Найдено 50+ «L»

LABOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. амер. 1. n праця; робота; труд; a трудовий; робочий; 2. знт. робоча сила 1. вклад людей в економічну діяльність у формі розумових і фізичних зусиль; ♦ праця

LABOURINTENSIVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a прс. трудомісткий характеристика діяльності, у якій використовується порівняно велика кількість робочої сили (work force) і мала кількість капіталу (capital²)

LEASE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(le) n юр., ком. оренда; здавання в оренду; лізинг; орендний договір; договір оренди; термін оренди; наймання в оренду; a орендний контракт (contract) майновог

LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. бухгалтерська книга; бухгалтерський реєстр; реєстр бухгалтерського обліку книга рахунків, куди заносяться щоденні записи фінансових операцій якого-н

LEVERAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. амер., канад. леверидж; платоспроможність; фінансовий важіль; співвідношення власних і позикових коштів засіб підвищення купівельної спроможності (purchasi

LEVY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. n збір; податок; мито; v стягати/стягнути податок; оподатковувати/оподаткувати; накладати/накласти податок узаконене державою стягнення податків або обклад

LIABILITY, LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. юр. відповідальність; обов'язок; заборгованість; борг; зобов'язання; 2. рі пасив; пасив за відрахуванням власного капіталу; пасив за відрахуванням інвестовани

LICENSE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр. ліцензія; a ліцензійний 1. правовий дозвіл або повноваження на право здійснення певних операцій, використання привілею або виконання підприємницької чи фа

LIQUIDATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр., фін. 1. ліквідація; сплата; закриття; a ліквідаційний; 2. продаж 1. процес закриття підприємства після реалізації його активів (assets¹), сплати боргів (

LIQUIDITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. ліквідність 1. спроможність реалізувати оборотні активи (current assets) за готівку за короткий час і без значних втрат; ♦ чим легше обернути актив

LOAN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n фін. позика; позичка; кредит; a позиковий; позичковий операція передачі власником в особі позикодавця грошей або ін. активів позичальнику, який на підставі уг

BILL OF LADING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/L; b/l; b.l.) спл., міжторг. коносамент; транспортна накладна документ на перевезення вантажу морським шляхом, що видає перевізник власникові вантажу; ♦ кон

CURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(C/L) бухг., рах. короткострокові зобов'язання; короткотермінові зобов'язання зобов'язання, які в результаті діяльності окремої особи, організації, установи тощ

DIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. жива праця; прямі витрати на робочу силу; прямі витрати праці праця робочої сили, безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції (product)

ECONOMIC LIFE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. економічний термін служби розрахований період часу, за який актив (asset¹) приносить економічну користь підприємству, організації тощо; ♦ економічний

FIXED LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

GENERAL LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(G/L) бухг., рах. загальний реєстр; головна книга; загальна бухгалтерська книга ▷ «ledger»

INDIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. непрямі витрати робочої сили; непрямі витрати праці; уречевлена праця праця, яка безпосередньо не пов'язана з процесом виготовлення продукту (produc

NONCURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання зобов'язання, термін оплати якого настає через рік згідно з датою складання балансового звіт

NUTRITIONAL LABELING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. позначення споживної цінності позначення на фасованих харчових продуктах з метою інформування споживачів (consumer) про їх поживність, калорійність, відсо

OPERATING LOSS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. збиток з основної діяльності; збиток з ведення операцій; операційний збиток збиток під час регулярної діяльності підприємства за певний звітний період (ac

PRODUCT LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. асортимент виробів; добір виробів; асортимент продуктів група виробів (product), подібних за своїми властивостями, кінцевим використанням (end-use) або об

PRODUCTION LINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n вир. виробнича лінія; верстатна лінія; конвеєр; a конвеєрний послідовний ряд процесів технологічного циклу (work stations), які забезпечують якісне виготовлен

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses

SUBSIDIARY LEDGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. допоміжний реєстр ═════════◇═════════ ledger

TERM LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. довгострокові зобов'язання; довготермінові зобов'язання ▷ «non-current liabilities»

