© A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T  U V W X Y Z 
 • A/C  —  ▷ «account»
 • A/C  —  ▷ «account»
 • A/CS PAY.  —  ▷ «accounts payable»
 • A/CS REC.  —  ▷ «accounts receivable»
 • A/P  —  ▷ «accounts payable»
 • A/R  —  ▷ «accounts receivable»
 • ABC ANALYSIS  —  ком., збут ABC аналіз методика управління запасами з метою планування і контролю товарообороту; ♦ товарні запаси поділяються на три категорії: A — ті, що дають найбільший обсяг реалізації; B — ті, що дають середній обсяг реалізації; C — ті, що дають найменший обсяг реалізації ABC analysis :: ABC inventory classification :: ABC method :: Pareto analysis
 • ABC INVENTORY CLASSIFICATION  —  див. ABC analysis
 • ABC METHOD  —  див. ABC analysis
 • ABSORPTION COSTING  —  бухг., вир. калькуляція собівартості з повним розподілом витрат методика вирахування собівартості, при якій загальна сума виробничих витрат (manufacturing costs), що складається з постійних накладних витрат (fixed overhead costs) і змінних накладних витрат (variable overhead costs), співвідноситься із собівартістю виробленої продукції (cost of goods manufactured); ♦ застосовується для зовнішньої (external reporting) та податкової звітностей (tax reporting) на відміну від методики калькуляції собівартості за змінними витратами (direct costing), що застосовується в галузі внутрішнього управління (management¹) absorption costing :: full costing :: full absorption costing ▹▹ «direct costing»
 • ACC  —  ▷ «account»
 • ACCOUNT  —  (A/C; ace; acct; a/c) 1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець 1. вид документа за виконану послугу (service¹), куплений товар (goods), виконану роботу і т. ін., на якому вказується сума грошей, що належить дебітору (debtor) чи кредитору (creditor), тобто фізичній чи юридичній особі; 2. систематичний запис фінансових операцій (transaction¹), який у хронологічному порядку відтворює різні господарські процеси у бухгалтерському реєстрі (ledger), де в грошовому виразі протиставляються дві сторони запису — дебет (debit²) і кредит (credit); ♦ рахунки класифікуються залежно від їх призначення, структури та ін., напр.: номінальні рахунки (nominal account), які призначені для операцій, пов'язаних з витратами (expenses¹) і надходженнями (revenue²); особові рахунки (personal account), в яких фіксуються операції, пов'язані з дебіторами (debtor), кредиторами (creditor) та ін. особами; реальні рахунки (real account) для визначення операцій, пов'язані з активами (asset¹); 3. окрема особа, організація absorption ~ вбираючий рахунок; accumulation ~ накопичувальний рахунок; active ~ активний депозитний рахунок; adjunct ~ вбираючий рахунок; adjustment ~s регулятивний рахунок резерву на амортизацію; advance ~ рахунок позик; aggregate ~s зведені рахунки; all-plant expense ~ реєстр загальнофабричних накладних витрат; annual ~ річний рахунок; appropriation ~ асигнаційний рахунок; assets ~ рахунок активів; automatic transfer ~ рахунок з автоматичним переказом коштів; bad debt ~ рахунок безнадійних боргів; balance sheet ~ стаття бухгалтерського балансу; bank ~ банківський рахунок; bank giro ~ банківський рахунок в системі жирорахунків; bills ~ ~s analysis аналіз статей балансу; ~ balance сальдо рахунку • залишок на рахунку; ~ book журнал бухгалтерського обліку • бухгалтерська книга; ~ card план рахунків; ~ category категорія рахунка; ~ conflict конфлікт між рекламодавцями; ~ current (A/C) контокорент • відкритий рахунок • поточний банківський рахунок; ~ day розрахунковий день; ~s department відділ розрахунків • відділ фінансових звітів; ~ detail докладні дані про банківський рахунок; ~ entry бухгалтерський запис • запис • рядок бухгалтерської звітності; ~ executive керівник, який веде рахунок клієнтів • консультант рекламного бюро • уповноважений за контрактом з рекламодавцями; ~ for current operations рахунок поточних операцій; ~ form account³:: client²; account² ‡ accounts (382); account² — конто (зах. укр., діас, діал.) ═════════◇═════════ рахунок — термін рахунокъ (пор. порахунокъ, рахованье, рахуба), утворений із засвідчуваного з XIV ст. дієслова раховати, < нім. rechnen — лічити, рахувати; запозичення через посередництво польс. (ІУМ : 464); конто < італ. conto — рахунок, розрахунок, звіт < лат. contare — лічити, рахувати, обчислювати; за посередництвом польс. (ЕСУМ 2 : 556-557)
