Найдено 100+ «D»

DATA

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n 1. ком. дані; інформація; факти; відомості; 2. комп. дані, інформація; a інформаційний 1. інформація у формі фактів, статистики тощо; 2. інформація, яка збері

DEBIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Dr; dr) n 1. банк., ком. дебет; прибуткова сторона купівельної книги; 2. бухг., рах. дебет; ліва сторона рахунка; a дебетовий; v дебетувати 1. запис, що вказу

DEBIT CARD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., банк. дебетова картка пластикова магнітна картка, котру банк або інша фінансова установа видає клієнту банківського рахунка з правом на купівлю товарів і

DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n фін., бухг. борг; заборгованість; зобов'язання; позика; a борговий; заборгований; позиковий; позичений сума грошей або послуг, які окрема особа, підприємство

DEBT CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. позичковий капітал; позиковий капітал; залучений капітал частина грошових засобів підприємства, установи тощо, яка одержана за допомогою позички і підлягає

DEBTEQUITY RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. співвідношення заборгованості та власного капіталу; коефіцієнт заборгованості; показник заборгованості; відношення позичених коштів до власного капіт

DEBTOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Dr) n ком., фін. боржник; дебітор; a дебіторський юридична (entity) чи фізична особа, яка має фінансову заборгованість (debt) підприємству, організації, устан

DEBTORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. англ. дебітори; дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; дебітори за розрахунком; рахунки до одержання ▷ «accounts receivable»

DEBTORS TURNOVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; оборотність коштів на рахунку дебіторів; коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості фінансови

DEDUCTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под., кадр, відрахування 1. сума, яку платникові податку дозволяється згідно із законодавством про прибутковий податок відрахувати зі свого доходу, що підлягає

DEFERRED SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. відстрочена акція; акція з відстроченим дивідендом акція з відстроченою виплатою дивіденду (dividend) акціонерам (shareholder); ♦ дивіденди на такі акції

DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., марк. попит забезпечене грошима бажання споживачів придбати товари і отримати послуги active ~ жвавий попит; actual ~ фактичний попит; aggregate ~ сукупни

DEPRECIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n 1. бухг. зношення; знос; зношування; амортизація; 2. бухг. амортизаційні відрахування; 3. фін., банк. знецінення; a зношений; амортизаційний 1. поступове змен

DESIGN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., марк. композиція; ескіз; зразок; конструкція; оформлення; план; малюнок; модель; проект; проектування; дизайн; a проектний; конструктивний; конструкторсь

DETAILING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., роз. деталізація; деталізування; деталізація товару послуга уточнення всіх елементів виставок, повноти всіх запасів товарів, наявності всебічної найновіш

DEVALUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. девальвація; знецінення зниження за офіційним рішенням уряду курсу обміну національної валюти стосовно іншої; ♦ девальвація — це захід для усунення дефіциту

DIRECT COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами методика обчислення собівартості, за якою всі витрати (variable manufacturing costs) на основні вироб

DIRECT COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(dc) вир., бухг. прямі витрати; змінні витрати витрати, які можна безпосередньо віднести на вартість готового продукту (product) чи на один із видів виробничої

DIRECT EXPORTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

міжторг. безпосередній експорт; прямий експорт ▷ «export»

DIRECT LABOUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. жива праця; прямі витрати на робочу силу; прямі витрати праці праця робочої сили, безпосередньо пов'язана з процесом виробництва продукції (product)

DIRECT MATERIAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. основні матеріали; основні виробничі матеріали; витрати на основні матеріали; витрати на основні виробничі матеріали матеріали, безпосередньо пов'яза

DIRECTOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Dir.) n 1. юр. директор; 2. адм. директор; керівник; начальник; a директорський 1. член дирекції (board of directors), обраний акціонерами (shareholder :: sto

DISCOUNT RATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. ставка дисконту; дисконтна ставка; облікова ставка; ставка дисконтування; коефіцієнт приведення капітальних вкладень; ставка капіталізації відсоткова ставк

DISCOUNTED CASH FLOW

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DCF) фін., бухг. дисконтований грошовий потік; приведений грошовий потік підрахунок приведення майбутніх платежів до оцінки теперішньої вартості; ♦ дисконтован

DISCOUNTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. дисконтування; приведення до теперішньої вартості рахункова операція, згідно з якою за діючою нормою відсотка обчислюється сьогоднішній аналог суми капітал

DISPLAY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n роз., збут, марк. показ; виставка; розкладка; експозиція; a показовий; експозиційний розміщення товарів для привернення уваги покупців; ♦ покази розрізняються

DISPLAY ADVERTISEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

рек. показова реклама; ілюстративно-зображальна реклама; зображальна реклама; рекламний показ; макетне оголошення; ілюстративно-зображальне оголошення ▷ «yellow

DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(div; Div) n бірж., фін. дивіденд; прибуток на акцію; a дивідендний частина прибутку акціонерного товариства (joint-stock company), що періодично виплачується

DIVIDEND COVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. дивідендне покриття; забезпечення дивіденду; покриття дивіденду фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку на акцію (earnings p

DIVIDEND COVER RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт дивідендного покриття; коефіцієнт забезпечення дивіденду; покриття дивіденду ▷ «dividend cover»

DIVIDEND OFF

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. амер. без дивіденду; без права на дивіденд ▷ «ex dividend»

DIVIDEND PAYOUT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. виплата дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт виплати дивіденду; дивідендна виплата фінансовий показник, який встановлює відношення вели

DIVIDEND PAYOUT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт виплати дивіденду; показник виплати дивіденду; коефіцієнт дивідендної виплати ▷ «dividend payout»

DIVIDEND PER SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(DPS) фін., бухг., бірж. дивіденд на акцію показник, який встановлює відношення величини загальної суми дивідендів, виплачених акціонерам (shareholder), до заг

DIVIDEND YIELD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., бірж. дивідендний дохід; відсотковий дохід від акцій; дохід від дивіденду; коефіцієнт дивіденду на акцію фінансовий показник, що встановлює відноше

DOCUMENT OF TITLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

спл., міжторг. товаророзпорядчий документ ▷ «bill of lading»

DOUBTFUL DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. сумнівний борг борг (debt) є сумнівним, коли припускається, що він не буде сплачений в майбутньому, і тому з рахунка прибутків відкладаються гроші

DOUBTFUL DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. сумнівний борг борг (debt) є сумнівним, коли припускається, що він не буде сплачений в майбутньому, і тому з рахунка прибутків відкладаються гроші

DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

═════════◇═════════ bill of exchange

DRAWEE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. трасат; платник особа або установа, яка має заплатити іншій особі суму грошей згідно з розпорядженням тратти, чека тощо; ♦ платником чека переважно буває

DRAWER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк. трасант; векселедавець; чекодавець особа або установа, яка, надаючи тратту, чек тощо, дає платіжне розпорядження іншій особі bankrupt ~ збанкрутілий трас

DURABLES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. товари тривалого вжитку; товари довгострокового користування; товари тривалого користування ▷ «consumer goods»

BAD DEBT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., банк. безнадійний борг; прострочена позичка борг (debt), який неможливо стягнути з покупця або позичальника, що робить його безвартісним для кредитора (c

BANK DRAFT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(B/D; b/d) банк., міжторг. банківська тратта; банківський переказний вексель; вексель, виставлений банком на інший банк; тратта вид оборотного документа (negot

BOARD OF DIRECTORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен., юр. дирекція; рада директорів; правління; директорат керівний орган, обраний акціонерами (shareholder/stockholder), який згідно з їхнім статутом несе відп

CHANNEL OF DISTRIBUTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. канал збуту; канал розподілу організована мережа представників та підприємств, через яку збувається продукт (product), починаючи з виробника (manufacturer

CROSS ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. перехресна еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

CUM DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(cum div; c/d) бірж., фін. з урахуванням дивіденду; з правом на дивіденд; включаючи дивіденд вислів про акцію (share²), яка продається з правом на оголошений д

CUM DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. акція з урахуванням дивіденду; акція з правом на дивіденд акція (share²), яка продається в період після оголошення дивіденду (dividend declaration),

CUSTOMS DUTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. мито; митний збір вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на товари, ввезені в країну exempt from ~ звільнений від сплати мита; to impose customs

ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту показник зміни обсягу попиту на товар чи послугу внаслідок зміни ціни (price), доходу (income¹) і т. ін.; ♦ зміну обсягу попиту на проду

