Найдено 100+ «C»

CALL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. вимога; викуп; сплата вимога сплатити внесок на випущені акції, які частково оплачені, поставлена директорами (director¹) або ліквідатором (liquidat

CALL OPTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. опціон кол; опціон покупця; опціон на купівлю; купівельний опціон право купувати цінні папери (securities), товари (commodity) чи валюту (currency¹)

CALLEDUP SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. затребуваний акціонерний капітал; акціонерний капітал до оплати ▷ «call»

CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n капітал; фонди; a капітальний; основний 1. ком. власність будь-якої особи або організації у вигляді нагромадженого багатства, серед якого — гроші, майно (prop

CAPITAL BUDGET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. бюджет капіталовкладень; кошторис капіталовкладень план (plan) фінансування пропонованих капітальних витрат (capital expenditure); ♦ бюджет капітало

CAPITAL BUDGETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. оцінка доцільності капіталовкладень; прийняття рішення про капіталовкладення; розрахунок прибутковості капіталовкладень процес, за яким оцінюються, д

CAPITAL CONSUMPTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. амортизаційні відрахування; амортизація основних коштів; зношення основних виробничих фондів зменшення основного капіталу в процесі виробництва валового нац

CAPITAL EXPENDITURE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. капітальні витрати; витрати на капітальні вкладення; капіталізовані витрати витрати (expenditure²) на необоротні активи (non-current assets), що спи

CAPITAL GAINS TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CGT; C.G.T.) под. податок на реалізований дохід від приросту вартості активів; податок на дохід від приросту капіталу; податок на збільшення ринкової вартості

CAPITAL GOODS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг., ек. товари виробничого призначення; засоби виробництва; основні засоби; капітальні товари (блага); інвестиційні товари (блага) товари довготривалої

CAPITAL INVESTMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. капіталовкладення; інвестиції вкладення капіталу у проекти (project) і необоротні активи (non-current assets), напр. у переробну промисловість, машинобудув

CAPITALINTENSIVE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a прс. капіталомісткий характеристика діяльності, у якій використовується велика кількість капітального обладнання (capital equipment) і відносно мала кількість

CARTEL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ек. картель; a картельний група розрізнених підприємств однієї галузі (industry²), які об'єдналися для встановлення цін, обсягу виробництва, поділу ринків збу

CASH (FLOW) BUDGET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. касовий бюджет; касовий план ▷ «budget»

CASH FLOW

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CF) бухг. обіг грошей; грошовий обіг; грошовий потік; рух реальних коштів; рух готівки; потік готівки грошові надходження від зовнішніх операцій підприємства

CASH FLOW STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. звіт про обіг грошей; звіт про грошовий обіг; звіт про рух готівки; звіт про рух наявних коштів; звіт про рух ліквідності; звіт про рух реальних коштів ▷

CERTIFICATE OF INCORPORATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. амер., канад. засновницький договір акціонерного товариства; засновницький договір юридичної особи; статут акціонерного товариства ▷ «memorandum of associat

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CPA) бухг. дипломований бухгалтер підприємств суспільного сектору і установ ▷ «accountant»

CHANNEL OF DISTRIBUTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. канал збуту; канал розподілу організована мережа представників та підприємств, через яку збувається продукт (product), починаючи з виробника (manufacturer

CHARTERED ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CA) бухг. дипломований бухгалтер вищої кваліфікації ▷ «accountant»

CHEQUE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(chq) n 1. банк, австрал., англ., канад. чек; a чековий; 2. відмітка 1. вид оборотного документа (negotiable instrument), що містить письмове розпорядження бан

CLIENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., рек., марк. клієнт; постійний замовник; постійний покупець; a клієнтурний; клієнтський окрема особа, організація або установа, яка купує послуги професі

COMMERCIAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

рек. рекламний ролик; рекламна передача; реклама; рекламна вставка; телереклама; радіореклама рекламне повідомлення на радіо, телебаченні, в інтернеті, в кіно т

COMMERCIAL BILL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. торговельний вексель; торговельна тратта; комерційний вексель ▷ «bill of exchange»

COMMISSION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком. 1. комісійна винагорода; комісійні; комісія; 2. комісія; комітет 1. грошова винагорода за послуги агента (agent) або працівника (employee), розмір якої в

COMMODITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., ек. товар; реальний товар; предмет широкого вжитку; предмет торгівлі; предмети споживання; товар для продажу; продукт; a товарний товар у матеріальній ф

COMPANY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Co.) n ком., юр. акціонерне товариство; компанія; компанія з обмеженою відповідальністю; компанія з обмеженою запорукою; товариство з обмеженою відповідальніст

COMPETITION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк. конкуренція; конкурентна боротьба; a конкурентний суперництво між продавцями, а також між постачальниками і підприємцями у здатності опанувати більшу ча

COMPOUND INTEREST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін. складний відсоток; складний процент; складні проценти; складні відсотки відсоток, який нараховується не лише на основну суму вкладу або боргу, а також і на

COMPREHENSIVE BUDGET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. загальний фінансовий бюджет; загальний фінансовий кошторис ▷ «budget»

CONGLOMERATE MERGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. конгломератне об'єднання; конгломератне злиття; об'єднання різнорідних підприємств; злиття різнорідних підприємств ▷ «merger»

CONSUMER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., ек., марк. споживач; клієнт; a споживчий; споживацький той, хто фактично споживає або використовує товари (good) чи користується послугами (service¹) дл

CONSUMER GOODS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. споживчі товари; товари широкого вжитку товари щоденного вжитку, які задовольняють потреби споживача (consumer); ♦ споживчі товари можуть бути тривалого вж

CONSUMPTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ек. споживання; використання; витрата; ужиток; a споживний; споживчий витрачання та використання кінцевих товарів (goods) і послуг (service¹) протягом певного

CONTINUOUS BUDGET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., фін. безперервний бюджет; безперервний кошторис кошторис (budget), який поновлюється щомісяця чи кожного періоду, що охоплює передбачуваний проміжок часу

CONTRACT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n юр. контракт; угода; договір; a договірний; контрактний письмовий або усний договір, який визначає взаємні зобов'язання і права сторін згідно з нормами чинног

CONTROLLER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. головний бухгалтер-контролер ▷ «accountant»

CONVERTIBLE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. конвертована привілейована акція ▷ «preference share»

COPYRIGHT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(©) n юр. авторське право; видавниче право; право на видання; копірайт; a захищений авторським правом; v забезпечувати/забезпечити авторське право виключне пра

COST

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., бухг. 1. pl витрати; затрати; видатки; кошти; 2. ціна; вартість; собівартість; актив 1. сума грошей на купівлю, виробництво, утримання і т. д. товарів і н

COST ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. бухгалтер з обліку витрат виробництва; бухгалтер виробництва; бухгалтер-калькулятор ▷ «accountant»

COST CENTRE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен. центр витрат організаційний підрозділ підприємства, який несе відповідальність за свою підприємницьку діяльність і в якому витрати (costs) окремо підрахову

COST OF CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CC) фін. вартість капіталу необхідна норма прибутку (rate of return) фірми з капіталу, що використовується для фінансування її інвестицій; ♦ вартість капіталу

CREDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Cr; cr) n 1. ком. кредит; борг; кредитування; 2. бухг., рах. кредит; права сторона рахунка; a кредитовий; кредитний; v кредитувати 1. позичка, яка надається о

CREDIT CARD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., банк. кредитна картка пластикова магнітна картка, ваучер, купон тощо, які агентство (agency¹), банк або інша фінансова установа видає платоспроможному клі

CREDITOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(Cr) n ком., фін. кредитор; позикодавець; a кредиторський особа чи установа, часто юридична (entity), яка надає кредит (credit¹) у грошовій або товарній формі

CREDITORS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., англ. кредитори; кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; кредитори за розрахунком; рахунки до оплати ▷ «accounts payable»

CROSS ELASTICITY OF DEMAND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. перехресна еластичність попиту ▷ «elasticity of demand»

CUM BONUS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. з правом на випуск; з урахуванням випуску вислів про акцію (share²), яка продається з правом на випуск безплатних акцій (bonus issue) пр. «ex bonus

CUM DIVIDEND

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(cum div; c/d) бірж., фін. з урахуванням дивіденду; з правом на дивіденд; включаючи дивіденд вислів про акцію (share²), яка продається з правом на оголошений д