КОНКОРД И ЛЕКСИНГТОН (CONCORD, LEXINGTON)

Большой энциклопедический словарь

КОНКОРД И ЛЕКСИНГТОН (Concord, Lexington), города в США (шт. Массачусетс), в районе которых 19.4.1775 произошел первый бой, положивший начало Войне за независимо

КУАЛАЛУМПУР (KUALA LUMPUR)

Большой энциклопедический словарь

КУАЛА-ЛУМПУР (Kuala Lumpur), столица, важный экономический центр Малайзии, на п-ове Малакка, административный центр Федеральной столичной территории. Св. 1,14 мл

ЛАБОРАТОРИЯ (СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЛАТ. LABORATORIUM, ОТ ЛАТ. LABORO РАБОТАЮ)

Большой энциклопедический словарь

ЛАБОРАТОРИЯ (средневековая лат. laboratorium, от лат. laboro - работаю), самостоятельное учреждение или отдел, подразделение в составе научного учреждения, минис

ЛАГ (ОТ НИДЕРЛ. LOG)

Большой энциклопедический словарь

ЛАГ (от нидерл. log), 1) прибор для определения скорости судна и пройденного им расстояния. Различают механические (вертушка с лопастями, буксируемая на тросе) и

ЛАЗЕР (ОПТИЧЕСКИЙ КВАНТОВЫЙ ГЕНЕРАТОР) (АББРЕВИАТУРА СЛОВ АНГЛИЙСКОЙ ФРАЗЫ: LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION УСИЛЕНИЕ СВЕТА В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫНУЖДЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ)

Большой энциклопедический словарь

ЛАЗЕР (оптический квантовый генератор) (аббревиатура слов английской фразы: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - усиление света в результате

ЛАМЕНТО (ИТАЛ. LAMENTO, БУКВАЛЬНО ЖАЛОБА, ПЛАЧ)

Большой энциклопедический словарь

ЛАМЕНТО (итал. lamento, буквально - жалоба, плач), музыкальное сочинение скорбного, жалобного характера, главным образом ария или сцена в итальянской опере 17-18

ЛАМЕТРИ (LAMETTRIE, LA METTRIE) ЖЮЛЬЕН ОФРЕ ДЕ (170951)

Большой энциклопедический словарь

ЛАМЕТРИ (Lamettrie, La Mettrie) Жюльен Офре де (1709-51), французский философ, врач; первым во Франции изложил систему механистического материализма и сенсуализм

ЛАМПАДА (ОТ ГРЕЧ. LAMPAS, РОД. П. LAMPADOS)

Большой энциклопедический словарь

ЛАМПАДА (от греч. lampas, род. п. lampados), светильник перед иконами у православных и католиков.

ЛАНТАН (ЛАТ. LANTHANUM)

Большой энциклопедический словарь

ЛАНТАН (лат. Lanthanum), La, химический элемент III группы периодической системы, атомный номер 57, атомная масса 138,9055, относится к редкоземельным элементам.

ЛАРИНГО... (ОТ ГРЕЧ. LARYNX., РОД. П. LARYNGOS ГОРТАНЬ)

Большой энциклопедический словарь

ЛАРИНГО... (от греч. larynx., род. п. laryngos - гортань), часть сложных слов, означающая: относящийся к гортани, напр. ларингоскопия.

ЛАССО (ФРАНЦ. LASSO, ОТ ИСП. LAZO ПЕТЛЯ)

Большой энциклопедический словарь

ЛАССО (франц. lasso, от исп. lazo - петля), веревка или ремень со скользящей петлей для ловли животных. Употребляется у многих народов Азии и Америки.

ЛАСТИК (ОТ АНГЛ. LASTING, БУКВ. ПРОЧНЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ЛАСТИК (от англ. lasting, букв. - прочный), легкая, шелковистая хлопчатобумажная ткань для подкладок, пошива рубашек и платьев.

