Найдено 100+ «L»

LABOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. амер. 1. n праця; робота; труд; a трудовий; робочий; 2. знт. робоча сила 1. вклад людей в економічну діяльність у формі розумових і фізичних зусиль; ♦ праця

LABOURINTENSIVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a прс. трудомісткий характеристика діяльності, у якій використовується порівняно велика кількість робочої сили (work force) і мала кількість капіталу (capital²)

LEASE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(le) n юр., ком. оренда; здавання в оренду; лізинг; орендний договір; договір оренди; термін оренди; наймання в оренду; a орендний контракт (contract) майновог

LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. бухгалтерська книга; бухгалтерський реєстр; реєстр бухгалтерського обліку книга рахунків, куди заносяться щоденні записи фінансових операцій якого-н

LEVERAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. амер., канад. леверидж; платоспроможність; фінансовий важіль; співвідношення власних і позикових коштів засіб підвищення купівельної спроможності (purchasi

LEVY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. n збір; податок; мито; v стягати/стягнути податок; оподатковувати/оподаткувати; накладати/накласти податок узаконене державою стягнення податків або обклад

LIABILITY, LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестовани

LIABILITY, LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестовани

LICENSE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр. ліцензія; a ліцензійний 1. правовий дозвіл або повноваження на право здійснення певних операцій, використання привілею або виконання підприємницької чи фа

LIQUIDATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр., фін. 1. ліквідація; сплата; закриття; a ліквідаційний; 2. продаж 1. процес закриття підприємства після реалізації його активів (assets¹), сплати боргів (

LIQUIDITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. ліквідність 1. спроможність реалізувати оборотні активи (current assets) за готівку за короткий час і без значних втрат; ♦ чим легше обернути актив

LOAN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі уг

LOCAL AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(LAN) комп., тк. місцева мережа; локальна мережа ▷ «facsimile» ▷ «wide area network»

BILL OF LADING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/L; b/l; b.l.) спл., міжторг. коносамент; транспортна накладна документ на перевезення вантажу морським шляхом, що видає перевізник власникові вантажу; ♦ кон

CURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(C/L) бухг., рах. короткострокові зобов'язання; короткотермінові зобов'язання зобов'язання, які в результаті діяльності окремої особи, організації, установи тощ

DIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. жива праця; прямі витрати на робочу силу; прямі витрати праці праця робочої сили, безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції (product)

ECONOMIC LIFE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. економічний термін служби розрахований період часу, за який актив (asset¹) приносить економічну користь підприємству, організації тощо; ♦ економічний

FIXED LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

GENERAL LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(G/L) бухг., рах. загальний реєстр; головна книга; загальна бухгалтерська книга ▷ «ledger»

INDIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. непрямі витрати робочої сили; непрямі витрати праці; уречевлена праця праця, яка безпосередньо не пов'язана з процесом виготовлення продукту (produc

NONCURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіт

NUTRITIONAL LABELING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. позначення споживної цінності позначення на фасованих харчових продуктах з метою інформування споживачів (consumer) про їх поживність, калорійність, відсо

OPERATING LOSS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. збиток з основної діяльності; збиток з ведення операцій; операційний збиток збиток під час регулярної діяльності підприємства за певний звітний період (ac

PRODUCT LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. асортимент виробів; добір виробів; асортимент продуктів група виробів (product), подібних за своїми властивостями, кінцевим використанням (end-use) або об

PRODUCTION LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n вир. виробнича лінія; верстатна лінія; конвеєр; a конвеєрний послідовний ряд процесів технологічного циклу (work stations), які забезпечують якісне виготовлен

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses

SUBSIDIARY LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. допоміжний реєстр ═════════◇═════════ ledger

TERM LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

L

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий левое плечо политенной хромосомы polytene chromosomes* * *L — символ для обозначения левого плеча хромосомы.Англо-русский толковый словарь г

L

Новый большой англо-русский словарь

L [el] n (pl Ls, l‘s [elz]) 1. 12-я буква английского алфавита 2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр) 3. 1) крыло дома 2) амер. пристройка, флигель 4. (L.

