BUDGET

(bdgt) n фін., бухг. бюджет; кошторис; план координації ресурсів; a бюджетний; кошторисний план майбутнього фінансування діяльності підприємства, організації, установи і т. ін., в якому передбачаються їхні доходи (income¹) і видатки (expenditure²) на певний період часу; ♦ бувають різні види бюджетів: касовий (cash budget :: cash-flow budget :: cash-flow forecast), в якому відтворюються надходження та витрати готівкою; фінансовий (financial budget), в якому відтворюються капітальні витрати (capital expenditure) та готівкові надходження і витрати, що спільно з бюджетом поточних витрат (operational budget) становлять загальний фінансовий бюджет (master budget :: comprehensive budget), і т. ін. ad ~ бюджет реклами • кошторис витрат на рекламу; administrative ~ адміністративний фінансовий кошторис; advertising ~ рекламний бюджет • кошторис асигнування на рекламу • кошторис витрат на рекламу; advertising and promotion ~ кошторис витрат на рекламу і просування; annual ~ річний бюджет; approved ~ схвалений бюджет; average ~ середній бюджет; balanced ~ збалансований бюджет; capital budget; capital assets ~ бюджет капіталовкладень • бюджет основного капіталу • кошторис основних грошових засобів; capital expenditure budget; cash budget; cash flow budget; complete ~ загальний фінансовий кошторис • загальний сукупний фінансовий бюджет; comprehensive budget; consolidated ~ консолідований бюджет • зведений бюджет; consumer ~ споживацький б ~ account бюджетний рахунок • рахунок споживацького кредиту • родинний рахунок; ~ assumption бюджетна передумова; ~ ceiling максимальний розмір бюджету; ~ constraint бюджетне обмеження • обмеження на величину капіталовкладень; ~ contribution відрахування в бюджет; ~ control кошторисна методика контролю; ~ controller бюджетний контролер; ~ costs бюджетні витрати; ~ cutback зменшення бюджету; ~ deficit дефіцит бюджету • перевищення урядових видатків над доходами • бюджетний дефіцит; ~ department бюджетний відділ; ~ division бюджетний відділ; ~ estimate оцінка бюджету • підрахунок бюджету; ~ estimates бюджетні припущення; ~ evaluation обрахування бюджету; ~ line< ═════════◇═════════ бюджет < фр. budget < англ. budget — мішок скарбника < лат. bulga — шкіряний мішок; у середньовічній Англії скарбник зі шкіряним мішком, наповненим грішми, ставав перед парламентом і виголошував фінансову промову (ЕС-СУМ 1 : 191; ЕСУМ 1 : 315); кошторис < польс. kosztorys, koszt — витрати, вартість, кошт і rys — риса, нарис (ЕСУМ 3 :69)

Англо-український тлумачний словник економічної лексики 

BURDEN →← BROKERAGE

T: 0.135564898 M: 3 D: 3