EX DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. з дати дата, коли оголошений дивіденд (declared dividend) буде виплачений; ♦ цю дату встановлюють директори (director¹) підприємства, як правило, за

EX DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ex div; xd; x.d.) бірж., фін. без дивіденду; без права на дивіденд вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату оголошеного дивіден

EX DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. бездивідендна акція; акція без дивіденду; акція без права на дивіденд акція (share²), яка продається в період після виплати дивідендів; ♦ такі акції

EXCESS DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. надлишковий попит; надмірний попит; надлишок попиту кон'юнктура, за якої потреба покупців (buyer¹) у певному товарі (goods) чи послузі перевищує обсяг, який

EXCISE DUTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. акциз; акцизний збір вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на специфічні товари (goods) й послуги і який стягується за рахунок покупців; ♦ товари

EXPIRATION DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності дата закінчення строку опціонів (option), облігацій (bond), упакованих для споживання товарів тощо; дата зак

EXPIRY DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності кінцева дата терміну дії, строку опціонів (option), облігації (bond), упакованих для споживання товарів і т.

EXTERNAL DOCUMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. зовнішній документ документи, які підтверджують фінансові операції, що проводить зовнішня сторона, серед яких рахунок-фактура постачальника (supplier's in

GROSS DOMESTIC PRODUCT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(GDP) ек. валовий внутрішній продукт (ВВП) сума ринкової вартості всіх кінцевих товарів і послуг, вироблених країною в результаті економічної діяльності за виз

INCOME ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за доходом ▷ «elasticity of demand»

MATURITY DATE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. бухг. термін оплати; дата закінчення терміну; настання терміну; 2. ком. дата сплати; кінцева дата терміну; кінцевий термін чинності 1. дата сплати дебіторськ

PRICE ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. еластичність попиту за ціною; цінова еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

D

Энциклопедический словарь

D — служит на монетах условным знаком монетных дворов: лионского — на французских до 1880 г.; аурихского — на прусских до 1848 г.; дюссельдорфского — также на пр

D

Англо-русский словарь по машиностроению и автоматизации производства

1) сокр. от depth глубина 2) сокр. от depth of cut глубина резания 3) сокр. от double reduction unit двухступенчатый редуктор

D

Польско-русский словарь

owi|ec, ~okę, ~ecze, ~ókł, ~okła, ~ekli, ~eczony сов. дотащить

D

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = d4-я буква французского алфавитаsystème D (от débrouillez-vous) разг. — смекалка, находчивость, ловкость, сноровкаБольшой французско-русский и русско-францу

D

Англо-русский вспомогательный словарь

1. (сокр.) ты; вы; мы; 2. ежедневно; 3. день; 4. десятичный; 5. демократ; 6. глубина; 7. дигитальный; цифровой; 8. 500; 9. манекен; макет; 10. подставное лицо; 1

D

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. (код страны, Deutschland) Germany2. авто категория Dсм. category D3. авто collectible vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практиче

D

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) четвёртая буква немецкого алфавита2) муз. реII = Dezimalpotenzдесятичная степень (в гомеопатии)III = Durchgangszugскорый поезд прямого сообщенияIV = D

D

Англо-русский словарь биологических терминов

= D* * *• dam • deciduous • descendant • dominant English-russian biological dictionary.2013.

D

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) четвёртая буква норвежского алфавита2) муз. ре (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

D

Португальско-русский словарь

I m = Dдэ (четвёртая буква португальского алфавита)II1) скр от dia день2) скр от dina физ динаPortuguese-russian dictionary.2013.

D

Музыкальная энциклопедия

        1) Четвёртая буква алфавита музыкального; название и букв. обозначение IV ступени распространённого в период раннего средневековья звукоряда, осн. тоном

D

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

авто дизель (в обозначении двигателя) Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицкий.2002-2012.