CUM DIVIDEND SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж., фін. акція з урахуванням дивіденду; акція з правом на дивіденд акція (share²), яка продається в період після оголошення дивіденду (dividend declaration),

CUMULATIVE PREFERENCE SHARE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. кумулятивна привілейована акція ▷ «preference share»

CURRENCY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком. 1. валюта; гроші; 2. грошовий обіг; a валютний 1. грошова одиниця будь-якої країни; ♦ напр.: українська гривня, американський долар, євро тощо; грошові з

CURRENT ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. поточні активи; оборотні активи; оборотні кошти; оборотні засоби; легкореалізовувані активи; ліквідні активи активи (asset¹), що будуть використані,

CURRENT LIABILITIES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(C/L) бухг., рах. короткострокові зобов'язання; короткотермінові зобов'язання зобов'язання, які в результаті діяльності окремої особи, організації, установи тощ

CURRENT RATIO

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт оборотного капіталу; показник оборотного капіталу фінансовий показник ліквідності (liquidity¹), що встан

CUSTOMER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком. покупець; замовник; клієнт; споживач; a клієнтський окрема особа або організація, яка купує або замовляє товари, послуги у крамниці, на підприємстві тощо

CUSTOMS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., nod. митниця; a митний державна установа, яка забезпечує виконання законів і правил країни про імпорт (import) і експорт (export); ♦ до службових обов'я

CUSTOMS DUTY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

под. мито; митний збір вид непрямого податку (tax), який уряд накладає на товари, ввезені в країну exempt from ~ звільнений від сплати мита; to impose customs

C

Энциклопедический словарь

C (це) — в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит

C

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

1. авто категория Cсм. category C2. авто Classic vehicle (title brand)Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Латинско-русский словарь

cтретья буква латинского алфавита (вначале обозначавшая и звук G); в сокращенияхC. — Cajus (Gajus)C. — Caja (Gaja)C. = condemno — осуждаю (в судейской подаче г

C

Англо-русский дополнительный словарь

сто долларов commonwealth - содружество b/c - bulk cargo - насыпной, навалочный или наливной груз; бестарный груз

C

Англо-русский словарь компьютерных терминов

C 1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык Си

C

Латинско-русский словарь

M. Tullius Cicero106-43 до н. э.Латинско-русский словарь.2003.

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость2) конденсатор3) производительность; мощность4) грузоподъёмность; пропускная способностьIII с

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от complementкомплементII сокр. от cysteineцистеинIII сокр. от cytosineцитозин* * *• complement• cysteine• cytosineEnglish-russian biological dictionary.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[si:]содружествоАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Словарь компьютерных терминов

C — Язык программирования высокого уровня, разработанный Бьярном Страуструпом в 1983 году. C++ — улучшенная версия языка С, в которой добавлены объектно-ориентир

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от Code, KodeкодII сокр. от Coulombк, кулонIII сокр. от KapazitätёмкостьDeutsch-Russische Wörterbuch polytechnischen.2013.

C

Итальяно-русский автомобильный словарь

(carbonio) углеродDizionario italiano-russo Automobile.2013.

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита 2) муз. до II = konstantes Kapital эк.постоянный капиталIII = Lichtgeschwindigkeit физ.скорость светаIV = Zenti-с = са

C

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

1. Содержание ДНК в расчете на гаплоидное число хромосом. 2. см. constant part * * *C — обозначение: а) цитозина (6-амино-2-гидрокси-пиримидин), пиримидинового

C

Энциклопедический словарь по металлургии

Смотри Углерод (C)Энциклопедический словарь по металлургии. — М.: Интермет Инжиниринг.Главный редактор Н.П. Лякишев.2000

C

Новый англо-русский словарь современной разговорной лексики

n AmE sl 1) If we only could lay our hands on five C's! — Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's — Этот костюм обошелся мне в двести

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

1. [center] — центр2. [centigrade] — температурная шкала Цельсия || стоградусный; со стоградусной шкалой3. [carbonate] — карбонат || карбонатный4. [completing] —

