстві, організації тощо business ~ ділова норма; depreciation ~ норма амортизації; economic ~s економічні нормативи; factory ~s фабричні нормативи • заводські нормативи; industrial ~s промислові нормативи; industry ~ промислова норма; job ~ трудова норма; legal ~ правова норма; loading ~ норма навантаження; local ~s місцеві нормативи; mandatory ~ обов'язкова норма; output ~ норма випуску • норма виробітку • норматив випуску продукції; plant ~s фабричні нормативи • заводські нормативи; progressive ~s прогресивні норми • прогресивні нормативи; social ~s норми суспільної поведінки; standard ~ типові нормативи; technical ~s технічні норми; wastage ~s to conform with ~s відповідати нормам; to fix ~s стандартизувати; to fulfil the ~ виконувати/виконати норму; to introduce ~s запроваджувати/запровадити норми; to lay down ~s встановлювати/встановити норми; to reconsider ~s переглядати/переглянути норми; to revise ~s переглядати/переглянути норми; to set ~s встановлювати/встановити норми
 • NOTE  —  ▷ «promissory note»
 • NPV  —  ▷ «net present value»
 • NUTRITIONAL LABELING  —  марк. позначення споживної цінності позначення на фасованих харчових продуктах з метою інформування споживачів (consumer) про їх поживність, калорійність, відсоток протеїну, вітамінів, жирності тощо
T: 0.077312663 M: 1 D: 1