ЛАТЕНСИФИКАЦИЯ (ОТ ЛАТ. LATENS СКРЫТЫЙ И...ФИКАЦИЯ)

Большой энциклопедический словарь

ЛАТЕНСИФИКАЦИЯ (от лат. latens - скрытый и...фикация), усиление скрытого (латентного) фотографического изображения путем обработки уже экспонированного фотоматер

ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ (ОТ ЛАТ. LATENS, РОД. П. LATENTIS СКРЫТЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ (от лат. latens, род. п. latentis - скрытый), в криминологии часть преступности, которая не получает отражения в уголовной статистике и не

ЛАУРАНА (LAURANA ) (НАСТ. ИМЯ ЛУЦИЯН ИЗ ВРАНЫ, LUCIJAN VRANJANIN) ЛУЧАНО (МЕЖДУ 1420 И 14251479)

Большой энциклопедический словарь

ЛАУРАНА (Laurana ) (наст. имя Луциян из Враны, Lucijan Vranjanin) Лучано (между 1420 и 1425-1479), итальянский архитектор. Выходец из Далмации. Герцогский дворец

ЛАХТА (ОТ ФИН. LAHTI)

Большой энциклопедический словарь

ЛАХТА (от фин. lahti), мелководный морской залив, озеро, бухта на северо-западе Европейской части Российской Федерации, в Эстонии и Финляндии (Лахта на берегу Ся

ЛЕВЕН (ЛУВЕН) (ФЛАМ. LEUVEN, ФРАНЦ. LOUVAIN)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕВЕН (Лувен) (флам. Leuven, франц. Louvain), город в Бельгии. 84 тыс. жителей (1988). Металлообрабатывающая, машиностроительная, химическая, бумажная, пищевкусо

ЛЕВРЕТКА (ОТ ФРАНЦ. LEVRETTE)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕВРЕТКА (от франц. levrette), декоративная карликовая порода борзых собак. Выведена в средние века в Италии. Распространены во многих странах.

ЛЕГИТИМИСТЫ (ОТ ЛАТ. LEGITIMUS ЗАКОННЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕГИТИМИСТЫ (от лат. legitimus - законный), во Франции 19 в. (после Июльской революции 1830) приверженцы династии Бурбонов; преимущественно крупные землевладельц

ЛЕЙТЕНАНТ (ФРАНЦ. LIEUTENANT)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕЙТЕНАНТ (франц. lieutenant), воинское звание младшего офицерского состава во многих государствах. Появилось во Франции в 15 в., где так называли офицера, замещ

ЛЕЙТМОТИВ (НЕМ. LEITMOTIV, БУКВ. ВЕДУЩИЙ МОТИВ)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕЙТМОТИВ (нем. leitmotiv, букв. - ведущий мотив), музыкальный оборот, повторяющийся в музыкальном произведении в качестве характеристики или условного обозначен

ЛЕНДЛОРД (АНГЛ. LANDLORD)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕНДЛОРД (англ. landlord), в Великобритании крупный землевладелец.

ЛЕПТОНЫ (ОТ ГРЕЧ. LEPTOS ЛЕГКИЙ)

Большой энциклопедический словарь

ЛЕПТОНЫ (от греч. leptos - легкий), элементарные частицы со спином 1/2, не участвующие в сильном взаимодействии. К лептонам относятся электрон, отрицательно заря

ЛИБЕРУМ ВЕТО (ЛАТ. LIBERUM VETO, ОТ LIBERUM СВОБОДНОЕ И VETO ЗАПРЕЩАЮ)

Большой энциклопедический словарь

ЛИБЕРУМ ВЕТО (лат. liberum veto, от liberum - свободное и veto - запрещаю), право любого члена сейма Речи Посполитой своим протестом ликвидировать постановление

ЛИБИДО (ЛАТ. LIBIDO ВЛЕЧЕНИЕ, ЖЕЛАНИЕ, СТРЕМЛЕНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ЛИБИДО (лат. libido - влечение, желание, стремление), в сексологии половое влечение. Одно из основных понятий психоанализа З. Фрейда, означающее преимущественно

ЛИБРАЦИЯ ЛУНЫ (ОТ ЛАТ. LIBRATIO КАЧАНИЕ, КОЛЕБАНИЕ)

