Найдено 200+ «D»

DATA

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n 1. ком. дані; інформація; факти; відомості; 2. комп. дані, інформація; a інформаційний 1. інформація у формі фактів, статистики тощо; 2. інформація, яка збері

DEBIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Dr; dr) n 1. банк., ком. дебет; прибуткова сторона купівельної книги; 2. бухг., рах. дебет; ліва сторона рахунка; a дебетовий; v дебетувати 1. запис, що вказу

DEBIT CARD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., банк. дебетова картка пластикова магнітна картка, котру банк або інша фінансова установа видає клієнту банківського рахунка з правом на купівлю товарів і

DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n фін., бухг. борг; заборгованість; зобов'язання; позика; a борговий; заборгований; позиковий; позичений сума грошей або послуг, які окрема особа, підприємство

DEBT CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. позичковий капітал; позиковий капітал; залучений капітал частина грошових засобів підприємства, установи тощо, яка одержана за допомогою позички і підлягає

DEBT-EQUITY RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. співвідношення заборгованості та власного капіталу; коефіцієнт заборгованості; показник заборгованості; відношення позичених коштів до власного капіт

DEBTOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Dr) n ком., фін. боржник; дебітор; a дебіторський юридична (entity) чи фізична особа, яка має фінансову заборгованість (debt) підприємству, організації, устан

DEBTORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. англ. дебітори; дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; дебітори за розрахунком; рахунки до одержання ▷ «accounts receivable»

DEBTORS TURNOVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; оборотність коштів на рахунку дебіторів; коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості фінансови

DEDUCTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под., кадр, відрахування 1. сума, яку платникові податку дозволяється згідно із законодавством про прибутковий податок відрахувати зі свого доходу, що підлягає

DEFERRED SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. відстрочена акція; акція з відстроченим дивідендом акція з відстроченою виплатою дивіденду (dividend) акціонерам (shareholder); ♦ дивіденди на такі акції

DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., марк. попит забезпечене грошима бажання споживачів придбати товари і отримати послуги active ~ жвавий попит; actual ~ фактичний попит; aggregate ~ сукупни

DEPRECIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n 1. бухг. зношення; знос; зношування; амортизація; 2. бухг. амортизаційні відрахування; 3. фін., банк. знецінення; a зношений; амортизаційний 1. поступове змен

DESIGN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., марк. композиція; ескіз; зразок; конструкція; оформлення; план; малюнок; модель; проект; проектування; дизайн; a проектний; конструктивний; конструкторсь

DETAILING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., роз. деталізація; деталізування; деталізація товару послуга уточнення всіх елементів виставок, повноти всіх запасів товарів, наявності всебічної найновіш

DEVALUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. девальвація; знецінення зниження за офіційним рішенням уряду курсу обміну національної валюти стосовно іншої; ♦ девальвація — це захід для усунення дефіциту

DIRECT COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами методика обчислення собівартості, за якою всі витрати (variable manufacturing costs) на основні вироб

DIRECT COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(dc) вир., бухг. прямі витрати; змінні витрати витрати, які можна безпосередньо віднести на вартість готового продукту (product) чи на один із видів виробничої

DIRECT EXPORTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

міжторг. безпосередній експорт; прямий експорт ▷ «export»

DIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. жива праця; прямі витрати на робочу силу; прямі витрати праці праця робочої сили, безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції (product)

DIRECT MATERIAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. основні матеріали; основні виробничі матеріали; витрати на основні матеріали; витрати на основні виробничі матеріали матеріали, безпосередньо пов'яза

DIRECTOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Dir.) n 1. юр. директор; 2. адм. директор; керівник; начальник; a директорський 1. член дирекції (board of directors), обраний акціонерами (shareholder :: sto

DISCOUNT RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. ставка дисконту; дисконтна ставка; облікова ставка; ставка дисконтування; коефіцієнт приведення капітальних вкладень; ставка капіталізації відсоткова ставк

DISCOUNTED CASH FLOW

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DCF) фін., бухг. дисконтований грошовий потік; приведений грошовий потік підрахунок приведення майбутніх платежів до оцінки теперішньої вартості; ♦ дисконтован

DISCOUNTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. дисконтування; приведення до теперішньої вартості рахункова операція, згідно з якою за діючою нормою відсотка обчислюється сьогоднішній аналог суми капітал