L

Англо-русский научно-технический словарь

I сокр. от length дл. (длина) II сокр. от litre л (литр)

L

Новый большой англо-русский словарь

[el] n (pl Ls, l's [elz])1. 12-я буква английского алфавита2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр)3. 1) крыло дома2) амер. пристройка, флигель4. (L.) амер. над

L

Англо-русский словарь Мюллера

L, l [el] (pl Ls, L's [elz]) 1) 12-я буква англ. алфавита 2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы L Англо-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.19

L

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Символ, обозначающий левое плечо политенной хромосомы polytene chromosomes* * *L — символ для обозначения левого плеча хромосомы.Англо-русский толковый словарь г

L

Англо-русский словарь страховых терминов

Timber load lineEnglish-Russian insurance dictionary.2014.

L

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвенадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

L

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) л;nagy \l — л прописное;2. röv. л., ld. még liter Magyar-orosz szótár.2013.

L

Новый большой англо-русский словарь

[el] n (pl Ls, l's [elz])1. 12-я буква английского алфавита2. (L) пятьдесят (в системе римских цифр)3. 1) крыло дома2) амер. пристройка, флигель4. (L.) амер. над

L

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от label1) этикетка, ярлык; наклейка 2) метка II сокр. от leafлистIII сокр. от liquidжидкость || жидкийIV сокр. от ligamentсвязка, лигамент* * *leucineEn

L

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Liter л, литрII сокр. от löslichрастворимыйDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

L

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. equivalent ionic conductance - эквивалентная ионная проводимость;2. free path - свободный пробег;3. heat content - теплосодержание; энтальпия;4. inductance -

L

Португальско-русский словарь

I m = Lэле одиннадцатая буква португальского алфавитаII скр от litroлитрPortuguese-russian dictionary.2013.

L

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = l12-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

L

Большой испанско-русский словарь

f13-я буква испанского алфавита эле

L

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от inductanceиндуктивностьII сокр. от lectureотсчётIII сокр. от liquideжидкостьIV сокр. от logarithme népérienнатуральный логарифм; неперов логарифмV сок

L

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двенадцатая буква немецкого алфавитаII = lävogyr физ.левовращающийIII = Literл. = литрIV = Länge мат.длинаБольшой немецко-русский и русско-немецкий слова

L

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = l элле (буква) l come Livorno — "элле" как в слове Ливорно (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II см. l II Итальяно-русский с

L

Энциклопедический словарь

L — сокращение слова Laeva (см.).

L

Религиозные термины

    Двенадцатая буква английского алфавита, а также еврейского, в котором амед означает - Бык-бодец, знак одной из форм бога Марса, зарождающего божества. Эта бу

L

Англо-русский дополнительный словарь

L. s. d. - фунты стерлингов, шиллинги и пенсы coll. деньги; богатство; it is only a matter of L. s. d. вопрос только в деньгах

L

Словарь медицинских терминов

L- — заменимая моноаминодикарбоновая (-аминоглутаровая) аминокислота; входит в состав белков животных и растительных тканей и других биологически активных вещес

L

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[liter] — литр * * * 1. поверхностная волна (L - длинные волны; LQ - волна Лява; LR - волна Релея) 2. литр * * *известьАнгло-русский словарь нефтегазовой промы

L

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от laboratoireлабораторияII сокр. от lévogyreлевовращающийIII сокр. от litreлитр, лIV сокр. от longueurдлинаDictionnaire polytechnique Français-Russe.201

L

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[el]член партии либералов, либералфунтлюменАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L

Немецко-русский автосервисный словарь

Iшины грузовых автомобилей и автобусов для движения со скоростью до 120 км/чII(Ladungsfähigkeit) грузоподъёмность; грузовместимостьIII(legiertes Öl) масло с прис

L

Азербайджанcко-русский словарь

Восемнадцатая буква азербайджанского алфавита.

L

Словарь медицинских терминов

Ln — наименьшее количество дифтерийного токсина, способное вызвать у морской свинки некроз в месте его внутрикожного введения в смеси с 0,02 AE антитоксина; пока

L

Большой медицинский словарь

заменимая моноаминодикарбоновая (-аминоглутаровая) аминокислота; входит в состав белков животных и растительных тканей и других биологически активных веществ (фо

L

Словарь медицинских терминов

L- бактерий — форма бактерий, характеризующаяся их полиморфностью, механической и осмотической хрупкостью в результате полной или частичной утраты клеточной сте

L

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от low низкий* * *low – низкие (обороты), низкая (передача, температура)English-russian automobile dictionary.2013.