 • ACCOUNTANCY  —  бухг., рах. бухгалтерія; бухгалтерський облік; рахівництво 1. професія, пов'язана з діяльністю бухгалтерського обліку (accounting¹); 2. упорядкована система збирання, реєстрації та узагальнення інформації про майно, зобов'язання підприємства та їх рух методами суцільного, неперервного і документального обліку всіх господарських операцій management ~ забезпечення обліковою інформацією • поточний аналіз господарської діяльності • бухгалтерія ~ body орган бухгалтерського обліку; ~ firm фірма бухгалтерського обліку; ~ requirements вимоги бухгалтерського обліку accountancy² :: accounting¹ ▹▹ «accountant»
 • ACCOUNTANT  —  (acct) бухг. бухгалтер; ревізор, контролер; експерт з аналізу балансів і фінансової звітності спеціаліст-практик з бухгалтерії (accountancy¹); ♦ до бухгалтерських послуг можна включити, напр.: підготовку податкових декларацій (tax returns); проведення ревізії (audit) фінансових звітів; консультації з питань доходу (income) чи витрат; опрацювання фінансових планів тощо; складність бухгалтерської системи вимагає бухгалтерів-спеціалістів з різних сфер бухгалтерії, напр.: дипломований громадський бухгалтер (амер. Certified Public Accountant — CPA), який належить до професійного закладу і здійснює незалежну ревізію фінансових звітів, дає поради у справах менеджменту (management) тощо; дипломований бухгалтер вищої кваліфікації (австрал., англ., канад. Chartered Accountant — CA), член Інституту бухгалтерів, уповноважений здійснити аудиторський висновок (audit opinion) з приводу перевірки бухгалтерського звіту (financial statements) компанії (company); головний бухгалтер-аналітик (management accountant), який готує фінансову інформацію для керівництва як матеріал д budget ~ бухгалтер-контролер з виконання кошторису; certified ~ дипломований бухгалтер; certified management ~ (CMA) дипломований бухгалтер управлінського обліку; certified public accountant; chartered accountant; chief ~ головний бухгалтер; chief managerial ~ головний бухгалтер-аналітик • голова облікового апарату; cost accountant; financial ~ бухгалтер фінансової звітності • бухгалтер-калькулятор; independent ~ незалежний бухгалтер • аудитор; industrial ~ бухгалтер промислового підприємства; junior ~ молодший бухгалтер; management accountant; managerial ~ головний бухгалтер-аналітик; private ~ приватний бухгалтер-практик; professional ~ професійний бухгалтер; public ~ громадський бухгалтер; public finan ~ in charge головний бухгалтер; ~'s indemnity insurance страхування для компенсації збитків бухгалтера; ~ Неп право бухгалтера на утримання документів до здійснення платежу; ~ privilege право клієнта на конфіденційність при наданні матеріалів бухгалтерові; American Institute of Certified Public ~s (AICPA) Американський інститут дипломованих громадських бухгалтерів; Australian Society of Certified Practising ~s (ASCPA) Австралійське товариство дипломованих бухгалтерів-практиків; Canadian Institute of Chartered ~s (CICA) Канадський інститут дипломованих бухгалтерів; International Federation of ~s (IFA) Міжнародна федерація бухгалтерів; National Association of ~s (NAA) амер. Національна асоціація бухгалтерів ═════════◇═════════ бухгалтер < нім. Buchhalter < Buch — книга і halten — тримати, через рос. або польс. (ЕСУМ 1 : 311-312); форма бухгальтер (зах укр.); бухгальтерія (зах. укр.) < польс. buchalter (ЕС-СУМ 1 : 191) ▹▹ «auditor»
