Найдено 200+ «A»

ABC ANALYSIS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., збут ABC аналіз методика управління запасами з метою планування і контролю товарообороту; ♦ товарні запаси поділяються на три категорії: A — ті, що дають

ABSORPTION COSTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., вир. калькуляція собівартості з повним розподілом витрат методика вирахування собівартості, при якій загальна сума виробничих витрат (manufacturing costs

ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/C; ace; acct; a/c) 1. ком. рахунок; 2. бухг., рах. рахунок; книга; реєстр; звіт; звітність; 3. pl рек., марк. клієнт; рекламодавець 1. вид документа за вико

ACCOUNTANCY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. бухгалтерія; бухгалтерський облік; рахівництво 1. професія, пов'язана з діяльністю бухгалтерського обліку (accounting¹); 2. упорядкована система зби

ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(acct) бухг. бухгалтер; ревізор, контролер; експерт з аналізу балансів і фінансової звітності спеціаліст-практик з бухгалтерії (accountancy¹); ♦ до бухгалтерсь

ACCOUNTING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n бухг., рах. бухгалтерський облік; облік; рахівництво; методика обліку; запис; a бухгалтерський; балансовий; розрахунковий; обліковий; звітний 1. система суціл

ACCOUNTING EQUATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. балансове рівняння; бухгалтерська збалансованість; бухгалтерська рівність формула подвійного запису (double-entry bookkeeping), що вказує на рівніст

ACCOUNTING RECORDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. облікова документація; облікові записи; документи обліку документи, які використовуються для визначення фінансового стану організації (entity); ♦ до облік

ACCOUNTING STANDARDS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. норми бухгалтерського обліку; стандарти бухгалтерського обліку; нормативи бухгалтерського обліку ▷ «audit»

ACCOUNTS PAYABLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/P; A/cs Pay.) бухг. кредиторська заборгованість; рахунок кредиторів; рахунки до оплати; кредитори сума боргів, що підприємство (enterprise¹) має перед поста

ACCOUNTS RECEIVABLE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(A/R; A/cs Rec.) бухг. дебіторська заборгованість; рахунок дебіторів; рахунки до одержання; дебітори сума боргів, що належить підприємству (enterprise¹) за куп

ADVERTISEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ad; advert) n рек., марк. реклама; рекламне оголошення; оголошення; повідомлення; анонс; a рекламний оплачена форма повідомлення, що використовується для прос

ADVERTISING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n рек., марк. рекламування; реклама; 2. рекламна діяльність; 3. рекламне оголошення; a рекламний 1. оплачене ідентифікованим спонсором поширення через ЗМІ ін

AGENCY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(agcy; agy) 1. n ком. агентство; посередництво; організація-посередник; установа; бюро; служба; a посередницький; агентський; 2. n ком. агентство; бюро; служба

AGENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(agt) n ком. агент; представник; посередник; повірений; a агентський особа або організація, яка уповноважена діяти від імені довірителя (principal²) з метою ви

AGREEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. угода; договір; 2. врр. згода; домовленість 1. взаємна домовленість, досягнута порозумінням між окремими особами, підприємствами, установами, державами;

ALLONGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

банк., міжторг. алонж аркуш паперу, що прикріплюється до переказного векселя (bill of exchange) для додаткових передавальних написів (endorsement), якщо вони не

AMORTIZATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n бухг. амортизація; зношення; зношування; знос; 2. фін. погашення боргу на виплат; a амортизаційний 1. періодичне зниження вартості нематеріальних активів (

ANNUITY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n фін. ануїтет; щорічний дохід; внесок, який періодично виплачується; щорічна рента; a ануїтетний ряд рівних за сумою виплат чи надходжень, що здійснюються чере

APPRECIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. бухг. підвищення; підвищення вартості; зростання вартості; подорожчання; 2. фін., банк. підвищення; підвищення вартості 1. підвищення вартості активів (asset

ARBITRAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n бірж. арбітражна операція; арбітраж; a арбітражний купівля цінних паперів (securities), валюти (currency) або товарів (commodity) з наступною зворотною угодою

ARBITRAGEUR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(arb) бірж. арбітражер; арбітражний торговець; арбітражний агент; арбітражний брокер ▷ «arbitrage»

ARBITRATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n врр. арбітражний розгляд; арбітраж; третейський розгляд; третейський суд; a арбітражний процедура розв'язання суперечки між двома сторонами арбітром (arbitrat

ARTICLES

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. англ., австрал. статут акціонерного товариства ═════════◇═════════ articles of association

