Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INVESTMENT

фін., бірж. 1. капітальні вкладення; капіталовкладення; вкладання капіталу; вкладення капіталу; інвестування; 2. капіталовкладення; інвестиція; вкладення; 3. n інвестиція; вкладання; вкладення; вклад; a інвестиційний; вкладений; інвестований 1. вкладення капіталу в купівлю основних засобів (fixed capital assets) виробництва та товарно-матеріальних ресурсів для виготовлення будь-якого товару; 2. вкладення грошових ресурсів (resources) у купівлю власності (property), акцій (share²), облігацій (bond) і т. ін. для одержання прибутку (profit) або грошей у формі дивідендів (dividend) чи відсотків (interest); 3. вкладені гроші або капітал (capital¹) authorized ~s дозволені інвестиції; blue-chip ~ першорядне капіталовкладення • першорядна інвестиція • високоякісне капіталовкладення • капіталовкладення відомих підприємств; business ~ капіталовкладення підприємств; capital investment; cash ~ грошове вкладення; construction ~s капіталовкладення в будівництво; current ~ короткострокова інвестиція • поточна інвестиція; direct cash ~ прямі грошові інвестиції; direct foreign ~ прямі закордонні інвестиції; equipment ~ капіталовкладення в обладнання; equity ~s пайові вкладення в акції; financial ~ 1. фінансові інвестиції, 2. вкладення в цінні папери; fixed ~ довгострокові капіталовкладення; fixed capital ~ вкладення в основний капітал; disinvestment скорочення капіталовкладення; ~ appraisal інвестиційна оцінка; ~ bank інвестиційний банк; ~ centre інвестиційний центр; ~ company інвестиційна компанія; ~ incentives стимули для капіталовкладень; ~ in real estate інвестиція в нерухомість; ~ in securities інвестиція в цінні папери; ~ of capital капіталовкладення; ~ schedule таблиця інвестицій; ~ software програмне забезпечення для інвестицій; return on investment; ~ turnover оборот інвестованого капіталу; to attract ~s притягувати/притягнути капіталовкладення; to curtail ~s зменшувати/зменшити капіталовкладення; to increase ~s збільшувати/збільшити капіталовкладення; to promote ~s заохочувати/ ═════════◇═════════ інвестиція < нім. Investition — вкладення капіталу < лат. investio — одягаю (СІС : 279) ▹▹ «portfolio» ▹▹ «profitability index» ▹▹ «return on investment»
Ещё