D

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (decode) декодирование уровень конвейера RISC-архитектуры SPARC 2) условное обозначение стратегий диспетчеризации в соответствии с ближайшим сроком исполнения

D

Англо-русский словарь Мюллера

D, d [di:] n (pl Ds, D's [di:z]) 1) 4-я буква англ. алфавита 2) муз. ре 3) тех. что-л., име́ющее фо́рму D [см. dee 2)]Англо-русский словарь. — М.: Советская энц

D

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. D (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": один из рейтингов, присваиваемых долговым обязательства

D

Большой испанско-русский словарь

I f5-я буква испанского алфавита деII шахм.; сокр. от damaладьяIII сокр. от donдон (обращение)IV сокр. от Doctor; = Dr.; = Doc.докторV = D.aдонья (обращение)

D

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. условное обозначение стратегий диспетчеризации в соответствии с ближайшим сроком исполнения задачи; 3. а) декодирование б) dimensio

D

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. coefficient of diffusion - коэффициент диффузии;2. dam - матка, самка; плотина; дамба; запруда;3. data - данные; сведения;4. date - срок; период;5. datum - да

D

Большой медицинский словарь

(греч. glykys сладкий; син.: виноградный сахар, декстроза) моносахарид из группы альдогексоз, входящий в состав полисахаридов и гликопротеидов и являющийся одним

D

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

Дальтон, Д — единица измерения массы вещества (см. Молекулярный вес), равная массе атома водорода (1,661 × 10-24 г), используемая в биологии для измерения массы

D

Португальско-русский словарь

m = dPortuguese-russian dictionary.2013.

D

Словарь медицинских терминов

D- (греч. glykys сладкий; син.: виноградный сахар, декстроза) — моносахарид из группы альдогексоз, входящий в состав полисахаридов и гликопротеидов и являющийся

D

Сборный англо-русский словарь

defenseСборный англо-русский словарь.Академик.ру.2011.

D

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от dam; = dмать, матка, самкаII сокр. от date; = dсрок; периодIII сокр. от dead; = dмёртвыйIV сокр. от deciduous; = d1) опадающий; осыпающийся2) лиственн

D

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[diː]четвертая буква англ. алфавитаречто-либо, имеющее форму Dдемократ, член демократической партии; демократический, принадлежащий к демократической партиидочьА

D

Англо-русский автомобильный словарь

• drive – движение• вниз (down)English-russian automobile dictionary.2013.

D

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от date; - d. II сокр. от day; - d. III сокр. от denarius; - d. (старый) пенни, один (старый) пенс см. тж. p, old penny 1d (one penny) — один пенс 8d (ei

D

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = D Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

D

Англо-русский дополнительный словарь

D.A. (district attorney) - окружной прокурор

D

Аббревиатуры

дательный падеж

D

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Dativ - дательный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

D

Англо-русский словарь компьютерных терминов

I dimension 1) размер; величина; объем 2) измерение 3) размерность

D

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от 1. distance 2. division 3. driver (воен.)

D

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [Darcy] — дарси2. [density] — плотность* * *• плотность• разжиженныйАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

D

Англо-русский словарь общей лексики

I [¬Ђ] мн. - Ds, D's [¬ЂЄ] четвертая буква англ. алфавита; D - прописная, d - строчная II [¬Ђ] 1) муз. а) - D natural ре D sharp — ре-диез D double-sharp — ре-ду

D

Венгерско-русский словарь

1. {hang v. betű) д;kis d — строчное «д»;2. zene. d(-hang) ре;felső d — верхнее ре;\d-dúra) fn. — ре-мажор;b) mn. ре-мажорный;\d-dúr hangsor/skála — ре-мажорная

D

Англо-русский онлайн словарь

сокр. ты, вы, сокр. мы

D

Англо-русский словарь по биотехнологиям

дейтерийEnglish-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

D

Азербайджанcко-русский словарь

Пятая буква азербайджанского алфавита.

D

Англо-русский словарь компьютерных терминов

D 1. имя жесткого диска; 2. условное обозначение стратегий диспетчеризации в соответствии с ближайшим сроком исполнения задачи; 3. см.: а) Decode;б) Dimension(a

D

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Deuteronдейт(р)онII сокр. от Dezi- д, деци- (десятичная приставка к единицам измерения) III сокр. от DichteплотностьIV сокр. от DickeтолщинаV сокр. от

D

Немецко-русский автосервисный словарь

(Dieselmotorenöl) дизельное моторное маслоDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

D

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I f, m; = d ди (буква) d come Domodossola — "ди" как в слове Домодоссола (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II 1) лат., муз., ист. ре

D

Итальяно-русский автомобильный словарь

1) (densità) плотность2) (diametro) диаметр3) (durezza) жёсткость, плотностьDizionario italiano-russo Automobile.2013.