ARTICLES OF ASSOCIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. статут акціонерного товариства; статут юридичної особи юридичний документ, в якому визначаються правила та засади діяльності (company), що разом із засновниц

ARTICLES OF INCORPORATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. амер., канад. статут акціонерного товариства ▷ «articles of association»

ASSET TURNOVER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг., ком. оборотність активів; коефіцієнт оборотності активів; показник оборотності активів; оборотність загальної суми активів фінансовий показник спів

ASSET(S)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. ком. актив; активи; майно; фонди; капітал; кошти; ресурси; засоби; 2. бухг. актив; актив балансу; активи; засоби 1. майнові цінності у формі нерухомості (rea

ASSURANCE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n стр. страхування; гарантія; a страховий система заходів відшкодування за певних обставин в житті людини, зокрема при досягненні пенсійного віку, настанні хвор

AUCTION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n ком., збут аукціон; торги; прилюдний продаж; публічний продаж; продаж з аукціону; продаж з торгів; розпродаж; a аукціонний продаж товарів (goods), предметів с

AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. n бухг. аудит; ревізія; аудиторська перевірка; перевірка; перевірка фінансових операцій; аналіз господарсько-фінансової діяльності; 2. ауд. аудиторська переві

AUDIT REPORT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ayd. аудиторський звіт; ревізійний звіт ▷ «audit» ▹▹ «auditor»

AUDITOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(aud.) n бухг., ауд. аудитор; бухгалтер-ревізор; ревізор; pl аудиторські організації; аудиторські фірми; a аудиторський; ревізорський; ревізійний кваліфікований

AUTHORIZED CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. акціонерний капітал, дозволений до випуску; випущений акціонерний капітал обумовлений розмір акціонерного капіталу (share capital), який визначається в за

AUTHORIZED CAPITAL STOCK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

амер., канад. випущений акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

AUTHORIZED SHARE CAPITAL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

англ., австрал. акціонерний капітал ▷ «authorized capital»

AUTOMATIC TELLER MACHINE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ATM) банк. автоматизований касовий апарат; машина автоматичного касира; банківський автомат; автоматична касова машина; банкомат автоматизований прилад, який

AVERAGE COLLECTION PERIOD

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. середній період сплати дебіторської заборгованості; середній період погашення дебіторської заборгованості; середній період погашення заборгованості п

AVERAGE RATE OF RETURN

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(ARR) фін., бухг. середня ставка окупності капіталовкладень ▷ «capital budgeting»

CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CPA) бухг. дипломований бухгалтер підприємств суспільного сектору і установ ▷ «accountant»

CHARTERED ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(CA) бухг. дипломований бухгалтер вищої кваліфікації ▷ «accountant»

COST ACCOUNTANT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг. бухгалтер з обліку витрат виробництва; бухгалтер виробництва; бухгалтер-калькулятор ▷ «accountant»

CURRENT ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. поточні активи; оборотні активи; оборотні кошти; оборотні засоби; легкореалізовувані активи; ліквідні активи активи (asset¹), що будуть використані,

DISPLAY ADVERTISEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

рек. показова реклама; ілюстративно-зображальна реклама; зображальна реклама; рекламний показ; макетне оголошення; ілюстративно-зображальне оголошення ▷ «yellow

EARNINGS BEFORE INTEREST AND AFTER TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIAT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і після відрахування податку показник, за яким визначається чистий прибуток (net profit) підприємства (company

EARNINGS BEFORE INTEREST AND TAX

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EBIT) бухг. прибуток до відрахування відсотків і податків; прибуток до виплати відсотків і оподаткування; прибуток без відсотків і податку показник, за яким в

ELECTRONIC FUNDS TRANSFER AT POINT OF SALE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(EFTPOS) банк., торг., роз. електронний переказ грошей за фактом продажу електронна система, яка дозволяє покупцеві (buyer¹) оплатити закупівлю кредитною (cred

EX ALL

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. без прав і привілеїв; без привілеїв вислів про акцію (share²), яка продається без права на наступну виплату заявлених дивідендів (declared dividend), заяв

EX ANTE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

a ек., фін. передбачений; сподіваний; гаданий; adv передбачено; сподівано; гадано передбачене, сподіване або бажане, що протиставляється реальному (ex post); ♦

EXPENSE ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

1. бухг. рахунок витрат; 2. фін., мен. рахунок підзвітних сум 1. рахунок специфічних витрат (expenses¹), які призначені на повне витрачання протягом поточного з

EXTERNAL AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. зовнішній аудит; зовнішня ревізія; зовнішня аудиторська перевірка перевірка, яка здійснюється незалежним від організації аудитором (auditor) згідно з

