Найдено 50+ «L»

LABOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. амер. 1. n праця; робота; труд; a трудовий; робочий; 2. знт. робоча сила 1. вклад людей в економічну діяльність у формі розумових і фізичних зусиль; ♦ праця

LABOURINTENSIVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a прс. трудомісткий характеристика діяльності, у якій використовується порівняно велика кількість робочої сили (work force) і мала кількість капіталу (capital²)

LEASE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(le) n юр., ком. оренда; здавання в оренду; лізинг; орендний договір; договір оренди; термін оренди; наймання в оренду; a орендний контракт (contract) майновог

LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. бухгалтерська книга; бухгалтерський реєстр; реєстр бухгалтерського обліку книга рахунків, куди заносяться щоденні записи фінансових операцій якого-н

LEVERAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. амер., канад. леверидж; платоспроможність; фінансовий важіль; співвідношення власних і позикових коштів засіб підвищення купівельної спроможності (purchasi

LEVY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. n збір; податок; мито; v стягати/стягнути податок; оподатковувати/оподаткувати; накладати/накласти податок узаконене державою стягнення податків або обклад

LIABILITY, LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестовани

LICENSE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр. ліцензія; a ліцензійний 1. правовий дозвіл або повноваження на право здійснення певних операцій, використання привілею або виконання підприємницької чи фа

LIQUIDATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр., фін. 1. ліквідація; сплата; закриття; a ліквідаційний; 2. продаж 1. процес закриття підприємства після реалізації його активів (assets¹), сплати боргів (

LIQUIDITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. ліквідність 1. спроможність реалізувати оборотні активи (current assets) за готівку за короткий час і без значних втрат; ♦ чим легше обернути актив

LOAN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі уг

BILL OF LADING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/L; b/l; b.l.) спл., міжторг. коносамент; транспортна накладна документ на перевезення вантажу морським шляхом, що видає перевізник власникові вантажу; ♦ кон

CURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(C/L) бухг., рах. короткострокові зобов'язання; короткотермінові зобов'язання зобов'язання, які в результаті діяльності окремої особи, організації, установи тощ

DIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. жива праця; прямі витрати на робочу силу; прямі витрати праці праця робочої сили, безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції (product)

ECONOMIC LIFE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. економічний термін служби розрахований період часу, за який актив (asset¹) приносить економічну користь підприємству, організації тощо; ♦ економічний

FIXED LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

GENERAL LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(G/L) бухг., рах. загальний реєстр; головна книга; загальна бухгалтерська книга ▷ «ledger»

INDIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. непрямі витрати робочої сили; непрямі витрати праці; уречевлена праця праця, яка безпосередньо не пов'язана з процесом виготовлення продукту (produc

NONCURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіт

NUTRITIONAL LABELING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. позначення споживної цінності позначення на фасованих харчових продуктах з метою інформування споживачів (consumer) про їх поживність, калорійність, відсо

OPERATING LOSS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. збиток з основної діяльності; збиток з ведення операцій; операційний збиток збиток під час регулярної діяльності підприємства за певний звітний період (ac

PRODUCT LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. асортимент виробів; добір виробів; асортимент продуктів група виробів (product), подібних за своїми властивостями, кінцевим використанням (end-use) або об

PRODUCTION LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n вир. виробнича лінія; верстатна лінія; конвеєр; a конвеєрний послідовний ряд процесів технологічного циклу (work stations), які забезпечують якісне виготовлен

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses

SUBSIDIARY LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. допоміжний реєстр ═════════◇═════════ ledger

TERM LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

EFFLUENT LIMITED SEGMENT

Англо-русский словарь по экологии

участок с ограничением на сброс сточных водАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EMERGENCY LONGTERM REFUGE

Англо-русский словарь по экологии

долговременное аварийное убежищеАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EMISSION LEAST COSTS

Англо-русский словарь по экологии

минимизация затрат на контроль выбросовАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENERGY LADDER

Англо-русский словарь по экологии

иерархия источников энергии; структура энергопотребления* * *• иерархия источников энергии • структура энергопотребления Англо-русский словарь по экологии.2011.

