PROJECT

n ком. проект; план; a проектний; плановий наперед визначена система заходів, що передбачає порядок, послідовність і строки виконання робіт agreed-on ~ узгоджений проект; building ~ проект будівництва; capital ~ інвестиційний проект • програма капіталовкладень; construction ~ проект будівництва; contract ~ контрактний проект; development ~ дослідно-конструкторська робота • науково-технічна розробка; export ~ план експорту; final ~ остаточний проект; follow-on ~ завдання на доробку; industrial ~ проект будівництва промислового об'єкта; in-house ~ проект, здійснений власними силами; international ~ міжнародний проект; investment ~ інвестиційний проект • програма капіталовкладень; joint ~ спільний проект; large-scale ~ великомасштабний проект; licensed ~ ліцензований проект; long-ter development of a ~ розробка проекту; ~ committee проектна група; ~ control управління проектом; ~ coordinator координатор проекту; ~ department проектний відділ; ~ director керівник проекту; ~ documentation проектна документація; ~ in progress незавершений проект; ~ in the planning stage проект на початковому етапі розробки; ~ management управління проектом; ~ management group група управління проектом; ~ manager менеджер проекту; ~ plan проектний план; ~ purchase придбання проекту; ~ report звіт про виконання проекту; ~ under construction об'єкт, який будується; research and development ~ науково-дослідний проект; to aban

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PROMISSORY NOTE →← PROFITEERING

T: 0.081930902 M: 3 D: 3