© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • DATA  —  n 1. ком. дані; інформація; факти; відомості; 2. комп. дані, інформація; a інформаційний 1. інформація у формі фактів, статистики тощо; 2. інформація, яка зберігається, передається, обробляється тощо комп'ютером accurate ~ точні дані; actual ~ фактичні дані; administrative ~ адміністративна інформація; aggregate capital ~ сукупні дані про капітал; ambiguous ~ непевні дані; annual ~ річні дані; authentic ~ правдиві дані • вірогідні дані • достовірні дані; available ~ наявні дані; balance sheet ~ балансові дані • дані про баланс; basic ~ основні дані • вихідні дані • базові дані; bibliographical ~ бібліографічні дані; biographical ~ біографічні дані; book-keeping ~ бухгалтерські дані; budget ~ бюджетні дані; business ~ комерційна інформація; calculation ~ розрахункові дані; census ~ дані перепису; coded ~ закодовані дані;
 • DAYS DEBTORS OUTSTANDING  —  ▷ «debtors turnover ratio»
 • DC  —  ▷ «direct costs»
 • DCF  —  ▷ «discounted cash flow»
 • DEAR MONEY  —  ▷ «tight money»
 • DEBIT  —  (Dr; dr) n 1. банк., ком. дебет; прибуткова сторона купівельної книги; 2. бухг., рах. дебет; ліва сторона рахунка; a дебетовий; v дебетувати 1. запис, що вказує заборговану суму на рахунку (account¹) покупця (customer) за надані йому товари чи послуги або вказує на виплачені гроші з банківського рахунка; 2. сума, яка записана на лівій стороні рахунка (account²) в бухгалтерському реєстрі (ledger); ♦ якщо дебет знаходиться на активному рахунку, то відображає збільшення грошових надходжень, а на пасивному — зменшення заборгованості bank ~s сума дебетових списань за депозитними рахунками в банку; direct ~ пряме дебетове списання ~ account рахунок активу балансу • рахунок з дебетовим сальдо; ~ advice дебетове авізо; ~ amount дебетова сума • дебетовий підсумок; ~ an account відносити/віднести на дебет рахунка; ~ and credit дебет і кредит • видатки і прибутки; ~ balance дебетове сальдо • дебетовий баланс • позитивне сальдо; debit card; ~ column дебетова колонка; ~-credit operation операція обліку видатків і прибутків; ~ entry запис у дебет рахунка • дебетовий запис; ~ interest дебетовий відсоток; ~ journal дебетовий журнал; ~ note дебетове авізо; ~ side ліва сторона балансу • дебет рахунка • ліва сторона рахунка; ~ slip дебетова картка • платіжна картка; to be on the ~ знаходитися в дебеті debit² : credit² ═════════◇═════════ дебет < лат. debet — він винен (СІС : 191) пор. «credit»²
 • DEBIT CARD  —  ком., банк. дебетова картка пластикова магнітна картка, котру банк або інша фінансова установа видає клієнту банківського рахунка з правом на купівлю товарів і послуг, плата за які автоматично вилучається з його рахунка; ♦ дебетовою карткою також можна вилучити готівку з рахунка, зокрема через автоматизований касовий апарат (automatic teller machine), вводячи особистий ідентифікаційний номер (personal identification number) ~ payment плата дебетовою карткою; ~ transaction операція дебетовою карткою; to issue a ~ видавати/видати дебетову картку; to pay by ~ платити/ заплатити дебетовою карткою; to use a ~ користуватися дебетовою карткою пр. «credit card» ▹▹ «electronic funds transfer at point of sale» (EFTPOS)
 • DEBT  —  n фін., бухг. борг; заборгованість; зобов'язання; позика; a борговий; заборгований; позиковий; позичений сума грошей або послуг, які окрема особа, підприємство або уряд винні іншій стороні, тобто правове зобов'язання перед кимось; ♦ виділяють: борги окремої особи у формі застави (mortgage), банківської позички тощо; борги підприємства у формі кредиторської заборгованості (accounts payable), боргового зобов'язання тощо; борги уряду у формі довгострокових облігацій (long-term bonds), короткострокових цінних паперів (short-term securities) тощо accruing ~ борг, що наростає; accumulated ~ нагромаджений борг; active ~ несплачений борг • невиплачений борг; bad debt; bank ~ заборгованість за банківською позикою; blocked ~ заморожений борг; bonded ~ облігаційна позика • консолідований борг; book ~ борг згідно з бухгалтерськими книгами; business ~ діловий борг • комерційний