D

Новый большой англо-русский словарь

I[di:] (pl Ds, d's [di:z])1. 4-я буква английского алфавита2. 4-й номер серииvitamin D - витамин D3. мат. d (обозначение знака дифференциала)4. (D) муз. реD majo

D

Англо-русский словарь по пластикам

1. d, D (сокр. от density) плотность 2. (сокр. от derivative) производное 3. (сокр. от dextrorotatory) правовращающий English-russian plastics terminology dic

D

Англо-русский словарь по компьютерам

сокр. от dimension - 1) размер; величина; объем 2) измерение 3) размерность - 2D - 3D II сокр. от development - 1) разработка; развитие; (у)совершенствование -

D

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от angle droitпрямой уголII сокр. от déclinaisonмагнитное склонениеIII сокр. от densitéплотностьIV сокр. от déplacementсмещениеV сокр. от détendeurредукц

D

Англо-русский словарь редакция bed

n. музыкальная нота "ре"; что-либо в форме буквы d

D

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

1) deciphera) операция расшифрования или дешифрования б) расшифровывать, расшифровать; дешифровать2) decipheringa) расшифрование; б) дешифрованиеАнгло-русский сл

D

Латинско-русский словарь

dчетвёртая буква латинского алфавита; в сокращениях (преим. в надписях)D. — Decimus (praenomen), dies, divus, deus, dominus, decuriodabam — я дал, учинил, написа

D

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

Dativ - дательный падежБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

D

Англо-русский экономический словарь

фин., амер. d (в системе краткосрочного кредитного рейтинга эмитентов, используемой компанией "A. M. Бест": рейтинг, обозначающий, что эмитент финансовых инстру

D

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [day] — день, сутки 2. [deep] — глубокий 3. [depth] — глубина, толщина, мощность 4. [diameter] — диаметр 5. [direct] — прямой, точный 6. [distance] — ра

D

Немецко-русский автосервисный словарь

(Dynamo Minus) обозначение отрицательной клеммы (генератора или регулятора напряжения), соединяемой с отрицательной клеммой генератораDeutsch-russische wörterbuc

D

Венгерско-русский словарь

+1{római szám 500} пятьсот+2 röv. ю;ld. még dél 1.Magyar-orosz szótár.2013.

D

Новый большой англо-русский словарь

D I [di:] (pl Ds, d‘s [di:z]) 1. 4-я буква английского алфавита 2. 4-й номер серии vitamin D - витамин D 3. мат. d (обозначение знака дифференциала) 4. (D) м

D

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от degréградусII сокр. от degré d'angleугловой градусIII сокр. от densitéплотностьIV сокр. от dextrogyreправовращающийV сокр. от diamètreдиаметрVI сокр.

D

Немецко-русский политехнический словарь

Iсм. daII сокр. от DampfschiffпароходIII pl; сокр. от DatenданныеIV сокр. от DeckпалубаV горн.; сокр.(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});от Deckgeb

D

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) четвёртая буква немецкого алфавита 2) муз. ре II = Denarденарий (древнеримская монета)III = Denier фр. текст.деньеIV = Dezi-д = деци- (десятичная прис

D

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) четвёртая буква норвежского алфавита 2) муз. ре (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

D

Англо-русский машиностроительный словарь

1) сокр. от depth глубина 2) сокр. от depth of cut глубина резания 3) сокр. от double reduction unit двухступенчатый редуктор

D

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

— служит на монетах условным знаком монетных дворов: лионского — на французских до 1880 г.; аурихского — на прусских до 1848 г.; дюссельдорфского — также на прус

D /

Португальско-русский словарь

скр от diaрабочий деньPortuguese-russian dictionary.2013.

D'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

prép; см. de Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

D.

Португальско-русский словарь

1) скр от deve дебет2) скр от digno достойный (в письмах)3) скр от direita правая сторонаPortuguese-russian dictionary.2013.

D.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

датаденьпенни, один пенсдиаметрскончалсядоллардозаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

D.

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.deviation* * * сокр. от drive Англо-русский словарь по социологии.2011.