 • ACCOUNTING  —  n бухг., рах. бухгалтерський облік; облік; рахівництво; методика обліку; запис; a бухгалтерський; балансовий; розрахунковий; обліковий; звітний 1. система суцільного збору, запису, класифікації та обробки фінансових операцій (transaction¹) окремої особи або одиниці (entity); ♦ за бухгалтерським обліком підсумовуються, аналізуються, тлумачаться результати тих операцій, на основі яких здійснюються планування (planning) і контроль господарської діяльності організації; до найбільш відомих бухгалтерських/аудиторських (audit¹) фірм під назвою «Велика Шістка» (Big Six) входять: Артур Андерсен (Arthur Andersen); Куперс енд Лайбранд (Coopers & Lybrand); Делойт Туш Томатсу Інтернаціонал (Deloitte Touche Tohmatsu International); Ернст енд Янг (Ernst & Young); КПМГ Піт Марвик (KPMG Peat Marwick); Прайс Вотер-хаус (Price Waterhouse); 2. поняття, що об'єднує споріднені галузі, напр., оподаткування (taxation), ревізування (auditing), обліку за сферами відповідальності (responsibility accounting), управлінського обліку (management accounting) accrual ~ облік методикою нарахування; acquisition ~ облік за придбанням; activity ~ функціональний бухгалтерський облік; activity-based ~ (ABA) функціональний бухгалтерський облік • облік за сферами відповідальності; actuarial ~ страховий облік; administrative ~ адміністративний облік • оперативний облік; allocation ~ облік за розміщенням; backflush ~ облік зі зворотним віднесенням витрат; bank ~ бухгалтерський облік в банку; bank cost ~ аналіз операційної діяльності банку; branch ~ філіальний облік; business ~ бухгалтерський облік комерційних операцій; cash ~ касова методика обліку; cash basis ~ касова методика обліку; cash flow ~ облік за грошовими потоками; co ~ assumptions бухгалтерські припущення; ~ basis основа бухгалтерського обліку; ~ concepts бухгалтерські концепції; ~ consultant консультант з бухгалтерського обліку • дорадник з бухгалтерського обліку; ~ cost бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати; ~ cycle кругообіг процедури бухгалтерського обліку • обліковий цикл; ~ data of costs бухгалтерські дані про витрати; ~ day обліковий день; ~ department відділ бухгалтерського обліку • бухгалтерія • головна бухгалтерія компанії; ~ economy розрахункова економіка; ~ education бухгалтерська освіта; ~ entry запис на рахунку; accounting; ~ error помилка бухгалтерського обліку; ~ estimate попередній облік; ~ figures д accounting¹ :: accountancy²; accounting² ‡ accounting (382) ▹▹ «accountancy»
 • ACCOUNTING EQUATION  —  бухг., рах. балансове рівняння; бухгалтерська збалансованість; бухгалтерська рівність формула подвійного запису (double-entry bookkeeping), що вказує на рівність та встановлює зв'язок між активами (assets²), пасивами (liabilities) і акціонерним (власним) капіталом (shareholders' equity); ♦ існують дві основні форми балансового рівняння, які відтворюють зв'язок або з точки зору господарської одиниці (entity's view), або власника (proprietary view); з погляду господарської одиниці зв'язок вказує на те, що активи організації фінансуються коштом власників і кредиторів (creditor), і має таку формулу підрахунку: assets = liabilities + shareholder's equity, де assets — активи, liabilities — пасиви, shareholder's equity — акціонерний (власний) капітал; з погляду власника зв'язок вказує на те, що частка власника визначається як перевищення активів над заборгованістю, і має таку формулу підрахунку: assets - liabilities = shareholder's equity accounting equation :: accounting identity :: balance sheet equation :: balance sheet identity :: double-entry equation accounting identity бухг., рах. бухгалтерська тотожність ▷ «accounting equation»
 • ACCOUNTING RECORDS  —  бухг. облікова документація; облікові записи; документи обліку документи, які використовуються для визначення фінансового стану організації (entity); ♦ до облікової документації можна зарахувати: різні журнали (journal), напр. журнал грошових надходжень (cash receipt journal), журнал закупівлі (purchases journal), журнал обліку витрат матеріалів (stores requisition journal); бухгалтерський реєстр (ledger), напр. загальний реєстр (general ledger), допоміжний реєстр (subsidiary ledger); та документи, що підтверджують вищезгадані записи, включаючи первинні документи (source documents), напр. рахунки-фактури (invoice), чеки (cheque), переказні векселі (bill of exchange), пояснювальні документи та ін.
