© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • EARNINGS  —  1. фін. дохід; виторг; надходження; 2. фін. прибуток; 3. кадр. заробіток; заробітна плата; зарплата 1. грошові надходження (income¹), що одержуються з власності (property¹), підприємства (business¹) тощо; 2. надлишок доходу (gains) після відрахування витрат і збитків; 3. загальна сума грошей, зароблена працівником (employee) і видана у формі платні (salary), заробітної плати (wage), грошової винагороди директорам (director's fee) тощо. after-tax ~ дохід після оподаткування • дохід після сплачення податків; annual ~ річний дохід; appropriated retained ~ асигнований нерозподілений прибуток; average ~ середній заробіток • середня зарплата; average hourly ~ середній погодинний заробіток • середня погодинна зарплата; average monthly ~ середньомісячний заробіток • середньомісячна зарплата; average weekly ~ середньотижневий заробіток • середньотижнева зарплата; cash ~ грошові надходження; commission ~ дохід від комісійних операцій; company ~ дохід підприємства • дохід фірми • дохід компанії; daily ~ денний заробіток; declared ~ заявлений прибуток; equity ~ дохід від звичайних акцій; erratic ~ нестійкий прибуток; excess ~[/ ~ of capital дохід від капіталу; ~ per hour погодинний заробіток • погодинна зарплата; net ~ after taxes чистий прибуток після відрахування податків; product ~ per operative дохід від виробництва продукції, що розраховується на одного робітника; structure of ~ структура доходу; to increase ~ збільшувати/збільшити дохід earnings³ :: gross pay ═════════◇═════════ дохід < *доходъ — прибуток, дохід, прихід; закріпився в ужитку з 1378 р. у формі доходъ: «А дали ѥсми имъ та сѥла у вѣки со всѣмъ правомъ и панствомъ, и со всѣми плати, и с ужитки, и со всѣми доходи» (ССМ 1 :323)
 • EARNINGS BEFORE INTEREST AND AFTER TAX  —  (EBIAT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і після відрахування податку показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company) на період, з якого відраховується прибутковий податок (income tax), а відсоток (interest) за довгостроковими зобов'язаннями (long-term liabilities) не відраховується
 • EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX  —  (EBIT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і податків; прибуток до виплати відсотків і оподаткування; прибуток без відсотків і податку показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company) на період, з якого не відраховуються ні прибутковий податок (income tax), ні відсоток (interest) за довгостроковими зобов'язаннями (long-term liabilities)
 • EARNINGS COVERAGE RATIO  —  фін., бухг. коефіцієнт покриття прибутків фінансовий показник, що встановлює відношення між величиною чистого прибутку з основної діяльності (net operating profit) підприємства до сплати відсотків (interest) та прибуткового податку (tax) і величиною відсотків за борг (debt); ♦ за цим коефіцієнтом визначається спроможність підприємства сплатити свій позичковий капітал (debt capital); чим вищий коефіцієнт, тим кращий фінансовий стан підприємства average ~ середній коефіцієнт покриття прибутків; high ~ високий коефіцієнт покриття прибутків; low ~ низький коефіцієнт покриття прибутків a drop in the ~ зниження коефіцієнта покриття прибутків; a fall in the ~ зниження коефіцієнта покриття прибутків; an increase in the ~ приріст коефіцієнта покриття прибутків; a jump in the ~ підвищення коефіцієнта покриття прибутків; a rise in the ~ збільшення коефіцієнта покриття прибутків earnings coverage ratio :: net operating profit before interest and tax to interest
