Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INTEREST

(int) n фін., банк. відсоток; процент; відсотковий дохід; процентний прибуток; інтерес; a відсотковий; процентний плата за користування кредитом або фінансовим капіталом за певний період; ♦ відсоток виплачується за банківські депозити, заставу під нерухоме майно (mortgage), цінні папери (securities), комерційні позички тощо; відсоткова ставка (interest rate :: rate of interest) визначається з урахуванням інфляційного знецінення грошей, зміни економічної кон'юнктури, рівня ризику (risk), пов'язаного з метою використання позиченого капіталу тощо accrued ~ нарахований відсоток • нараховані проценти • нарощений відсоток; accruing ~ відсоток, який нараховується; accumulated ~ нагромаджений відсоток • нагромаджені проценти; added ~ нарахований відсоток • нагромаджені проценти; annual ~ річний відсоток • річний процент; anticipated ~ передбачений відсоток • сподіваний відсоток; back ~ невиплачений відсоток • нестягнений відсоток; bank ~ банківський відсоток; capitalized ~ капіталізований відсоток; compound interest; credit ~ кредитний відсоток • кредитні проценти; current ~ поточна ставка відсотка; daily ~ денна ставка відсотка; debit ~ сальдовий відсоток; deferred ~ відстрочений відсоток; earned ~ одержаний відсоток; [ accrued ~ payable рахунок нарахованих відсотків, термінових до сплати; accrued ~ receivable рахунок нарахованих відсотків до одержання; as ~ у вигляді відсотків; at ~ за ставкою відсотка; bearing ~ відсотковий • який приносить відсоток; bearing no ~ безвідсотковий • який не приносить відсоткового доходу; cum ~ включаючи відсоток • з відсотком • з процентами; ех ~ виключаючи відсоток • без відсотка; ~-bearing приносить відсотковий дохід • з оплатою відсотка; ~-bearing account відсотковий рахунок; ~-bearing bond відсоткова облігація; ~-bearing current account поточний рахунок, який приносить відсотковий дохід; ~-bearing loan відсоткова позика; ~ calculation підрахунок відсотка; ~ charges витрати на ═════════◇═════════ процент < нім. Prozent < іт. per cento < лат. pro centum — на сто; сота частина числа; зафіксовано в 1724 р. у Торговельному морському статуті в Петербурзі (Фасмер 3: 386; СІС : 557; ЕС-СУМ 4 : 138)
Ещё