L

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны) Luxemburg2. авто Logging vehicle (title brand)3. авто low — низкие (обороты), низкая (передача, температура)4. техн. L-braceАнгло-русский универс

L

Англо-русский словарь общей лексики

I [ў®] мн. - Ls, L's [ў®Є] 1) (двенадцатая буква англ. алфавита; L - прописная, l - строчная) 2) крыло дома; амер. пристройка к дому, флигель (имеющий форму букв

L

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = LБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

L

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =двенадцатая буква немецкого алфавитаII = Luxuszugкурьерский поезд, поезд-люксIII = Leuлей (денежная единица Румынии)IV = Lewлев (денежная единица Болгари

L

Англо-русский автомобильный словарь

сокр. от literлитр, л* * *low – низкие (обороты), низкая (передача, температура)English-russian automobile dictionary.2013.

L

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [lime] — известь2. [line] — линия* * *1. поверхностная волна (L - длинные волны; LQ - волна Лява; LR - волна Релея)2. литр* * *известьАнгло-русский словарь не

L

Словарь медицинских терминов

Lr — наименьшее количество дифтерийного токсина, способное вызвать у морской свинки эритему в месте его внутрикожного введения в смеси с 1 AE антитоксина; показа

L

Итальяно-русский автомобильный словарь

(litro) литр, лDizionario italiano-russo Automobile.2013.

L

Турецко-русский словарь

= -ıl ITürkçe-rusça sözlük.2013.

L

Латинско-русский словарь

lдвенадцатая буква латинского алфавита; в сокращенияхL — 50L. — Lucius, locus, libens, libraЛатинско-русский словарь.2003.

L

Латинско-русский словарь

T. Livius59 до н. э. - 17 н. э.Латинско-русский словарь.2003.

L

Англо-русский словарь биологических терминов

I- black LII сокр. от leucineлейцин* * *leucineEnglish-russian biological dictionary.2013.

L

Словарь астрологических терминов

L‘Astrologue". В последние годы уделяет большое внимание мунданной астрологии (см.). Автор более 30 книг, в т.ч.: - Traite pratique d‘astrologie. Рaris 1961. - L

L

Англо-русский дипломатический словарь

• word length adjustment • пятьдесят

L

Англо-український дипломатичний словник

п'ятдесят (в системі римських цифр)

L

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

літр[c steelblue], -ра

L

Португальско-русский словарь

m = lPortuguese-russian dictionary.2013.

L

Англо-русский словарь Мюллера

L, l [el] (pl Ls, L's [elz])1) 12-я буква англ. алфавита2) что-л., име́ющее фо́рму бу́квы LАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

L

Немецко-русский автосервисный словарь

(Liter) литр, лDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

L

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (length) дл. (длина)• (litre) л (литр)• л. 1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Интернэшнл Паблишерз», 1996; 2. «Живой язык» №

L

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[el]что-либо, имеющее форму буквы Lпристройка к дому, флигельримская цифра 50Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от litre; - L литр, л 1.5 l of water — 1,5 л воды 2 L of solution — 2 л раствора II сокр. от length; - L длина, дл Space required: 3.1 metres (H) x 4 met

L

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(l) 1) (label) метка; отметка 2) (law) закон; правило; право 3) (letter) символ 4) (level) уровень; степень 5) (light) свет; лампа; индикатор 6) (line) линия; пр

L

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от LagerподшипникII сокр. от LambertламбертIII сокр. от LängeдлинаIV сокр. от langenrißbeständigкоррозионностойкий (маркировка стали)V сокр. от Langwelle

L

Англо-русский словарь по экономике

Денежный агрегат эл (самое широкое понятие денежной массы)

L

Англо-русский экономический словарь

эк., амер. денежный агрегат L (наиболее крупный денежный агрегат; включает МЗ, казначейские векселя, коммерческие бумаги, банковские акцепты и евродолларовые вкл

L

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

сокращение слова Laeva (см.).Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.1890—1907

L

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

сокр. от лат. libra(e) - pound(s) (употр. обыкн. тк. в сочетании с цифрами; ставится перед цифрой; напр., ?5 [,§µэђ'ЈµЌ­¬Є]; см. тж. LSD I 1), Lp 1))

L

Норвежско-русский словарь

-'en, -'erдвенадцатая буква норвежского алфавитаНорвежско-русский словарь.2013.

