Найдено 100+ «E»

EARNINGS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. фін. дохід; виторг; надходження; 2. фін. прибуток; 3. кадр. заробіток; заробітна плата; зарплата 1. грошові надходження (income¹), що одержуються з власності

EARNINGS BEFORE INTEREST AND AFTER TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIAT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і після відрахування податку показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company

EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і податків; прибуток до виплати відсотків і оподаткування; прибуток без відсотків і податку показник, за яким в

EARNINGS COVERAGE RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт покриття прибутків фінансовий показник, що встановлює відношення між величиною чистого прибутку з основної діяльності (net operating prof

EARNINGS CYCLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. операційний цикл період авансування коштів на виробництво (production¹) від придбання запасів до реалізації готового товару; ♦ операційний цикл визн

EARNINGS PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EPS) фін., бірж. прибуток на акцію; прибуток в розрахунку на акцію показник, що встановлює відношення величини чистого прибутку (net profit) до кількості звича

EARNINGS YIELD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., бірж. дохідність акції; прибутковість акції; показник дохідності; коефіцієнт дохідності фінансовий показник, що встановлює відношення величини приб

EASY MONEY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. дешеві гроші кон'юнктура грошового ринку (money market), яка забезпечує сприятливі умови для одержання позик (loan) при відносно низьких відсоткових

ECONOMIC GROWTH

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. економічне зростання; економічний розвиток безперервний приріст обсягу виробництва (output) економіки (economy¹) країни протягом певного часу; ♦ до показник

ECONOMIC LIFE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. економічний термін служби розрахований період часу, за який актив (asset¹) приносить економічну користь підприємству, організації тощо; ♦ економічний

ECONOMIC ORDER QUANTITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EOQ) ек., пром. оптимальний обсяг замовлення; економний обсяг замовлення; найекономніший обсяг замовлень обсяг замовлення (order²) на певний період року, що з

ECONOMICS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(econ) n ек. економіка; економічна наука; економічна теорія; a економічний наукова дисципліна, що вивчає, як найефективніше використовувати обмежені ресурси (r

ECONOMIES OF SCALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. ефект масштабу; економія, зумовлена збільшенням масштабу виробництва; економія за рахунок масштабу організація виробництва, за якої середні витрати (average

ECONOMY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. 1. економіка; народне господарство; господарство; 2. економія; ощадливість; ощадність; економність 1. сфера суспільних відносин виробництва, обміну і спожив

EFFECTIVENESS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. ефективність; результативність показник, за яким визначається рівень досягнення поставленої мети; ♦ напр.: ефективність господарської одиниці (entity) відпо

EFFICIENCY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. коефіцієнт корисної дії (ККД); коефіцієнт використання; 2. вир. продуктивність; ефективність; 3. кадр. виконання норм виробітку 1. показник, що встановл

ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту показник зміни обсягу попиту на товар чи послугу внаслідок зміни ціни (price), доходу (income¹) і т. ін.; ♦ зміну обсягу попиту на проду

ELASTICITY OF SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність пропозиції показник, що вказує ступінь зміни обсягу пропозиції товару чи послуги внаслідок зміни ціни (price) тощо; ♦ зміну обсягу поставленого

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (cred

EMBARGO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(emb.) міжторг. ембарго; заборона заборона уряду на ввезення (import) в країну або вивезення (export) з неї певних товарів (goods); ♦ ембарго накладається з по

EMBEZZLEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. привласнення незаконне присвоєння чужого майна (property¹), цінностей, грошей тощо шляхом використання посадового чи службового становища ~ of funds привла

EMOLUMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. винагорода; компенсація платня (salary), заробітна плата (wage), гонорар (fee) тощо, який одержується за службу або послуги; ♦ цей вид винагороди здебільшо

EMPLOYEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. працівник/працівниця; робітник/робітниця; службовець; наймана особа; найманий працівник; співробітник/співробітниця; персонал особа, найнята на працю або

EMPLOYER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. працедавець; роботодавець; наймач особа, організація, установа і т. п., яка наймає кого-небудь на роботу за плату (pay) на певних умовах; ♦ працедавець не

EMPLOYMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

кадр. 1. праця; робота; служба; робота (за наймом); 2. зайнятість; 3. наймання; працевлаштування 1. виконання обов'язків, справи тощо; 2. службове й соціальне с

EMPLOYMENT COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., бухг. витрати на робочу силу; витрати на наймання гроші або кошти (cost), які витрачаються на утримання робочої сили; ♦ до витрат, за які наймач (employer

ENCUMBRANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., юр. зобов'язання; борг вид боргового зобов'язання (charge) з майновим забезпеченням під нерухомість (real property) чи власність (property¹); ♦ зобов'язан

ENDORSEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., фін. індосат; жират особа, якій передається вексель (bill of exchange) із зворотним передавальним написом endorsee :: indorsee; endorsee : endorser ═══

ENDORSEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., фін. Індосамент; передавальний напис; передатний напис; жиро; передатний запис; напис на звороті напис власника на звороті векселя (bill of exchange) про

ENDORSER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., фін. індосант; жирант особа, яка передає вексель (bill of exchange) з передавальним написом на звороті endorser :: indorser; endorser : endorsee ══════

ENDOWMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр., фін. дар; фонд; дарчий фонд; добродійний фонд; благодійний фонд; пожертвування майно (property¹) або гроші, що вкладаються, як правило, у постійний фонд (p

ENDUSER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., ек., марк. кінцевий споживач; кінцевий покупець; кінцевий клієнт; a споживчий; споживацький ▷ «consumer»

ENTERPRISE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. 1. підприємство; компанія; фірма; корпорація; 2. господарство, ферма; 3. підприємництво; 4. заповзятливість 1. установа, створена або об'єднана на основі к

ENTITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. одиниця; особа; економічна одиниця; організація; підрозділ; підприємство; компанія одиниця як організаційна структура, окрема особа, юридична або адміністр

ENTREPRENEUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. фр. підприємець; власник підприємства ініціативна особа, яка вміло і компетентно засновує підприємство, організовуючи його фінансування, керівництво, збут

ENTREPRENEURIAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a ек., мен. підприємницький спроможний йти у справі на ризик (risk) та взяти відповідальність за ризик у справах, пов'язаних з діловою діяльністю ~ activity пі

ENVIRONMENTAL IMPACT STUDY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EIS) сер. дослідження навколишнього середовища; дослідження впливу на довкілля аналіз впливу будь-якої діяльності на навколишнє середовище; ♦ визначається сту

EQUITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. фін. власний капітал; акціонерний капітал; 2. бухг. чистий капітал; чиста вартість капіталу за відрахуванням зобов'язань; активи за відрахуванням заборгованос

EQUITY FINANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. фінансування власним коштом; фінансування за рахунок власного капіталу капітал (capital²), мобілізований підприємством, установою і т. д. за рахунок емісії

EQUIVALENT UNITS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

прс, бухг. рівнозначні одиниці; рівнозначні одиниці продукції; еквівалентні одиниці; еквівалентні одиниці продукції кількість завершених одиниць продукції стосо

ESTATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. майно; маєтність; власність; статок; достатки; багатство; 2. маєток; 3. юр. юридична власність; речове право; право речового характеру; 4. спадщина; спад

ESTIMATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n прс., ком. оцінка; кошторис; розрахункові дані; припущення; (попередній) підрахунок; обчислення; сподівані витрати; v оцінювати/оцінити; цінувати/цінити; підра

EURO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. євро офіційна спільна валюта 11 країн Європейського Союзу з 1 січня 1999 р., що прийнята Австрією, Бельгією, Ірландією, Іспанією, Італією, Люксе

EUROCURRENCY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n банк., міжторг. євровалюта; a євровалютний валюта, яка використовується у безготівкових операціях за межами країни-емітента; ♦ євровалютою користуються фінанс

EVALUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. оцінка; оцінювання; обчислювання; обчислення; обраховування; обрахування; обрахунок; 2. марк. оцінка; оцінювання 1. визначення вартості чого-небудь; 2.

EVEN (LINE) PRICING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. парна розцінка; парне ціноутворення ▷ «odd-even pricing»

EX ALL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. без прав і привілеїв; без привілеїв вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату заявлених дивідендів (declared dividend), заяв

EX ANTE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a ек., фін. передбачений; сподіваний; гаданий; adv передбачено; сподівано; гадано передбачене, сподіване або бажане, що протиставляється реальному (ex post); ♦

EX BONUS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. без права на бонусний випуск вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату заявленого випуску безплатних акцій (bonus issu

EX DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. з дати дата, коли оголошений дивіденд (declared dividend) буде виплачений; ♦ цю дату встановлюють директори (director¹) підприємства, як правило, за

EX DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ex div; xd; x.d.) бірж., фін. без дивіденду; без права на дивіденд вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату оголошеного дивіден