EXTERNAL AUDITOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. зовнішній аудитор; зовнішній ревізор; зовнішній бухгалтер-ревізор ▷ «auditor»

GENTLEMEN'S AGREEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком. джентльменська угода; неофіційна домовленість усна угода, спрямована на забезпечення взаємних інтересів сторін, домовленість яких не підлягає чинному закон

INTANGIBLE ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. нематеріальні активи активи (asset¹) нефізичного змісту, прикладами яких можуть бути патент (patent), торговельний знак (trademark), гудвіл (goodwil

INTERNAL AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. внутрішній аудит; внутрішня ревізія; внутрішня аудиторська перевірка перевірка внутрішнім аудитором (internal auditor) відповідності облікових, фіна

INTERNAL AUDITOR

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. внутрішній аудитор; внутрішній бухгалтер-ревізор; внутрішній ревізор ▷ «auditor»

LOCAL AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(LAN) комп., тк. місцева мережа; локальна мережа ▷ «facsimile» ▷ «wide area network»

MANAGEMENT AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ауд. аудиторська перевірка управління; ревізія управління; перевірка діяльності керівництва перевірка результативності (effectiveness) і ефективності (efficienc

MEMORANDUM OF ASSOCIATION

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

юр. австрал., англ. установчий договір акціонерного товариства; установчий договір юридичної особи; заявка на реєстрацію акціонерного товариства юридичний докуме

NATIONAL INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек., бухг. рахунок національного доходу і витрат ▷ «capital consumption»

NON-CURRENT ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. необоротні активи; довгострокові активи активи (assets¹), які підприємство багаторазово використовує в ході своєї господарської діяльності; ♦ необор

PERSONAL ACCOUNT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., рах. особовий рахунок; рахунок окремої особи; рахунок приватної особи ▷ «account»

PROFIT AND LOSS STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. звіт про прибутки і збитки вид фінансового звіту (financial statements), в якому зводиться інформація про надходження (revenue²) і витрати (expenses

STATUTORY AUDIT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. встановлений законом аудит; встановлена законом ревізія; встановлена законом аудиторська перевірка обов'язкова перевірка, яка проводиться згідно з в

TANGIBLE ASSETS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. матеріальні активи; реальний основний капітал активи (asset¹), які мають речову (матеріальну) форму, напр. устаткування, будівлі, земля, запаси сиро

TRUE AND FAIR VIEW

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бухг., ауд. правдиве і безстороннє зображення; точне відображення стану діяльності (компанії) ▷ «audit» ▷ «auditor»

WIDE AREA NETWORK

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(WAN) комп., тк. об'єднана мережа система комунікаційних зв'язків (напр., телефонні лінії, супутники), що з'єднує комп'ютерні сигнали всього світу; ♦ об'єднана

YELLOW PAGES ADVERTISING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

рек. реклама на жовтих сторінках телефонного довідника найбільш поширена форма рекламування у довідниках, яка містить короткі відомості про торговельно-промислов

PARAMETRIC AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

<electr.> усилитель параметрическийАнгло-русский технический словарь.

PHASESTABLE ACCELERATION

Англо-русский технический словарь

ускорение автофазированиеАнгло-русский технический словарь.

PLANEREFLECTOR ANTENNA

Англо-русский технический словарь

антенна с плоским отражателемАнгло-русский технический словарь.

PLANETABLE ALIDADE

Англо-русский технический словарь

алидада с диоптрамиАнгло-русский технический словарь.

PLATE ABSORBER

Англо-русский технический словарь

тарельчатый абсорберАнгло-русский технический словарь.

PLATING ATTACHMENT

Англо-русский технический словарь

плакировочный аппаратАнгло-русский технический словарь.

PLAYBACK AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

усилитель воспроизведенияАнгло-русский технический словарь.

PLOT ON A MAP

Англо-русский технический словарь

наносить на картуАнгло-русский технический словарь.

PLUG ADAPTER

Англо-русский технический словарь

1) переходная патронная колодка2) колодка штепсельная патроннаяАнгло-русский технический словарь.

PLUG ADAPTOR

Англо-русский технический словарь

переходная вилкаАнгло-русский технический словарь.

PLUGIN ASSEMBLY

Англо-русский технический словарь

блочная конструкцияАнгло-русский технический словарь.

PLUMPING AGENT

Англо-русский технический словарь

средство для нажораАнгло-русский технический словарь.

