© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • LABOR  —  ек. амер. 1. n праця; робота; труд; a трудовий; робочий; 2. знт. робоча сила 1. вклад людей в економічну діяльність у формі розумових і фізичних зусиль; ♦ праця вважається одним із основних факторів виробництва (factors of production), серед яких капітал, земля і підприємництво; 2. загальна кількість працівників або група працівників, яка займається певною роботою abstract ~ абстрактна людська праця; agricultural ~ сільськогосподарська праця; associated ~ усуспільнена праця; auxiliary ~ допоміжна робоча сила; casual ~ тимчасова робота • тимчасова робоча сила; cheap ~ дешева робоча сила; child ~ дитяча праця; commercial ~ торговельна праця; commodity-producing ~ праця, що продукує товар; common ~ спільна праця • спільна робота • некваліфікований труд • некваліфікована робоча сила; complicated ~ складна праця; compulsory ~ примусова праця; concrete ~ конкретна праця; cooperative ~ спільна робота • спільна праця; creative ~ творча робота; dead ~ мертва праця (уречевлена); direct labour; domestic ~ backward-bending ~ supply curve відхилена назад крива пропозиції праці; compensated ~ supply curve компенсована крива пропозиції праці; competitive ~ market конкурентний ринок робочої сили; division of ~ розподіл праці; ~ agreement трудова угода; ~ and machinery costs витрати на робочу силу й устаткування; ~ as a factor of production праця як фактор виробництва; ~ attache аташе праці; ~ catchment area район, який потребує робочої сили; ~-consuming трудомісткий; ~ contract трудова угода • трудовий договір; ~ costs витрати на робочу силу • вартість робочої сили; ~ dispute трудовий конфлікт; ~ efficiency variance коливання продуктивності праці; ~ employed застосовувана праця; labour (австрал., англ., канад.) :: labor (амер.)
 • LABOUR  —  австрал., англ., канад. ▷ «labor»
 • LABOUR-INTENSIVE  —  a прс. трудомісткий характеристика діяльності, у якій використовується порівняно велика кількість робочої сили (work force) і мала кількість капіталу (capital²); ♦ прикладом трудомісткої галузі (industry) може бути виробництво одягу, перукарство, видавнича справа, готельне господарство (hospitality) тощо ~ commodity трудомісткий товар; ~ company трудомістке підприємство • трудомістка компанія • підприємство, яке користується трудомісткими методами виробництва; ~ firm трудомістке підприємство • трудомістка фірма • фірма, яка користується трудомісткими методами виробництва; ~ industry трудомістка галузь; ~ method трудомісткий метод; ~ production method трудомісткий метод виробництва пр. «capital-intensive»
 • LAN  —  ▷ «local area network»
 • LAND TAX  —  под. земельний податок ▷ «tax»
 • LE  —  ▷ «lease»
 • LEASE  —  (le) n юр., ком. оренда; здавання в оренду; лізинг; орендний договір; договір оренди; термін оренди; наймання в оренду; a орендний контракт (contract) майнового найму, за яким власник майна — орендодавець (lessor) дає право орендареві (lessee) користуватися його майном певний період часу за періодичну орендну плату (rent¹); ♦ крім стандартної бувають інші форми оренди, які мають специфічну мету, напр.: фінансовий лізинг (finance lease), за яким передається орендареві увесь ризик (risk) і вся користь, які пов'язані з майновим наймом; капітальна оренда (capital lease), яка заноситься на активи (asset²) і пасиви (liability²) в балансовому звіті (balance sheet) і т. ін. capital ~ капітальний лізинг • оренда устаткування; commercial ~ договір оренди промислової площі; direct financing ~ прямий фінансовий лізинг; farm ~ сільськогосподарська оренда; financial ~ фінансовий лізинг; financing ~ фінансована оренда; improvement ~ оренда землі з наступною меліорацією; leveraged ~ оренда коштом позичених грошей • придбання майна за рахунок позичених коштів для його наступної здачі в оренду; long ~ довгострокова оренда; long-term ~ довгострокова оренда; master ~ головний договір оренди; offshore ~ закордонна оренда • оренда ділянки континентального шельфу; operating ~ операційний лізинг; perpetual ~ довгострокова оренда; proprietary ~ оренда власності; by ~ в оренду • на користання • напрокат; ~ agreement орендний лізинговий договір • угода про здачу в оренду • договір оренди • договір наймання; ~ back здавання в оренду на обумовлений термін • продаж устаткування з отриманням його назад в оренду; ~ commitment орендні зобов'язання; ~ contract договір оренди (лізингу) • договір наймання; ~ financing лізингове фінансування • фінансування операцій оренди і прокату; ~ for life довічна оренда; ~ of assets оренда (виробничих) активів; ~ of commercial property оренда торговельної власності; ~ of land оренда землі • здача землі в оренду; ~ of operating facilities договір про оренду виробничих приміщень; ~ of a patent оренда патенту; ~ on a percentage-of-sales basis оренда за lease ‡ encumbrance (385)
 • LEAST-COST (ORDER) QUANTITY  —  ▷ «economic order quantity»
 • LEDGER  —  бухг., рах. бухгалтерська книга; бухгалтерський реєстр; реєстр бухгалтерського обліку книга рахунків, куди заносяться щоденні записи фінансових операцій якого-небудь підприємства; ♦ згідно з рахунками бухгалтерського реєстру готуються балансові звіти (balance sheet) і звіти про прибутки і збитки (profit and loss statement); серед видів бухгалтерського реєстру: загальний реєстр (general ledger), в якому містяться усі фінансові звіти підприємства (entity); допоміжний реєстр (subsidiary ledger), в якому містяться споріднені рахунки, напр. рахунки клієнтів, що зводяться до рахунків дебіторської заборгованості (accounts receivable); приватний реєстр (private ledger), де містяться конфіденційні рахунки, напр. пільги керівників acceptance liability ~ книга зобов'язань за акцептами; accounts payable ~ книга рахунків, які підлягають оплаті • книга закупівель; bank ~ банківська головна книга; Boston ~ головна книга паралельного обліку • бостонська книга; collection ~ книга інкасо; control ~ бухгалтерська книга контрольних рахунків • загальна бухгалтерська книга; cost ~ журнал витрат; coupon ~ книга купонів; creditor's ~ книга кредиторів; customer ~ клієнтська книга; debt ~ книга боргових вимог; debtor's ~ книга дебіторів; deposit ~ книга депозитів; discount ~ книга дисконтованих векселів; expenses ~ книга накладних видатків; factory ~ заводська бухгалтерська книга • допоміжна книга ~ account рахунок в головній книзі; ~ account form бланк рахунка в головній книзі; ~ card карточка бухгалтерського обліку; ~-type journal журнал бухгалтерського обліку; to balance the ~s збалансовувати/збалансувати бухгалтерські книги; to enter an item into the ~ вносити/внести запис в головну книгу пр. «accounting records»
 • LESSEE  —  юр., ком. орендар ▷ «lease»
 • LESSOR  —  юр., ком. орендодавець ▷ «lease»
 • LEVERAGE  —  фін. амер., канад. леверидж; платоспроможність; фінансовий важіль; співвідношення власних і позикових коштів засіб підвищення купівельної спроможності (purchasing power) та прибутковості (profitability) підприємства із використанням позикового капіталу (debt capital), розмір якого встановлюється за коефіцієнтом заборгованості власного капіталу (debt-equity ratio); ♦ що вище значення коефіцієнта, то нижча платоспроможність, тобто розмір позики (боргу) перевищує оптимальний рівень у структурі капіталу підприємства і підвищує фінансовий ризик (risk), що веде до мінливості прибутковості capital ~ міра фінансового ризику • фінансова залежність; debit ~ дебетовий леверидж; favourable financial ~ сприятливий леверидж • прибуткове використання позикових коштів; financial ~ фінансовий леверидж (показник використання позикових коштів) • міра фінансового ризику; high ~ висока платоспроможність; low ~ низька платоспроможність; negative ~ збиткове використання позикових коштів; operating ~ операційний леверидж (частка постійних видатків у загальних видатках на виробництво продукції) • міра операційного ризику; positive ~ позитивний леверидж • прибуткове використання позикових коштів; total ~ сумарний леверидж to increase ~ збільшувати/збільшити платоспроможність; to reduce ~ зменшувати/зменшити платоспроможність leverage:: gearing (австрал., англ.) :: financial leverage :: financial gearing (австрал., англ.)