EX DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. бездивідендна акція; акція без дивіденду; акція без права на дивіденд акція (share²), яка продається в період після виплати дивідендів; ♦ такі акції

EX GRATIA

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. з власної волі; з ласки; з милосердя дія, яка вчинена з власної волі, а не внаслідок законного зобов'язання ~ payment добровільна плата • плата з власної

EX OFFICIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., мен. через посаду; посадове право; завдяки обійманій посаді службове становище, що дає особливі переваги, певні обов'язки та привілеї; ♦ особа з таким ста

EX PARTE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. від імені; іменне право одностороннє (party) право на звернення до суду за умови відсутності іншої сторони ~ injunction судова заборона від імені ════════

EX POST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a ек., фін. реалізований; фактичний; здійснений; реальний стан речей, що відповідає фактам та дійсності, а не є сподіванням (ex ante); ♦ цим висловом користують

EX POST FACTO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. зворотна сила; дія зі зворотною силою; зворотна чинність правовий термін, що свідчить про зворотну силу закону ═════════◇═════════ ex post facto — лат. до

EX QUAY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EXQ) спл. франко-пристань; з пристані вислів про витрати (costs), пов'язані із завантаженням, доставкою товарів (goods), включно з розвантаженням, які поклада

EX RIGHTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(XR) бірж. без права вислів про акцію (share²), яка продається акціонерами (shareholder) без права на оголошений дивіденд (declared dividend), що свідчить про

EXCESS DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. надлишковий попит; надмірний попит; надлишок попиту кон'юнктура, за якої потреба покупців (buyer¹) у певному товарі (goods) чи послузі перевищує обсяг, який

EXCESS SUPPLY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. надлишкова пропозиція; надмірна пропозиція; надлишок пропозиції кон'юнктура, за якої пропонований ринком обсяг певного товару (goods) чи послуги перевищує по

EXCHANGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ex.; 2. Ex.; exc.) 1. а) n торг., міжторг. обмін; вимін; виміна; вимінювання; заміна; a обмінний; вимінний; v обмінювати/обміняти; вимінювати/виміняти; міняти/

EXCHANGE RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., бірж. валютний курс; обмінний курс; обмінний курс валюти; курс валюти; курс обміну; біржовий курс ціна (price) на певний час, за якою обмінюють грошову о

EXCISE DUTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. акциз; акцизний збір вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на специфічні товари (goods) й послуги і який стягується за рахунок покупців; ♦ товари

EXECUTIVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(exec) 1. n мен. керівник; адміністратор; завідувач; 2. адміністрація; орган управління; дирекція; керівництво; a керівний; виконавчий 1. особа на головній пос

EXECUTOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. виконавець заповіту особа, яка призначена заповідачем/заповідачкою (testator) виконати умови заповіту (will) to act as ~ виконувати/виконати функції викона

EXEMPTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. дог. звільнення; 2. под. звільнення; відрахування; пільга 1. звільнення кого-небудь від зобов'язання чи обов'язків, які обов'язкові для інших; 2. звільнення

EXIT VALUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. вихідна вартість вартість активу (asset¹), реалізованого на певну дату в об'єктивній операції (arm's length transaction); ♦ під вихідною вартістю розумієт

EXPENDITURE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. витрата; витрачання; pl витрати; бухг. видаток; pl видатки витрата певної кількості грошей, коштів, робочого часу, засобів тощо на що-небудь accrued ~ нар

EXPENSE ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. бухг. рахунок витрат; 2. фін., мен. рахунок підзвітних сум 1. рахунок специфічних витрат (expenses¹), які призначені на повне витрачання протягом поточного з

EXPENSES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(exes) бухг., фін. витрати; видатки 1. кошти або інший вид активів (assets¹), які витрачені або призначені для витрат внаслідок діяльності підприємства; ♦ витр

EXPERTISE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. мен. досвідченість; досвід; спеціальні знання; компетентність; 2. експертиза 1. знання чи вміння, ерудиція у галузі своєї спеціалізації, фаху; 2. висновок сп

EXPIRATION DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності дата закінчення строку опціонів (option), облігацій (bond), упакованих для споживання товарів тощо; дата зак

EXPIRY DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності кінцева дата терміну дії, строку опціонів (option), облігації (bond), упакованих для споживання товарів і т.

EXPORT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ex.) n міжторг. експорт; вивіз; pl речі на вивіз; вивізні товари; експортні товари; a експортний; вивізний; v експортувати; вивозити/вивезти товари (goods), п

E

Латинский словарь

eex (c abl.)из, с, от

E

Итальяно-русский автомобильный словарь

(limite elastico) предел текучестиDizionario italiano-russo Automobile.2013.

