AGENCY

(agcy; agy) 1. n ком. агентство; посередництво; організація-посередник; установа; бюро; служба; a посередницький; агентський; 2. n ком. агентство; бюро; служба 1. посередницька організація, яка виконує ділові доручення з допомогою агента (agent), призначеного діяти від імені довірителя (principal²); 2. організація, установа або підприємство, що надає спеціальні послуги (service¹), пов'язані з різними напрямами господарської діяльності (industry²), напр., туризмом, рекламою (advertising), страхуванням (insurance) і т. д. advertising ~ рекламне агентство; clearing ~ клірингова установа • розрахункова палата; contracting ~ підрядна організація-посередник; credit ~ кредитбюро • агентство кредитної інформації; debt collection ~ агентство з інкасування боргів • інкасаторське агентство; employment ~ служба працевлаштування • агентство з найму; Foreign Investment Review Agency Управління регулювання закордонних інвестицій; forwarding ~ транспортно-експедиційне агентство; government ~ урядове державне агентство; insurance ~ страхове агентство; law enforcement ~ судова виконавча установа • судовий орган; market research ~ агентство з вивчення ринку; mercantile ~ торговельне агентство; news ~ агентство новин; p advertising ~ network мережа рекламних агентств; ~ by ratification представництво з наступним підтвердженням повноважень агента; ~ commission комісійна винагорода посереднику • агентська комісія; ~ fee агентський гонорар • комісійна винагорода посереднику; ~ relationship посередницькі відносини; to establish an ~ створювати/створити агентство; to run an ~ керувати агентством; to use an ~ користуватися послугами агентства agency¹ — відпоручництво (діал.) ═════════◇═════════ агент/агентський/агентство < фр. agent чи нім. Agent < лат. agere — діяти, agens — адвокат; фіксується уже на початку XVII ст.; зах. укр. форми: аєнція/аєнт, аґент < польс. agencja, agent (ЕС-СУМ 1 : 33)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

AGENT →← AGCY

T: 0.13754732 M: 3 D: 3