POLYHEDRAL ANGLE

Англо-русский технический словарь

1) <geom.> угол многогранный2) многогранный уголАнгло-русский технический словарь.

PORTION OF A CURVE

Англо-русский технический словарь

отрезок кривойАнгло-русский технический словарь.

POTASH ALUM

Англо-русский технический словарь

1) <chem.> квасцы алюминиевые2) квасцы калиевые3) квасцы нейтральные4) квасцы обыкновенныеАнгло-русский технический словарь.

POTASSIUM ACETATE

Англо-русский технический словарь

ацетат калияАнгло-русский технический словарь.

POTENTIAL ACIDITY

Англо-русский технический словарь

потенциальная кислотностьАнгло-русский технический словарь.

POWER AMPLIFICATION

Англо-русский технический словарь

усиление по мощностиАнгло-русский технический словарь.

POWER OF A POINT

Англо-русский технический словарь

<geom.> степень точкиАнгло-русский технический словарь.

POWER OF AN ENGINE

Англо-русский технический словарь

мощность двигателяАнгло-русский технический словарь.

PREFERENTIAL ABSORPTION

Англо-русский технический словарь

преимущественное поглощениеАнгло-русский технический словарь.

PRESENT FOR ACCEPTANCE

Англо-русский технический словарь

представлять к акцептованиюАнгло-русский технический словарь.

PRESERVATION OF ANGLES

Англо-русский технический словарь

сохранение угловАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE ACCUMULATOR

Англо-русский технический словарь

аккумулятор давленияАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE ALTITUDE

Англо-русский технический словарь

высота по давлениюАнгло-русский технический словарь.

PRESSURE ANGLE

Англо-русский технический словарь

угол давленияАнгло-русский технический словарь.

PRICE F A S

Англо-русский технический словарь

цена фасАнгло-русский технический словарь.

PRICE HAS ADVANCED

Англо-русский технический словарь

цена повысиласьАнгло-русский технический словарь.

PRICE I A S

Англо-русский технический словарь

цена франко вдоль борта суднаАнгло-русский технический словарь.

PRIMARY AIR

Англо-русский технический словарь

первичный воздухАнгло-русский технический словарь.

PRIMARY AIRHEATER

Англо-русский технический словарь

первая ступень воздухоподогревателАнгло-русский технический словарь.

PRIME A PUMP

Англо-русский технический словарь

заливать насосАнгло-русский технический словарь.

PRINCIPAL AXIS

Англо-русский технический словарь

<scient.> главная осьАнгло-русский технический словарь.

PRINCIPLE OF ANALOGIES

Англо-русский технический словарь

принцип изоморфности моделейАнгло-русский технический словарь.

PRINTING AREAS

Англо-русский технический словарь

печатающие элементыАнгло-русский технический словарь.

PRINTING ARTS

Англо-русский технический словарь

полиграфияАнгло-русский технический словарь.

PROBABILISTIC APPROACH

Англо-русский технический словарь

вероятностный подходАнгло-русский технический словарь.

PROBABILISTIC AUTOMATON

Англо-русский технический словарь

вероятностный автоматАнгло-русский технический словарь.

PROBABILITY AMPLITUDE

Англо-русский технический словарь

амплитуда вероятностиАнгло-русский технический словарь.

PROCESS ACID

Англо-русский технический словарь

технологическая кислотаАнгло-русский технический словарь.

PRODUCTION AIRPLANE

Англо-русский технический словарь

серийный самолетАнгло-русский технический словарь.

PRODUCTION AREA

Англо-русский технический словарь

производственное помещениеАнгло-русский технический словарь.

PRODUCTION ASSOCIATION

Англо-русский технический словарь

объединение производственноеАнгло-русский технический словарь.

PROGRAM ADDRESS

Англо-русский технический словарь

адрес программыАнгло-русский технический словарь.

PROGRESSIVE ACCELERATION

Англо-русский технический словарь

нарастающее ускорениеАнгло-русский технический словарь.

PROGRESSIVE AVERAGE

Англо-русский технический словарь

последовательность выборочных среднихАнгло-русский технический словарь.

PROOF AGAINST

Англо-русский технический словарь

устойчивый к воздействиюАнгло-русский технический словарь.

PROPELLERDRIVEN AIRPLANE

Англо-русский технический словарь

винтовой самолетАнгло-русский технический словарь.

PROPFREE AREA

Англо-русский технический словарь

бесстоечное пространствоАнгло-русский технический словарь.

PROPORTION A STAIR

Англо-русский технический словарь

выбирать размеры лестницыАнгло-русский технический словарь.