DISPLAY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n роз., збут, марк. показ; виставка; розкладка; експозиція; a показовий; експозиційний розміщення товарів для привернення уваги покупців; ♦ покази розрізняються

DISPLAY ADVERTISEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

рек. показова реклама; ілюстративно-зображальна реклама; зображальна реклама; рекламний показ; макетне оголошення; ілюстративно-зображальне оголошення ▷ «yellow

DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(div; Div) n бірж., фін. дивіденд; прибуток на акцію; a дивідендний частина прибутку акціонерного товариства (joint-stock company), що періодично виплачується

DIVIDEND COVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. дивідендне покриття; забезпечення дивіденду; покриття дивіденду фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку на акцію (earnings p

DIVIDEND COVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт дивідендного покриття; коефіцієнт забезпечення дивіденду; покриття дивіденду ▷ «dividend cover»

DIVIDEND OFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. амер. без дивіденду; без права на дивіденд ▷ «ex dividend»

DIVIDEND PAYOUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. виплата дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт виплати дивіденду; дивідендна виплата фінансовий показник, який встановлює відношення вели

DIVIDEND PAYOUT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт виплати дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт дивідендної виплати ▷ «dividend payout»

DIVIDEND PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DPS) фін., бухг., бірж. дивіденд на акцію показник, який встановлює відношення величини загальної суми дивідендів, виплачених акціонерам (shareholder), до заг

DIVIDEND YIELD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., бірж. дивідендний дохід; відсотковий дохід від акцій; дохід від дивіденду; коефіцієнт дивіденду на акцію фінансовий показник, що встановлює відноше

DOCUMENT OF TITLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

спл., міжторг. товаророзпорядчий документ ▷ «bill of lading»

DOUBTFUL DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. сумнівний борг борг (debt) є сумнівним, коли припускається, що він не буде сплачений в майбутньому, і тому з рахунка прибутків відкладаються гроші

DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

═════════◇═════════ bill of exchange

DRAWEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. трасат; платник особа або установа, яка має заплатити іншій особі суму грошей згідно з розпорядженням тратти, чека тощо; ♦ платником чека переважно буває

DRAWER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. трасант; векселедавець; чекодавець особа або установа, яка, надаючи тратту, чек тощо, дає платіжне розпорядження іншій особі bankrupt ~ збанкрутілий трас

DURABLES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. товари тривалого вжитку; товари довгострокового користування; товари тривалого користування ▷ «consumer goods»

BAD DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. безнадійний борг; прострочена позичка борг (debt), який неможливо стягнути з покупця або позичальника, що робить його безвартісним для кредитора (c

BANK DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/D; b/d) банк., міжторг. банківська тратта; банківський переказний вексель; вексель, виставлений банком на інший банк; тратта вид оборотного документа (negot

BOARD OF DIRECTORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен., юр. дирекція; рада директорів; правління; директорат керівний орган, обраний акціонерами (shareholder/stockholder), який згідно з їхнім статутом несе відп

CHANNEL OF DISTRIBUTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. канал збуту; канал розподілу організована мережа представників та підприємств, через яку збувається продукт (product), починаючи з виробника (manufacturer

CROSS ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. перехресна еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

CUM DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(cum div; c/d) бірж., фін. з урахуванням дивіденду; з правом на дивіденд; включаючи дивіденд вислів про акцію (share²), яка продається з правом на оголошений д

CUM DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. акція з урахуванням дивіденду; акція з правом на дивіденд акція (share²), яка продається в період після оголошення дивіденду (dividend declaration),

CUSTOMS DUTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. мито; митний збір вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на товари, ввезені в країну exempt from ~ звільнений від сплати мита; to impose customs

ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту показник зміни обсягу попиту на товар чи послугу внаслідок зміни ціни (price), доходу (income¹) і т. ін.; ♦ зміну обсягу попиту на проду

EX DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. з дати дата, коли оголошений дивіденд (declared dividend) буде виплачений; ♦ цю дату встановлюють директори (director¹) підприємства, як правило, за

EX DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ex div; xd; x.d.) бірж., фін. без дивіденду; без права на дивіденд вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату оголошеного дивіден

EX DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. бездивідендна акція; акція без дивіденду; акція без права на дивіденд акція (share²), яка продається в період після виплати дивідендів; ♦ такі акції

EXCESS DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. надлишковий попит; надмірний попит; надлишок попиту кон'юнктура, за якої потреба покупців (buyer¹) у певному товарі (goods) чи послузі перевищує обсяг, який

EXCISE DUTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. акциз; акцизний збір вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на специфічні товари (goods) й послуги і який стягується за рахунок покупців; ♦ товари

EXPIRATION DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності дата закінчення строку опціонів (option), облігацій (bond), упакованих для споживання товарів тощо; дата зак

EXPIRY DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності кінцева дата терміну дії, строку опціонів (option), облігації (bond), упакованих для споживання товарів і т.