 • EARNINGS CYCLE  —  бухг., вир. операційний цикл період авансування коштів на виробництво (production¹) від придбання запасів до реалізації готового товару; ♦ операційний цикл визначається як сума періоду реалізації середнього розміру товарного запасу (average age of inventory) і середнього періоду сплати дебіторської заборгованості (average collection period); має таку формулу підрахунку: earnings cycle = average age of inventory + average collection period earnings cycle :: cash cycle :: operating cycle
 • EARNINGS PER SHARE  —  (EPS) фін., бірж. прибуток на акцію; прибуток в розрахунку на акцію показник, що встановлює відношення величини чистого прибутку (net profit) до кількості звичайних акцій (ordinary share), випущених акціонерним підприємством (joint stock company); має таку формулу підрахунку: earnings per share = net profit ÷ number of ordinary shares ♦ за цим показником оцінюється прибутковість (profitability¹) акціонерного капіталу (shareholders' equity) та ефективність оперативної діяльності підприємства fully diluted ~ повністю розведений прибуток, розрахований на акцію; net operating ~ чистий прибуток на акцію; primary ~ основний прибуток на акцію a drop in ~ зниження прибутку на акцію; a fall in ~ зниження прибутку на акцію; an increase in ~ приріст прибутку на акцію; a jump in ~ підвищення прибутку на акцію; a rise in ~ збільшення прибутку на акцію earnings per share ‡ market value ratios (389) ▹▹ «dividend cover» ▹▹ «dividend payout» ▹▹ «earnings yield»
 • EARNINGS YIELD  —  фін., бухг., бірж. дохідність акції; прибутковість акції; показник дохідності; коефіцієнт дохідності фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку на акцію (earnings per share) на даний звітний період (accounting period) до величини поточної ринкової ціни (market price) акції; обчислюється за формулою: earnings yield = (earnings per share ÷ market price per share) × 100 ♦ за показником прибутковості оцінюється норма прибутку (rate of return), досягнута підприємством; напр., якщо прибуток на акцію дорівнює 3 грн, а ринкова ціна акції 10 грн, то прибутковість акції становить 30 % (3:10) prospective ~ сподівана прибутковість акції a drop in ~ зниження прибутковості акції; a fall in ~ зниження прибутковості акції; an increase in ~ приріст прибутковості акції; a jump in ~ підвищення прибутковості акції; a rise in ~ збільшення прибутковості акції ▹▹ «yield rate»
 • EASY MONEY  —  фін., банк. дешеві гроші кон'юнктура грошового ринку (money market), яка забезпечує сприятливі умови для одержання позик (loan) при відносно низьких відсоткових ставках (interest rate); ♦ завдяки політиці (policy¹) дешевих грошей уряд збільшує суму грошей в обігу, щоб знизити відсоткову ставку easy money :: cheap money; easy money : tight money пр. «tight money»
 • EBIAT  —  ▷ «earnings before interest and after tax»
 • EBIT  —  ▷ «earnings before interest and tax»
 • ECON  —  ▷ «economics»
 • ECONOMIC GROWTH  —  ек. економічне зростання; економічний розвиток безперервний приріст обсягу виробництва (output) економіки (economy¹) країни протягом певного часу; ♦ до показників економічного зростання належать: валовий внутрішній продукт (gross domestic product), валовий національний продукт (gross national product) і дохід на душу населення (per capita income) high ~ високе економічне зростання; low ~ низьке економічне зростання; rapid ~ швидке економічне зростання • прискорене економічне зростання; slow ~ повільне економічне зростання; steady ~ стійкий економічний розвиток cost of ~ вартість економічного зростання
 • ECONOMIC LIFE  —  ек., бухг. економічний термін служби розрахований період часу, за який актив (asset¹) приносить економічну користь підприємству, організації тощо; ♦ економічний термін служби активу здебільшого коротший, ніж його фізичний термін служби (physical life), бо він стає неефективним economic life — економічний реченець служби (діал., діас.)