Большой энциклопедический словарь

ЛИБРАЦИЯ ЛУНЫ (от лат. libratio - качание, колебание), наблюдаемые периодические маятникообразные колебания Луны относительно ее центра масс. В результате Луна о

ЛИБРИФОРМ (ОТ ЛАТ. LIBER ЛУБ, ЛЫКО И FORMA ФОРМА)

Большой энциклопедический словарь

ЛИБРИФОРМ (от лат. liber - луб, лыко и forma - форма), сильно вытянутые, заостренные на концах толстостенные клетки древесины, обеспечивающие ее прочность и твер

ЛИГАТУРА (ПОЗДНЕЛАТ. LIGATURA СВЯЗЬ)

Большой энциклопедический словарь

ЛИГАТУРА (позднелат. ligatura - связь), 1) буква или знак фонетической транскрипции, образованный из соединения элементов двух букв или транскрипционных знаков.

ЛИЗИНГ (АНГЛ. LEASING)

Большой энциклопедический словарь

ЛИЗИНГ (англ. leasing), долгосрочная аренда машин, и оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения и др. Широко распространился в с

ЛИКВИДНОСТЬ (ОТ ЛАТ. LIQUIDUS ЖИДКИЙ, ТЕКУЧИЙ)

Большой энциклопедический словарь

ЛИКВИДНОСТЬ (от лат. liquidus - жидкий, текучий), мобильность активов предприятий, фирм или банков, обеспечивающая своевременную оплату их обязательств.

ЛИКЕЙ (ЛИЦЕЙ) (ГРЕЧ. LYKEION)

Большой энциклопедический словарь

ЛИКЕЙ (лицей) (греч. Lykeion), древнегреческая философская школа на окраине Афин, где был расположен храм Аполлона Ликейского. Ликей основан в 335 до н. э. Арист

ЛИМБ (ОТ ЛАТ. LIMBUS КАЙМА)

Большой энциклопедический словарь

ЛИМБ (от лат. limbus - кайма), 1) плоское кольцо с нанесенными на боковой поверхности штрихами, делящими окружность на равные части (градусы и т. п.); служит для

ЛИНДЕР (LINDER) МАКС (НАСТ. ИМЯ И ФАМ. ГАБРИЕЛЬ ЛЕВЬЕЛЬ, LEUVIELLE) (18831925)

Большой энциклопедический словарь

ЛИНДЕР (Linder) Макс (наст. имя и фам. Габриель Левьель, Leuvielle) (1883-1925), французский киноактер. Снимался в фильмах: "Макс-тореадор", "Чемпион по боксу" и

ЛИНИЯ (ОТ ЛАТ. LINEA)

Большой энциклопедический словарь

ЛИНИЯ (от лат. linea), общая часть двух смежных областей поверхности. Движущаяся точка описывает при своем движении некоторую линию. В аналитической геометрии на

ЛИНКРУСТ (ОТ ЛАТ. LINUM ЛЕН, ПОЛОТНО И CRUSTA КОРА, ОБЛИЦОВКА)

Большой энциклопедический словарь

ЛИНКРУСТ (от лат. linum - лен, полотно и crusta - кора, облицовка), рулонный отделочный материал - бумага или ткань, покрытая тонким слоем (0,5-1 мм) пластмассы,

ЛИНОЛЕУМ (ОТ ЛАТ. LINUM ЛЕН, ПОЛОТНО И OLEUM МАСЛО)

Большой энциклопедический словарь

ЛИНОЛЕУМ (от лат. linum - лен, полотно и oleum - масло), полимерный рулонный материал для покрытия полов. Различают линолеум безосновный (одно- и многослойный),

ЛИНТ (АНГЛ. LINT) (ХЛОПКОВЫЙ ПУХ)

Большой энциклопедический словарь

ЛИНТ (англ. lint) (хлопковый пух), короткое (до 15 мм) волокно, получаемое после отделения длинных волокон.