D.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от détection1) обнаружение2) радиолокационная разведкаII сокр. от détonationдетонацияIII сокр. от direction1) направление2) управление; наведениеIV сокр.

D.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [daughter] дочь2) [deceased] скончавшийся, умершийАнгло-русский юридический словарь.Академик.ру.2011.

D.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [defence; defendant] защита; ответчик; обвиняемый, подсудимый2) [dictum] высказывание судьи, не имеющее нормообразующего значения3) [Digesta] лат. Дигест

D.

Англо-русский словарь Мюллера

d. I date noun дата II day noun день III denarius noun lat. пенни, одинпенс (0,01 фунта стерлингов) IV diameter noun диаметр V died noun скончался VIdollar n

D.

Англо-русский металлургический словарь

F.R.A. Drop Forging Research AssociationАнгло-русский словарь терминов металлургии и сварки.2011.

D.

Англо-русский лингвострановедческий словарь Великобритания

уст. сокр. от лат. denarius, denarii - penny, pence (употр. обыкн. в сочетании с цифрами; напр., 6d ['©э°©Ј†­©]; см. тж. LSD I)

D.

Англо-русский экономический словарь

дата.date.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращений.Англо-русский экономический словарь.

D.

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.drive* * *сокр. от driveАнгло-русский словарь по социологии.2011.

D.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= doctor theologiae лат.доктор теологии ( богословия ) (протестантской церкви)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

D.

Англо-русский словарь общей лексики

I сокр. от dead, deceased скончался, умер (перед датой смерти) Abraham Lincoln, d. 1865. — Авраам Линкольн, ум. 1865. II сокр. от dollar III сокр. от daughter IV

D.

Англо-русский словарь по патентам и товарным знакам

1) (defendant) ответчик 2) (degree) градус; степень; порядок 3) (delete) вычеркивать; удалять 4) (department) отдел, подразделение; министерство 5) (design) пром

D.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от débranchementразъединение; отключение; выключениеII сокр. от décontaminationдезактивацияIII сокр. от détecteurдетекторDictionnaire polytechnique Franç

D1 LAMP

Англо-русский автомобильный словарь

газоразрядная лампа первого поколенияEnglish-russian automobile dictionary.2013.

D1 TRISOMY SYNDROM

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

D1-трисомии синдром — врожденный дефект у человека, обусловловленный присутствием лишнейАнгло-русский толковый словарь генетических терминов. — М.: Изд-во ВНИРО.

D1800

Англо-русский словарь терминов GSM

digital mobile radio communication network, GSM1800 standard цифровая сеть мобильной радиосвязи, стандарт GSM1800

D1900

Англо-русский словарь терминов GSM

digital mobile radio communication network, GSM 1900 standard цифровая сеть мобильной радиосвязи, стандарт GSM1900

D2

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[diesel N2] — дизель N2 (в приводе буровой установки)* * *дизель 2Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

D2 CODING

Англо-русский словарь по телекоммуникациям

дуобинарное трехуровневое кодирование

D20/4

Англо-русский словарь технических аббревиатур

density at 20°C referred to water at 4°C - плотность при 20°C, отнесённая к плотности воды при 4°САнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

D204

Англо-русский словарь по пластикам

D204сокр. от density at 20° refered to water at 4 °плотность при 20°, отнесенная к плотности воды при 4°English-russian plastics terminology dictionary.2013.

D2B

Англо-русский словарь технических аббревиатур

domestic digital bus - бытовая цифровая магистральАнгло-русский словарь технических аббревиатур.2011.

D2D

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

(Developer-to-Developer) разработчик разработчику акроним, обозначающий любой тип взаимодействия между разработчиками см. тж. developer

D2EHPA

Analytical Chemistry (Eng-Ukr)

ди-(2-етилгексил)фосфорна кислота

D2M

Англо-русский словарь терминов GSM

карта ИКМ-интерфейса. Обеспечивает физический интерфейс к TDMA-каналам общего пользования на основании номинальной скорости передачи 2 Мбит/с.

D2S

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[dressed two sides] — заточенный с двух сторон Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

Словарь иностранных слов русского языка

Д° или D°условный знак в торгов. счетах, сокращ. dito, detto; см. эти сл.Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н.,1910..

Время запроса ( 4.086347077 сек)
T: 4.091326967 M: 1 D: 0