борг; commercial ~ торговельна заборгованість; company ~ борг підприємства; consolidated ~ консолідований борг; contract ~ борг за контрактом; convertible ~ оборотна облігація; current ~ поточний борг; deferred ~ відстрочений борг; doubtful debt; dubious ~ сумнівний борг; due ~ борг, який підлягає сплаті; acknowledgement of ~ визнання боргу; ~ alleviation часткове сплачення боргу; ~ and borrowing позика і кредит; ~ burden тягар заборгованості; debt capital; ~ certificate борговий сертифікат • боргове свідоцтво; ~ collecting стягнення боргу; ~ commitment боргове зобов'язання; ~ conversion переведення боргу; ~ crisis криза заборгованості; ~ discount знижка із заборгованості; ~ due борг до сплати; debt finance; ~ financing сплачення боргу шляхом випуску позики; ~ funding консолідування боргу • переведення короткострокової заборгованості в довгострокову; ~ instalment сплачення боргу частинами; ~ liability боргове зобов'язання; ~ management керування боргом • уп debt — ім. довг, прикм. довговий (діас, діал.) ═════════◇═════════ борг < нім. Borg — позичка < bergen — берегти; давати пощаду, давати строк для виплати; закріплюється в ужитку в XVI ст. спочатку лише у виразах: «на борг» «в борг (на віру)», а пізніше поширилося і дістало значення, яке охоплює ст. у. термін довг (ЕС-СУМ 1 : 168; ЕСУМ 1 : 229); довг < ст. сл. длъгъ, долгъ — обов'язок; зобов'язання перед кимось; пізніше — борг; засвідчується в писемних пам'ятках з 1489 р.: «А два(д)цать копъ грошє(и) в кажъди(и) годъ має(т)єсь собє брати за до(л)гъ што єсъмо ємоу виньни»; ст. у. термін довг сьогодні вживається тільки в розмовній мові (ЕС-СУМ 1 : 168, 344; ССМ 1 : 301, 314) ▹▹ «bad debt» ▹▹ «debt capital» ▹▹ «doubtful debt»
 • DEBT CAPITAL  —  фін. позичковий капітал; позиковий капітал; залучений капітал частина грошових засобів підприємства, установи тощо, яка одержана за допомогою позички і підлягає сплаті в строк to pay interest on ~ сплачувати/сплатити відсоток за позиковий капітал; to repay ~ сплачувати/сплатити позиковий капітал • повертати/повернути позиковий капітал debt capital :: loan capital :: borrowed capital :: debt finance; debt capital : equity finance пр. «equity finance»
 • DEBT DAYS RATIO  —  ▷ «average collection period»
 • DEBT FINANCE  —  ▷ «debt capital»
 • DEBT RATIO  —  ▷ «debt-equity ratio»
 • DEBT-EQUITY RATIO  —  фін., бухг. співвідношення заборгованості та власного капіталу; коефіцієнт заборгованості; показник заборгованості; відношення позичених коштів до власного капіталу; співвідношення власних і позичених коштів фінансовий показник, що встановлює відношення загальної суми зобов'язань (total liabilities) до акціонерного капіталу (shareholders' equity); має таку формулу підрахунку: debt-equity ratio = total liabilities ÷ shareholders' equity ♦ за цим коефіцієнтом визначається стан заборгованості підприємства; чим нижче значення коефіцієнта, тим кращий фінансовий стан та платоспроможність (solvency) підприємства; він свідчить про те, наскільки підприємство покладається на позичковий капітал (debt finance) для фінансування своєї діяльності favourable ~ сприятливий коефіцієнт заборгованості; high ~ високий коефіцієнт; low ~ низький коефіцієнт заборгованості; satisfactory ~ задовільний коефіцієнт заборгованості to calculate ~ підраховувати/підрахувати коефіцієнт заборгованості; to increase ~ збільшувати/збільшити коефіцієнт заборгованості; to reduce ~ зменшувати/зменшити коефіцієнт заборгованості debt-equity ratio :: debt-to-equity ratio :: debt-to-net-worth ratio :: debt ratio (австрал.); debt-equity ratio ‡ leverage ratios (387) ▹▹ «leverage»
 • DEBT-TO-EQUITY RATIO  —  ▷ «debt-equity ratio»
 • DEBT-TO-NET-WORTH RATIO  —  ▷ «debt-equity ratio»