 • ECONOMIC ORDER QUANTITY  —  (EOQ) ек., пром. оптимальний обсяг замовлення; економний обсяг замовлення; найекономніший обсяг замовлень обсяг замовлення (order²) на певний період року, що забезпечує мінімальні витрати на зберігання запасів (inventory¹) та організацію замовлення; ♦ оптимальний обсяг замовлення встановлюється на основі попиту (demand) на товар, стабільної купівельної ціни в розрахунку на одиницю (unit¹) та витрат на зберігання одиниці товару; обчислюється за формулою: EOQ= (2R × O) ÷ W, де R — необхідна кількість одиниць товару на кожний період; O — витрати на організацію одного замовлення; W — витрати на зберігання в розрахунку на одиницю economic order quantity :: economic purchase quantity (EPQ) :: best order quantity :: least-cost (order) quantity :: minimum cost quantity :: optimum order quantity
 • ECONOMIC PURCHASE QUANTITY  —  (EPQ) ▷ «economic order quantity»
 • ECONOMIC VALUE  —  ▷ «net present value»
 • ECONOMICS  —  (econ) n ек. економіка; економічна наука; економічна теорія; a економічний наукова дисципліна, що вивчає, як найефективніше використовувати обмежені ресурси (resources), щоб задовольнити потреби суспільства, а також розглядає питання організації та управління виробництва, розподілу й обміну товарів (goods) та послуг (service¹); практичне застосування наукових принципів для розробок економічних програм та економічної політики (policy¹) applied ~ прикладна економіка; basic ~ основна економіка; business ~ економіка підприємств; comparative ~ теорія порівняльної економіки; consumer ~ економіка споживання; descriptive ~ описова економіка; dynamic ~ теорія економічної динаміки; global ~ економіка світового господарства • світова економіка; industrial ~ економіка промисловості; international ~ світова економіка; Keynesian ~ кейнсіанська економічна теорія; labour ~ економіка праці; linear ~ лінійна економіка; managerial ~ економічні методи управління; monetary ~ монетарна економічна теорія • монетаризм • теорія грошей; normative ~ нормативна економічна теорія; policy ~ обґр ~ of growth економіка розвитку; ~ of production економіка виробництва; ~ of scarcity дефіцитна економіка ═════════◇═════════ економіка < давньогр. οικονομική < οικος — житло і νομος — закон (СІС : 236)
 • ECONOMIES OF SCALE  —  ек. ефект масштабу; економія, зумовлена збільшенням масштабу виробництва; економія за рахунок масштабу організація виробництва, за якої середні витрати (average costs) на одиницю продукції зменшуються за рахунок збільшення обсягу виробництва (output) і масштабу підприємства (business¹) або галузі промисловості (industry¹); ♦ з ефектом масштабу зменшуються витрати на одиницю продукції, що зменшує ціну (price) продукту (product) і забезпечує конкурентну перевагу (competitive advantage) серед постачальників того ж продукту crucial ~ вирішальна перевага, пов'язана з більшим обсягом виробництва; external ~ зовнішня економія за рахунок збільшення обсягу виробництва • зовнішній ефект масштабу • економія, зумовлена ростом сфери діяльності групи підприємств і зниженням витрат на кожному окремому підприємстві; external pecuniary ~ економія, зумовлена зниженням цін внаслідок збільшення обсягів виробництва на інших підприємствах і в галузях; external technological ~ економія, зумовлена удосконаленням техніки і якості виробничих ресурсів для збільшення обсягів виробництва на інших підприємствах і в інших галузях; internal ~ внутрішня економія за рахунок збільшення обсягів виробництва • внутрішній ефект збільшення обсягів • економія, зумовлена ростом обсягів діяльності даного підприємства; long-run ~ довгострокова економія, зумовлена збільшенням обсягів виробництва economies of scale : diseconomies of scale
