© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • C. G. T.  —  ▷ «capital gains tax»
 • C/D  —  ▷ «cum dividend»
 • C/L  —  ▷ «current liabilities»
 • CA  —  ▷ «chartered accountant»
 • CABLE NETWORK  —  марк., тк. кабельна мережа ▷ «network»²
 • CALL  —  фін., бірж. вимога; викуп; сплата вимога сплатити внесок на випущені акції, які частково оплачені, поставлена директорами (director¹) або ліквідатором (liquidator) перед акціонерами (shareholder); ♦ частину випущених акцій із вимогою до акціонерів називають затребуваним акціонерним капіталом (called-up share capital) at ~ на вимогу; due at ~ терміном на вимогу; ~s in arrears несплачені внески; ~ on shares вимога оплати внеску за акції • вимога про сплату внеску за акції; ~ provision застереження про дострокову сплату; to ~ in поставити вимогу; to make a ~ for capital затребувати капітал; to pay a ~ on shares сплачувати/сплатити внесок за акції
 • CALL OPTION  —  фін., бірж. опціон кол; опціон покупця; опціон на купівлю; купівельний опціон право купувати цінні папери (securities), товари (commodity) чи валюту (currency¹) за визначеною ціною (strike price) до кінця певного строку (expiration date), оплачується премією; ♦ покупці такого опціону звичайно розраховують на те, що визначена угодою ціна на акції (share²), напр., зросте; різниця між ринковою ціною (market value) на акції та визначеною ціною становить цінову категорію, яка визначає справжню вартість (intrinsic value) купленого опціону ~ agreement угода на опціон купівлі; ~ buyer покупець опціону кол; ~ contract контракт на опціон кол; ~ deal угода на опціон кол; ~ deal for the call опціон на купівлю; ~ for the call опціон на купівлю; ~ market ринок купівельних опціонів; to deal in ~s вести біржові операції із опціонами кол; to exercise a ~ користуватися опціоном на купівлю • реалізувати куплений опціон • використати куплений опціон call option :: option d'achat (фр.); call option : put option; call option ‡ option (390) ═════════◇═════════ опціон < лат. optio, optionis — вільний вибір пр. «put option»
 • CALLED-UP SHARE CAPITAL  —  фін., бірж. затребуваний акціонерний капітал; акціонерний капітал до оплати ▷ «call»
 • CAPACITY VARIANCE  —  ▷ «volume variance»
 • CAPITAL  —  n капітал; фонди; a капітальний; основний 1. ком. власність будь-якої особи або організації у вигляді нагромадженого багатства, серед якого — гроші, майно (property¹), матеріальні цінності тощо; 2. фін. гроші, які вкладаються в підприємство (enterprise¹) і використовуються підприємством для ведення справи; 3. бухг. власницька частка в капіталі підприємства (entity) та нерозподілений прибуток (retained earnings), що в балансовому звіті (balance sheet) дорівнює різниці між загальною сумою активів та загальною сумою пасивів; 4. юр. випуск акцій (shares²), з яких підприємство утворює фонди; 5. вірою, загальна сума номінальної вартості (par value¹) акцій (share), яка придбана акціонерами (shareholder) за підпискою (subscription); 6. ек. створені людьми засоби виробництва, що використовуються для виробництва інших товарів (goods) і надання послуг (service¹) accumulated ~ нагромаджений капітал; active ~ активний капітал; additional paid-in ~ додатковий оплачений капітал; advanced ~ авансований капітал; aggregate ~ сукупний капітал; applied ~ використовуваний капітал; authorized capital; available ~ наявний капітал • ліквідний капітал; bank ~ банківський капітал; bond ~ капітал, одержаний від розміщення облігаційної позики; borrowed ~ позиковий капітал; business ~ капітал підприємства; called-up ~ затребуваний капітал; circulating ~ оборотний капітал; commercial ~ торговельний капітал; contributed ~ оплачений акціонерний капітал; creditor ~ капітал, одержаний від облігаційної позики; current ~< contributed ~ in excess of par додатковий оплачений капітал; human ~ investment інвестиції в людський капітал; human ~ production function виробнича функція людського капіталу; marginal ~ cost гранична вартість капіталу • граничні витрати на використання капіталу; to allocate ~ розміщувати/розмістити капітал; to attract ~ притягувати/притягнути капітал; to borrow ~ позичати/позичити капітал; to contribute ~ вкладати/вкласти капітал; to convert into ~ перетворювати/перетворити в капітал; to expend ~ витрачати/витратити капітал; to increase the ~ збільшувати/збільшити капітал; to invest ~ вкладати/вкласти капітал; to keep ~ intact зберігати/зберегти величину капіталу незмінною; to lend ~ позичати/по capital¹ :: corpus; capital³ :: owners' equity :: ownership interest :: owners' interest ═════════◇═════════ капітал < нім. Kapital < фр. capital — капітал < fond capital — основний фонд < лат. capitālis — головний (ЕСУМ 2 : 372)