 • DEBTOR  —  (Dr) n ком., фін. боржник; дебітор; a дебіторський юридична (entity) чи фізична особа, яка має фінансову заборгованість (debt) підприємству, організації, установі тощо acceptance ~ боржник за векселем • дебітор векселя; bill ~ боржник за векселем • дебітор векселя; claim ~ боржник за позовом; defaulting ~ боржник, який порушив зобов'язання; insolvent ~ неплатоспроможний боржник; joint ~ спільний боржник; judgement ~ боржник за постановою суду; loan ~ позичальник • позичальниця; net monetary ~ чистий грошовий боржник; primary ~ основний боржник • першочерговий боржник; principal ~ головний боржник; secondary ~ другорядний боржник; sundry ~s різні дебітори; trade ~ торговельні дебітори ~-creditor relation відносини кредитора і дебітора; ~ nation країна-дебітор • країна-боржник; ~ quota дебіторська квота; ~'s default невиконання зобов'язань дебітором • невиконання зобов'язань боржником; ~'s delay затримка платежів дебітором • затримання платежів боржником • відтермінування сплати боргу; ~ on mortgage іпотечний боржник; to sue a ~ подавати/подати на дебітора до суду; to take action against a ~ починати/почати судову справу проти дебітора debtor : creditor; debtor — довжник (діал.) ═════════◇═════════ дебітор < лат. debitor — зобов'язаний; у XVII ст. «дебиторъ» має значення «кредитор», «вірник»: «Ѳедорь, дочувшися о прибытю дебитора своєго, умыслне где, скрился». Прот. спр. пот. 6. «Должникъ... доброволне знался, что зостаєт дебиторови своєму девет копъ винень». Акт. Старод. кн. 6. (ISUJ : 685) пр. «creditor»
 • DEBTOR DAYS RATIO  —  ▷ «debtors turnover ratio»
 • DEBTORS  —  бухг. англ. дебітори; дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; дебітори за розрахунком; рахунки до одержання ▷ «accounts receivable»
 • DEBTORS TURNOVER RATIO  —  фін., бухг. коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; оборотність коштів на рахунку дебіторів; коефіцієнт обороту дебіторської заборгованості фінансовий показник, що встановлює середній період часу, протягом якого підприємство одержує гроші за сплату рахунків дебіторами (accounts receivable); ♦ за цим коефіцієнтом визначається ефективність мобілізації підприємством оборотного капіталу favourable ~ сприятливий коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; high ~ високий коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; low ~ низький коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; satisfactory ~ задовільний коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості to calculate ~ підраховувати/підрахувати коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; to increase ~ збільшувати/збільшити коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; to reduce ~ зменшувати/зменшити коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості debtors turnover ratio :: accounts receivable turnover :: days debtors outstanding :: debtor days ratio; debtors turnover ratio ‡ activity ratios (382) ▹▹ «efficiency»¹
 • DEDUCTION  —  под., кадр, відрахування 1. сума, яку платникові податку дозволяється згідно із законодавством про прибутковий податок відрахувати зі свого доходу, що підлягає оподаткуванню; 2. сума, яку працедавець (employer) відраховує з платні (salary), заробітної плати (wage) тощо робітника (employee) для сплати внесків до медичного, пенсійного чи профспілкового фондів тощо block ~ єдине відрахування; business expense ~ відрахування ділових витрат • відрахування витрат на підприємницьку діяльність; casualty-loss ~ зменшення оподатковуваного доходу, що пов'язане зі збитками внаслідок стихійного лиха; charitable contributions ~ відрахування внесків на добродійні цілі; currency ~s валютні відрахування; depreciation ~ відрахування суми нарахованого зношення • амортизаційні відрахування; educational travel ~ відрахування витрат на переїзд до місця навчання; excess itemized ~ додаткові постатейні відрахування; entertainment expense ~ відрахування на представницькі витрати; fixed ~ постійні відрахування; flat ~ пряме відрахування; income ~ відрахування з оподатковуваного доходу; interest ~ відс ~ from income відрахування з доходу; ~ from profit after tax відрахування з прибутку після оподаткування; ~ from salary відрахування з окладу; ~ from wages відрахування із заробітної плати; ~ of charges відрахування витрат; ~ of expenditure відрахування видатків; ~ of expenses відрахування витрат; ~ of taxes відрахування податків; ~ to the reserve fund відрахування до резервного фонду; to increase ~s збільшувати/збільшити відрахування; to make a ~ відраховувати/відрахувати; with the ~ of відраховуючи deduction¹ :: tax deduction
