ACCOUNTING

n бухг., рах. бухгалтерський облік; облік; рахівництво; методика обліку; запис; a бухгалтерський; балансовий; розрахунковий; обліковий; звітний 1. система суцільного збору, запису, класифікації та обробки фінансових операцій (transaction¹) окремої особи або одиниці (entity); ♦ за бухгалтерським обліком підсумовуються, аналізуються, тлумачаться результати тих операцій, на основі яких здійснюються планування (planning) і контроль господарської діяльності організації; до найбільш відомих бухгалтерських/аудиторських (audit¹) фірм під назвою «Велика Шістка» (Big Six) входять: Артур Андерсен (Arthur Andersen); Куперс енд Лайбранд (Coopers & Lybrand); Делойт Туш Томатсу Інтернаціонал (Deloitte Touche Tohmatsu International); Ернст енд Янг (Ernst & Young); КПМГ Піт Марвик (KPMG Peat Marwick); Прайс Вотер-хаус (Price Waterhouse); 2. поняття, що об'єднує споріднені галузі, напр., оподаткування (taxation), ревізування (auditing), обліку за сферами відповідальності (responsibility accounting), управлінського обліку (management accounting) accrual ~ облік методикою нарахування; acquisition ~ облік за придбанням; activity ~ функціональний бухгалтерський облік; activity-based ~ (ABA) функціональний бухгалтерський облік • облік за сферами відповідальності; actuarial ~ страховий облік; administrative ~ адміністративний облік • оперативний облік; allocation ~ облік за розміщенням; backflush ~ облік зі зворотним віднесенням витрат; bank ~ бухгалтерський облік в банку; bank cost ~ аналіз операційної діяльності банку; branch ~ філіальний облік; business ~ бухгалтерський облік комерційних операцій; cash ~ касова методика обліку; cash basis ~ касова методика обліку; cash flow ~ облік за грошовими потоками; co ~ assumptions бухгалтерські припущення; ~ basis основа бухгалтерського обліку; ~ concepts бухгалтерські концепції; ~ consultant консультант з бухгалтерського обліку • дорадник з бухгалтерського обліку; ~ cost бухгалтерські витрати • балансові витрати • облікові витрати; ~ cycle кругообіг процедури бухгалтерського обліку • обліковий цикл; ~ data of costs бухгалтерські дані про витрати; ~ day обліковий день; ~ department відділ бухгалтерського обліку • бухгалтерія • головна бухгалтерія компанії; ~ economy розрахункова економіка; ~ education бухгалтерська освіта; ~ entry запис на рахунку; accounting; ~ error помилка бухгалтерського обліку; ~ estimate попередній облік; ~ figures д accounting¹ :: accountancy²; accounting² ‡ accounting (382) ▹▹ «accountancy»

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

ACCOUNTING EQUATION →← ACCOUNTANT

T: 0.131342156 M: 3 D: 3