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. cable - кабель; телеграмма;2. calibration - калибровка; градуировка; тарирование;3. call - вызов; позывной;4. calorie - калория; килокалория;5. calyx - чашечк

C

Англо-русский новый словарь современного неформального английского языка

transcription, транскрипция: [ csi: ]C n AmE sl 1. If we only could lay our hands on five C's! Нам бы только достать пятьсот зеленых! That suit cost me two C's Э

C

Новый большой англо-русский словарь

C [si:] n (pl Cs, c‘s [si:z]) 1. 3-я буква английского алфавита 2. (C) амер. отметка «удовлетворительно» a C in history - «удовлетворительно» по истории 3. (c

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I n =, =1) третья буква немецкого алфавита2) муз. доII = centum лат.стоIII = Coulomb фр. физ.к = кулонIV = Curie уст.см. CiV = Zentrumцентр (почтовый индекс)Боль

C

Новый большой англо-русский словарь

[si:] n (pl Cs, c's [si:z])1. 3-я буква английского алфавита2. (C) амер. отметка «удовлетворительно»a C in history - «удовлетворительно» по истории3. (c) мат. c

C

Англо-русский дорожно-транспортный словарь

• (calibration) калибровка• (case) кожух, корпус• (control) орган управления, управление1. Англо-русский дорожно-транспортный словарь. – М.: «М.И.П. – Москоу Инт

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z])1) 3-я буква англ. алфавита2) муз. до3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.1969.

C

Англо-русский словарь Мюллера

C, c [si:] n (pl Cs, C's [si:z]) 1) 3-я буква англ. алфавита 2) муз. до 3) амер. сто до́лларовАнгло-русский словарь. — М.: Советская энциклопедия.В.К. Мюллер.19

C

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(це)в музыке название ноты до или ut, первой ступени диатонической гаммы. C-dur — название мажорной гаммы до, C-moll — название минорной гаммы до. С служит ключе

C

Англо-русский словарь по компьютерам

язык программирования С (произносится СИ )

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мат. константа, постоянная величина (в формуле, выражении) II сокр. от centimetre сантиметр III сокр. от carat карат (0,2 грамма) IV - C.; сокр. от centur

C

Немецко-русский политехнический словарь

I сокр. от CurieкюриII сокр. от KonzentrationконцентрацияIII сокр. от Zenti- с, санти- (десятичная приставка к единицам измерения) IV сокр. от Zirrusперистое обл

C

Португальско-русский словарь

I скр от coulomb, culom элкулонII m = cPortuguese-russian dictionary.2013.

C

Англо-русский словарь общей лексики

I [©Ђ] мн. Cs, C's [©ЂЄ] 1) третья буква англ. алфавита; C - прописная, c - строчная 2) как часть акронима, используется для обозначения звукосочетания [©Ђ] - CU

C

Норвежско-русский словарь

-'en, -'er1) третья буква норвежского алфавита 2) муз. ля (нота)Норвежско-русский словарь.2013.

C

Англо-русский вспомогательный словарь

1. 100 долларов; бак; 2. музыкальный тон; 3. калория; малая калория, грамм-калория; 4. груз; 5. (судебное) дело; 6. цент; 7. сантиметр; 8. глава; 9. около; прибл

C

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) [codex] кодекс2) [confidential] доверительный; секретный3) [confinement] арест; заключение4) [contract] договор5) [copy] копия; экземпляр6) [copyright] а

C

Англо-русский экономический словарь

1) фин., амер. С (в долгосрочном рейтинге долговых обязательств по системе агентства "Стандард энд Пурз": рейтинг, присваиваемый в случае, если в отношении эмите

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-negative - отрицательный вывод источника напряжения; минус сеточной батареи; отрицательный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь т

C

Азербайджанcко-русский словарь

Третья буква азербайджанского алфавита.

C

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

[siː]доконстанта, постоянная величинасто доллароввекоколо, приблизительномалая калория, грамм-калориябольшая калория, килограмм-калориясантиметрАнгло-русский бол

C

Большой испанско-русский словарь

I f3-я буква испанского алфавита сеII топ.; сокр. от CaboмысIII спорт.; сокр. от canoaканоэIV спорт.; сокр. от carreraзабег, заездV сокр. от Celsiusпо Цельсию, в

C

Англо-русский словарь по социологии

abbrev.1. константа;2. контрольная группа.* * *сокр.1) константа;2) контрольная группа.Англо-русский словарь по социологии.2011.