 • DEFERRED LIABILITIES  —  ▷ «non-current liabilities»
 • DEFERRED SHARE  —  бірж. відстрочена акція; акція з відстроченим дивідендом акція з відстроченою виплатою дивіденду (dividend) акціонерам (shareholder); ♦ дивіденди на такі акції відстрочуються до виплати привілейованих (preference share) і звичайних (ordinary share) акцій; засновницькі акції (founders' shares), як правило, відстрочуються до виплати дивідендів акціонерам
 • DEMAND  —  ек., марк. попит забезпечене грошима бажання споживачів придбати товари і отримати послуги active ~ жвавий попит; actual ~ фактичний попит; aggregate ~ сукупний попит • загальний обсяг попиту на товари і послуги на даному ринку; anticipated ~ сподіваний попит; competitive ~ конкурентний попит; complementary ~ попит на взаємодоповнювальні товари і послуги; considerable ~ значний попит; consumer ~ попит споживачів • споживчий попит; current ~ поточний попит; declining ~ попит, який зменшується; decreasing ~ попит, який зменшується; deferred ~ відкладений попит; derived ~ похідний попит • вторинний попит; diminishing ~ попит, який зменшується; domestic ~ внутрішній попит; effective ~ платоспроможний попит • ефективний попит; effective change in ~ зміна попиту; change in input ~ зміна попиту на ресурс; coefficient of ~ elasticity коефіцієнт еластичності попиту; compensated ~ curve крива компенсованого попиту; compensated ~ function функція компенсованого попиту; conditional factor ~ умовний попит на фактор; cross elasticity of demand; decrease in ~ зменшення попиту; ~ and supply попит і пропозиція; ~ coefficients коефіцієнти попиту; ~ constraints обмеження на попит; ~ curve крива попиту; ~ factor фактор попиту; ~ function функція попиту; ~ management регулювання попиту; ~ pull інтенсивність попиту; ~-pull inflation інфляція, викликана високим попитом • інфляція, спричинена перевищенням п
 • DEMAND ELASTICITY  —  ▷ «elasticity of demand»
 • DEPRECIATION  —  n 1. бухг. зношення; знос; зношування; амортизація; 2. бухг. амортизаційні відрахування; 3. фін., банк. знецінення; a зношений; амортизаційний 1. поступове зменшення вартості активу (asset¹), що відбувається внаслідок користування ним та його зношування; ♦ термін depreciation, як правило, стосується зношення основних засобів, напр. машин, устаткування, технічних та технологічних засобів, у процесі виробництва; 2. відрахування частини вартості основних фондів з метою відшкодування їх зношення; 3. зниження вартості валюти (currency¹) однієї країни стосовно іншої валюти; ♦ знецінення проявляється на ринку тоді, коли знижується попит (demand) на одну валюту і підвищується на іншу accelerated ~ прискорена амортизація • прискорене нарахування зношення; accrued ~ нараховане зношення • амортизаційний резерв; accumulated ~ нагромаджене зношення • акумульовані амортизаційні відрахування; annual ~ річна сума амортизаційних відрахувань; capital ~ амортизація капіталу; competitive ~ конкурентне знецінення валюти; currency ~ знецінення валюти; current cost ~ знецінення поточних витрат; degressive ~ дегресивна амортизація; exchange ~ знецінення валюти; flat rate ~ рівномірна амортизація; free ~ довільне нарахування зношення • списання вартості активів на розсуд підприємства; functional ~ функціональне зношення • моральний знос; group ~ груповий спосіб нарахування зношення; appraisal method of ~ методика нарахування зношення активів за оцінкою; declining balance method of ~ нарахування зношення за допомогою методики зменшення залишку; ~ adjustment вирівнювання амортизації; ~ at choice довільне нарахування зношення • списання вартості активів на розсуд підприємства; ~ claimed розрахункова амортизація • заявлена сума нарахувань на зношення; ~ of capital знецінення капіталу; ~ of currency знецінення валюти; ~ of equipment зношення устаткування; ~ of gold знецінення золота; ~ of money знецінення грошей; ~ through inflation знецінення в результаті інфляції; reducing balance method of ~ методика перерахування амортизації за допомогою методики зменшення залишку depreciation: appreciation пр. «appreciation» ▹▹ «amortization»