PROPORTION BY ALTERNATION

Англо-русский технический словарь

<math.> пропорция производнаяАнгло-русский технический словарь.

PROPORTIONAL ACTION

Англо-русский технический словарь

воздействие по отклонениюАнгло-русский технический словарь.

PROPORTIONAL AUTOPILOT

Англо-русский технический словарь

статический автопилотАнгло-русский технический словарь.

PROPORTIONALINTEGRAL AUTOPILOT

Англо-русский технический словарь

изодромный автопилотАнгло-русский технический словарь.

PROPOSITIONAL ALGEBRA

Англо-русский технический словарь

алгебра высказыванийАнгло-русский технический словарь.

PROTECTIVE ATMOSPHERE

Англо-русский технический словарь

защитная атмосфераАнгло-русский технический словарь.

PROTON ACCELERATION

Англо-русский технический словарь

ускоритель протоновАнгло-русский технический словарь.

PROTON ACCEPTOR

Англо-русский технический словарь

акцептор протоновАнгло-русский технический словарь.

PROVED ABOVE

Англо-русский технический словарь

выше доказанныйАнгло-русский технический словарь.

PROXIMATE ANALYSIS

Англо-русский технический словарь

технический анализАнгло-русский технический словарь.

PRUSSIC ACID

Англо-русский технический словарь

синильная кислотаАнгло-русский технический словарь.

PUBLICADDRESS AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

1) трансляционный усилитель2) <commun.> звукофикационный усилительАнгло-русский технический словарь.

PULL A CABLE

Англо-русский технический словарь

протягивать кабельАнгло-русский технический словарь.

PULLOUT ASHTRAY

Англо-русский технический словарь

выдвижная пепельницаАнгло-русский технический словарь.

PULSE ADVANCING

Англо-русский технический словарь

1) пропускание импульса2) прохождение импульсаАнгло-русский технический словарь.

PULSE ALTIMETER

Англо-русский технический словарь

импульсный высотомерАнгло-русский технический словарь.

PULSE AMBIGUITY

Англо-русский технический словарь

двузначность импульсаАнгло-русский технический словарь.

PULSE AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

импульсный усилительАнгло-русский технический словарь.

PULSE AMPLITUDE

Англо-русский технический словарь

амплитуда импульсаАнгло-русский технический словарь.

PULSE ANALYZER

Англо-русский технический словарь

анализатор импульсовАнгло-русский технический словарь.

PULSED ARC WELDING

Англо-русский технический словарь

импульсная дуговая сваркаАнгло-русский технический словарь.

PULSEHEIGHT ANALYZER

Англо-русский технический словарь

1) <electr.> амплитудный анализатор импульсов2) <tech.> анализатор амплитудныйАнгло-русский технический словарь.

PULVERIZED ASBESTOS

Англо-русский технический словарь

порошкообразный асбестАнгло-русский технический словарь.

PUNCH A HOLE

Англо-русский технический словарь

перфорировать отверстиеАнгло-русский технический словарь.

PUNCH A PLATE

Англо-русский технический словарь

перфорировать листАнгло-русский технический словарь.

PURE AIR

Англо-русский технический словарь

чистый воздухАнгло-русский технический словарь.

PURIFIED AIR

Англо-русский технический словарь

очищенный воздухАнгло-русский технический словарь.

PURIFY ACETYLENE

Англо-русский технический словарь

очищать ацетиленАнгло-русский технический словарь.

PURIFY ANTIBIOTICS

Англо-русский технический словарь

очищать антибиотикиАнгло-русский технический словарь.

PUSHOFF ARM

Англо-русский технический словарь

штанга сталкивателяАнгло-русский технический словарь.

PUSHPULL AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

1) двухтактный усилитель2) <tech.> усилитель двухтактныйАнгло-русский технический словарь.

PUT IN AFTERBURNER

Англо-русский технический словарь

включать форсажАнгло-русский технический словарь.

PUT IN ANTIFREEZE

Англо-русский технический словарь

заливать антифризАнгло-русский технический словарь.

PUT OUT OF ACTION

Англо-русский технический словарь

выводить из строяАнгло-русский технический словарь.

PUT THROUGH A CALL

Англо-русский технический словарь

соединятьсяАнгло-русский технический словарь.

PUTTING ASIDE

Англо-русский технический словарь

откладываяАнгло-русский технический словарь.

PYROCHEMICAL ANALYSIS

Англо-русский технический словарь

пирохимический анализАнгло-русский технический словарь.

QUADRANT ANTENNA

Англо-русский технический словарь

квадрантная антеннаАнгло-русский технический словарь.