ENRICHED LAKE

Англо-русский словарь по экологии

• евтрофное озеро • эвтрофное озеро * * *эвтрофное озероАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENT LIBRARIES AUTOMATED SYSTEM

Англо-русский словарь по экологии

автоматизированная система библиотек по окружающей средеАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTAL LAW

Англо-русский словарь по экологии

закон об охране окружающей средыАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTAL LEGISLATION

Англо-русский словарь по экологии

природоохранное законодательствоАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTAL LIABILITY INSURANCE

Англо-русский словарь по экологии

страхование по обязательствам, связанным с охраной окружающей средыАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTAL LITIGATION

Англо-русский словарь по экологии

судебный процесс в связи с экологической проблемойАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTAL LOAD

Англо-русский словарь по экологии

воздействие окружающей средыАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTAL LOGBOOK

Англо-русский словарь по экологии

экологический пасспортАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTAL TEST LABORATORY

Англо-русский словарь по экологии

лаборатория испытаний на воздействие окружающей средыАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTALLY LITERATE SPECIALIST

Англо-русский словарь по экологии

специалист, обладающий экологическими знаниямиАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ENVIRONMENTALLY SENSITIVE LAND RESOURCES

Англо-русский словарь по экологии

экологически уязвимые земельные ресурсыАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EQUALIZATION LAGOON

Англо-русский словарь по экологии

усреднительный пруд* * *стабилизационный прудАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EQUIVALENT CONTINUOUS PERCEIVED NOISE LEVEL

Англо-русский словарь по экологии

эквивалентный уровень постоянно улавливаемого шумаАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ERODED LAND

Англо-русский словарь по экологии

эродированная земляАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ERODED LANDS

Англо-русский словарь по экологии

эродированные землиАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EROSIONAL LANDSCAPE

Англо-русский словарь по экологии

эрозионный ландшафтАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EROSIONPRONE LANDS

Англо-русский словарь по экологии

подверженные эрозии землиАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ESCAPE LADDER

Англо-русский словарь по экологии

аварийный трапАнгло-русский словарь по экологии.2011.

ESKER LAKE

Англо-русский словарь по экологии

эскерное озероАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EVANESCENT LAKE

Англо-русский словарь по экологии

быстро исчезающее озероАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EVAPORATION LOSS

Англо-русский словарь по экологии

потеря от испаренияАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EVAPORATION LOSSES

Англо-русский словарь по экологии

потери воды вследствие испаренияАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EVEN LAND

Англо-русский словарь по экологии

равнинаАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EXPLOITATION LICENSE

Англо-русский словарь по экологии

лицензия на разработку полезных ископаемыхАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EXPLOSION LAKE

Англо-русский словарь по экологии

кратерное озероАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EXPOSURE LIMIT

Англо-русский словарь по экологии

предельный уровень воздействия, предельно допустимый уровень воздействия* * *• предельно допустимый уровень воздействия • предельный уровень воздействия * * *пре

EXPOSURE LONGTERM

Англо-русский словарь по экологии

долговременное воздействиеАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EXPRESS LABORATORY

Англо-русский словарь по экологии

экспресс-лабораторияАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EXTENDED LIFE TEMPORARY RESCUE

Англо-русский словарь по экологии

временное аварийное убежищеАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EXTINCT LAKE

Англо-русский словарь по экологии

отмершее озероАнгло-русский словарь по экологии.2011.

EXTREME LOW WATER

Англо-русский словарь по экологии

• предельно низкий уровень воды • предельно низкий уровень моря Англо-русский словарь по экологии.2011.

FARMING LAND

Англо-русский словарь по экологии

сельскохозяйственные землиАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FEEDING LEVEL

Англо-русский словарь по экологии

трофический уровеньАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FELLING LICENSE

Англо-русский словарь по экологии

лесорубочный билетАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FERMENTATION LIQUOR

Англо-русский словарь по экологии

сбраживаемая жидкостьАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FERTILIZER LABELING

Англо-русский словарь по экологии

мечение удобренийАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FILLED LAKE

Англо-русский словарь по экологии

• заросшее озеро • заторфованное озеро * * *заросшее озероАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FILLING LAYER

Англо-русский словарь по экологии

насыпной слойАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FILTER LOOSENING

Англо-русский словарь по экологии

взрыхление фильтраАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FINAL LEAD CONCENTRATE

Англо-русский словарь по экологии

конечный свинцовый концентратАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FINE SEDIMENT LOAD

Англо-русский словарь по экологии

расход взвешенных наносовАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FINEMATERIAL LOAD

Англо-русский словарь по экологии

• нагрузка сооружения тонкодисперсными материалами • расход тонкодисперсных наносов * * *расход тонкодисперсных наносовАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FINGER LAKE

Англо-русский словарь по экологии

• вытянутое узкое озеро • длинное узкое озеро * * *длинное узкое озероАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FIRE LANE

Англо-русский словарь по экологии

противопожарная полосаАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FLAT LAND

Англо-русский словарь по экологии

равнинаАнгло-русский словарь по экологии.2011.

FLOATING LAYER

Англо-русский словарь по экологии

плывунАнгло-русский словарь по экологии.2011.

Время запроса ( 0.235180806 сек)
T: 0.239252405 M: 1 D: 0