EXTERNAL DOCUMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. зовнішній документ документи, які підтверджують фінансові операції, що проводить зовнішня сторона, серед яких рахунок-фактура постачальника (supplier's in

GROSS DOMESTIC PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GDP) ек. валовий внутрішній продукт (ВВП) сума ринкової вартості всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності за виз

INCOME ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за доходом ▷ «elasticity of demand»

MATURITY DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. бухг. термін оплати; дата закінчення терміну; настання терміну; 2. ком. дата сплати; кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності 1. дата сплати дебіторськ

PRICE ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за ціною; цінова еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

SIGHT DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. вексель на подавця; вексель на пред'явника; тратта з оплатою на подання ▷ «bank draft»

STOCK DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. амер. дивіденд, виплачений акціями; випуск безплатних акцій ▷ «bonus issue»

TIME DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. строкова тратта; строковий вексель ▷ «bank draft»

TRADE DEBTORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. англ. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; дебітори за розрахунком; рахунки до одержання; дебітори ▷ «accounts receivable»

YELLOW DOG CONTRACT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

дог., знт. «жовтий» контракт; «жовте» зобов'язання договір найму на роботу, за яким працівникові (employee) заборонено вступати до профспілки

DARK L

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. l velarizzata.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DATIV

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DATIVE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DATIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); (дательный падеж | datif | Dativ | dative | dativo) Античные грамматики считали, что основная функция этого па

DATIVUS COMMODI

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дательный назначения | dativus commodi) Выражение, употребляемое в латинском языке для названия падежа, в котором ставится слово, обозначающее лицо, в пользу к

DAUER 1

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. durata.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DAUER 2

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. quantità.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DAUERLAUT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. continuant.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEAD

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. morto.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEASPIRATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. deaspirazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEBITIV

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. debitivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEBITIVE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. debitivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEBITIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(долженствовательное наклонение, дебитив | débitif | Debitiv | debitive | debitivo) Глагольное наклонение балтийских языков, выражающее идею долженствования.Сло

DECKNAME

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. eufemismo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DECLENSION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. declinazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DECLINAZIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(склонение | déclinaison | Deklination | declension | declinazione) Система словоизменения (см.) именных форм. При этом за норму античные грамматики принимают и

DECOMPOSIZIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

см. простой и разложение.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEFEKTIV

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. difettivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEFEKTIVE SCHREIBUNG

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. scriptio continua.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEGREE OF COMPARISON

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Komparationsgrad.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEGRÉ D'ALTERNANCE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. grado.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEGRÉ DE COMPARAISON

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Komparationsgrad.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEGRÉ PLEIN

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. полная ступень.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEHNSTUFE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. stem-gradation.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEHNUNG

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. allungamento.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEHNUNGSZEICHEN

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. périspôménê prosôidia.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEIKTISCH

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dèictico.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEKLINATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. declinazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEKOMPOSITA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Parasynthesis.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEKOMPOSITION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. decomposizione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEKOMPOSITUM

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. composto secondario.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DELABIALIZATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. delabializzazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DELABIALIZZAZIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(делабиализация | délabialisation, désarrondissement | Entrundung | unrounding, delabialization | delabializzazione) Изменение (называемое также потерей огублен

DELATIVE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. delativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DELATIVUS

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. delativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DELIBERATIVE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. deliberativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DELIBERATIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(делиберативный | délibératif | deliberativus, Beratschlagend | deliberative | deliberativo) Форма высказывания (наклонение, синтаксический оборот, прием), обоз

DELIBERATIVUS

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. deliberativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEMI-VOYELLE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. semivocale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEMINUTIV

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diminutivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEMONSTRATIVE PRONOUN

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dimostrativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEMONSTRATIVPRONOMEN

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dimostrativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DENOMINAL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. denominative.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DENOMINALE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. denominative.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DENOMINATIVUM

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. denominative.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DENSE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. consonante aspra.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DENTAL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dental.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DENTAL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(зубной, дентальный | dentale | Dental, Zahnlaut | dental | dentale) Согласный, при котором затвор осуществляется между кончиком языка и зубами: d, t… В соответ

DENTALE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dental.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DENTILABIAL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dentilabial.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DENTILABIALE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dentilabial.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEPENDENT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dipendente.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEPONENT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. deponente.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEPONENTE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(отложительный | déponent | deponens | deponent | deponente) Система латинских глагольных форм, приблизительно соответствующих формам индоевропейского среднего

DEPREVERBAZIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(депревербация | dépréverbation | (ит.) depreverbazione) Процесс (особенно развитый в славянском), состоящий во вторичном вычленении простого глагола из глагола

DERIVATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. derivazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DERIVATIVE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. derivato.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DERIVATO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(производный | dérivé | abgeleitet | derived, derivative | derivato) В противоположность простому или первообразному (см.) – полученный путем словообразования.

DERIVED

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. derivato.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DESCENDANT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. discendente.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DESIDERATIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дезидератив | désidératif | Desiderativum | desiderative | desiderativo) Выражающий желание. В частности, выделяют дезидеративные глаголы (verbes désidératifs)

DESIDERATIVUM

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. desiderativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DESINENZA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(окончание | désinence | Endung, Flexionsendung | termination, ending | desinenza) – см. тж. прим. Подвижный элемент, который, присоединяясь к неизменяемой част

DESTINATIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дестинатив, целевой падеж | destinatif) см. падеж.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DETERIORATIV

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. peggiorativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DETERIORATIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(детериоративный | détérioratif | deteriorativ, abwertend | deteriorative | deteriorativo) Встречающийся иногда синоним уничижительного (см. уничижительный).Сло

DETERIORISIEREND

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. peggiorativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DETERMINATED 2

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. determinato.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DETERMINATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. determinazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DETERMINATIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(определительный, детерминативный | déterminatif | determinativ | determinative | determinativo) Термин, употребляемый в синтаксисе в качестве синонима к опреде

DETERMINATO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(определенный | défini, déterminé | bestimmt | definite, determinated | definito, determinato) Определенным называют обычно элемент, когда понятие, выражаемое и

DETERMINING

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. determinante.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEUTÉROTONIQUE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дейтеротональный | deutérotonique) см. тональный Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEVERBAL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. deverbale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEVERBALE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

Статья 1. (отглагольный, девербативный | déverbatif | deverbativum, verbalabstraktum, deverbal | deverbative | deverbativo, deverbale) В противоположность отыме

DEVERBATIVE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. deverbale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEVERBATIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. deverbale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEVERBATIVUM

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. deverbale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEVOCALIZATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. devocalizzazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEVOCALIZZAZIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(оглушение | assourdissement, dévocalisation | Stimmloswerden, Verlust des Stimmtons | unvoicing, devoicing, devocalization | assordimento, devocalizzazione) Дл

DEVOICED

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. assordito.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DEVOICING

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. devocalizzazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIACHRONIE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diacronìa.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIACHRONIE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diacronìa.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIACHRONY

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diacronìa.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIACRITICAL SIGN

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. segno diasrìtico.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIACRITIQUE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. segno diasrìtico.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIACRONÌA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(диахрония | diachronie | Diachronie | diachrony | diacronìa) Характер наблюдаемых фактов с точки зрения их развития на протяжении (гр. dia) определенного перио

DIAERESIS

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dièresi.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIALECTE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dialetto.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIALEKT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dialetto.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIASTOLE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diàstole.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIATHESE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. modo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIATHESIS

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diàtesi.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIATHESIS 1

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diàtesi.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIATHESIS 2

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. voce 2.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DICTION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. stile.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIFFERENZIERUNG

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. differenziamento.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIFFÉRENCIATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. differenziamento.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIGAMMA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дигамма | digamma) Шестая буква древнегреческого алфавита, имеющая вид двух гамм, поставленных одна на другую (Ϝ, ϝ), и обладавшая во многих диалектах значение

DIGRAMMA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. digraph.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIGRAPH

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. digraph.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DILATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dilazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DILAZIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(диляция, уподобление | dilation | Dilation | dilation | dilazione) Перенос свойств одного звука на другой звук – либо предыдущий в силу предвосхищения, либо по

DIMINUTIV

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diminutivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIMOSTRATIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(указательный | démonstratif | Demonstrativpronomen | demonstrative pronoun | dimostrativo) Слово, предназначенное для того, чтобы отметить положение, занимаемо

DIPENDENTE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(зависимый | dépendant | abhängig | dependent | dipendente) Так говорят обычно о предложении, называемом также придаточным (см. придаточный), смысл и роль котор

DIPHTHONG

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dittongo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIPHTHONG

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dittongo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIPODIE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dipodìa.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIPTOTISCHES WORT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. diptoto.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIRECTIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. direttivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DISACCENTATO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(безударный, неударяемый | inaccentué | unbetont, schwachtonig | unaccented, unstressed | disaccentato) В правильном смысле говорится о слоге, который не несет

DISCENDENTE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(нисходящий | décroissant, descendant | fallend | falling | discendente) Нисходящими называют (Граммон) звуки, содержащие прогрессивное ослабление артикуляционн

DISGIUNTIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(разделительный | disjonctif | disjunktiv | disjunctive | disgiuntivo) Так говорят о служебном слове, посредством которого осуществляется разделение двух членов

DISSIMILATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dissimilazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DISSIMILAZIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(диссимиляция, расподобление | dissimilation | Dissimilation, Entähnlichung | dissimilation | dissimilazione) Процесс, противоположный ассимиляции (см. ассимиля

DISSIMILÉ

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

см. диссимиляция.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DISSYLLABIQUE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. bisìllabo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DISTANZKOMPOSITA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Parasynthesis.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DISTENSIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(отступ, рекурсия | détente | Ausgang | final glide, off-glide | distensione) последняя фаза артикуляции (см.) звука, в течение которой голосовые органы покидаю

DISTICH

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dìstico.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DISTRACTION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. distrazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DISTRAZIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(разложение, декомпозиция | décomposition | Zerdehnung | distraction | distrazione) Явление, свойственное эпическому греческому языку; представляет собой разлож

DISTRIBUTIVE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. distributivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DISTRIBUTIVUM

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. distributivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DITTOGRAPHIE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dittologie.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DITTONGO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дифтонг | diphtongue | Diphthong | diphthong | dittongo) Дифтонг представляет собой гласный, выдержка которого на протяжении своей длительности содержит измене

DIÀTESI

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(диатеза | diathèse | Diathesis | diathesis | diàtesi) Положение (гр. dia-thesis), в котором находится субъект по отношению к действию, выражаемому глаголом, со

DIÄRESE 1

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dièresi.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIÄRESE 2

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. coupe bucolique.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DIÉRÈSE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dièresi.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DOPPELFORM

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. allòtropo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DOPPELT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. doppio.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DOPPELUNG

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. geminazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DOPPIONE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. allòtropo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DOUX

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(слабый II | doux) Слабый согласный (consonne douce | lenis, weicher Konsonant | soft, lenis consonant | consonante tenue) отличается от сильного (dure) согласн

DREIRADIKALISCH

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. trilìttero.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DREISILBENGESETZ

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. threesyllable-law.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DREIZAHL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. triale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DRUCK

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. intensità.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DRUCKAKZENT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Wertdruck.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DUAL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. duale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DUAL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. duale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DUALIS

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. duale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DUBLETTE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. allòtropo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DUEL ANAPHORIQUE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(анафорическое двойственное число | duel anaphorique) см. двойственное число.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Мару

DURATA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(длительность, продолжительность | durée | Dauer, Länge | duration, length | durata) Время, отводимое на произнесение звука или группы звуков; называется также

DURATA DELLA STRETTA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(выдержка | tenue | Haltung, Stellung, Verschlussdauer | retention | posizione di stretta, durata della stretta) Вторая фаза артикуляции звука, в течение которо

DURATIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. continuo 1.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DURATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. durata.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DURATIV

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. continuo 1.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DURATIVO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. continuo 1.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DURO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(сильный II | dur | hart | hard, non-palatalised | duro) Сильные согласные (consonnes dures) обычно противопоставляются слабым (см.). Эти согласные следует отли