E

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

(encipher, enciphering)1) операция (за) шифрования2) шифроватьАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

E

Латинско-русский словарь

ee, ex (c abl.)из, с, отЛатинско-русский словарь.2003.

E

Латинско-русский словарь

ee contarioнаоборотЛатинско-русский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь по машиностроению

I сокр. от efficiencyкоэффициент полезного действия, кпдII сокр. от elasticityупругостьАнгло-русский словарь по машиностроению.Академик.ру.2011.

E

Англо-русский словарь компьютерных терминов

E имя жесткого диска; электронный

E

Турецко-русский словарь

= -asür-mek — продолжаться, длитьсяsüre — срок, промежуток времениTürkçe-rusça sözlük.2013.

E

Англо-русский экономический словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});1) фин., амер. E (в системе долгосрочного кредитного рейтинга по национальной шкале, используемой компанией "Фи

E

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = E Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[efficiency] — коэффициент полезного действия, производительность * * *• аварийный • восток • высота над уровнем моря • заземление • земля Англо-русский словарь

E

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от efficiency1) эффективность; производительность; продуктивность; отдача 2) коэффициент полезного действия II сокр. от energyэнергияIII сокр. от errorош

E

Новый большой англо-русский словарь

E [i:] n (pl Es, e‘s [i:z]) 1. 5-я буква английского алфавита 2. 5-й номер серии 3. (e) мат. неперово число, основание натуральных логарифмов 4. (E) муз. ми

E

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Е — символ для обозначения экстрахроматиновых поперечных дисков гигантских хромосом (см. Хромосомы гигантские).Англо-русский толковый словарь генетических термин

E

Венгерско-русский словарь

+11. {hang v. betű) e, э;2. zene. e(-hang) мн s., nrag.;felső \e — верхнее ми;\e-dúra) fn. — ми-мажор;b) mn. ми-мажорный;\e-dúr hangsor/skála — ми-мажорная гамма

E

Философская энциклопедия

E первая гласная лат. слова nego — отрицаю; условный знак в логике, обозначающий общеотрицательное суждение. Философский энциклопедический словарь.2010. .

E

Турецко-русский словарь

1) в начале предложения выражает согласие с ранее высказанным ла́дно уж, раз так, коль уж такe, gitsin! — ла́дно уж, пусть ухо́дит!2) выражает удивление, любопыт

E

Химическая энциклопедия

Химическая энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия.Под ред. И. Л. Кнунянца.1988.

E

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (меди

E

Англо-русский словарь Мюллера

E, e [i:] n (pl Es, E's [i:z]) 1) 5-я буква англ. алфавита 2) муз. ми 3) мор. су́дно 2-го кла́ссаАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер

E

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[iː]мисудно 2-го классаэргАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

E

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

ионосферный слой, находящийся на расстоянии 95 - 130 км от земной поверхности - sporadic E-

E

Англо-русский словарь общей лексики

I прист. 1) (передает значение "отсутствие или утрата того, что названо основой") edentate — неполнозубый; беззубый 2) (указывает на направленность вовне, наружу

E

Азербайджанcко-русский словарь

Шестая буква азербайджанского алфавита.

E

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны, Espana) Spain2. авто категория Eсм. category E3. авто амер. сокр. endorse(ment) — разрешение(я), одобрение(я)Англо-русский универсальный дополнит

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Elektro-электро-II сокр. от Elektrolyt-электролитическийDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

E

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от éclairementосвещённостьII сокр. от élasticitéэластичность, упругостьIII сокр. от électricitéэлектричествоIV сокр. от électriqueэлектрическийV сокр. от

E

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = e5-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

E

Португальско-русский словарь

I m = Eэ (пятая буква португальского алфавита)II conj = E1) (соединительный) и; а; да a mãe e o filho — мать и сынalcançar e ultrapassar — догнать и перегнать2)

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от BeleuchtungsstärkeосвещённостьII сокр. от EmpfangприёмIII сокр. от Eilzugскорый поездIV сокр. от Eingabeввод (информации)V сокр. от Einphasenstromодно

E

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от einfachwirkendпростого действияII сокр. от effektivэффективныйIII сокр. от Elementarladungэлементарный зарядDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnisch

E

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) пятая буква немецкого алфавита offenes ( geschlossenes ) e фон. — е открытое ( закрытое )langes ( kurzes ) e фон. — е долгое ( краткое )2) муз. ми IIд

E

Англо-русский словарь общей лексики

I [Ђ] мн. - Es, E's [ЂЄ] пятая буква англ. алфавита; E - прописная, e - строчная II 1) муз. а) - E natural ми E sharp — ми-диез E double sharp — ми-дубль-диез E

E

Англо-русский словарь биологических терминов

сокр. от glutamic acidглутаминовая кислота* * *glutamic acidEnglish-russian biological dictionary.2013.

