AUDITOR

(aud.) n бухг., ауд. аудитор; бухгалтер-ревізор; ревізор; pl аудиторські організації; аудиторські фірми; a аудиторський; ревізорський; ревізійний кваліфікований спеціаліст з бухгалтерського обліку (accounting), який проводить аудиторську перевірку (audit¹) фінансово-господарської діяльності організації; ♦ є дві головні категорії аудиторів: зовнішні (external auditor) незалежні аудитори, які не є працівниками підприємства, на якому проводиться аудит, мають ліцензію на проведення аудиту чи є службовцями соціальної аудиторської фірми; і внутрішні аудитори (internal auditor), які є працівниками (employee) підприємства і виконують функцію внутрішньогосподарського контролю, проводячи внутрішню ревізію (internal audit) Certified Information Systems Auditor (CISA) дипломований аудитор інформаційних систем; Certified Internal Auditor (CIA) дипломований внутрішній аудитор; external auditor; government ~ державний аудитор; independent ~ незалежний аудитор; internal auditor; principal ~ головний аудитор; staff ~ штатний аудитор; statutory ~ призначений згідно із законом аудитор; tax ~ податковий аудитор • податковий ревізор audited by an ~ ревізовано аудитором; ~'s comment зауваження аудитора • зауваження ревізора; ~'s disclaimer відмова аудитора від відповідальності; ~'s fee гонорар аудитора • гонорар ревізора; ~'s opinion висновок аудитора • висновок ревізора; ~'s report звіт аудитора • звіт ревізора; examined by an ~ перевірено аудитором • перевірено ревізором; inspected by an ~ ревізовано аудитором auditor ‡ auditor (383) ═════════◇═════════ аудитор < лат. auditor — слухач, учень; ревізор < фр. réviseur < лат. revisio — перегляд; бухгалтер < нім. Buchhalter < Buch — книжка і halten — тримати ▹▹ «accountant»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

AUTHORIZED CAPITAL →← AUDIT REPORT

T: 0.110626338 M: 3 D: 3