Найдено 50+ «C»

CAPITAL GAINS TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CGT; C.G.T.) под. податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; податок на дохід від приросту капіталу; податок на збільшення ринкової вартості

CARTEL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ек. картель; a картельний група розрізнених підприємств однієї галузі (industry²), які об'єдналися для встановлення цін, обсягу виробництва, поділу ринків збу

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CPA) бухг. дипломований бухгалтер підприємств суспільного сектору і установ ▷ «accountant»

CHARTERED ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CA) бухг. дипломований бухгалтер вищої кваліфікації ▷ «accountant»

COMMERCIAL BILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. торговельний вексель; торговельна тратта; комерційний вексель ▷ «bill of exchange»

CONSUMER GOODS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. споживчі товари; товари широкого вжитку товари щоденного вжитку, які задовольняють потреби споживача (consumer); ♦ споживчі товари можуть бути тривалого вж

CREDITORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., англ. кредитори; кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; кредитори за розрахунком; рахунки до оплати ▷ «accounts payable»

CUM DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. акція з урахуванням дивіденду; акція з правом на дивіденд акція (share²), яка продається в період після оголошення дивіденду (dividend declaration),

CUSTOMER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком. покупець; замовник; клієнт; споживач; a клієнтський окрема особа або організація, яка купує або замовляє товари, послуги у крамниці, на підприємстві тощо

ABSORPTION COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості з повним розподілом витрат методика вирахування собівартості, при якій загальна сума виробничих витрат (manufacturing costs

AUTHORIZED CAPITAL STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

амер., канад. випущений акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

AUTHORIZED SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

англ., австрал. акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

DIRECT COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами методика обчислення собівартості, за якою всі витрати (variable manufacturing costs) на основні вироб

DIRECT COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(dc) вир., бухг. прямі витрати; змінні витрати витрати, які можна безпосередньо віднести на вартість готового продукту (product) чи на один із видів виробничої

DIVIDEND COVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. дивідендне покриття; забезпечення дивіденду; покриття дивіденду фінансовий показник, що встановлює відношення величини прибутку на акцію (earnings p

EMPLOYMENT COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., бухг. витрати на робочу силу; витрати на наймання гроші або кошти (cost), які витрачаються на утримання робочої сили; ♦ до витрат, за які наймач (employer

FIXED COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. постійні витрати; фіксовані витрати витрати, які не залежать від змін у господарській діяльності; ♦ до постійних витрат належать оклади персоналу (s

INDIRECT COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. непрямі витрати витрати, які безпосередньо не пов'язані з процесом виготовлення продукту (product) чи з певним видом виробничої діяльності тощо; ♦ д

JOINTSTOCK COMPANY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., юр. акціонерне товариство; компанія; компанія з обмеженою відповідальністю; компанія з обмеженою запорукою; корпорація; підприємство; товариство; a компа

MONOPOLISTIC COMPETITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ек. монополістична конкуренція організаційна структура ринку (market¹), яка характеризується такими головними ознаками: а) великою кількістю підприємств,

PAIDUP CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. оплачений капітал сума випущеного акціонерного капіталу, яка оплачена акціонерами (shareholder) згідно із зобов'язанням (liability) сплатити підписні акції

PERFECT COMPETITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ек. досконала конкуренція; чиста конкуренція; абсолютна конкуренція; повна конкуренція організаційна структура ринку (market), яка характеризується таким

PROCESS COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. калькуляція собівартості продукту система, за якою підраховуються витрати (costs) на продукт (product) за процесами; витрати мають таку формулу підр

PRODUCTION COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. виробничі витрати; витрати виробництва; витрати на виробництво; прямі витрати виробництва сукупність витрат на виробництво якого-небудь товару, сере

UNIVERSAL PRODUCT CODE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(UPC) роз., марк., комп. універсальний товарний код ▷ «bar code»

VARIABLE COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості за змінними витратами ▷ «direct costing»

VARIABLE COSTS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. змінні витрати; змінні виробничі витрати витрати, які змінюються згідно з рівнем виробництва чи діяльності; ♦ до змінних витрат відносять витрати на

YELLOW DOG CONTRACT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

дог., знт. «жовтий» контракт; «жовте» зобов'язання договір найму на роботу, за яким працівникові (employee) заборонено вступати до профспілки

CHASTISE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧæs`taɪz]бить. пороть, сечькарать, наказыватьжестоко критиковатьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHASTISEMENT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧæstɪzmənt]дисциплинарное взыскание; наказаниеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHAT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧæt]дружеский разговор; беседа; болтовнянепринужденно болтать, беседовать, разговариватьчеканАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.201

CHATTANOOGA

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ˏʧætə`nuːgə]Чаттануга (США, штат Теннесси)Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHATTELS REAL

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

недвижимое имуществоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHATTER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧætə]щебетание; журчание, шелестпустая болтовня, словоблудиесплетник, болтундребезжание, дребезгщебетать; стрекотатьжурчатьдребезжатьстучать зубамиболтать, пус

CHATTERBOX

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧætəbɔks]пустозвон, болтун(ья), пустомеляАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEAP

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧiːp]дешевый, недорогойуцененный, удешевленныйобесцененный, упавший в ценелегкийплохого качества; ничтожный; низкопробный; низкийскупой, скаредный, прижимистыйд