E

Португальско-русский словарь

I m = eII conj = eIII скр от erg = ePortuguese-russian dictionary.2013.

E

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от earth заземление, земля

E

Латинско-русский словарь

eпятая буква латинского алфавита; в сокращенияхE. — emeritus или evocatusE. M. V. — egregiae memoriae virE. P. — equo publicoE. Q. R. — eques RomanusER. — eres (

E

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

амер. транскр. read as in 'met'Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

E

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. coefficient of elasticity - коэффициент упругости;2. early - ранний; преждевременный; скороспелый; раннеспелый;3. earth - земля; заземление; заземлять;4. east

E

Латинско-русский словарь

ē praep. — см. exЛатинско-русский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

(electronic) электронный (префикс, употребляемый со многими словами; обозначает, что соответствующее действие происходит с участием Интернета; напр. см. e-mail,

E

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (меди

E

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [earth] — земля, заземление2. [East] — восток3. [elevation] — высота над уровнем моря4. [emergency] — аварийный* * *• аварийный• восток• высота над уровнем мо

E

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от écritureнадписьII сокр. от électronэлектронIII сокр. от épaisseurтолщинаIV сокр. от ergэрг.V сокр. от excitationвозбуждениеDictionnaire polytechnique

E

Англо-русский словарь по компьютерам

имя жесткого диска; электронный

E

Энциклопедический словарь

E или ми — название ноты. Е — первая ступень диатонической гаммы ми мажор и ми минор, вторая ступень гамм ре мажор и ре минор (d-dur, d-moll), третья ступень (ме

E

Новый большой англо-русский словарь

[i:] n (pl Es, e's [i:z])1. 5-я буква английского алфавита2. 5-й номер серии3. (e) мат. неперово число, основание натуральных логарифмов4. (E) муз. ми5. (E) мор.

E

Новый большой англо-русский словарь

I[i:-] prefвстречается в словах от латинских корней; указывает на1. отсутствие или утрату:edentate - беззубыйecaudate - бесхвостый2. направление вовне:evaporate

E

Англо-русский автомобильный словарь

end – конецEnglish-russian automobile dictionary.2013.

E

Англо-русский вспомогательный словарь

1. восток; 2. экстази; 3. (воен.) срочнослужащий; 4. энергия; 5. противник; 6. инженер; 7. английский; 8. электронный

E

Норвежско-русский словарь

-'et, -'er1) пятая буква норвежского алфавита2) муз. миE-dur — ми мажорe-moll — ми минорНорвежско-русский словарь.2013.

E

Латинско-русский словарь

ē- приставка — см. ex-Латинско-русский словарь.2003.

E

Англо-русский словарь терминов GSM

erlang эрланг. Безразмерная единица измерения интенсивности сетевого трафика.

E

Новый большой англо-русский словарь

e- I [i:-] pref встречается в словах от латинских корней; указывает на 1. отсутствие или утрату: edentate - беззубый ecaudate - бесхвостый 2. направление вов

E

Англо-русский дополнительный словарь

E. - East; eastern - восток; восточный; English - английский; engineer - инженер i.e. -id est n. лат. то есть

E

Норвежско-русский словарь

-'et, -'er1) пятая буква норвежского алфавита 2) муз. миE-dur — ми мажорe-moll — ми минорНорвежско-русский словарь.2013.

E

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

вспомогательный глагол essere Итальяно-русский словарь.2003.

E

Большой испанско-русский словарь

I f6-я буква испанского алфавита еII сокр. от EsteвостокIII сокр. от Ejército; = Ejtoармия

E

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) пятая буква немецкого алфавитаoffenes ( geschlossenes ) e фон. — е открытое ( закрытое )langes ( kurzes ) e фон. — е долгое ( краткое )2) муз. миII =

E

Польско-русский словарь

межд. 1. э, ну;2. (okrzyk) эй

E.

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от electron) электрон 2. (сокр. от electronic charge) электронный заряд English-russian plastics terminology dictionary.2013.

