PROFIT

фін., бухг. n прибуток; зиск; a прибутковий; зисковний матеріальна вигода, одержувана з якої-небудь ділової діяльності, величина якої залежить від різниці між надходженнями (revenue²), напр. від реалізації товарів і послуг, та витратами (expenses¹) на їх виготовлення accounting ~ звітний прибуток; accumulated ~ нагромаджений прибуток; actual ~ фактичний прибуток; adjusted ~ скоригований прибуток; after-tax ~ прибуток після оподаткування; annual ~ річний прибуток; anticipated ~ очікуваний прибуток; average ~ середній прибуток; before-tax ~ прибуток до відрахування податку; boom ~ кон'юнктурний прибуток; business ~ торговельний прибуток; calculated ~ розрахунковий прибуток; clear ~ чистий прибуток; commercial ~ торговельний прибуток; compound operating ~ сукупний прибуток підприємства; computed ~ розрахунковий прибуток; consolidated ~ консолідований прибуток; corporate ~ прибуток at a profit з прибутком; loss of ~s втрата прибутків; net ~ on sales чистий прибуток з продажу; non-profit organization неприбуткова організація; ~ and loss прибутки і збитки; profit and loss account; profit and loss statement; ~ and reserve fund прибуток і резервний фонд; ~ before depreciation прибуток до відрахування на амортизацію; ~ before tax прибуток до оподаткування; ~ brought forward прибуток, перенесений на наступний період; ~ budget планований прибуток; profit centre; ~ earned одержаний прибуток; ~ earning одержання прибутку; ~ for a period прибуток за період; ~ from investments прибуток від капіталовкладення; profit margin; ~ on account прибуток на рахунку;

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

PROFIT AND LOSS ACCOUNT →← PRODUCTION VOLUME VARIANCE

T: 0.071445192 M: 3 D: 3