QUADRANTAL ANGLE

Англо-русский технический словарь

координатный уголАнгло-русский технический словарь.

QUADRATURE OF A CIRCLE

Англо-русский технический словарь

квадратура кругаАнгло-русский технический словарь.

QUADROPHONIC AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

квадрофонический усилительАнгло-русский технический словарь.

QUANTITATIVE ANALYSIS

Англо-русский технический словарь

количественный анализАнгло-русский технический словарь.

QUANTUM OF ACTION

Англо-русский технический словарь

квант действияАнгло-русский технический словарь.

QUANTUMMECHANICAL AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

квантовый усилительАнгло-русский технический словарь.

QUARTERWAVE ANTENNA

Англо-русский технический словарь

четвертьволновая антеннаАнгло-русский технический словарь.

QUATERNION ALGEBRA

Англо-русский технический словарь

алгебра кватернионовАнгло-русский технический словарь.

QUENCHING APPARATUS

Англо-русский технический словарь

закалочное приспособлениеАнгло-русский технический словарь.

QUIESCENT ANTENNA

Англо-русский технический словарь

<radio> антенна молчащаяАнгло-русский технический словарь.

QUITE A FEW

Англо-русский технический словарь

довольно многоАнгло-русский технический словарь.

QUOTIENT ALGEBRA

Англо-русский технический словарь

фактор-алгебраАнгло-русский технический словарь.

RACETRACK ACCELERATOR

Англо-русский технический словарь

линотронАнгло-русский технический словарь.

RACK ANCHOR

Англо-русский технический словарь

анкер с гребенкойАнгло-русский технический словарь.

RADAR AIDS

Англо-русский технический словарь

радиолокационные средствоАнгло-русский технический словарь.

RADAR ANTENNA

Англо-русский технический словарь

радиолокационная антеннаАнгло-русский технический словарь.

RADAR ASTRONOMY

Англо-русский технический словарь

радарная астрономияАнгло-русский технический словарь.

RADIAL ACCELERATION

Англо-русский технический словарь

радиальное ускорениеАнгло-русский технический словарь.

RADIAL APPROACH

Англо-русский технический словарь

приближение по радиусуАнгло-русский технический словарь.

RADIAL ARM

Англо-русский технический словарь

<railways> рычаг угловойАнгло-русский технический словарь.

RADIATION AGEING

Англо-русский технический словарь

радиационное старениеАнгло-русский технический словарь.

RADIATIVE ABSORPTION

Англо-русский технический словарь

поглощение с излучениемАнгло-русский технический словарь.

RADICAL ACCEPTOR

Англо-русский технический словарь

акцептор радикаловАнгло-русский технический словарь.

RADIO ALTIMETER

Англо-русский технический словарь

1) радиотехнический высотомер2) радиовысотомерАнгло-русский технический словарь.

RADIO ASTRONOMY

Англо-русский технический словарь

радиоастрономияАнгло-русский технический словарь.

RADIOACTIVATION ANALYSIS

Англо-русский технический словарь

радиоактивационный анализАнгло-русский технический словарь.

RADIOFREQUENCY ACCELERATOR

Англо-русский технический словарь

высокочастотный ускорительАнгло-русский технический словарь.

RADIOFREQUENCY AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

высокочастотный усилительАнгло-русский технический словарь.

RADIOGRAPHIC ANALYSIS

Англо-русский технический словарь

рентгенографический анализАнгло-русский технический словарь.

RADIOLOGICAL ANALYZER

Англо-русский технический словарь

радиоизотопный газоанализаторАнгло-русский технический словарь.

RADIOMETRIC ANALYSIS

Англо-русский технический словарь

радиометрический анализАнгло-русский технический словарь.

RAISE AILERONS

Англо-русский технический словарь

отклонять элероны вверхАнгло-русский технический словарь.

RAISING TO A POWER

Англо-русский технический словарь

<math.> возведение в степеньАнгло-русский технический словарь.

RAKE APPARATUS

Англо-русский технический словарь

грабельный аппаратАнгло-русский технический словарь.

RAKE OF A POLE

Англо-русский технический словарь

наклон опорыАнгло-русский технический словарь.

RANDOM ACCESS

Англо-русский технический словарь

произвольный порядок обращенияАнгло-русский технический словарь.

RANDOM ANTENNA

Англо-русский технический словарь

<radio> антенна суррогатнаяАнгло-русский технический словарь.

RANGE ACCURACY

Англо-русский технический словарь

точность дистанционнаяАнгло-русский технический словарь.