L$

Англо-русский экономический словарь

либерийский долларАнгло-русский экономический словарь.

L'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

I art déf (сокр. от le, la); см. le III pron (сокр. от le, la); см. le IIIII pron прост.; см. il, elleIV pron f; см. la IIБольшой французско-русский и русско-фра

L.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

l.Cимвол, обозначающий летальный фактор (ген).(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИ

L.

Португальско-русский словарь

скр от largoплощадьPortuguese-russian dictionary.2013.

L.

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

L.Cимвол, обозначающий левое плечо политенной хромосомы .(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Л

L.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

левыйлитрозеродлинадолгота; меридианАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

L.

Англо-русский автомобильный словарь

левый; влевоEnglish-russian automobile dictionary.2013.

L.

Немецко-русский геологический словарь

[links ]левый, слеваDeutsch-Russische Geologie und Mineralogie Wörterbuch.С. А. Шлиппе и Е. Ф. Синицына.1962.

L.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

1) (= Lira) лира (денежная единица Италии)2) (= Lire) (столько-то) лир (см. L. 1))Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

L.

Большой испанско-русский словарь

I сокр. от lagoозероII сокр. от lanchaлодка, катерIII сокр. от lempiraлемпира (денежная единица Гондураса)IV сокр. от licenciado; = Lic.; = Ldo.лиценциат — специ

L.

Португальско-русский словарь

I скр от lançadoвнесённый, занесённый (в торговые книги)II скр от letraвексельIII скр от linha1) линия 2) строка IV скр от livroкнигаV скр от lojaнижний этажPort

L.

Англо-русский экономический словарь

литр(ы).litre(s) -.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

L.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от laboratoireлабораторияII сокр. от lampeлампаIII сокр. от liaisonсвязьIV сокр. от ligneлиния, чертаV сокр. от longitudeдолготаVI сокр. от longueurдлина

L.

Венгерско-русский словарь

röv. см., ld. még lásd Magyar-orosz szótár.2013.

L.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от leasehold пользование на правах арендыАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

L.

Энциклопедия культурологии

L. London Культурология. XX век. Энциклопедия.1998. .

L.

Англо-русский словарь Мюллера

L. I left noun левый II litre noun литр III L. - lake noun озеро IV L. -length noun длина V L. - longitude noun долгота; меридианАнгло-русский словарь. — М.:

L.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = lies!читай; см. = смотриII = linksслева; налево; влевоБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

L/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[lower] — нижнийАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

L02

Англо-русский словарь технических аббревиатур

liquid oxygen - жидкий кислородАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L1

Англо-русский словарь технических аббревиатур

cache level 1 - кэш первого уровняАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L1 CACHE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Level 1 cache) первичная кэш-память кэш-память, расположенная на кристалле процессора, в отличие от вторичной кэш-памяти, находящейся обычно в процессорном моду

L1 CACHE

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от Level 1 Cach кэш первого уровня (первичная кэш-память, расположенная на одном кристалле с процессором )

L1 CACHE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

Level 1 Cach кэш первого уровня ( первичная кэш-память, расположенная на одном кристалле с процессором )

L10N

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(localisation) локализация например, русификация ПО. Аббревиатура l10n означает "l - десять букв - n" см. тж. internationalization, localization

L1R

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 1 Relay Function функция ретрансляции уровня 1

L2

Англо-русский словарь технических аббревиатур

cache level 2 - кэш второго уровня; внешний кэш; вторичный кэшАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

L2 CACHE

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

- level-two cache (Level 2 cache) кэш-память второго уровня, (редко) вторичный кэш, внешний кэш (для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров, кроме Pentium

L2 CACHE

Англо-русский словарь компьютерных терминов

кэш второго уровня ( для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров ), внешний кэш; вторичный кэш

L2 CACHE

Англо-русский словарь по компьютерам

кэш второго уровня (для ПК на базе всех Intel-совместимых процессоров ), внешний кэш; вторичный кэш

L2 TEST

Англо-русский машиностроительный словарь

испытание смазочных свойств (напр. масла)

L2ML

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 2 Management Link линия управления уровня 2 OSI

L2R

Англо-русский словарь терминов GSM

Layer 2 Relay Function функция ретрансляции уровня 2

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от longueur initiale de l'éprouvetteначальная длина образцаDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

Время запроса ( 2.020636417 сек)
T: 2.022956318 M: 1 D: 0