DURÉE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. durata.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DVANDVA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(двандва | соединительное сложное слово | dvandva) Санскритский термин (означающий «пара»), употребляемый вслед за грамматиками Индии для обозначения сложных сл

DYNAMIC

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dinàmico.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DYNAMIQUE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dinàmico.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DYSARTHRIE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дисартрия | dysarthrie) Затрудненность артикуляции (гр. dys-arthria), обусловленная поражением некоторых центральных нервов.Словарь лингвистических терминов. –

DÈBOLE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(слабый I | faible | schwach | weak | dèbole) Вслед за А. Бергенем и Ф. де Соссюром слабыми образованиями (formations faibles) во флективных языках называют те

DÈICTICO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дейктический | déictique | deiktisch | deictic | dèictico) Служащий для более точного или подчеркнутого обозначения (гр. deiktikos): ci во франц. celui-ci явля

DÉBITIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. debitivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉCLINAISON

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. declinazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉCOMPOSITION 2

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. decomposizione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉCROISSANT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. discendente.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉFECTIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. difettivo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉFINI

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. determinato.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉFLEXION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(дефлексия | déflexion) Термин, употребляемый иногда для обозначения того явления, которое называется теперь апофонией (см. апофония). Нередко этот термин обозн

DÉICTIQUE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dèictico.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉLATIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. delativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉPENDANT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. dipendente.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉSARRONDISSEMENT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. delabializzazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉTENTE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. distensione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉTERMINANT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. determinante.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉTERMINATIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. determinativo.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉTERMINATION

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. determinazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉTERMINÉ

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. determinato.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

DÉVERBAL

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(девербальный | déverbal) менее употребительный синоним отглагольного (см. отглагольный).Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литера

[C DARKSLATEGRAY] АНАЛОГ НЕЦЕНЗУРН.

Словарь русского арго

Ирина Хакамада — политик правого толкаСловарь русского арго. — ГРАМОТА.РУ.В. С. Елистратов.2002.

ACCENT D'INTENSITÉ

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Wertdruck.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ACCENT DE HAUTEUR

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Wertdruck.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ACCENT DE TIMBRE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Wertdruck.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ACCENT DYNAMIQUE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Wertdruck.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ACCENTO D'ACUITÀ

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Wertdruck.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ACCUSATIF DE L'OBJET INTERNE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. accusativo del oggetto interno.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ACCUSATIVO DEL OGGETTO INTERNO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

см. объект.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

AKKUSATIV DES INNEREN OBJEKTS

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. accusativo del oggetto interno.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ALLURE DU DÉBIT

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(движение речи | allure du débit) см. темп речи.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ARTICOLAZIONE POSTERIORE DI R

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(картавость | grasseyement | Schnarren | burring | articolazione posteriore di r) Характерное произношение дорсального r, обычно называемого картавым r и получа

BICHO DO MAR

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. Beach-la-mar.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

COMPLÉMENT D'OBJET

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

см. прямой, дополнение, объект Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

COMPLÉMENT DÉTERMINATIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

см. дополнение 1 Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

COMPOSÉ DÉTERMINATIF

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. élargissements.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

CONCORDANZA DEI TEMPI

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(согласование времен | concordance des temps | consecutio temporum | sequence of tenses | concordanza dei tempi) В грамматике некоторых языков наблюдается согла

COUP DE GLOTTE

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. occlusione laringale.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ELEMENTO DETERMINATO

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. complément déterminatif.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ESTENSIONE DI MORFEMA

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

(расширение морфемы | extension de morphème | exkursive Formansverbreitung | morphological extension | estensione di morfema) Процесс, посредством которого язык

VERLUST DES STIMMTONS

Пятиязычный словарь лингвистических терминов

См. devocalizzazione.Словарь лингвистических терминов. – М.: Издательство иностранной литературы.Ж. Марузо.1960.

ВИЗА DE LA CIRCULATION

Исторический словарь галлицизмов русского языка

ВИЗА DE LA CIRCULATION visa de la circulation. Существует <для въезда во Францию> и полугодовая виза de la circulation, раздобыть которую возможно через ф

’TIS A KIND OF GOOD DEAD, TO SAY WELL:…

Толково-фразеологический словарь Михельсона (ориг. орф.)

См. Не спеши языком, торопись делом.Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Т.Т. 1—2. Ходячие и метки

Время запроса ( 1.280963806 сек)
T: 1.287563304 M: 1 D: 0