 • CAPITAL BUDGET  —  фін., бухг. бюджет капіталовкладень; кошторис капіталовкладень план (plan) фінансування пропонованих капітальних витрат (capital expenditure); ♦ бюджет капіталовкладень встановлюється за умови доцільності капіталовкладень (capital budgeting) із використанням методів внутрішньої ставки доходу (internal rate of return), чистої поточної вартості (net present value) і т. ін. capital budget :: capital expenditure budget
 • CAPITAL BUDGETING  —  фін., бухг. оцінка доцільності капіталовкладень; прийняття рішення про капіталовкладення; розрахунок прибутковості капіталовкладень процес, за яким оцінюються, добираються, порівнюються та перевіряються інвестиційні проекти (project) з метою вибору найефективнішого варіанта капіталовкладень; ♦ за умови доцільності капіталовкладень приймається рішення про вартість проекту, виходячи в основному з капітальних витрат (capital expenditure); до технічних засобів визначення доцільності капіталовкладень слід включити середню норму доходу (average rate of return), період окупності (payback period¹), внутрішню ставку доходності (internal rate of return), чисту поточну вартість (net present value), індекс прибутковості (profitability index) capital budgeting ‡ capital budgeting methods (384)
 • CAPITAL CONSUMPTION  —  ек. амортизаційні відрахування; амортизація основних коштів; зношення основних виробничих фондів зменшення основного капіталу в процесі виробництва валового національного продукту (gross national product); ♦ амортизаційні відрахування записуються на рахунок національного доходу і витрат (national income and expenditure account) і відтворюють суму нарахованого зношення (depreciation¹), яку підприємства списують за рік
 • CAPITAL EQUIPMENT  —  ▷ «capital goods»
 • CAPITAL EXPENDITURE  —  фін., бухг. капітальні витрати; витрати на капітальні вкладення; капіталізовані витрати витрати (expenditure²) на необоротні активи (non-current assets), що списуються протягом кількох звітних періодів (accounting period); ♦ приклад капітальних витрат — купівля нової техніки та обладнання для розширення ділових операцій (business operation), заміна існуючого обладнання для підвищення ефективності (efficiency²) виробництва, витрати на купівлю патенту (patent) винахідника, витрати на обов'язкові проекти для створення безпечних умов для споживачів (consumer) тощо capital expenditure : revenue expenditure пр. «revenue expenditure» ▹▹ «capital budgeting»
 • CAPITAL EXPENDITURE BUDGET  —  ▷ «capital budget»
 • CAPITAL EXPORTS  —  міжторг. експорт капіталу ▷ «export»
 • CAPITAL GAINS TAX  —  (CGT; C.G.T.) под. податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; податок на дохід від приросту капіталу; податок на збільшення ринкової вартості активів податок (tax), який стягується внаслідок реалізації певних активів (assets¹), вартість (value) яких збільшилась протягом часу; активами, що підлягають оподаткуванню, є земля, споруди, акції (share²), обладнання, а також оренда (lease), опціон (option), гудвіл (goodwill) тощо; ♦ види податків на реалізований дохід від приросту вартості активів визначаються податковою системою конкретної країни to abolish ~ скасовувати/скасувати податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; to impose ~ накладати/накласти податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; to pay ~ сплачувати/сплатити податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; to raise ~ збільшувати/збільшити податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; to reduce ~ зменшувати/зменшити податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; to remove ~ скасовувати/скасувати податок на реалізований дохід від приросту вартості активів capital gains tax ‡ tax (393)