E.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

сокр. от ente организация, учреждение, общество, объединение, агентство, ассоциация, центр и т. п. Итальяно-русский словарь.2003.

E.

Большой испанско-русский словарь

ком.; сокр. от envíoотправленный груз

E.

Политехнический французско-русский словарь

сокр. от émetteur1) (радио)передатчик2) эмиттер3) излучательDictionnaire polytechnique Français-Russe.2013.

E.

Англо-русский металлургический словарь

modulus of elasticityАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

E.

Португальско-русский словарь

1) скр от editor издатель2) скр от esquerda левая сторона3) геогр скр от Este ВостокPortuguese-russian dictionary.2013.

E.

Англо-русский словарь Мюллера

E. I East; eastern noun восток; восточный II English noun английский IIIengineer noun инженерАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1

E.

Англо-русский юридический словарь

сокр. от error ошибкаАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

E.

Англо-русский металлургический словарь

efficiencyАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

E.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

восток; восточныйанглийскийинженерАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

E.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Easter term] пасхальная судебная сессия2) [ecclesiastical] церковный3) [Edward] Эдуард (имя короля)4) [emergency] чрезвычайное положение5) [equity

E0

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. electroaffinity - электрохимическое сродство;2. mean translational energy of molecule of ideal gas at 0°C - средняя поступательная энергия идеального газа при

E1

Англо-русский словарь компьютерных терминов

используемая в Европе цифровая сеть передачи данных с полосой 2.048 Mbps

E1

Англо-русский словарь компьютерных терминов

E1 линия E1 (скорость передачи данных 2,048 Мбит/с)

E1

Англо-русский словарь по компьютерам

используемая в Европе цифровая сеть передачи данных с полосой 2.048 Mbps

E1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

e1, e2, e3 — обозначение 1, 2, 3-го и т. д. поколений организмов, подвергнутых к.-л. воздействиям (напр., Х-лучами) в эксперименте.Англо-русский толковый словарь

E1

Англо-русский словарь по компьютерам

линия e1 (скорость передачи данных 2,048 мбит/с)

E1

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

линия E1 высокоскоростная цифровая магистраль со скоростью передачи данных 2,048 Мбит/с, делится на 30 каналов DS0. Европейский аналог линий T-1 см. тж. bandwidt

E100

Пищевые добавки

Название: Куркумины (CURCUMINS)(I) Куркумин (Curcumin) Натуральный краситель из Curcuma longa и других видов(II) Турмерик (Turmeric) Турмерик - порошок корневищ

E1000

Пищевые добавки

Название: Холевая кислота(CHOLIC ACID) Использование в России: Разрешено Основные функции: Эмульгатор Степень опасности: Вредное действие, противопоказания: Доп

E1001

Пищевые добавки

Название: Холин, соли и эфиры (ацетат, карбонат, хлорид, цитрат, тартрат, лактат холина)(CHOLINE SALTS AND ESTERS) Использование в России: Разрешено Основные фу

E101

Пищевые добавки

Название: Рибофлавины RIBOFLAVINS)(I) Рибофлавин (Riboflavin)(II) Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodium) Использование в России: Раз

E102

Пищевые добавки

Название: Тартразин (TARTRAZINE) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, противопоказания: Воз

E102

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

хим. tartrazine (жёлтый краситель, E102)тартрази́нтетрази́н► http://en.wikipedia.org/wiki/TartrazineАнгло-русский универсальный дополнительный практический перев

E103

Пищевые добавки

Название: Алканет, Алканин, Кризоиновый резорцин, Кризоин S (ALKANET) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вр

E104

Пищевые добавки

Название: Желтый хинолиновый (QUINOLINE YELLOW) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, против

E105

Пищевые добавки

Название: Жёлтый прочный AB, жёлтый кислотный G Использование в России: Запрещено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие, против

E106

Пищевые добавки

Название: Натриевая соль рибофлавин 5-фосфат (Riboflavin 5-phosphate sodium) Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: По

E107

Пищевые добавки

Название: Желтый 2G (YELLOW 2G) жёлтый прочный, лизамин Использование в России: Разрешено Основные функции: Краситель Степень опасности: Опасен Вредное действие

E:)

Англо-русский словарь по компьютерам

(смайл) я - оператор коротковолнового радио

E?

Венгерско-русский словарь

ли, льtudod-e, hogy ... — зна́ешь ли ты, что ...Magyar-orosz szótár.2013.

Время запроса ( 3.29012354 сек)
T: 3.296219345 M: 1 D: 0