 • ECONOMY  —  ек. 1. економіка; народне господарство; господарство; 2. економія; ощадливість; ощадність; економність 1. сфера суспільних відносин виробництва, обміну і споживання результатів людської діяльності, а також їхнього ефективного використання; 2. ощадливе використання і витрачання грошей, ресурсів (resources), робочої сили тощо організацією, підприємством, суспільством, країною і т. д. accounting ~ розрахункова економія; advanced ~ розвинена економіка; agricultural ~ економіка сільського господарства; balanced ~ збалансована економіка; barter ~ бартерна економіка • економіка обмінної торгівлі; black ~ тіньова економіка; business ~ підприємницька економіка; capitalist ~ капіталістична економіка; cash ~ грошове господарство; centralized ~ централізована економіка; centrally planned ~ централізовано планована економіка; closed ~ закрита економіка • ізольована економіка; command ~ командна економіка; commercial ~ підприємницька економіка; commodity ~ товарна економіка; commodity-driven ~ економіка, яка концентрується на виробленні товарів на economies in constant capital економія на постійному капіталі; economies in labour економія на праці; economies in the means of production економія на засобах виробництва; ~ in transition економіка перехідного періоду; ~ of abundance бездефіцитна економіка; economies of division of labour економія ресурсів внаслідок спеціалізації; economies of fuel економія палива; ~ of high wages економія з високою заробітною платою; economies of juxtaposition фактори економії, пов'язані із місцезнаходженням; economies of scale; economies of specialization фактори економії, зумовлені спеціалізацією; to improve the ~ поліпшувати/поліпшити економіку; to promote the regional ~ сприяти/посприяти розвиткові економіки окремих місцевостей; to regen ═════════◇═════════ економія < давньогр. οικονομια — ведення домашнього господарства (СІС 236); приклад з 1627 р. див.: Памва Беринда. Лексиконь славеноросскій и ймень тлькованіє: «Икономіа — ел. Господарство, зри строєніє и смотреніє» а також «Смотрѣніє, вочеловѣченіє Господнє, икономія, діспенсаціо, лат. ряженьє Божеє всѣм свѣтом» (ЕС-СУМ 2 : 9)
 • EFFECTIVENESS  —  ек. ефективність; результативність показник, за яким визначається рівень досягнення поставленої мети; ♦ напр.: ефективність господарської одиниці (entity) відповідно до здобутої частки ринку (market) або за результатом фактичної діяльності (performance¹) у порівнянні із запланованою advertising ~ ефективність реклами; cost ~ ефективність витрат; economic ~ економічна ефективність; forecasting ~ ефективність прогнозування; general ~ загальна ефективність; management ~ результативність управління • ефективність управління; managerial ~ ефективність керівництва • ефективність управління; operational ~ операційна ефективність; organizational ~ ефективність організаційної структури • організаційна ефективність; supply ~ ефективність постачання; system ~ ефективність системи ~ of exports ефективність експорту; ~ of licensing ефективність ліцензування; ~ of management ефективність керування • ефективність управління; ~ of modifications ефективність змін; ~ of monetary policy ефективність грошово-кредитної політики; ~ of patenting ефективність патентування пор. «efficiency»¹
 • EFFICIENCY  —  1. ком. коефіцієнт корисної дії (ККД); коефіцієнт використання; 2. вир. продуктивність; ефективність; 3. кадр. виконання норм виробітку 1. показник, що встановлює відношення кількості використаної робочої сили, матеріалу тощо до обсягу виробництва; ♦ під показником ефективності розуміють здатність підприємства, організації і т. д. найефективніше використовувати свої ресурси (resources), щоб одержати максимальний дохід (return); до показників ефективності (efficiency ratios) належать, напр.: середній період сплати дебіторської заборгованості (average collection period); оборотність запасів (inventory turnover); коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (debtors turnover ratio); 2. виробництво продукції (output) з найменшими витратами (cost); 3. здатність менеджменту (management²), робітників (employee) та іншого персоналу (personnel) виконати задовільну норму виробітку allocative ~ ефективність розподілу ресурсів; average ~ середня продуктивність • середній коефіцієнт корисної дії; commercial ~ промисловий коефіцієнт корисної дії; consumption ~ ефективність споживання; cost ~ ефективність витрат; dynamic ~ динамічна ефективність; economic ~ економічна ефективність; energy ~ ефективність використання енергії; enterprise ~ ефективність підприємства; exact ~ точне значення коефіцієнта корисної дії; fuel ~ ефективність використання пального; high ~ високий коефіцієнт корисної дії • висока продуктивність; increased ~ підвищена продуктивність; industrial ~ економічна ефективність промислового виробництва • промисловий коефіцієнт корисної дії; intertempora ~ in consumption ефективність у