ЛИОНЕЗ (ФРАНЦ. LYONNAISE, ОТ НАЗВАНИЯ. Г. ЛИОН)

Большой энциклопедический словарь

ЛИОНЕЗ (франц. lyonnaise, от названия. г. Лион), хлопчатобумажная плотная ткань с резко выраженными рубчиками на лицевой поверхности. Из лионеза шьют мужские сор

ЛИПОМА (ОТ ГРЕЧ. LIPOS ЖИР И...ОМА)

Большой энциклопедический словарь

ЛИПОМА (от греч. lipos - жир и...ома), то же, что жировик.

ЛИРА (ГРЕЧ. LYRA)

Большой энциклопедический словарь

ЛИРА (греч. lyra), 1) один из древнейших типов музыкальных щипковых инструментов, струны которого натягиваются параллельно резонансному корпусу. 2) Древнегреческ

ЛИРИКА (ОТ ГРЕЧ. LYRIKOS ПРОИЗНОСИМЫЙ ПОД ЗВУКИ ЛИРЫ)

Большой энциклопедический словарь

ЛИРИКА (от греч. lyrikos - произносимый под звуки лиры), род литературный (наряду с эпосом, драмой), предмет отображения которого - содержание внутренней жизни,

ЛИТЕРАТУРА [ЛАТ. LIT(T)ERATURA

Большой энциклопедический словарь

ЛИТЕРАТУРА [лат. lit(t)eratura, букв. - написанное], произведения письменности, имеющие общественное значение (напр., художественная литература, научная литерату

ЛИТИЙ (ЛАТ. LITHIUM)

Большой энциклопедический словарь

ЛИТИЙ (лат. Lithium), Li, химический элемент I группы периодической системы, атомный номер 3, атомная масса 6,941, относится к щелочным металлам. Название от гре

ЛИЦЕНЦИАТ (СР.ВЕК. ЛАТ. LICENTIATUS ДОПУЩЕННЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ЛИЦЕНЦИАТ (ср.-век. лат. licentiatus - допущенный), 1) в средневековых университетах преподаватель, получивший право читать лекции, но еще не защитивший докторск

ЛОГАЭДЫ (ОТ ГРЕЧ. LOGAOIDIKOS ПРОЗАИЧЕСКИСТИХОТВОРНЫЙ)

Большой энциклопедический словарь

ЛОГАЭДЫ (от греч. logaoidikos - прозаически-стихотворный), стихотворные размеры, образуемые сочетанием неодинаковых стоп (напр., дактилей и хореев), последовател

ЛОГИКА (ГРЕЧ. LOGIKE)

Большой энциклопедический словарь

ЛОГИКА (греч. logike), наука о способах доказательств и опровержений; совокупность научных теорий, в каждой из которых рассматриваются определенные способы доказ

ЛОГОГРАФЫ (ОТ ГРЕЧ. LOGOS СЛОВО, СОЧИНЕНИЕ И...ГРАФ)

Большой энциклопедический словарь

ЛОГОГРАФЫ (от греч. logos - слово, сочинение и...граф), 1) первые представители исторической прозы в древнегреческой литературе (6-5 вв. до н. э.); записывали ус

ЛОГОТИП (АНГЛ. LOGOTYPE ОТ ГРЕЧ. LOGOS СЛОВО И TYPOS ОТПЕЧАТОК)

Большой энциклопедический словарь

ЛОГОТИП (англ. logotype от греч. logos - слово и typos - отпечаток), 1) типографская литера с наиболее употребительными словами и слогами для набора. 2) Специаль

ЛОДЖИЯ (ИТАЛ. LOGGIA)

Большой энциклопедический словарь

ЛОДЖИЯ (итал. loggia), помещение, открытое с одной или нескольких сторон, где стену заменяют колоннада, аркада, парапет и т. д. Лоджия может быть отдельным соору

ЛОДИКУЛЫ (ОТ ЛАТ. LODICULA ОДЕЯЛЬЦЕ)

Большой энциклопедический словарь

ЛОДИКУЛЫ (от лат. lodicula - одеяльце), чешуйки в цветке большинства злаков у основания завязи. Набухая во время цветения, способствуют раскрыванию цветка.

Время запроса ( 0.1140626 сек)
T: 0.119182343 M: 1 D: 0