C

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[coarse] — грубый (о настройке); крупнозернистый * * *Си (универсальный язык программирования; первоначально разработан как язык системного программирования для

C

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

радиообозначение ёмкостиБольшой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C

Энциклопедия кораблей

«C»подводная лодка (Великобритания) Тип:подводная лодка (Великобритания).Водоизмещение:295/325 тонн.Размеры:43 м х 4 м х 3,5 м.Силовая установка:одновальная, бе

C

Музыкальная энциклопедия

        1) Третья буква алфавита музыкального; название и буквенное обозначение III ступени распространённого в раннем средневековье муз. звукоряда, осн. тоном к

C

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. calorie - грамм-калория; калория; кал;2. calyx - чашечка; чашевидная часть;3. capacitance - ёмкость; ёмкостное сопротивление;4. capacity - ёмкость; мощность;

C

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

I m, f; = c чи (буква алфавита); с come Como — "чи" как в слове Комо (при произнесении слова по буквам в телефонном разговоре) II лат., сокр. от centum 100 (

C

Англо-русский словарь по компьютерам

1. имя жесткого диска; 2. (по)смотри, увидимся (сокращение, принятое в электронной почте и в чатах); 3. язык си

C

Англо-русский словарь биологических терминов

I сокр. от calorieкалорияII сокр. от calyxчашечка, чашевидная частьIII сокр. от capacity1) объём, ёмкость 2) мощность, производительность IV сокр. от cause1) при

C

Англо-русский технический словарь

<electr.> <abbr.> кулонАнгло-русский технический словарь.

C

Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь

C.См. константная область [молекулы].(Источник: «Англо-русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд-во ВНИРО, 1995

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = c3-я буква французского алфавитаБольшой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-русский словарь по иммунологии

1) сокр. от complement комплемент 2) сокр. от cytosine цитозин Англо-русский словарь по иммунологии и иммуногенетике. — М.: Русский язык.Сучков С. В. Под ред

C

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

1) (see) смотри, посмотри, увидимся аббревиатура, принятая в электронной почте (например, C U later) 2) язык Си процедурный язык программирования, разработанный

C

Англо-русский словарь военных терминов

сокр. от 1. cannoneer 2. cargo aircraft (воен.)

C

Немецко-русский автосервисный словарь

I(elektrische Kapazität) электрическая ёмкостьII(Container) контейнерDeutsch-russische wörterbuch der automobil-und automotive service.2013.

C

Большой французско-русский и русско-французский словарь

m; = C Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C

Англо-український комп'ютерний словник

Сі (мова програмування, розроблена компанією Bell Laboratories в 70-х рр. 20 ст.)

C

Англо-русский словарь по компьютерной безопасности

сокр. от confidentialконфиденциально; для служебного пользованияАнгло-русский словарь по компьютерной безопасности.Академик.ру.2011.

C

Португальско-русский словарь

m = Cсэ (третья буква португальского алфавита)Portuguese-russian dictionary.2013.

C

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от candela nouvelleкандела, кдII сокр. от capacité1) ёмкость 2) конденсатор 3) производительность; мощность 4) ёмкость, пропускная способность III сокр.

C

Англо-русский словарь по пластикам

1. (сокр. от capacity) ёмкость2. (сокр. от concentration) концентрацияEnglish-russian plastics terminology dictionary.2013.

C

Англо-русский словарь по биотехнологиям

цитозин (сокр. Ц)English-Russian Biotechnology Glossary.A. F. Valikhov, V. V. Kolotvin, O. A. Legonkova, I. A. Rogov, Thomas Creamer.2007.

C $

Англо-русский экономический словарь

канадский долларАнгло-русский экономический словарь.

C $

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

= Cordoba исп.кордова, кордоба (денежная единица Никарагуа)Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C /

Португальско-русский словарь

1) скр от com prep с2) скр от conta счётPortuguese-russian dictionary.2013.