споживанні; ~ in distribution ефективність у розподілі; ~ in production ефективність у виробництві; ~ of investments ефективність капіталовкладення; ~ of labour продуктивність робочої сили; ~ of payments ефективність здійснення платежів; ~ of production ефективність виробництва; marginal ~ of capital гранична ефективність капіталу; marginal ~ of investment гранична ефективність капіталовкладення; to improve ~ поліпшувати/ поліпшити продуктивність • поліпшувати/поліпшити ефективність; to increase ~ збільшувати/збільшити продуктивність • збільшувати/збільшити ефективність; to obtain maximum ~ досягати/досягнути максимальної продуктивності; to raise ~ підвищувати/підвищити продуктивність; efficiency¹ :: efficiency ratios; efficiency¹ ‡ efficiency ratios (384) пор. «effectiveness»
 • EFFICIENCY RATIOS  —  ▷ «efficiency»¹
 • EFTPOS  —  ▷ «electronic funds transfer at point of sale»
 • EIS  —  ▷ «environmental impact study»
 • ELASTICITY OF DEMAND  —  ек. еластичність попиту показник зміни обсягу попиту на товар чи послугу внаслідок зміни ціни (price), доходу (income¹) і т. ін.; ♦ зміну обсягу попиту на продукт внаслідок зміни ціни називають ціновою еластичністю попиту (price elasticity of demand); якщо зміна кількості товару, що має попит, пропорційно більша, ніж зміна ціни, то його називають еластичним; якщо зміна кількості товару, що має високий попит, пропорційно менша, ніж зміна ціни, попит вважається нееластичним; зміну обсягу попиту на продукт внаслідок зміни доходу називають еластичністю попиту за доходом (income elasticity of demand), а зміну обсягу попиту на певний продукт внаслідок зміни ціни на споріднений продукт називають перехресною еластичністю попиту (cross (price) elasticity of demand) cross ~ перехресна еластичність попиту; cross price ~ перехресна еластичність попиту • перехресна цінова еластичність попиту; income ~ еластичність попиту за доходом • дохідна еластичність попиту; perfect ~ абсолютна еластичність попиту; price ~ еластичність попиту за ціною • цінова еластичність попиту wage ~ for labour еластичність попиту на робочу силу за заробітною платою elasticity of demand :: demand elasticity ▹▹ «demand»
 • ELASTICITY OF SUPPLY  —  ек. еластичність пропозиції показник, що вказує ступінь зміни обсягу пропозиції товару чи послуги внаслідок зміни ціни (price) тощо; ♦ зміну обсягу поставленого продукту від зміни ціни називають ціновою еластичністю пропозиції (price elasticity of supply) perfect ~ абсолютна еластичність пропозиції; price ~ еластичність пропозиції за ціною • цінова еластичність пропозиції elasticity of supply :: supply elasticity ▹▹ «supply»¹
 • ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE  —  (EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (credit card) або дебетовою карткою (debit card), завдяки чому фонди (funds²) з його банківського рахунка (account²) автоматично перераховуються на рахунок продавця; ♦ електронний переказ грошей за фактом продажу здійснюється з допомогою платіжної магнітної картки і особистого ідентифікаційного номера (personal identification number)
 • ELECTRONIC MEDIA  —  рек. електронні засоби інформації ▷ «media»
 • EMB.  —  ▷ «embargo»
 • EMBARGO  —  (emb.) міжторг. ембарго; заборона заборона уряду на ввезення (import) в країну або вивезення (export) з неї певних товарів (goods); ♦ ембарго накладається з політичних або економічних причин arms ~ ембарго на зброю; exchange ~ ембарго на іноземну валюту; export ~ ембарго на експорт; government ~ урядова заборона; import ~ ембарго на імпорт; temporary ~ тимчасова заборона; trade ~ ембарго на торгівлю; transit ~ заборона транзитного перевезення ~ against (a country) ембарго проти (країни); ~ on coal ембарго на вугілля; ~ on export ембарго на експорт; ~ on foreign exchange ембарго на іноземну валюту; ~ on gold ембарго на золото; ~ on imports ембарго на імпорт; ~ on oil ембарго на нафту; to be under an ~ бути під ембарго; to impose an ~ накладати/ накласти ембарго • забороняти/заборонити; to lift an ~ скасовувати/скасувати ембарго • знімати/зняти ембарго; to place an ~ накладати/накласти ембарго; to remove an ~ скасовувати/скасувати ембарго • знімати/зняти ембарго embargo ‡ trade restraints (393) ═════════◇═════════ ембарго < ісп. embargo — заборона; накладення арешту (СІС : 247)
T: 0.493634797 M: 92 D: 274