 • CAPITAL GOODS  —  вир., бухг., ек. товари виробничого призначення; засоби виробництва; основні засоби; капітальні товари (блага); інвестиційні товари (блага) товари довготривалої служби, які використовуються у виробництві (production¹) інших товарів (goods) і наданні послуг (service¹); ♦ прикладом капітальних товарів можуть бути машини, технічні засоби, прокатні стани, споруди тощо capital goods :: capital equipment :: producer goods :: production goods :: investment goods :: producer durable goods пор. «consumer goods»
 • CAPITAL IMPORTS  —  міжторг. імпорт капіталу ▷ «import»
 • CAPITAL INVESTMENT  —  фін. капіталовкладення; інвестиції вкладення капіталу у проекти (project) і необоротні активи (non-current assets), напр. у переробну промисловість, машинобудування, металообробну галузь, у довгострокові інвестиції тощо heavy ~ великі капіталовкладення; high ~ високі капіталовкладення; low ~ низькі капіталовкладення ~ plan план капіталовкладень; ~ program програма капіталовкладень ▹▹ «investment»
 • CAPITAL LEASE  —  юр., ком. капітальна оренда ▹▹ «lease»
 • CAPITAL STOCK  —  ▷ «share capital»
 • CAPITAL-INTENSIVE  —  a прс. капіталомісткий характеристика діяльності, у якій використовується велика кількість капітального обладнання (capital equipment) і відносно мала кількість робочої сили; ♦ капіталомістким виробництвом є переробка нафти, автомобілебудування, виплавка сталі тощо ~ commodity капіталомісткий товар; ~ company капіталомістке підприємство • капіталомістка компанія; ~ firm капіталомістке підприємство • капіталомістка фірма; ~ industry капіталомістка галузь; ~ method капіталомісткий метод виробництва; ~ production method капіталомісткий метод виробництва пр. «labour-intensive»
 • CAPITALIZATION ISSUE  —  ▷ «bonus issue»
 • CARTEL  —  n ек. картель; a картельний група розрізнених підприємств однієї галузі (industry²), які об'єдналися для встановлення цін, обсягу виробництва, поділу ринків збуту тощо; ♦ мета картелю — зменшити конкуренцію (competition) і забезпечити максимальні прибутки (profit) bidding ~ картель для розподілу державних замовлень серед фірм-учасниць; compulsory ~ примусовий картель; crisis ~ кризовий картель; export ~ експортний картель; international ~ міжнародний картель; open ~ відкритий картель; price ~ картель, який контролює ціни фірм-учасниць • ціновий картель; recession ~ картель, який діє в період економічної кризи; sales ~ збутовий картель; tender ~ картель для розподілу державних замовлень серед фірм-учасниць; voluntary ~ добровільний картель ~ agreement картельна угода; ~ formation утворення картелю; ~ movement картельний рух; to join a ~ об'єднуватися/об'єднатися в картель • приєднуватися/приєднатися до картелю • зв'язуватися/зв'язатися з картелем; to withdraw from a ~ виходити/вийти з картелю ═════════◇═════════ картель < фр. cartel — угода між підприємцями < італ. cartello — виклик на дуель; можливо, через посередництво нім. Kartell або польс. kartel (ЕСУМ 2 : 396) пор. «monopoly»
 • CASH (FLOW) BUDGET  —  фін., бухг. касовий бюджет; касовий план ▷ «budget»
 • CASH CYCLE  —  ▷ «earnings cycle»
 • CASH DISPENSER  —  ▷ «automatic teller machine»
 • CASH FLOW  —  (CF) бухг. обіг грошей; грошовий обіг; грошовий потік; рух реальних коштів; рух готівки; потік готівки грошові надходження від зовнішніх операцій підприємства та його готівкові виплати за певний період часу; ♦ звіт про рух готівки (cash flow statement) показує джерела грошових надходжень та засоби їх використання discounted ~ (DCF) дисконтований потік готівкових коштів; free ~ вільний потік готівкових коштів • вільні кошти; gross ~ валовий грошовий обіг • гуртовий грошовий потік; high ~ високий грошовий потік; low ~ низький грошовий потік; negative ~ негативний грошовий потік • перевищення наявних виплат компанії над надходженнями • перевищення реальних виплат компанії над надходженнями; net ~ чистий потік готівки • чистий рух ліквідності; strong ~ стійкий грошовий обіг • стабільний грошовий потік ~ accounting облік грошового потоку; ~ analysis аналіз руху готівкових коштів • аналіз руху ліквідності; ~ budget бюджет грошового потоку; ~ forecast прогноз руху наявних коштів • прогноз руху ліквідності; ~ impact вплив руху готівкових коштів • вплив руху реальних коштів • вплив руху ліквідності; ~ problem питання грошового потоку; ~ problems проблема грошового потоку; ~ projection прогноз руху готівкових коштів • прогноз руху ліквідності; ~ statement звіт про рух готівки • звіт про рух наявних коштів • звіт про рух ліквідності
T: 0.512309887 M: 92 D: 274