RANGE AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

усилитель сигналов дальностиАнгло-русский технический словарь.

RANGE OF A DISTRIBUTION

Англо-русский технический словарь

широта распределенияАнгло-русский технический словарь.

RANGE OF A FUNCTION

Англо-русский технический словарь

<math.> множество значений функцииАнгло-русский технический словарь.

RANGE OF ACTION

Англо-русский технический словарь

предел действияАнгло-русский технический словарь.

RANGE OF AUDIBILITY

Англо-русский технический словарь

дальность слышимостиАнгло-русский технический словарь.

RAREFIED AIR

Англо-русский технический словарь

разреженный воздухАнгло-русский технический словарь.

RAREFIED ATMOSPHERE

Англо-русский технический словарь

разреженная атмосфераАнгло-русский технический словарь.

RATE OF APPLICATION

Англо-русский технический словарь

доза внесенияАнгло-русский технический словарь.

REACH OF ARM

Англо-русский технический словарь

длина плечаАнгло-русский технический словарь.

REACTION AT SUPPORTS

Англо-русский технический словарь

реакция опорАнгло-русский технический словарь.

REAL AXES

Англо-русский технический словарь

числовая прямаяАнгло-русский технический словарь.

RECEIVING ANTENNA

Англо-русский технический словарь

приемная антеннаАнгло-русский технический словарь.

RECEIVING APERTURE

Англо-русский технический словарь

приемная апертураАнгло-русский технический словарь.

RECOGNIZE AS

Англо-русский технический словарь

принимать заАнгло-русский технический словарь.

RECOIL ATOM

Англо-русский технический словарь

атом отдачиАнгло-русский технический словарь.

RECORD AUTOCHARGER

Англо-русский технический словарь

автомат для смены грампластинокАнгло-русский технический словарь.

RECORDING ALTIMETER

Англо-русский технический словарь

1) <tech.> альтиграф2) высотограф3) высотописецАнгло-русский технический словарь.

RECORDING AMMETER

Англо-русский технический словарь

самопишущий амперметрАнгло-русский технический словарь.

RECORDING AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

усилитель записиАнгло-русский технический словарь.

RECTILINEAR ACCELERATION

Англо-русский технический словарь

ускорение прямолинейного движенияАнгло-русский технический словарь.

RECUMBENT ANTICLINE

Англо-русский технический словарь

опрокинутая антиклинальАнгло-русский технический словарь.

RECUPERATIVE AIR COOLER

Англо-русский технический словарь

рекуперативный воздухоохладительАнгло-русский технический словарь.

RECURSIVE ALGORITHM

Англо-русский технический словарь

рекурсивный алгоритмАнгло-русский технический словарь.

REDUCE TO AN IDENTITY

Англо-русский технический словарь

обращать в тождествоАнгло-русский технический словарь.

REDUCIBILITY AXIOM

Англо-русский технический словарь

<math.> аксиома сводимостиАнгло-русский технический словарь.

REDUCTIO AD ABSURDUM

Англо-русский технический словарь

1) <math.> приведение к абсурду2) сведение к абсурдуАнгло-русский технический словарь.

REDUNDANT AUTOMATON

Англо-русский технический словарь

избыточный автоматАнгло-русский технический словарь.

REEL IN ANTENNA

Англо-русский технический словарь

выпускать выпускную антеннуАнгло-русский технический словарь.

REFACE A VALVE

Англо-русский технический словарь

перетачивать клапанАнгло-русский технический словарь.

REFERENCE ADDRESS

Англо-русский технический словарь

<comput.> адрес переключенияАнгло-русский технический словарь.

REFERENCE AREA

Англо-русский технический словарь

условная площадьАнгло-русский технический словарь.

REFERENCE AZIMUTH

Англо-русский технический словарь

исходный азимутАнгло-русский технический словарь.

REFERY ACCESS

Англо-русский технический словарь

обращение к памятиАнгло-русский технический словарь.

REFLECTION AMPLITUDE

Англо-русский технический словарь

амплитуда отраженной волныАнгло-русский технический словарь.

REFLECTION IN A LINE

Англо-русский технический словарь

симметрия относительно прямойАнгло-русский технический словарь.

REFLECTION OF A LIGHTBEAM

Англо-русский технический словарь

зайчикАнгло-русский технический словарь.

REFLECTORTYPE ANTENNA

Англо-русский технический словарь

зеркальная антеннаАнгло-русский технический словарь.

REFUND A COIN

Англо-русский технический словарь

возвращать монетуАнгло-русский технический словарь.

