Англо-український тлумачний словник економічної лексики

EXPENDITURE

фін. витрата; витрачання; pl витрати; бухг. видаток; pl видатки витрата певної кількості грошей, коштів, робочого часу, засобів тощо на що-небудь accrued ~ нараховані видатки • нараховані витрати • акумульовані непогашені видатки, заборгованість; actual gross ~ валова сума фактичних витрат • гуртова сума фактичних витрат; advertising ~ витрати на рекламу; budget ~ бюджетні видатки; budget loan ~ бюджетні видатки, які фінансуються за рахунок позики; business ~ видатки підприємців • ділові витрати • торговельні видатки; capital expenditure; capital goods ~ витрати на придбання капітальних товарів • капіталовкладення в обладнання; cash ~ грошові видатки • грошові витрати; current ~ поточні видатки; direct ~ прямі видатки • прямі витрати; design ~ видатки на проектування; estimated ~ обраховані витрати • оцінювані витрати • кошторисні витрати; excess ~ надмірні вид ~ above the line балансові статті видатків державного бюджету; ~ below the line забалансові статті видатків державного бюджету; ~ charged to a capital account витрати, віднесені на рахунок капіталовкладення; ~ charged to a depreciation reserve витрати, віднесені на рахунок амортизаційного фонду; ~ committed фінансові кошти, пов'язані із зобов'язаннями; ~ for national security видатки на національну безпеку; ~ of labour витрати робочої сили; ~ on personnel видатки на персонал; ~ on public account державні видатки; ~ on selling effort видатки на організацію збуту; ~ per unit of output видатки на одиницю продукції; to allocate ~ розподіляти/розподілити видатки; to authorize ~ затверджувати/затвердити видатки;
Ещё