 • LEVY  —  под. n збір; податок; мито; v стягати/стягнути податок; оподатковувати/оподаткувати; накладати/накласти податок узаконене державою стягнення податків або обкладання митом capital ~ податок на капітал; excess profit ~ податок на надприбуток; property ~ майновий податок; real estate ~ податок на нерухомість; special ~ спеціальний збір; supplementary ~ додатковий податок; tax ~ податковий збір; variable ~ змінне мито ~ and execution стягнення і виконання; ~ of execution опис майна; ~ upon property стягнення податку на нерухомість; to impose a ~ накладати/накласти податок • оподатковувати/оподаткувати; to ~ charges стягати/стягнути платежі; to ~ tax стягати/стягнути податок • оподатковувати/оподаткувати ▹▹ «tax»
 • LIABILITY, LIABILITIES  —  1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестованих власником коштів; заборгованість; зобов'язання; грошове зобов'язання 1. правове зобов'язання або обов'язок сплатити позику (loan), рахунок-фактуру (invoice) чи ін. борги, відшкодувати збитки тощо; 2. зобов'язання (debt) окремої особи, організації, установи тощо, які заносяться до балансового звіту (balance sheet) на рахунок пасивів; ♦ за пасивом є два види зобов'язань: короткострокові (current liabilities) і довгострокові (non-current liabilities) acceptance liabilities зобов'язання за акцептами; accrued liabilities нараховані зобов'язання • неоплачені витрати; business liabilities торговельні зобов'язання; capital liabilities зобов'язання за основним капіталом; carrier's ~ відповідальність перевізника; contingent ~ умовне зобов'язання • потенційне зобов'язання; contract liabilities контрактні зобов'язання; corporate ~ зобов'язання корпорації; current liabilities; deferred ~ відстрочене зобов'язання • відтерміноване зобов'язання; deferred income tax ~ відстрочена заборгованість за податком на доходи; deposit ~ зобов'язання за депозитом; direct ~ безумовне зобов'язання; double ~ подвійне зобов'язання; employer's ~ відповідальність працедавця ~ account рахунок пасиву; ~ category категорія зобов'язання; ~ certificate сертифікат заборгованості • свідоцтво про заборгованість; ~ clause пункт про зобов'язання • пункт про відповідальність; ~ commitment боргове зобов'язання; ~ exemption звільнення від відповідальності; ~ for compensation відповідальність за компенсацію; ~ for damages відповідальність за збитки; ~ for debts боргова відповідальність; ~ for loss відповідальність за збиток; ~ for negligence відповідальність за недбалість; ~ies for settlements обов'язок за розрахунком; ~ indemnity зобов'язання відшкодувати збитки; ~ infringement порушення відповідальності; ~ insurance страхування громадянської відповідальності liabilities²: assets²; liabilities² ‡ liabilities² (387); liabilities² ‡ financial statements (385)
 • LICENSE  —  n юр. ліцензія; a ліцензійний 1. правовий дозвіл або повноваження на право здійснення певних операцій, використання привілею або виконання підприємницької чи фахової діяльності; 2. офіційний документ на дозвіл чи повноваження, який видається державними органами або юридично уповноваженими приватними особами blanket ~ загальна ліцензія; bloc ~ генеральна ліцензія; boating ~ ліцензія на право користування човном; broadcasting ~ ліцензія на трансляцію; builder's ~ будівельна ліцензія • ліцензія забудовника; compulsory ~ примусова ліцензія; contractual ~ договірна ліцензія; cross ~ перехресна ліцензія; current ~ поточна ліцензія • чинна ліцензія; driver's ~ права водія; electrician's ~ ліцензія електротехніка; exclusive ~ виключна ліцензія; expired ~ прострочена ліцензія; export ~ ліцензія на експорт; fishing ~ ліцензія на риболовство; flat ~ безумовна ліцензія; general ~ загальна ліцензія; hunting ~ мисливська ліцензія; ~ bond ліцензійна застава; ~ for design ліцензія на зразок; ~ for equipment ліцензія на обладнання; ~ for a patent ліцензія на патент; ~ laws ліцензійні закони; ~ on a process ліцензія на процес; ~ to manufacture ліцензія на право виробництва; ~ to operate ліцензія на концесію; to acquire a ~ придбати ліцензію; to apply for a ~ звертатися/звернутися з проханням про ліцензію; to buy a ~ купувати/купити ліцензію; to cancel a ~ скасовувати/скасувати ліцензію; to extend a ~ продовжувати/продовжити ліцензію; to forfeit a ~ втрачати/втратити право на ліцензію; to give a ~ давати/дати ліцензію; to grant a ~ видавати/видати ліцензію; to have a ~ license (амер., канад.) :: licence (австрал., англ.); license ‡ encumbrance (385) ═════════◇═════════ ліцензія < лат. licentia — свобода, право < лат. licet — можна, дозволяється, licēre — пропонуватися на продаж, оцінюватися; припускається спорідненість з лит lygstu — стаю рівним, псл. lice, укр. лице; пор. англ. licence, фр. licence, нім. Lizénz (ЕСУМ 3 : 273) ▹▹ «permit»
 • LIQUID RATIO  —  ▷ «quick ratio»