REGENERATIVE AIR COOLER

Англо-русский технический словарь

регенеративный воздухоохладительАнгло-русский технический словарь.

REGRESSION ANALYSIS

Англо-русский технический словарь

1) регресионный анализ2) <math.> анализ регрессивныйАнгло-русский технический словарь.

REGULAR AIRDROME

Англо-русский технический словарь

основной аэродромАнгло-русский технический словарь.

REGULATE A VOLTAGE

Англо-русский технический словарь

стабилизировать напряжениеАнгло-русский технический словарь.

REJECT A SIGNAL

Англо-русский технический словарь

<radio> подавлять сигналАнгло-русский технический словарь.

REJECT AN INTERFERENCE

Англо-русский технический словарь

отфильтровывать помехаАнгло-русский технический словарь.

RELATED ANGLE

Англо-русский технический словарь

угол приведенияАнгло-русский технический словарь.

RELATIONAL ALGEBRA

Англо-русский технический словарь

алгебра отношенийАнгло-русский технический словарь.

RELATIVE ADDRESS

Англо-русский технический словарь

относительный адресАнгло-русский технический словарь.

RELATIVE APERTURE

Англо-русский технический словарь

относительная апертураАнгло-русский технический словарь.

RELATIVE AZIMUTH

Англо-русский технический словарь

относительный азимутАнгло-русский технический словарь.

RELEASE ACCELERATOR

Англо-русский технический словарь

сбрасывать газАнгло-русский технический словарь.

RELEASE OF A BRAKE

Англо-русский технический словарь

отпускание тормозаАнгло-русский технический словарь.

RELIEF ANGLE

Англо-русский технический словарь

задний угол резанияАнгло-русский технический словарь.

RELIEVE A STRESS

Англо-русский технический словарь

снимать напряжениеАнгло-русский технический словарь.

RELIEVED ATTENDANT

Англо-русский технический словарь

сдающий дежурствоАнгло-русский технический словарь.

RELIEVING ARCH

Англо-русский технический словарь

разгрузочная аркаАнгло-русский технический словарь.

RELIEVING ATTACHMENT

Англо-русский технический словарь

затыловочное приспособлениеАнгло-русский технический словарь.

RELIEVING ATTENDANT

Англо-русский технический словарь

заступающий на дежурствоАнгло-русский технический словарь.

RELINQUISH A CHANNEL

Англо-русский технический словарь

освобождать каналАнгло-русский технический словарь.

REMAINDER OF A SERIES

Англо-русский технический словарь

остаток рядаАнгло-русский технический словарь.

REMOTEINDICATING ASTROCOMPASS

Англо-русский технический словарь

дистанционный астрокомпасАнгло-русский технический словарь.

RESCUE APPARATUS

Англо-русский технический словарь

спасательный аппаратАнгло-русский технический словарь.

RESIDUAL ACTIVITY

Англо-русский технический словарь

остаточная активностьАнгло-русский технический словарь.

RESIDUAL ASPHALT

Англо-русский технический словарь

остаточный битумАнгло-русский технический словарь.

RESISTORCOUPLED AMPLIFIER

Англо-русский технический словарь

<tech.> усилитель на сопротивленияхАнгло-русский технический словарь.

RESONANT ABSORPTION

Англо-русский технический словарь

резонансное поглощениеАнгло-русский технический словарь.

RESONANT ANTENNA

Англо-русский технический словарь

резонансная антеннаАнгло-русский технический словарь.

ROCK ASPHALT

Англо-русский технический словарь

асфальтовый природный битумАнгло-русский технический словарь.

ROCKET AIRFRAME

Англо-русский технический словарь

корпус ракетыАнгло-русский технический словарь.

ROUGH AIR

Англо-русский технический словарь

<meteor.> атмосфера возмущеннаяАнгло-русский технический словарь.

ROUGH APPROXIMATION

Англо-русский технический словарь

грубое приближениеАнгло-русский технический словарь.

ROUGHNESS ALLOWANCE

Англо-русский технический словарь

надбавка на шероховатостьАнгло-русский технический словарь.

ROUND OFF ACCUMULATION

Англо-русский технический словарь

накопление ошибок округленияАнгло-русский технический словарь.

ROUNDOFF ACCUMULATOR

Англо-русский технический словарь

<comput.> накопитель ошибок округленияАнгло-русский технический словарь.

ROUNDWIRE ARMORING

Англо-русский технический словарь

броня круглопроволочнаяАнгло-русский технический словарь.

Время запроса ( 0.343188713 сек)
T: 0.350667974 M: 1 D: 0