Англо-український тлумачний словник економічної лексики

INCOME

фін., бухг., под. 1. n дохід; заробіток; надходження; a дохідний; 2. n прибуток; a прибутковий; 3. виторг; виручка 1. гроші або загальна сума грошей, які одержують окрема особа, підприємство чи установа у формі окладу (salary), заробітної плати (wage), від оренди (rent¹) з власності (property²), відсотків (interest), прибутку (profit), пенсії (pension) тощо; 2. надлишок доходу (revenue²), що залишається після відрахування видатків (expenses¹) та збитків за певний звітний період; 3. грошові надходження від реалізації продукції, товару, послуг accrued ~ нарахований дохід • накопичений дохід; accumulated ~ нагромаджений дохід; actual ~ фактичний дохід; additional ~ додатковий дохід; adjusted ~ скоригований дохід; adjusted gross ~ скоригований валовий дохід (при обрахуванні податків); after-tax ~ прибуток після оподаткування; aggregate ~ сукупний дохід; annual ~ річний дохід; assessable ~ дохід, що підлягає оподаткуванню; average ~ середній дохід; before-tax ~ прибуток до оподаткування; break-even ~ дохід, який повністю використовується на покриття витрат • нульовий прибуток; capital ~ дохід з капіталу; combined ~ спільний дохід; current ~ поточний дохід; deferred ~ відстрочен ~ after tax прибуток після оподаткування; ~ and expenditure доходи і видатки; ~ approach розподільний підхід; ~ averaging усереднення доходу; ~ before tax прибуток до оподаткування; ~ bonds облігації, відсотки за якими виплачуються тільки за наявності прибутку в компанії; ~ distribution розподіл доходу; ~ effect ефект доходу; ~ exempt from taxes дохід, що не підлягає оподаткуванню; ~ from affiliates надходження з дочірних підприємств; ~ from capital дохід з капіталу; ~ from continuing operations прибуток з безперервної діяльності; ~ from discontinued operations прибуток від припиненої діяльності; ~ from investment дохід від капіталовкладення; ~ from operations дохід з операцій income²:: net income :: net profit :: profit ═════════◇═════════ дохід < *доходъ — прибуток, дохід, прихід; закріплено в ужитку з 1378 р. у формі доходъ: «А дали ѥсми имь та сѥла у вѣки со всѣмь правомь и панствомь, и со всѣми плати, и с ужитки, и со всѣми доходи» (ССМ 1 : 323)
Ещё