C$

Англо-русский экономический словарь

constant dollars; C$"постоянные доллары": доллары базового периода, используемые для определения реальной покупательной способности; мера измерения покупательной

C'

Большой французско-русский и русско-французский словарь

сокр.; см. ce Большой французско-русский и русско-французский словарь.2003.

C+

Англо-русский словарь технических аббревиатур

C-positive - положительный вывод источника напряжения; плюс сеточной батареи; положительный вывод источника напряжения смещения на сеткеАнгло-русский словарь те

C++

Англо-український комп'ютерний словник

покращена версія мови Сі, в якій додані об'єктно-орієнтувальні розширення

C++

Аббревиатуры

термин языка программирования C++

C++

Англо-русский толковый словарь терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию

язык C++ язык программирования высокого уровня, разработанный Бьёрном Страуструпом (Bjarne Stroustrup) в AT&T Bell Laboratories (Муррей-Хилл, Нью-Джерси) в 1983

C.

Англо-русский словарь технических аббревиатур

1. Centigrade - по шкале Цельсия; °С; стоградусный;2. collected - полученный;3. contract - контракт;4. court - суд;5. currency - валютаАнгло-русский словарь техн

C.

Немецко-русский словарь по искусству

= ca.Deutsch-russische wörterbuch der kunst.2013.

C.

Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь

1) сокр. от circa около, ок. 2) юр. сокр. от codice кодекс 3) сокр. от comune коммуна 4) сокр. от città город, г. 5) сокр. от corrente текущий (например, год

C.

Политехнический французско-русский словарь

I сокр. от centimètreсантиметр, смII сокр. от codeкодIII сокр. от contrôleur1) диспетчер; контролёр2) контрольный приборIV сокр. от courseходDictionnaire polytec

C.

Португальско-русский словарь

I скр от ист Conto (conto de réis)конто (денежная единица, равная тысяче крузейро в Бразилии, тысяче эскудо в Португалии); ист миллион рейсII скр от calçadaшоссе

C.

Португальско-русский словарь

I скр от cantoпеснь, героическая поэмаII скр от cenaсцена, явлениеIII скр от centoсотняPortuguese-russian dictionary.2013.

C.

Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь

I = Cent англ.цент (монета в США и др. странах)II = currentis лат.текущего года ( месяца )Большой немецко-русский и русско-немецкий словарь.2003.

C.

Англо-русский юридический словарь

сокр.1) англ. [Chancellor] канцлер2) англ. [Chancery] канцлерский суд; канцлерское отделение3) [Chapter] глава (напр. закона)4) [Code] кодекс5) [Code of Justinia

C.

Англо-русский словарь по прокатке металлов

(cycle)цикл, герц (частота)Англо-русский словарь по прокатке металлов. — М.: Физматгиз..Сост. Саксонов Г. М.; под ред. и с доп. А. А. Королева.1963.

C.

Англо-русский словарь Мюллера

c. I carat noun карат (200 миллиграммов) II curie noun кюри (единица радио-активности) III C. - centigrade noun по стоградусной шкале (о температуре)Англо-русски

C.

Англо-русский большой универсальный переводческий словарь

караткюрипо стоградусной шкалеАнгло-русский большой универсальный переводческий словарь.ramix.2012.

C.

Англо-русский экономический словарь

1) эк. сокр. от cent 2) эк. сокр. от centime 3) эк. сокр. от centavo 4) юр., брит. сокр. от chapter 2),* * *кубический.cubic.ВНЕШНЯЯ ЭКОНОМИКА - словарь сокращен

C/

Англо-русский словарь нефтегазовой промышленности

[contractor] — буровой подрядчикАнгло-русский словарь нефтегазовой промышленности.2011.

C0

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 917 x 1297Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицк

C1

Англо-русский универсальный дополнительный практический словарь И. Мостицкого

Размер одного из основных форматов бумаги, в мм: 648 x 917Англо-русский универсальный дополнительный практический переводческий словарь И. Мостицкого.И. Мостицки

C1

Англо-русский толковый словарь генетических терминов

С1, С2, С3 — обозначение последовательных поколений полиплоидных организмов (см. Полиплоид), полученных при полиплоидизации с применением колхицина, т. н. колхип

Время запроса ( 4.131702577 сек)
T: 4.138208154 M: 1 D: 0