 • ACCOUNTING STANDARDS  —  бухг., ауд. норми бухгалтерського обліку; стандарти бухгалтерського обліку; нормативи бухгалтерського обліку ▷ «audit»
 • ACCOUNTS PAYABLE  —  (A/P; A/cs Pay.) бухг. кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; рахунки до оплати; кредитори сума боргів, що підприємство (enterprise¹) має перед постачальником за товар (goods) чи послуги (service¹), одержані в кредит; ♦ за правилами бухгалтерського обліку (accounting¹) кредиторська заборгованість заноситься в балансовий звіт (balance sheet), де вона позначається у розділі «короткострокові зобов'язання» (current liabilities) accounts payable :: payables :: trade payables :: trade creditors (англ.) :: creditors (англ.) :: accounts due to customers; accounts payable : accounts receivable ▹▹ «accounts receivable»
 • ACCOUNTS RECEIVABLE  —  (A/R; A/cs Rec.) бухг. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; рахунки до одержання; дебітори сума боргів, що належить підприємству (enterprise¹) за куплений покупцями товар (goods) чи одержану ними послугу (service¹); ♦ за правилами бухгалтерського обліку (accounting¹) дебіторська заборгованість заноситься в балансовий звіт (balance sheet), де вона позначається у розділі «поточні активи» (current assets) ageing of ~ ранжир рахунків дебіторів за строком оплати accounts receivable :: receivables :: trade debtors (англ.) :: debtors (англ.) :: accounts due from customers; accounts receivable : accounts payable ▹▹ «accounts payable» ▹▹ «debtors turnover ratio»
 • ACCOUNTS RECEIVABLE TURNOVER  —  ▷ «debtors turnover ratio»
 • ACCT  —  ▷ «account» ▷ «accountant»
 • ACID-TEST RATIO  —  ▷ «quick ratio»
 • ACTIVITY CENTRE  —  ▷ «cost centre»
 • ACTIVITY VARIANCE  —  ▷ «volume variance»
 • AD  —  ▷ «advertisement»
 • ADVERT  —  ▷ «advertisement»
 • ADVERTISEMENT  —  (ad; advert) n рек., марк. реклама; рекламне оголошення; оголошення; повідомлення; анонс; a рекламний оплачена форма повідомлення, що використовується для просування товару (promotion¹), послуг (service¹), ідей, осіб і т. п. за допомогою засобів масової інформації (mass media) з метою ознайомити споживачів (consumer) з новим товаром, домогтися їхньої прихильності до послуг певного підприємства, привабити нових споживачів до товару певної марки (brand) тощо air ~ повітряна реклама; all-copy ~ чисто текстове оголошення; alternative ~ альтернативне оголошення; announcement ~ повідомлення-оголошення; bargain-sales ~ реклама розпродажу; billboard ~ щитова реклама; black-and-white ~ чорно-біла реклама; blind ~ анонімне оголошення; borderless ~ оголошення без рамки; boxed ~ оголошення в рамці; broadcast ~ передача оголошення; broadside ~ широкоформатна реклама; challenged ~ заперечне оголошення • спірне оголошення; charity ~ благодійне оголошення; cinema ~ кінореклама; classified ~ згруповані за тематикою оголошення; classified display ~ тематична вітринно-виставкова реклама; colou ~ canvasser рекламний агент; ~ copy текст рекламного оголошення; ~ panel рекламна вивіска; ~ positioning розміщення реклами; keying an ~ шифрування рекламних оголошень; to place an ~ давати/подати рекламу; to put in an ~ поміщати/помістити рекламу; to take out an ~ брати/взяти рекламу ═════════◇═════════ реклама < фр. réclamer < лат. reclāmāre — поставити вимогу, вигукувати, кликати (Фасмер З: 465; СІС : 579) ▹▹ «advertising»
 • ADVERTISING  —  1. n рек., марк. рекламування; реклама; 2. рекламна діяльність; 3. рекламне оголошення; a рекламний 1. оплачене ідентифікованим спонсором поширення через ЗМІ інформації про товари, продукцію (product), послуги (service¹), ідеї, марки (brand), яка спрямована на цільову аудиторію (target audience) і покликана стимулювати попит на ці товари, послуги тощо; ♦ рекламування як один із компонентів маркетингу (marketing communication) поділяють на два основні види: рекламування для створення популярності організації (institutional advertising) і рекламування продукції (product advertising); 2. комерційна діяльність зі створення, розповсюдження та продажу реклами (advertisement); 3. рекламне оголошення (advertisement) above-the-line ~ реклама з агентською знижкою; accessory ~ допоміжна реклама; advance ~ попередня реклама; adversary ~ реклама, що протидіє; advocacy ~ рекламно-пропагандистська кампанія; airline ~ реклама авіакомпанії; aisle ~ реклама у проході між полицями в крамниці; annoying ~ подразлива реклама; audiovisual ~ аудіовізуальна реклама; auditory ~ акустична реклама • звукова реклама; auxiliary ~ допоміжна реклама; bait ~ спокуслива реклама; bait and switch ~ реклама із мерехтливою принадою; bank ~ банківська реклама; bargain-basement ~ реклама, яка пропонує товар за низькими цінами; below-the-line ~ рекламні замовлення, які не дають агентської знижки; ~ account рахунок за рекламу; ~ activities рекламна діяльність; ~ agency рекламне агентство; ~ agency network мережа рекламних агентств; ~ agent рекламний агент; ~ aids рекламні матеріали; ~ allowance знижка для компенсації витрат на рекламування; ~ and publicity реклама і пропаганда • реклама і популяризація; ~ appeal привабливість реклами • рекламна концепція; ~ budget кошторис на рекламування; ~ campaign рекламна кампанія; ~ consultant порадник з рекламування • консультант з рекламування; ~ contract рекламний контракт; ~ copy рекламний текст; ~ costs витрати на рекламу; ~ department рекламний відділ; ~ director директор рекламного п advertising¹ ‡ A. four principles of marketing (386) пр. «publicity» ▹▹ «advertisement» ▹▹ «promotion»¹
 • AGCY  —  ▷ «agency»
T: 0.110769274 M: 1 D: 1