CHEAPEN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧiːp(ə)n]снижать цену или стоимостьпринижать; унижатьвульгаризировать, опошлятьдешеветь, падать в ценеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь

CHEAPJACK

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧiːp`ʤæk]мелкий перекупщикдешёвый, ерундовый; низкого пошиба, дряннойкак барыга; рассчитывающий на быструю наживу, легкие деньгиАнгло-русский большой универсаль

CHEAPLY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧiːplɪ]по низкой цене, дешевопренебрежительно, презрительноАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHECK

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});[ʧek]шахзадержка, остановкаотпор, отражение нападенияпотеря охотничьей собакой следавнезапная остановка; пауза,

CHECKERBOARD

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧekəbɔːd]шахматная доскаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHECKERED

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧekəd]клетчатый, в клеткупестрый, разноцветныйизменчивый, переменчивый; различный, разнообразный, разныйАнгло-русский большой универсальный переводческий слова

CHECKIN

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧekɪn]регистрация, отметка о прибытиизапись в книге прихода и уходарегистратураАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHECKING ACCOUNT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

специальный счёт, с которого снимаются деньги по чекам клиентасчёт, позволяющий в любой момент вносить и снимать деньги (до востребования)Англо-русский большой у

CHECKINGROOM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧekɪŋrʊm]гардероб, раздевалка, вешалкакамера храненияАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHECKOUT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧək`aʊt]испытание; контроль, проверкаконтроль, контрольный пункткасса в магазине самообслуживания, контрольно-кассовый пунктподсчет стоимости сделанных покупок

CHECKOUT LINE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

список очередниковАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHECKROOM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧekruːm]гардероб, раздевалка, вешалкакамера храненияАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEEK

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧiːk]щекаягодицынаглость, нахальство; дерзостьбоковая стойка; косяк; щеки тисковбок жилычиксынахальничать, говорить дерзостибамбуковая штора, портьера; циновкаА

CHEER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧɪə]настроение; едавесельеодобрительное, приветственное восклицание; аплодисменты, одобрительные возгласы; тостсоздавать хорошее настроение, веселить; успокаива

CHEERLEADER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧɪəliːdə]тамадазаводила в компаниигруппа поддержкиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEERS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧɪəz]за ваше здоровье!, будем здоровы!ура!поздравляю!спасибо!пока!Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEERY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧɪərɪ]веселый, живой; оживленный, радостныйАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEESE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧiːz]сырулыбкаджем, повидлоголовка. круг, бобина, цилиндрулыбатьсяпревращаться в сырхорошая вещьнечто важное; важный человек; важничающий человекпрекращать, ост

CHEESE FONDUE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

сырное фондюАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHELMSFORD

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧemzfəd]Челмсфорд (США, штат Массачусетс)Челмсфорд (Англия)Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEMOTHERAPY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ˏkeməʊ`θerəpɪ]химиотерапияАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEMULPO

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ˏʧemʊl`pɔː]ЧемульпоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEQUER

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧekə]игра в шашкишахматная доска; Чекерразмечать шахматными квадратами; располагать в шахматном порядкеделить на квадраты, разбивать на секции прямыми линиямир

CHEQUERED LIGHT AND SHADE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

светотеньАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEQUERS

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧekəz]шашкишахматная доскаклетчатая материя, ткань; шотландка; узор в клеткуАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERBOURG

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʃɛəbʊəg]ШербурАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERISH

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧerɪʃ]заботливо относиться, ухаживать; холить и лелеятьлелеять; питать; воодушевлятьАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERISH HOPE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

лелеять надеждуАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERISHINGLY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧerɪʃɪŋlɪ]заботливо; нежно, ласково; с любовьюАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERNOVTSY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧeə`nɔftsɪ]Черновцы (Украина)Англо-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERNOZEM

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧɜːnəʊzemˏ ʧɜːnəʊ`zjɔm]чернозем; гумус, перегнойАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEROOT

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʃə`ruːt]сорт сигар с обрезанными концамиАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERRY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧerɪ]вишня; черешнявишневое дерево, вишнядревесина вишневого дерева, вишнятемно-красный цвет, вишневый цветдевственная плевадевственностьвишневого цвета, темно

CHERRY BOMB

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

фейерверк красного цветаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERRY BRANDY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

вишневая наливка, вишневый ликер; вишневкаАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERRYPICK

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧerɪˏpɪk]применять избирательный подход, отбирать лучшееАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERSONESE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ˏkɜːsə`niːzˏ `kɜːsəˏniːz]полуостровАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHERUBIC

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[ʧe`ruːbɪk]ангельский, ангелоподобныйпухлый и розовощекий, ангелоподобный, как ангелочекАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHESTY

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧestɪ]чахоточныйс большой грудью, титястыйАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEVALIER OF FORTUNE

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

авантюрист, мошенникАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

CHEW UP

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

прожевывать, разжевыватьпрогрызатьругать кого-либо«съесть» кого-либо с потрохами, убить, уничтожить, стереть в порошокАнгло-русский большой универсальный перевод

CHEWING

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[`ʧ(j)uːɪŋ]жевательныйАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

Время запроса ( 0.128849034 сек)
T: 0.13325959 M: 1 D: 0