 • DESIGN  —  n ком., марк. композиція; ескіз; зразок; конструкція; оформлення; план; малюнок; модель; проект; проектування; дизайн; a проектний; конструктивний; конструкторський; дизайнерський вигляд, особливості зразка, властивості будь-якого готового виробу abstract ~ абстрактний малюнок • абстрактне оформлення; advertising ~ художнє оформлення реклами • рекламний дизайн • дизайн рекламного оголошення; approved ~ затверджений проект; artistic ~ художнє оформлення; automated ~ автоматизоване проектування; basic ~ базова конструкція; best product ~ проектування виробу з найкращою характеристикою; channel ~ схема каналу розподілу; computer-aided ~ автоматизоване проектування; conceptual ~ ескізний проект; conventional ~ типовий проект • типовий зразок; corporate ~ фірмовий стиль • фірмовий дизайн; cover ~ оформлення обкладинки; economic(al) ~ економічний рахунок • економічно доцільна конструкція; economical ~ економічно доцільна кон ~ and development технічне проектування; ~ centre центр проектування; ~ cost вартість проектно-конструкторських робіт; ~ documentation проектна документація; ~ fault конструктивний дефект • конструктивний недолік; ~ firm проектно-конструкторська фірма; ~ flaw конструктивний дефект • конструктивний недолік; ~ of an exhibition оформлення виставки; ~ of a sampling inquiry план вибіркового обстеження; ~ of a statistical inquiry план статистичного обстеження; ~ protection охорона промислового зразка; ~ registration реєстрація промислового зразка; ~ standards проектно-конструкторські стандарти; ~ to characteristics проектування згідно із заданими характеристиками; ~ to cost проектув
 • DETAILING  —  марк., роз. деталізація; деталізування; деталізація товару послуга уточнення всіх елементів виставок, повноти всіх запасів товарів, наявності всебічної найновішої інформації про продукт і т. ін. у великих магазинах; ♦ послугою деталізування звичайно користуються виробники будь-яких продуктів, напр.: продуктів інформаційної технології (information technology); харчових продуктів; медичних препаратів тощо ▹▹ «merchandising»
 • DEVALUATION  —  ек. девальвація; знецінення зниження за офіційним рішенням уряду курсу обміну національної валюти стосовно іншої; ♦ девальвація — це захід для усунення дефіциту платіжних балансів (balance of payments) країни за рахунок стимуляції експорту (export) і стримання імпорту (import), тобто для створення фінансової перешкоди імпортованим товарам і послугам competitive ~ конкурентна девальвація; currency ~ девальвація валюти; differential ~ диференційна девальвація; dollar ~ девальвація долара; impending ~ загрозлива девальвація • неминуча девальвація • передбачувана девальвація ~ of currency девальвація валюти; ~ of national currency девальвація національної валюти devaluation :: revaluation ═════════◇═════════ девальвація < лат. префікс de — відокремлення, позбавлення, відсутність і valvo — маю вартість (ЕСУМ 2:19; СІС:191) ▹▹ «exchange rate»
 • DIR.  —  ▷ «director»
 • DIRECT COSTING  —  бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами методика обчислення собівартості, за якою всі витрати (variable manufacturing costs) на основні виробничі матеріали (direct material), виробничу робочу силу (direct labour) та змінні накладні витрати (variable overhead costs) співвідносяться із собівартістю виробничої продукції (cost of goods manufactured), а постійні накладні витрати (fixed overhead costs), тобто «витрати звітного періоду» (period costs), списуються з надходжень (revenue²); ♦ методика обчислення собівартості за змінними витратами застосовується в галузі внутрішнього управління (internal management) для оцінювання запасів (inventory valuation), прийняття короткострокових рішень (decision-making), визначення доходів (income³), аналізу витрат і т. ін., на відміну від методики обчислення собівартості з повним розподілом витрат (absorption costing), що застосовується для зовнішньої звітності (external reporting) direct costing :: variable costing :: marginal costing (англ.) ▹▹ «absorption costing»
T: 0.47013361 M: 92 D: 274