 • LIQUIDATION  —  n юр., фін. 1. ліквідація; сплата; закриття; a ліквідаційний; 2. продаж 1. процес закриття підприємства після реалізації його активів (assets¹), сплати боргів (debt) та пропорційного розподілу залишку майна між акціонерами (shareholder); ♦ виділяють два види ліквідації: добровільна (voluntary liquidation), що є правом самих членів підприємства, і примусова (compulsory liquidation), що здійснюється в судовому порядку; 2. продаж пакета акцій, облігацій за готівку actual ~ фактична ліквідація; compulsory liquidation; creditor's voluntary ~ добровільна ліквідація компанії; forced ~ примусова ліквідація • примусовий продаж; inventory ~ ліквідація запасів • ліквідація товарно-матеріальних запасів; partial ~ часткова ліквідація; voluntary liquidation ~ clause обумовлення ліквідації; ~ committee ліквідаційна комісія; ~ funds ліквідаційні фонди; ~ of a business ліквідація підприємства • закриття підприємства; ~ of a company ліквідація підприємства • ліквідація компанії • закриття підприємства; ~ of a consortium ліквідація консорціуму; ~ of a corporation ліквідація корпорації • закриття корпорації; ~ of a debt сплата боргів; ~ of a fund ліквідація фонду; ~ of inventories ліквідація товарно-матеріальних запасів; ~ of a loan виплата позики; ~ property майно до ліквідації; ~ value ліквідаційна вартість • вартість реалізації; to go into ~ банкрутувати/збанкрутувати • припиняти/припинити існування; to put into ~ ліквідовувати/лікв liquidation :: winding-up ═════════◇═════════ ліквідація < зах. єв.: фр. liquidation, нім. Liquidatión, англ. liquidation — припинення діяльності, припинення існування < слат. liquidatio — закінчення справи (ЕСУМ 3 : 260) ▹▹ «bankruptcy»¹ ▹▹ «insolvency»
 • LIQUIDITY  —  фін., бухг. ліквідність 1. спроможність реалізувати оборотні активи (current assets) за готівку за короткий час і без значних втрат; ♦ чим легше обернути актив (asset¹) на гроші, тим ліквіднішим вважається актив; 2. спроможність підприємств, банків своєчасно виконувати свої кредитно-фінансові зобов'язання cash ~ готівка; company's ~ ліквідність підприємства; excess ~ надмірна ліквідність; financial ~ фінансова ліквідність; high ~ висока ліквідність; international ~ міжнародна ліквідність; low ~ низька ліквідність; official ~ офіційна ліквідність; overall ~ загальна ліквідність; private ~ приватна ліквідність; short-term ~ короткострокова ліквідність; sound ~ висока ліквідність; tight ~ обмежена ліквідність ~ of a company ліквідність підприємства; ~ of assets ліквідність активів; ~ of money грошова ліквідність; preference for ~ схильність до ліквідності ═════════◇═════════ ліквідність < лат. liquidus — рідкий, текучий
 • LIQUIDITY RATIO  —  ▷ «quick ratio»
 • LOAN  —  n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі угоди між сторонами зобов'язується повернути власність у визначений період часу і з виплатою винагороди (fee) у формі відсотка (interest); ♦ виділяють позики забезпечені або незабезпечені, короткострокові або довгострокові, відсоткові або безвідсоткові тощо, які видаються банками, страховими організаціями, урядами, компаніями, окремими особами acquisition ~ позика на купівлю активів іншої фірми; adjustable rate ~ позика зі змінним відсотком; agricultural ~ позика на сільськогосподарські потреби; amortization ~ довгострокова позика, яка погашається на виплат; automatic premium ~ автоматична позичка під страхові внески; back-to-back ~ позика в одній країні або валюті, яка гарантована в іншій країні або валюті; bad ~ прострочена позика • позика, яка не сплачена в строк; bank ~ банківська позика; bridge ~ перехідна позика; bridging ~ позика на купівлю нового дому до моменту продажу позичальником старого дому; broker call ~ брокерська онкольна позика; broker's ~ брокерська позика; building ~ позика на будівництво; business ~s позика діловим ~ account рахунок позики; ~ against an instrument of debt позика під боргове зобов'язання; ~ against borrower's note позика під зобов'язання клієнта; ~ against commodities and materials позика під товарно-матеріальні цінності; ~ against goods підтоварна позика; ~ against government guarantee позика під урядову гарантію; ~ against a pledge позика під заставу • позика під зобов'язання; ~ against securities позика під цінні папери; ~ against services позика під послуги; ~ agreement договір про позику • угода на одержання кредиту; ~ and savings bank позиково-ощадний банк; ~ applicant особа, яка звертається з проханням про позику • прохач позики; ~ application заява на одержання позики; ~ application fee
 • LOAN CAPITAL  —  ▷ «debt capital»
 • LOCAL AREA NETWORK  —  (LAN) комп., тк. місцева мережа; локальна мережа ▷ «facsimile» ▷ «wide area network»
 • LONG-TERM ASSETS  —  ▷ «non-current assets»
 • LONG-TERM LIABILITIES  —  ▷ «non-current liabilities»
 • LONG-TERM OBLIGATIONS  —  ▷ «non-current liabilities»
T: 0.444430602 M: 77 D: 229